Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rekrutacja a zmiana Statutu Szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ]
gona03-02-2014 17:43:18   [#01]

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 3 stycznia 2014r. wymusza zmiany statutu szkoły. Do końca lutego należy zamieścić kryteria rekrutacyjne. Czy punktację, terminy, opis niezbędnych dokumentów też umieszczamy w statucie, czy tworzymy i wprowadzamy regulamin rekrutacji?

Ala03-02-2014 17:59:05   [#02]

ja bym wpisała do statutu, że zgodnie z regulaminem, żeby za chwilę nie trzeba było znowu zmieniać statutu :)

Leszek03-02-2014 19:26:03   [#03]

Art. 8. ustawy zmieniającej uoso z 6.12.2013 r.:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

pozdrawiam

gona03-02-2014 19:44:44   [#04]

Dziękuję. Największy problem będę mieć z ustaleniem kryteriów i punktacji. Więcej chętnych do szkoły niż przewidywanych wolnych miejsc. 

 

Leszek03-02-2014 19:51:13   [#05]

to musisz zagęścić sito

pozdrawiam 

DYREK03-02-2014 20:16:43   [#06]

Może ktoś już opracowywał kryteria?

Może przykład kryteriów do umieszczenia w statucie  szkoły podstawowej ?

gosiaz03-02-2014 20:29:27   [#07]

Czy cichym założeniem ustawy jest obowiązek przyjęcia każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły?

Co to znaczy "wolne miejsca"? Czy jesli naprawdę nie chcę/nie mogę (ciasno, hałas, druga zmiana, bhp) mieć kolejnej klasy, to mam prawo ustalić kryteria rekrutacyjne dla zgłoszonych obwodowych dzieci?

Jaka jest ranga i umocowanie prawne poleceń utworzenia wskazanej liczby klas przygotowywanych przez OP?

Czu OP będzie musiało otworzyc dwie klasy I w sp, jesli zgłosi się np. 26 uczniów i w wyniku rekrutacji na wolne miejsca przyjdzie jeszcze 2?

To tylko niektóe pytania, jakie nasuwają się w praktyce. 

Rycho03-02-2014 20:42:46   [#08]

obowiązek przyjęcia każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie istnieje w zasadzie od zawsze. Więc tu nie ma żadnej zmiany.

Kryteria rekrutacyjne obowiązują dla tych z poza obwodu.

A wolne miejsca to te, które zostają z prostego wyliczenia: ilość planowanych oddziałów x 25 - liczba dzieci z obwodu.

bosia03-02-2014 22:50:16   [#09]

Gosiaz, nie prowadzisz rekrutacji dla dzieci z obwodu, przyjmujesz je na podstawie zgłoszenia

a dalej tak jak Rychu napisał:-)

 

Ala04-02-2014 15:54:45   [#10]

eee, znowu coś przegapiłam :(

kurka, trzeba znowu ten statut... :(

..............

ale teraz są ferie więc pomyślę o statucie najwcześniej za 2 tygodnie :)

taki mam plan ;)


post został zmieniony: 04-02-2014 15:56:27
czesiak04-02-2014 16:08:38   [#11]

Do Ryśka.

Jak rozumiesz ilość planowanych oddziałów. Jeżeli mam możliwości lokalowe, personalne i chętne dzieci to mogę tworzyć dowolną liczbę oddziałów. Czy jednak op będzie to regulował ?

AnJa04-02-2014 17:39:52   [#12]

Zawsze regulował - czasami miękko, dopiero na etapie arkusza, czasami twardo- wcześniej ustalając liczbę oddziałow maksymalną (np. Łodź tak robi)

gosiaz04-02-2014 20:24:15   [#13]

A jaka jest podstawa prawna ustalania przez OP zadań na liczbę klas? Oczywiście po zmianach uoso i aktów wykonawczych.

Rycho04-02-2014 20:46:28   [#14]

w szkole z wyznaczonym obwodem dyrektor musi przyjąć dzieci zamieszkałe w obwodzie.

Zatem liczba dzieci zamieszkałych w pewnym stopniu limituje ilość możliwych do otwarcia oddziałów I kl.

Dziś tą liczbę musimy podzielić przez 25.

OP może więc przyjąć taki sposób rozumowania i nie pozwolić na więcej.

Dyrektorowi wtedy jako wolne (do wolnej rekrutacji) pozostają miejsca dopełniające do 25 w jednym oddziale.

OP może też zachować "miękki" sposób, czyli pozwolić na otwarcie tylu oddziałów, ile uda się dyrektorowi zrekrutować.

