Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ruch kadrowy - macierzyński, rodzicielski i wychowawczy
strony: [ 1 ]
izael12-03-2014 20:59:38   [#01]

Potrzebuję uporządkować sobie wiedzę o ochronie wynikającej z macierzyństwa.

1. Jak długo trwa ta ochrona?

2. Czy na urlopie uzupełniającym po macierzyńskim itd. nadal jest nauczyciel chroniony?

3. Czy muszę udzielić wychowawczego i w jakim wymiarze?  Czy nauczyciel może dowolnie wycofać wniosek o wychowawczy?

4. Czy bezpośrednio po macierzyńskim mogę wręczyć nauczycielce wypowiedzenie?

 

Pytania nie oznaczają, ze wrednie chcę się pozbyć młodej mamy, a tylko to, że muszę mieć pełną wiedzę w temacie, by nie popełnić błędu. 

jak ja nie cierpię tego ruchu służbowego... wrrr

Magosia12-03-2014 22:30:18   [#02]

To się podłączę, bo w temacie:

Urlop macierzyński roczny kończy się we wrześniu.  Dla nauczycielki nie ma pracy - czy prawo ją chroni przed wypowiedzeniem? 

Moim zdaniem tak, ale pewna nie jestem. 

rzewa13-03-2014 01:13:00   [#03]

k.p.

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Art. 1861. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Art. 1868. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. Przepis art. 1861 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

1. do końca urlopu

2. tak, ale tylko na zasadach ogólnych - art 41 k.p.

3. musisz - urlop ten może trwać do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, ale u nauczycieli ulega on (na wniosek n-la) wydłużeniu do końca roku szkolnego art 67a ust 3 KN, Nauczyciel może wycofać wniosek i/lub wrócić wcześniej z urlopu wychowawczego ale tylko za zgodą dyrektora

4. tak, możesz

izael13-03-2014 10:56:46   [#04]

Ad. 2 Jeśli jest chroniony na zasadach ogólnych, to w przypadku konieczności wypowiedzenie w trybie art. 20 KN - można, tak?

rzewa13-03-2014 11:11:13   [#05]

należy spróbować

izael14-03-2014 09:46:34   [#06]

a czy nauczycielka, której urlop macierzyński i rodzicielski kończy się w kwietniu może wnioskować o wychowawczy do końca sierpnia?

czy w następnym roku może złożyć taki sam wniosek znowu w kwietniu do końca roku szkolnego? 

itd?

 

rzewa14-03-2014 21:22:59   [#07]

jeśli wnioskuje teraz o urlop wychowawczy to kończy się on wraz z końcem zajęć w tym roku albo w latach następnych (jeśli będzie trwał dłużej niż rok) - art 67c ust 2 KN

czyli jeśli teraz złoży wniosek o urlop w wymiarze mniejszym niż rok, to należy go udzielić do 27.06.14; może potem złożyć wniosek o dalszy urlop ale będzie on się kończył już tylko 31.08 takiego roku jaki wyjdzie

nauczyciel ma obowiązek złożyć wniosek o urlop wychowawczy na miesiąc przed jego rozpoczęciem - oznacza to, że jeśli np. dzisiaj złożył wniosek o urlop wychowawczy od 1.04 br to musisz się zgodzić na urlop od 15.04, a wcześniej może się on rozpocząć tylko wtedy, gdy uznasz, że jesteś do tego organizacyjnie przygotowana

i jeżeli teraz złoży wniosek o urlop do końca zajęć, to możesz mu przed rozpoczęciem tego urlopu wręczyć wypowiedzenie, a jeśli będzie to urlop do końca zajęć w przyszłym roku, to wypowiedzenie może otrzymać zaraz po powrocie s tego urlopu

katarzs15-03-2014 13:23:45   [#08]

[#07]

 jeżeli teraz złoży wniosek o urlop do końca zajęć, to możesz mu przed rozpoczęciem tego urlopu wręczyć wypowiedzenie,

Czy na pewno?

Art. 1868. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 

MKJ15-03-2014 20:19:38   [#09]

Tu akurat zastosowanie miałby art. 1861 § 1 Kp, bo chodzi o urlop wychowawczy, a nie o obniżenie wymiaru czasu pracy. Ale, jak w innych przypadkach, nie dotyczy to wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt KN.

