Forum OSKKO - wątek

TEMAT: indywidualne nauczanie - projekt rozporzadzenia do konsultacji
strony: [ 1 ]
Leszek15-04-2014 09:29:05   [#01]

W dniu 14 kwietnia 2014 r. opublikowano projekt z dnia 14 marca 2014 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/214700/214719/214720/dokument108383.pdf

pozdrawiam

laostic15-04-2014 16:56:57   [#02]

Dalej nie wiem jak w NI ma wyglądać realizacja podstawy programowej (min. liczba godzin) jeśli uczeń ma tych godzin 2 x mniej. Nie kojarzę zapisu, że NI to nie dotyczy.

AnJa15-04-2014 16:59:01   [#03]

Ramówka dotyczy oddziału- nie ucznia.

Leszek15-04-2014 17:53:42   [#04]

Oto komentarz MEN:

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, realizację kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.

Wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia utraci moc obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu
i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

W projekcie zrezygnowano z powtarzania regulacji zawartych w innych aktach prawnych. Doprecyzowano także, że indywidualne przegotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem, a nie w formie zajęć z rówieśnikami (nieprawidłowości w tym zakresie były zgłaszane przez środowiska reprezentujące nauczycieli, rodziców).

W projekcie wprowadzono:
1) możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego;
2) zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać tj.
w szczególności dom rodzinny, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 oraz poz. 154 i 866). Dzięki takiej regulacji zostanie zapewniona możliwość organizowania zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, uwzględniająca indywidualną sytuację danego dziecka lub ucznia;
3) regulację umożliwiającą prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż wymiar określony bezpośrednio w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia. Proponowane rozwiązanie umożliwi organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w sposób jak najpełniej odpowiadający potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka lub ucznia;
4) rozwiązanie, zgodnie z którym na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania oraz powiadamia organ prowadzący. Dodanie przepisu da możliwość zakończenia organizowania odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnym lub indywidualnego nauczania niezwłocznie po ustaniu takiej potrzeby, co będzie miało wpływ na szybszy powrót ucznia do szkoły i grupy rówieśniczej.

W projekcie zmieniono:
1) regulację dotyczącą możliwości organizowania dla ucznia zajęć na terenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, ograniczając je wyłącznie do zajęć organizowanych w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w szkole, wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:
a) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole (§ 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia), oraz
b) odpowiednio przedszkole, inna forma lub szkoła dysponuje odrębnymi pomieszczeniami (§ 5 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia). Zmiana ta ma na celu jasne i precyzyjne określenie sytuacji, w której zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być organizowane w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;
2) redakcję przepisu wskazującego na obowiązek realizacji w indywidualnym nauczaniu zarówno treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak
i obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły (§ 5 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia).

W projekcie dookreślono, że:
1) wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zgodnie z ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Dookreślenie przepisu ma na celu ujednolicenie stosowania przez dyrektorów przedszkoli i szkół tej regulacji i tym samym ujednolicenie wymagań formalnych stawianych nauczycielom wnioskującym o odstąpienie od realizacji niektórych treści podstawy programowej;
2) udział dzieci i młodzieży objętych odpowiednio indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub zajęciami indywidualnego nauczania w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, w tym na wskazanych przez dyrektora zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jest realizowany poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących udziału dzieci i młodzieży w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, które niekiedy realizowane były w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć, a zatem w sposób nieprawidłowy.

W projekcie zastąpiono także określenie „zajęcia pozalekcyjne" pojęciem „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia", bowiem zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) z katalogu zajęć zawartego w art. 64 ustawy o systemie oświaty wykreślono „zajęcia pozalekcyjne", oraz wprowadzono „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia".

Nowe rozporządzenie uwzględnia postulaty zgłaszane przez środowisko oświatowe, w tym przedstawicieli szkół i placówek systemu oświaty, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i placówki, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziny.

 

pozdrawiam

DYREK15-04-2014 20:44:11   [#05]

religia -> nie jest w podstawie programowej, nie wynika z ramowego planu nauczania (paragraf 6 i 7)

czyli nie może być ujęta w nauczaniu indywidualnym

Czy słusznie ?

wg mnie dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w stanie terminalnym nauczanie religii może być istotniejsze od matematyki

zapisy projektowanego rozporządzenia przewidują możliwość zwiększenia, za zgodą OP, tygodniowego wymiaru godzin nauczania indywidualnego

może warto wprowadzić zapis, że w przypadku religii (na wniosek rodziców, pelnoletniego ucznia) takie zwiększenie jest obligatoryjne dla OP , warto tez określić wymiar tego zwiększenia

rzewa15-04-2014 21:22:53   [#06]

od 1.09.14 będzie obligatoryjne -> będzie wprost wynikało z rozporządzenia w sprawie organizacji nauczania religii w szkołach

