Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ]
zapolska09-05-2014 09:07:08   [#01]

Mam pytanie nauczyciel z mojej szkoły startuje na dyrektora.Konkurs w dniu powszednim kiedy nauczyciel ma lekcje.Jak sprawę traktować :oddelegowanie?urlopowanie?inna forma?Ważne!!!!

an09-05-2014 09:08:03   [#02]

urlop bezpłatny?

zapolska09-05-2014 09:11:45   [#03]

No właśnie nie wiem dlatego pytam?

bogna09-05-2014 09:22:45   [#04]

może - usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia

?

zapolska09-05-2014 09:31:16   [#05]

To jest akurat nauczyciel z mojej szkoły,w konkursie na tę właśnie szkołe i nie ukrywam ze chcialabym jakos żeby nie tracił.

DYREK09-05-2014 20:10:31   [#06]

 Należy postąpić zgodnie z prawem, on ma być dyrektorem.

Czyli urlop bezpłatny lub usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia.

By coś zyskać trzeba coś stracić:-)

zapolska09-05-2014 20:14:17   [#07]

Dyrku a jaka pp dla tej drugiej formy?Bo pierwszej to wiem.

rzewa10-05-2014 05:10:52   [#08]

dyrektor uznaje nieobecność za usprawiedliwioną i udziela zwolnienia od pracy na podstawie §1 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)

andyzaj10-05-2014 09:18:24   [#09]

 może tak:

rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)

§ 6.Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.
 
Skoro pracownik zostaje poinformowany o terminie o posiedzeniu komisji to można to potraktować jako wezwanie. :)
 
A wynagrodzenie:
 
§ 16.
2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
 
Organ wzywa, organ płaci, organ przekazuje pieniądze na wynagrodzenie na paragrafie płacowym - kółko się zamyka ;)

post został zmieniony: 10-05-2014 09:20:27
rzewa10-05-2014 11:12:52   [#10]

organ nie wzywa tylko informuje o terminie konkursu -> on się stawić ale nie musi, więc dyrektor może go zwolnić z wykonywania pracy w tym dniu jeśli uzna to za wystarczający powód, ale może też nie usprawiedliwić nieobecności

dyrektor także może nie zgodzić się na urlop bezpłatny

zatem jeśli dyrektor zechce to umożliwi uczestniczenie w konkursie lub uniemożliwi :-)

marmak10-05-2014 13:33:33   [#11]

Trochę inna kwestia, ale zgodna z wątkiem:

Obecnie panujący dyrektor w arkuszu organizacyjnym wykazał vacat na dyrektora (rezygnuje w środku kadencji, z końcem obecnego r.szk.).

Czy OP mając już teraz taką wiedzę musi przeprowadzić konkurs, czy może z początkiem nowego roku szkolnego powołać p.o.

 

zapolska10-05-2014 21:29:46   [#12]

ustawa o systemie oświaty:

Art. 36a. 1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

3. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

 

13. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

14. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wymogu uzgodnienia z kuratorem oświaty nie stosuje się w przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 5

Przekleilam z innego watku

marmak19-05-2014 23:32:18   [#13]

W tym samym artykule:

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

2)

Czy Wójt i Rada mogą wspólnie wytypować przedstawicieli do komisji, czy typuje tylko Wójt?

rzewa20-05-2014 00:39:46   [#14]

typuje wójt, gdyż zgodnie z art 5c pkt 2 u.s.o. jest to kompetencja wójta (zarządu powiatu lub województwa)


post został zmieniony: 20-05-2014 00:40:13
basiaj20-05-2014 22:14:09   [#15]

w trakcie konkursu okazalo sie ze kandydaci nie mieli pełnej dokumentacji w związku z tym nie wyłoniono

wójt powołał dyrektora na okres 5 lat ( ma takie prawo )

czy po pieciu latach organ może przedłużyć kadencje dyrektorowi?

 

zapolska20-05-2014 22:17:12   [#16]

Nie rozumiem ,jak to powołal? bez konkursu?

marmak20-05-2014 22:32:46   [#17]

W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata (wójt zastosował ust. 4),

a po pięciu latach zastosuje ust.14, po dziesięciu też może zastosować.

Takim sposobem w mojej gminie (7 szkół) konkursu na dyrektora nie było już chyba z 15 lat.

Ala21-05-2014 13:20:14   [#18]

ale konkurs był - tylko że w jego wyniku nie wyłoniono kandydata :)

marmak31-05-2014 15:09:49   [#19]

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

...

*) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Kiedy przystępuje się do konkursu?