Natka15-03-2014 20:45:23   [#10]

czy dobrze rozumuję?  - sprawdźcie mnie proszę

nauczycielka od 26.08.2013r. na zwolnieniu lekarskim (ciąża), 14.03.2014r. urodziła, wnosi o urlop macierzyński, potem rodzicielski - łącznie rok 

czy łącznie z urlopem wypoczynkowym (za 2014) - mogę udzielić jej "urlopów" do 31.08.2015?  

macie jakiś wzór pisma? pierwszy raz mam taką sytuację, kolejne pewnie przed mną :)

Natka16-03-2014 17:38:08   [#11]

podnoszę i proszę o pomoc 

izael17-03-2014 16:19:20   [#12]

siiiuuup

 

Natka17-03-2014 19:36:06   [#13]

dzięki Izuś, może ktoś się zlituje i pomoże - potwierdzi albo wyprowadzi z ciemnoty :(

izael17-03-2014 22:13:33   [#14]

mnie to się wydaje, że ja juz nawet światełko w tunelu zgubiłam

:(

Natka17-03-2014 22:18:45   [#15]

czyli same będziemy szukać tego światełka? 

rzewa17-03-2014 23:25:06   [#16]

Natka, na razie udzielasz jej urlopu macierzyńskiego, jak nie zmieni swojego wniosku, to potem dodatkowego macierzyńskiego i znowu po zakończeniu tegoż udzielasz urlopu rodzicielskiego

a później możesz bezpośrednio po zakończeniu rodzicielskiego (a jeśli złoży wniosek, to musisz) udzielić uzupełniającego urlopu wypoczynkowego

wg moich przybliżonych obliczeń będzie to trwało do połowy maja 2015 - nauczycielka może wówczas złożyć wniosek o wychowawczy do końca zajęć i wtedy dopiero wraz z bieżącym urlopem wypoczynkowym w czasie wakacji będzie ona na urlopie do 31.08.2015

ale o każdym urlopie będziesz decydować w odpowiednim czasie biorąc pod uwagę to, co się do tego czasu podzieje

Natka18-03-2014 08:13:29   [#17]

bardzo dziękuję za światełko :)

flisegi28-03-2014 21:07:40   [#18]

Rzewa w # 3 napisałaś, że nauczyciel może wycofać się z wychowawczego tylko za zgoda dyrektora. Jak to się ma do zapisu w KN, że n-l może zrezygnować z wychowawczego z początkiem roku szkolnego, co najmniej na 3 miesiące przed powrotem do pracy? Ja to rozumiem tak, że dzisiaj nauczyciel może zawnioskować o wychowawczy na najbliższy rok szkolny, ale jeżeli zmieni zdanie to może się wycofać do 30 maja. A Ty twierdzić, że może się wycofać, ale za zgodą dyrektora.

Czy n-l może już teraz zawnioskować o wychowawczy, który będzie trwał krócej niż miesiąc i będzie realizowany w nowym roku szkolnym?

Rzewa mogłabyś jeszcze wytłumaczyć jak to zrobić "i jeżeli teraz złoży wniosek o urlop do końca zajęć, to możesz mu przed rozpoczęciem tego urlopu wręczyć wypowiedzenie, a jeśli to będzie urlop do końca zajęć w przyszłym roku, to wypowiedzenie może otrzymać zaraz po powrocie z tego urlopu" Czyli kiedy 31 sierpnia?

Jak wręczyć wypowiedzenie przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego?

 

rzewa29-03-2014 11:25:07   [#19]

wypowiedzenie zawsze można wysłać pocztą :-) - trochę niezręcznie się wypowiedziałam: wysyła się wówczas wypowiedzenie w terminie tj. do końca maja, a skutkuje ono 31.08 (wypowiedzenie z art 20 KN można też wręczyć w czerwcu lub lipcu, ale to dodatkowo kosztuje)

w świetle niedawnego orzecznictwa SN takie wypowiedzenie na podstawie art 20 KN powinno być skuteczne, o ile nie skróci udzielonego już urlopu (jeśli skróci, to może być trudniej obronić się przed sądem, ale nie jest to niemożliwe)

oczywiście, że n-l może zrezygnować w urlopu spełniając wymagania KN do tego, niezależnie od tego co uważa dyrektor - to był taki skrót myślowy: chodziło o to, że w czasie roku szkolnego n-l może wrócić z urlopu tylko za zgodą dyrektora.

rzewa29-03-2014 11:26:21   [#20]

Czy n-l może już teraz zawnioskować o wychowawczy, który będzie trwał krócej niż miesiąc i będzie realizowany w nowym roku szkolnym?

tak, może jak najbardziej i taki wniosek jest dla dyrektora wiążący

Małgorzata Flis30-03-2014 23:08:03   [#21]

Witam !!