DYREK15-04-2014 21:48:24   [#07]

niby tak ale ile tych godzin to już nie wiadomo

wg mnie warto to uściślić w rozporządzeniu o NI

Leszek16-04-2014 09:10:42   [#08]

Dyrku - czy w projekcie proponować należy zmianę zapisu paragrafu 7 ust. 1

"W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły...."

na np.  "W indywidualnym nauczaniu realizuje się zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły...."

pozdrawiam

DYREK16-04-2014 15:04:47   [#09]

Wg mnie musi być zapis "obowiązkowe zajęcia edukacyjne" pominięcie "obowiązkowe" powoduje, że dojdą zajęcia rewalidacji, zajęcia z wychowawcą itp.

Religia/etyka

Ramowy plan nauczania nie obejmuje zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie i innych.

Zajecia te uwzględnione są w szkolnym planie nauczania w oparciu o inne przepisy. 

 

Dlatego zapis powinien być taki:

paragraf 7 ust. 1

"W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły oraz na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia zajęcia z religi albo etyki...."

analogicznie 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego nie ma zajęć z religii (podstawa programowa katechezy opracowywana jest przez władze odpowiedniego związku wyznaniowego)

paragraf 6.1

" W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikajace z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz na wniosek rodziców zajęcia z religii ....."


post został zmieniony: 16-04-2014 15:05:53
Jacek16-04-2014 16:16:40   [#10]

no dobrze.. a co z wdżr, które jest jakby obowiązkowe, chyba że rodzice nie zechcą

DYREK17-04-2014 08:49:38   [#11]

zapis projektowanego rozporządzenia mówi o obowiązkowych zajęciach wynikające z ramowego planu nauczania

naucznie wdżwr nie wynika z ramowego planu nauczania (wynika z przepisów w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka .....)

czyli wdżwr nie uwzględniamy w NI (i słusznie zbyt mało godzin na NI)

DYREK17-04-2014 09:31:56   [#12]

projektowane rozporządzenie określa liczbę godzin NI od..... do .......

znając skłonność OP do minimalizowania kosztów i stosowaną praktykę raczej przydzielana będzie dolna liczba godzin

czy nie lepiej zaproponować sztywną liczbę godzin np.:

SP:

klasa I - 6

Klasa II - 7

klasa III - 8

klasa IV - 8

klasa V - 9

klasa VI - 10

Gimnazjum:

I - 10

II - 11

III- 12

Ponadgimnazjalne (jest od 12 do 16) warto podzielić na:

- zasadnicza szkoła zawodowa -

- liceum ogolnokształcące -

- technikum -

i dokonać sztywnego przydziału godzin ( ile ? -> niech zaproponują uczący w szkołach ponadgimnazjalnych)

 

DYREK17-04-2014 09:47:30   [#13]

Jeżeli w NI uwzględniana będzie religia (#9) to należy dokonać stosownej zmiany zapisu paragrafu 8.2 i 9.2

na taki, który wprowadza obligatoryjność zwiększenia przez OP liczby godzin NI ze względu na wprowadzenie do NI religii

warto też określić, wynikajacy z wniosku o nauczanie religii, wymiar zwiększenia np. 0,5 godziny (problem -> może to wymagać uzgodnień MEN ze związkami wyznaniowymi)

 

Tera22-04-2014 20:21:08   [#14]

DYREK  proponuje  sztywną ilość godzin:

Gimnazjum:

I - 10

II - 11

III- 12

Nie zgadzam się z taką ilością, jeżeli już to:

Gimnazjum:

I - 12

II - 12

III- 12

Mój organ przyznaje maksymalną, czyli 12, a i tak wychodzą ułamki typu informatyka 1/2 godziny czy zajęcia techniczne 1/4. Przy 10 to niektóre przedmioty raz na dwa miesiące.

slos23-04-2014 10:52:19   [#15]

#12 Konieczne jest podanie sztywnej ilości godzin: 1-3 -8h 4-6 -10h. Praktyka uczy, że przy tej ilości dało się w miarę wszystko, co trzeba zrealizować (dzisiaj przy 6 w 1-3 i 8 w 4-8) nie zawsze jest to w pełni do zrobienia. 

jerzyk23-04-2014 23:09:47   [#16]

 

 Zdecydujmy się. Albo proponujemy odejście od widełek i wprowadzenie sztywnej ilości godzin ( czyli zmianę zasady ustalania ilości godzin), albo proponujemy zmianę minimalnej ilość godzin. Zostawienie widełek i podniesienie ilości minimalnych rozwiąże sprawę, chociaż z uwagi na koszty nie przejdzie. Być może po innych wprowadzonych zmianach OP będą dokładały godzin, bo ja im się nie dziwie, ze tego nie robiły. Sam miałem takie przypadki, że uczeń, z uwagi na stan zdrowia, miał zalecone NI na terenie szkoły z przedmiotów z których miał jedynki, a pozostałe przedmioty realizował z klasą. 