A. w dniu ogłoszenia konkursu

B. w dniu złożenia dokumentów na konkurs

C. w dniu posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty pod względem formalnym

D. w dniu rozmowy z Komisją (jeżeli jest rozmowa jest w innym dniu niż C)

dyrlo31-05-2014 18:49:05   [#20]

Moim zdaniem C

ale bezpiecznie jest tak, gdy ten termin nie mija właśnie w tym dniu. Dobrze by było gdyby był jakiś zapas.

rzewa31-05-2014 23:48:14   [#21]

ponieważ trzeba taką oceną legitymować się w momencie objęcia stanowiska (i potem też), ważność tej oceny powinna być zachowana w dniu powierzenia stanowiska (a właściwie jeszcze potem przez co najmniej 3 m-ce :-))

izael01-06-2014 00:35:33   [#22]

chyba nie do końca tak

u nas było odwołanie od takiej decyzji komisji konkursowej, która odrzuciła kandydata ze względu na to , że w momencie powołania na stanowisko dyrektora jego ocena będzie nieważna i okazało się (po złożeniu odwołania przez osobę zainteresowaną), że komisja nie miała racji

:)

więc jak to jest?

marmak01-06-2014 11:09:49   [#23]

Pięć lat (lub rok) przed przystąpieniem do konkursu.

Objęcie stanowiska na pewno nie jest przystąpieniem do konkursu, jeżeli już to zakończeniem konkursu.

Kiedy więc przystępuje się do konkursu?

 

rzewa01-06-2014 13:59:56   [#24]

w takim razie C

ale... jeśli taki kandydat, któremu 5 lat od daty uzyskania oceny upłynie np. w sierpniu (a konkurs był np. w kwietniu), to i tak nie będzie można powierzyć mu stanowiska, gdyż nie będzie spełniał wymagań formalnych zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

a te wymagania nie dotyczą kandydata tylko osoby zajmującej stanowisko dyrektora - albo wypełniając dokładnie przepisy ustawowe, trzeba takiego na stanowisko powołać, bo wygrał konkurs i natychmiast odwołać, bo nie spełnia wymagań - według mnie to bzdura jakaś :-(

MKJ01-06-2014 20:21:22   [#25]

Bzdura, ale niestety zgodna z prawem.

Rozporządzenie ws. regulaminu konkursu nie precyzuje, z jaką datą powinna być wystawiona ocena pracy, którą kandydat składa w ofercie. Zatem komisja nie ma prawa odrzucić kandydata, nawet jeśli ocena jest sprzed pięciu lat.

Ponieważ, zgodnie z art. 36a ust. 2 zdanie drugie, kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska, należy mu je powierzyć, a jeśli w dniu objęcia stanowiska dyrektor nie legitymuje się co najmniej dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną oceną dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku, należy go odwołać z uwagi na niespełnianie wymagania, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. a lub b.

Bubel prawny, który może skutkować konsekwencjami finansowymi i organizacyjnymi dla organów prowadzących.

AnJa01-06-2014 23:20:16   [#26]

Mój ulubiony przypadek- potencjalny, bo na razie nie mam ambicji dyrektorskich:

1, ocenę mam sprzed 7 lat,

2.obecnie nie jestem nauczycielem

3. mogę wystartowac więc w konkursie tylko jako nienauczyciel

4. mimo, że mam kwalifikacje przedmiotowe i pedagogiczne oraz dyplomowanego- nie mogę sprawowac nadzoru pedagogicznego- musze miec zastepcę zspełniajacego warunki formalne , (przy okazji- kto i w jakim trybie dokonuje oceny takiego wicka?)

5. poniewaz mam kwalifikacje mogę - bedac dyrektorem nienauczycielem- mieć godziny dydaktyczne.

6. wicedyrektor sprawuje wówczas nadzór pedagogiczny nad moją (dyrektora) praca nauczycielską

7.tenże wicedyrektor dokonuje oceny mojej pracy jako nauczyciela

8. po dokonaniu takiej oceny z wynikiem pozytywnym - mogę zrezygniwac z funkcji dyrektora nienauczyciela i ponownie wystartowac w konkursie już jako kandydat nauczyciel

9. a może nie muszę? może automatycznie mój status przekształca sie?

w przypadku 8 i 9 i małej szkoły oczywiście mój wice wylatuje z roboty - jako zbędny. jeśli w p.7 (w obawie przed 8 i 9) dokona negatywnej oceny mojej pracy- też wylatuje- bo ja go wywalę

Marek Pleśniar02-06-2014 08:50:26   [#27]

to także mój ulubiony przypadek;-)

dyrlo02-06-2014 11:28:06   [#28]

"To się nadaje do telewizji"

hania02-06-2014 21:45:56   [#29]

no i może "złapią" :-))

ale też do wątku: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53210&ux=42&pst=14#pst14

Basia02-06-2014 22:26:26   [#30]

A mnie zawwsze intrygowało na jakiej podstawie ustala się wynagrodzenie takiego dyrektora - "nienauczyciela', który  jednakże może uczyć jako "nienauczyciel" z kwalifikacjami do nauczania:) i jakie pensum?