Proszę o pomoc - nauczyciel mianowany , zatrudniony na 4/18 na czas nieokreślony . Aktualnie do 18 maja 2014 r. przebywa na urlopie rodzicielskim , od 19 maja 2014 . należy jej się zaległy urlop wypoczynkowy ( za rok 2013 i 2014 ) - łącznie do 8 wrzesnia 2014 r. Jenak od września nie mam dla niej godzin - uczy niemieckiego ( dodatkowy język , z którego schodzimy ) .Moje dylematy "

1. Czy mogę jej wypowiedzieć umowę na urlopie wypoczynkowym ?

2. Czy musze jej udzielić zaległego urlopu zaraz po rodzicielskim ?

3. Na jakich wrunkach jej wypowiedzieć umowę ??

4. Czy dać jej 4 godziny innego przedmiotu bez kwalifikacji ??

rzewa30-03-2014 23:25:58   [#22]

1. raczej nie

2. a ile tego urlopu za 2013 r. się jej należy -> z tego co piszesz to wynika, że 7 tygodni... owszem musisz zaraz jeśli ona będzie tego chciała

3. jedyny sposób na rozwiązanie stosunku pracy przed 31.08.2015 to porozumienie stron

4. to tylko za jej zgodą -> jest to rozwiązanie stosunku pracy i nawiązanie nowego na godziny bez kwalifikacji (za zgodą kuratora)

 

terdab10-05-2014 09:27:20   [#23]

Nauczycielka od 12 stycznia 2014 do 11 stycznia 2015 r przebywać będzie na urlopie macierzyńskim. Jest w trakcie stażu na n-la mianowanego. Co powinnam dalej zrobić by nie traciła dotychczasowego stażu (1,5 roku). Czy może wrócić na kilka dni, a potem wybrać zaległy urlop wypoczynkowy? Wyczytałam, że urlop wypoczynkowy nie wchodzi w okres nieobecności w szkole do realizacji stażu. Może ktoś z Was miał taką sytuację, by nie okazało się, że musi n-lka zaczynać staż od początku.

rzewa10-05-2014 11:23:57   [#24]

wystarczy, że częściowo wymieni się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka, a w tym okresie udzielisz jej urlopu uzupełniającego - i już nie będzie ciągłej nieobecności trwającej dłużej niż rok

Leszek10-05-2014 18:02:23   [#25]

urlop wypoczynkowy (także uzupełniający ) nie przerywa stażu

a macierzyńskiego ma 1 rok

zatem trzeba przedłużyć o ten rok

pozdrawiam

juliazmazur23-04-2015 11:21:47   [#26]

No to jeszcze mój dylemat.

Nauczycielka kontraktowa -  zatrudniona na czas nieokreślony - jest  na urlopie rodzicielskim do 19 czerwca. Twierdzi, że po nim wraca do pracy. W trakcie jej  ponadrocznej nieobecności (zwolnienia w trakcie ciąży)z pełnego etatu zostało tylko 13 godzin, w przyszłym roku mogę uskrobać 14 - jest językowcem, wygaszamy jej przedmiot, docelowo zostanie tylko 6.

Powiedzcie, czy dobrze myślę:

1. Po powrocie wręczam jej wypowiedzenie zmieniające (na porozumienie zmieniające raczej nie ma szans)

2. Jeżeli się nie zgodzi, dostaje wypowiedzenie (art. 20)

3. Od nowego roku zatrudniam ją na część etatu.

Co z odprawą?

rzewa23-04-2015 13:59:06   [#27]

1. wypowiedzenie zmieniające wręczone na podstawie art 42 k.p. staje się wypowiedzeniem z art 20 KN w razie nie przyjęcia zaproponowanych tam warunków do połowy okresu wypowiedzenia

2. nic nie dostaje -> wypowiedzenie już dostała (trzeba w wypowiedzeniu warunków to napisać i powołać się na art 20 KN)

3. możesz zatrudnić ale nie musisz, z tym że zatrudnienie to będzie na czas nieokreślony

jak zwolnienie z art 20 KN to i odprawa, o jakiej mowa w art 20 ust 2 KN przysługuje i należy ją wypłacić niezależnie od tego czy zostanie od 1.09 zatrudniona czy nie

sońka23-04-2015 19:48:15   [#28]

jeśli nauczycielka ma teraz 12 godz., idzie na zwolnienie "ciążowe", a potem na macierzyński i rodzicielski, to czy po powrocie należy jej zapewnić 12 godz. (tak, jak ma przed odejściem), czy cały etat?