Wg mnie,propozycja sztywnej ilości godzin, to to samo co postulat zwiększenia minimalnej ilości godzin. To albo proponujemy zmianę zasad albo zmianę ilości godzin.

Myślę iż należy dopisać to, że jeżeli  rodzice chcą  nauczania przedmiotów nieobowiązkowych ( WDŻ, religia) to OP zobowiązany jest dołożyć na ten cel coś ekstra np, 1 lub 0,5  godziny tygodniowo. Inaczej zawsze będziemy mieli wątpliwości jak  należy organizować naukę tych przedmiotow.

kasia124-04-2014 12:11:49   [#17]

W rozporządzeniu powinien być konkretny zapis, że nie ma możliwości, aby uczeń na nauczaniu indywidualnym uczestniczył w obowiązkowych zajęciach z klasą. Bez tego znowu lekarze będą pisać bzdury, np. może uczestniczyć z zajęciach z klasą na matematyce. Albo nauczanie indywidualne tylko w odrębnym pomieszczeniu, ewentualnie na zajęciach dodatkowych- w ramach integracji i rozwijania zainteresowań, albo normalne uczęszczanie do szkoły, nauczanie indywidualne nie może być formą korepetycji.

Karolina24-04-2014 12:55:16   [#18]

kasia - totalnie się z tobą nie zgadzam, nie wolno tego robić! Uczeń ma prawo a nawet czasem nawet jest wskazane by część zajęć odbywał z klasą - np w-f, zajęcia artystyczne czy inne wg możliwości. To co proponujesz to segregacja i izolacja!

rzewa24-04-2014 14:02:30   [#19]

litości... liczba godzin nauczania indywidualnego powinna umożliwiać realizację pp -> czyli w ramach NI uczeń ma wszystkie wymagane pp przedmioty (z wyjątkiem tych, z których może być zwolniony na mocy innych przepisów)

natomiast jeśli mu zdrowie pozwala i chęci dopisują to powinien móc uczestniczyć we wszystkich zajęciach z klasą, ale na zasadzie dobrowolności (czyli wolnego strzelca) -> natomiast godziny NI, to dla niego godziny obowiązkowych zajęć, w ramach których realizowany jest również proces oceniania.

krystyna24-04-2014 19:56:40   [#20]

no właśnie ...

"liczba godzin nauczania indywidualnego powinna umożliwiać realizację pp... " - i to powinno dotyczyć nie tylko ogólnej liczby godzin (np.12), ale również liczby godzin poszczególnych przedmiotów.

A piszę o tym, bo widziałam tak różne plany nauczania, z tak różnie dobraną liczbą godzin i uwierzcie mi, nie chodziło w nich raczej o dobro dziecka...

Nie wiem jak powinien brzmieć konkretny zapis, ale skoro każdego ucznia obowiązuje min. liczba godzin zajęć edukacyjnych określona w ramowym planie nauczania, to i ucznia NI też powinna taka min. liczba obowiązywać - oczywiście proporcjonalnie.

Jacek24-04-2014 20:35:08   [#21]

Myślę, że przy tak małej ilości godzin NI warto również pomyśleć o tym w jaki sposób je rozliczać.

Co wtedy, jeśli uczeń jest chory albo nauczyciel? Wiem, że różnie to bywa, jedni odrabiają zajęcia inni traktują nieobecność ucznia jako godzinę zapłaconą nauczycielowi, bo był gotowy do pracy...

Może dobrze byłoby zawrzeć jakieś zapisy w rozporządzeniu, które przy przydziale godzin np. I Gim - 10 godz./tyg. określić, że te godziny winny być rozliczone w roku szkolnym. Trochę jak limity w ramówkach dla oddziałów. To może być nieco skomplikowane chyba, bo czasem NI wchodzić może w etat.

Nie wiem jak to ugryźć

AnJa24-04-2014 20:41:23   [#22]

Może wchodzić- w pg rózny plan lekcji w róznych okresach roku szkolnego jest normą, podobnie rozliczanie karcianek.

Jacek24-04-2014 20:55:30   [#23]

ok. trochę można się tak bawić.. ale w pg zwykle te okrasy są przewidywalne a tu nie da się często przewidzieć

a jak nauczyciel jest chory i ma w etacie to jak zrobić by zajęcia odrobił? można próbować dać zastępstwo innego nauczyciela..

w NI każda godzina jest na wagę złota

krystyna24-04-2014 22:09:22   [#24]

i jeszcze jedno, co nie bardzo da się ujednolicić i zapisać dla wszystkich uczniów objętych NI:

  • inaczej trzeba planować (i rozliczać) godziny dla uczniów realizujących zajęcia przez cały rok szkolny lub nawet cykl edukacyjny
  • a inaczej, w przypadku NI doraźnych, typu złamania z powikłaniami, lub choroba trwająca od ... do ...., bo te dzieci tylko na pewien czasy wyszły z cyklu klasowego i do niego wracają.