 

AnJa03-06-2014 08:22:50   [#31]

Nie wiem, czy taki przypadek jest. Jak mi się zechce popracować w szkole (i ktoś mnie zatrudnić zechce) sprawdzę:-)

Dla mnie sprawa jest prosta:

- dyrek "nie nauczyciel" zatrudnia siebie jako nauczyciela z pensum z KN- raczej na niepełny wymiar;-)

- i to jest drugie zatrudnienie i druga pensjja (praca rodzajowo różna) tej osoby

 

marmak01-07-2014 17:38:15   [#32]

A może ktoś słyszał o takim lub podobnym przypadku.

Wyniki głosowania komisji konkursowej na dyrektora szkoły:

za kandydatem - 4 głosy

przeciw - 0

wstrzymujących się - 3

nieważnych - 2

Kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów czy nie?

Jakie przepisy prawne regulują kwestie większości głosów (interpretacje bowiem są różne).

dariuszn702-07-2014 08:35:40   [#33]

Aby uzyskać bezwzględną powinien mieć 5 głosów za, czyli nie uzyskał.

rzewa02-07-2014 08:41:20   [#34]

większość zwykła: głosów za więcej niż głosów przeciw (liczba głosów wstrzymujących się i nieważnych nie ma znaczenia)

większość bezwzględna: liczba głosów za jest większa niż połowa liczby osób głosujących


post został zmieniony: 02-07-2014 08:41:38
marmak02-07-2014 09:11:41   [#35]

Też tak myślałem, ale szukając znalazłem coś takiego:

"Głosy bez skreśleń są traktowane zawsze jako nieważne, gdyż nie wyrażają woli osoby głosującej. Jako nieważnych nie można ich zatem uwzględniać przy obliczaniu wyników glosowania." - to pochodzi z uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu z 2011r.

"... bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. głosów oddanych przeciw i głosów wstrzymujących się" - a to z pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" z 2012

większość bezwzględna - gdy dany kandydat lub wniosek uzyskuje poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. ... Oddanie głosów nieważnych lub nieoddanie ich wcale przyczynia się do obniżenia limitu głosów niezbędnych do uzyskania większości bezwzględnej" - interpretacja z kancelarii sejmu z biura studiów i ekspertyz.

w 1995r TK w Uchwale ustalił wykładnię  przepisu Ustawy o samorządzie terytorialnym (chodziło o Art. 28 ust. 3) w sposób następujący:

Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

Wykładnia dotyczy wprawdzie konkretnego przepisu i nawet jest już nieobowiązująca, bo zapis w  Konstytucji w 1997r. uchylił wszystkie uchwały TK, ale TK, jak i WSA we Wrocławiu wyraźnie podkreśla, że głosy nieważne nie biorą udziału w głosowaniu.

Komisja Konkursowa większość bezwzględną zinterpretowała tak jak Darek i Rzewa, ale czy wobec powyższego co napisałem nie można mieć wątpliwości?

Czy warto odwoływać się od takiej decyzji? Do kogo? Burmistrza, Kuratora?

rzewa02-07-2014 15:42:51   [#36]

To konkurs na dyrektora szkoły więc obowiązuje tu rozporządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), w którym czytamy ;

§ 6. ust. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

ust. 2. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

zatem ta bezwzględna większość dotyczy wszystkich członków komisji, czyli jeśli komisja liczyła 9 członków, to konkurs wygrywa ten, kto uzyska 5 głosów -> bez znaczenia jest ile głosów było ważnych, istotna jest liczba obecnych członków komisji (zakłada się, że członkowie komisji z definicji nie zagłosują w sposób zmuszający do unieważnienia głosu, czyli głos nieważny traktuje się jak głos wstrzymujący się)

jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w ten sposób wymaganej większości głosów, konkurs jest nierozstrzygnięty

marmak02-07-2014 16:38:16   [#37]

A nie może być tak, że w ust. 2 podkreślenia obecnych użyto po to, by nie liczyć bezwzględnej liczby głosów od liczby wszystkich członków Komisji wyznaczonych przez Wójta, Burmistrza (coś na podobieństwo ustawowego składu), a tylko od obecnych (bo na przykład 3 członków nie stawiło się na obrady).

A obecny członek oddaje głos ważny, oddanie głosu nieważnego to takie wyjście z głosowania, ustawienie się na pozycji osoby nieobecnej, zwłaszcza że głosujący mieli wariant "wstrzymujący się" do wyboru.