 

Ania Sz23-04-2015 20:41:34   [#29]

12 godz. wynika z aktualnej umowy czy ma ograniczenie etatu?

sońka24-04-2015 11:55:34   [#30]

z aktualnej umowy

MKJ24-04-2015 12:17:24   [#31]

To wraca na 12 godzin i tyle trzeba dla niej przewidzieć.

link12315-12-2015 23:59:47   [#32]

urlop wychowawczy. Zgodnie z KN musi kończyć się 31 sierpnia? Nie ma innej opcji, nawet jeżeli nauczycielka wskazuje we wniosku inny termin zakończenia (31 grudnia)?


post został zmieniony: 16-12-2015 00:00:00
rzewa16-12-2015 05:47:19   [#33]

urlop wychowawczy n-la kończy się 31.08, chyba że n-l nie wykorzystał przed tym urlopem należnego urlopu wypoczynkowego -> wtedy urlop wychowawczy kończy się z ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym - art 67a ust 3 i 67c ust 2 KN

KAPIS17-12-2015 11:13:41   [#34]

Proszę o podpowiedź,

nauczycielka kończy urlopy- rodzicielski i zaległy wypoczynkowy w marcu 2016,

proponuję jej wychowawczy, nie chcę dzieciom zmieniać nauczyciela (kobieta na zastępstwo lepsza niż ona, dzieci małe),

ona nie chce, zależy jej na wynagrodzeniu,

co robić,

jest nauczycielem kontraktowym, stażu nie rozpoczęła, umowa na czas nieokreślony,

we wrześniu nie będę miała dla niej pracy, prawdopodobnie, bo mało dzieci - zmiany ministerialne dot.6-cio latków,

a tak szczerze to bardzo nie chcę jej powrotu i tego, żeby nadal pracowała, bo się nie nadaje i rodzice jeszcze zanim odeszła pisali skargi i pismo o zmianę nauczyciela,

co zrobić?

dariuszn718-12-2015 08:35:12   [#35]

W marcu musisz ją przyjąć ta na zastępstwo odchodzi, jeżeli nie ma dzieci od września to dajesz jej wypowiedzenie i z dniem 31 sierpnia kończy pracę, jednak nie możesz przyjąć tej co była na zastępstwo, bo wtedy okazałoby się że jednak były godziny dla tej kontraktowej. Gdybyś chciał przyjąć tę zastępującą to Tę kontraktową musisz zwolnić bo się nie nadaje, sam chętnie dowiedziałbym się jak, bo chyba łatweij niż zatrudnionych przez mianowanie, ale na pewno ktoś napisze.

rzewa18-12-2015 09:01:13   [#36]

po prostu zrobić jej ocenę pracy... nie musi być negatywna, żeby stwierdzić, że się nie nadaje... co najmniej do Twojej szkoły

możesz teraz zrobić ocenę tej zastępującej i będzie widać która lepsza

:-)

AMS18-12-2015 12:56:11   [#37]

może ja skorzystam z Waszych rad? mam nauczycielkę (mianowana) której w tym roku dopełniłam etat: n-la j. obcego - świetlicą, i tak odsunęłam problem na rok. w następnym roku nadal nie będzie dla niej godzin zgodnie z kwalifikacjami, może też braknąć "świetlicy". co zrobić?

rzewa18-12-2015 12:58:47   [#38]

zaproponować ograniczenie z art 22 ust 2 KN

jak się zgodzi, to niech podpisze papier

a jak się nie zgodzi, to zwolnić  z art 20 KN

AMS18-12-2015 21:37:28   [#39]

rozumiem. czyli ograniczenie etatu. lub ew. obowiązek podjęcia pracy w innej szkole, jeśli OP dostrzeże "miejsce" na terenie gminy?

Ala18-12-2015 22:43:56   [#40]

ograniczenie tylko wtedy jeśli będziesz mieć dla niej co najmniej pół etatu

w przeciwnym przypadku wypowiedzenie z art. 20

a jeśli chodzi o uzupełnianie etatu to nauczyciel może się nie zgodzić


post został zmieniony: 18-12-2015 22:48:50
AMS18-12-2015 23:10:17   [#41]

dziękuję Rzewo i Alu. 

link12330-12-2015 22:22:41   [#42]

jeżeli wniosek o urlop wychowawczy został złożony 30 listopada, czy można takiego urlopu udzielić 1 stycznia - zachowując okres co najmniej miesięczny okres od złożenia wniosku?

Wniosek nauczyciela od 2 stycznia do 31 grudnia. Zgodnie z tym, co czytam urlop powinien zostać udzielony od 1 stycznia do 31 sierpnia - mam rację? 

Ala30-12-2015 22:52:44   [#43]

tak

link12330-12-2015 23:07:10   [#44]

dziękuję za pomoc. 

Ala31-12-2015 00:26:07   [#45]

 

3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.

ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to:

Art. 67c. 

2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]