Dlatego wymogiem zrealizowania określonej min. liczby godz. z poszczególnych przedmiotów można objąć tylko tą pierwszą grupę.

---------------

a co do "odrabiania" niezrealizowanych godzin, sytuacja jest trochę poplątana, bo i KP i KN i ...:

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/rozliczanie-nauczycielowi-godzin-nauczania-indywidualnego-podczas-nieobecnosci-ucznia/

 

Leszek25-04-2014 13:20:20   [#25]

Proponuję sumować swoje wypowiedzi wg wzoru:

1. zapis konkretnego paragrafu obecnego projektu,

2. propozycja zmiany - tekst

3. uzasadnienie

czas kończyć jeśli chcemy coś przekazać do MEN

pozdrawiam

 

Konto nieaktywne 0329-04-2014 13:32:18   [#26]
.
Jacek29-04-2014 16:30:52   [#27]

nikt nie broni Ci zatrudnić takiego nauczyciela i wtedy będzie Twój na realizację NI ale...

ten zapis jest moim zdaniem zbędny, bo nawet jeśli to będzie nauczyciel innej szkoły to też powinien zostać zatrudniony na NI w szkole, która to NI organizuje.

Przykładowo uczeń jest dojeżdżający więc, żeby nie płacić delegacji moim nauczycielom, zatrudniam nauczyciela zamieszkałego w miejscowości ucznia i na okres NI jest również moim nauczycielem, a umowa okresowa


post został zmieniony: 29-04-2014 16:35:00
AnJa29-04-2014 20:58:27   [#28]

Jak Jacek.

DYREK30-04-2014 09:21:42   [#29]

Wg mnie w paragrafie 4.3  można dokonać zmiany w brzmieniu:

"W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zatrudnić nauczyciela z innej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego."

a w zasadzie paragraf 4.3 jest zbędny:-)

AnJa30-04-2014 12:15:35   [#30]

A co to zmienia? Jeśłi chce- może zatrudnić każdego.

I po co ograniczać do nauczyciela innej szkoły? A np. emeryta czy bezrobotnego nie może?

DYREK30-04-2014 12:32:24   [#31]

tyż prowda, paragraf 4.3 jest zbędny:-)

sanna07-05-2014 13:17:24   [#32]

W klasach wielozawodowych min. 12 godzin NI jest nie do zrealizowania (uczeń np. w klasie trzeciej miałby więcej godzin, niż klasa).

I nie wiem, jak np. na kursach w CKU.

rzewa07-05-2014 13:54:21   [#33]

należałoby dopisać wymiar godzin zajęć ogólnokształcących oraz teoretycznych zajęć zawodowych realizowanych na NI właśnie w takich oddziałach

aloj1307-05-2014 19:59:08   [#34]

Czy nauczyciel może mieć nauczanie indywidualne ze swoim dzieckiem w domu? Mam wątpliwości a przepisy nie zabraniają.

big Tom09-05-2014 13:20:27   [#35]

Witam.

A jak realizować nauczanie indywidualne z wychowania fizycznego dla ucznia, który nie ma zwolnienia z wf? Nadmieniam że NI ma "zasądzone" w domu.

rzewa10-05-2014 05:17:23   [#36]

można go zwolnić z wf właśnie dlatego, że ma NI

:-)

Karolina10-05-2014 14:30:38   [#37]

aloj - a jakie masz wątpliwości? w szkołach nauczyciele często uczą własne dzieci i nikogo to nie dziwi

Wiele, wiele lat temu (tylko, że wówczas było normalniej....) miałam połowę NI z moim niepełnosprawnym synem, do dziś jestem niezmiernie wdzięczna obecnie emerytowanej pani dyrektor.

big Tom13-05-2014 12:20:31   [#38]

No właśnie nie można go zwolnić - nie ma zwolnienia lekarskiego - tylko to jest podstawą by wpisać w miejsce przedmiotu - zwolniony.

rzewa15-05-2014 07:01:44   [#39]

rzeczywiście nie ma już takiej możliwości

ale można go zwolnić z niektórych treści na podstawie §5 ust 2 rozporządzenia w sprawie organizowania indywidualnego nauczania i realizować z uczniem tylko to co się da, czyli edukację zdrowotną i tyle ćwiczeń ile jest do wykonania biorąc pod uwagę możliwości dziecka oraz warunki w jakich NI się odbywa

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]