Przy głosowaniu wymagającym bezwzględnej większości wstrzymanie się jest tak naprawdę głosem przeciw, a oddanie głosu w sposób nieważny wstrzymaniem się.

 

Kasiao27-03-2015 18:32:42   [#38]

Mam pytanie:

dyrektor szkoły ma przedłużoną kadencję o rok (poproszono go o pozostanie na stanowisku przez rok). Kiedy najpóźniej wójt może ogłosić konkurs? Czy jest termin wynikający z pp?

drugie pytanie:

kandydat na dyrektora kończy studia podyplomowe na UJ zarządzanie oświatą. Obrona pracy dyplomowej planowana jest na koniec kwietnia. Po obronie UJ wydaje zaświadczenie o ukończeniu w/w studiów, ale dyplom jako taki wyda dopiero w lipcu ( bo takie ma procedury). Czy zaświadczenie o ukończeniu studiów spełnia wymóg konkursu odbywającego się w maju?

Leszek27-03-2015 19:35:51   [#39]

tylko dyplom Kasiao

pozdrawian

Kasiao27-03-2015 21:54:49   [#40]

Pięknie dziękuję.

A w sprawie pytania pierwszego, czy ktoś mógłby pomóc😊?

jerzyk31-03-2015 02:14:44   [#41]

A jak uzasadnił wójt przedłużenie powierzenia  pełnienia funkcji dyrektora na 1 rok a nie na 5 lat? Z jego strony to ryzykowne posunięcie.

http://www.bibliotekako.pl/news.aid,1556,Krotszy_okres_powierzenia_funkcji_dyrektora_szkoly_podlega_kontroli_sadu.html

Pyt.1

Wg mnie, jak nie ma komplikacji ( dopuszczono do konkursu wszystkich kandydatów), to minimum 29 dni : 14 dni ( ogłoszenie konkursu i terminu składania ofert)  +1dz.( konkurs) +14 dni (przedstawienie  kandydata do KO). Jak są komplikacje ( odwołanie kandydata niedopuszczonego do konkursu) trzeba dodać jeszcze min 4 dni. Jednak to terminy bardzo, bardzo napięte, a kwity do KO trzeba dostarczyć gońcem :-)

Zajrzyj do: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)

 

jaga1116-04-2015 09:43:20   [#42]

Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły trzy lata temu. Wójt niezgodnie z prawem powierzył mi szkołę na trzy lata. Nie odwoływałam sie bo nie chciałam wchodzić w konflikt z organem prowadzącym. W sierpniu tego roku kończy się ta kadencja ?. Kuratorium nie wniosło o powierzenie zgodnie z prawem na pięć lat pomimo, że dostali informacje o powierzeniu jak zawsze. Mam ocenę pracy z przed trzech lat czy jeżeli chciałabym startować w konkursie lub jeżeli wójt chciałby mi powierzyć dalsze prowadzenie szkoły bez konkursu to muszę mieć aktualną ocenę pracy czy ta z przed trzech lat jest aktualna.

AnJa16-04-2015 09:46:51   [#43]

Jest aktualna.

 

rzewa16-04-2015 12:13:44   [#44]

ale zanim będzie miała 5 lat powinnaś postarać się o nową - nie można pełnić funkcji dyrektora nie mając aktualnej (nie starszej jak 5 lat) oceny pracy

bogna18-04-2015 16:50:52   [#45]

Rzewo,

dlaczego "nie można pełnić funkcji dyrektora nie mając aktualnej (nie starszej jak 5 lat) oceny pracy" ?

z czego to wynika?

rozp. w sprawie wymagań mówi tylko:

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

rzewa18-04-2015 21:50:02   [#46]

masz rację bogna, coś mi się popimpoliło...

za daleko idące wnioski wyciągnęłam... :-(

fajnie, że czuwasz :-)

klemur03-03-2017 13:08:39   [#47]

Jak prawidłowo ustalić członków komisji konkursowej -  przedstawicieli związków zawodowych, zgodnie z art. 36a ust.6 pkt. 3 - powinny to być związki zawodowe, których działanie obejmuje palcówkę, w której prowadzony jest konkurs.

w zespole szkół działają dwa związki (ZNP i Solidarność) rozumiem, że powinno się poprosić o wytypowanie  po jednym przedstawicielu tychże związków

czy inne związki  reprezentowane w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego na przykład forum związków zawodowych (tak jak przy opiniach dotyczących sieci szkół) też ? Czy jeszcze jakieś inne też należy brać pod uwagę ?  Skąd brać wiedzę kogo prosić o przedstawiciela, żeby nie było za dużo i nie pominąć właściwych.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]