Tak czy inaczej,  to OP zatwierdza arkusz i z tego wynika jego prawo o decydowaniu o tym. :-)

DYREK04-02-2014 21:02:51   [#15]

Tak było w rozporządzeniu z 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ->  uchylone

§ 24. 1. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły: 

1) ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych,(.....)

od 18 stycznia 2014r. mamy UoSO z nowym rozdziałem 2a i czekamy na rozporządzenie

Art. 20zh.  (ze zmienionej UoSo)

(.....)

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.


post został zmieniony: 04-02-2014 21:14:38
DYREK05-02-2014 20:01:26   [#16]

Dnia 3 stycznia 2014 r. ogłoszona została nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7). Ustawa weszła w życie 18 stycznia 2014 r.

Czy w związku z powyższym w Waszych OP trwają prace nad przyjęciem zasad i terminów rekrutacji do placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 ?

Czy OP wraz z dyrektorami przedszkoli i szkół pracują nad przygotowaniem jednolitych zasad rekrutacji ?

->by uniknąć chaosu wynikającego z nowych reguł, m.in. funkcjonowania w ramach jednego OP różnych zasad i terminów,

-> istotne przy naborze elektronicznym

sylwia06-02-2014 14:39:20   [#17]

o to super pomysł

DYREK07-02-2014 11:38:43   [#18]

tu materiały:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=162:zarzdzanie-owiat-ii&Itemid=1824

katarzs08-02-2014 09:50:17   [#19]

Bardzo pomocne, dziękuję!

slos08-02-2014 11:27:48   [#20]

Dyrku. Na Twoje pytania #16 odpowiadam: tak. Głupia zmiana przepisów robiona pod hasełko wyborcze, chybcikiem, pod złe szkoły (niech mają tych uczniów z obwodu) i "warszawkę" o specyficznej konstrukcji gminy, bez przewidywania konsekwencji dalszych, ograniczająca wolności obywatelskie rodziców, rozwalająca rozsądną politykę i innowacje niektórych samorządów, zmuszająca do produkcji wielu papierów (a zatem i nieekologiczna) powoduje, że samorządy musza się z tym uporać. U nas robimy to wspólnie, choć problemów nie brakuje. Zawsze w odwodzie pozostaje przećwiczone za komuny dwójmyślenie. :-)

czesiak21-02-2014 14:00:42   [#21]

slos popieram !

shegreta22-02-2014 12:06:23   [#22]

i ta jedna ustawa wprowadziła konieczność takiej papierologii!!

Dyrek w #18 podajesz link do ORE z materiałami - fajnie, wielu z nas pewnie się przyda. Ale gdy przeglądam, uzmysławiam sobie, do czego nas zmuszono.... Obłęd. Niekończąca się lista..... deklaracja, przepisy, zarządzenie, oświadczenie, rekrutacja, ochrona, wniosek, zgłoszenie, zarządzenie.... ja pierdykam....

izael22-02-2014 17:31:07   [#23]

mnie jest bardzo przyjemnie, że ktoś to pierdyka:)

bo ja ten proces uzewnętrzniania frustracji rekrutacją przechodziłam tu jakieś dwa tygodnie temu:)))

a teraz...

w życiu jest tyle pięknych rzeczy... pierdykam rekrutację bezemocjonalnie całkiem

 

;)

gosiaes222-02-2014 19:36:28   [#24]

Jestem z Wami - ;-)))

Iwona22-02-2014 20:02:25   [#25]

Zrobiliśmy zmiany w statucie związane z rekrutacją. Czy mogę umieścić uchwałę zmieniającą w wymianie i prosić o konstruktywną krytykę?

 Statut powinien zostać zmieniony do końca lutego, a nikt biegły nie pokazał swojego wzoru, więc trzeba było samemu, to co - pomożecie? ;-))

irdyr22-02-2014 20:17:59   [#26]

Iwona, możesz zamieścić, czekamy.


post został zmieniony: 22-02-2014 20:18:31
Iwona22-02-2014 20:48:52   [#27]

Wrzuciłam i bardzo proszę o uwagi - czasu do końca lutego jest niewiele.

Jacek22-02-2014 22:58:02   [#28]

Iwona  [#27]

1. Do Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie.

tego nie musisz wpisywać bo jest to zawarte w ustawie

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Jeśli nie ma takiego systemu wywaliłbym to

3) laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

po sp mogą być tylko laureaci konkursów a nie olimpiad

4) warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum jest co najmniej dobre zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

jest to kryterium ale nie wiem czy możliwe do zastosowania w ten sposób nowych przepisach

5. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęcia do oddziałów sportowych, dwujęzycznych lub realizujących programy autorskie:

 

masz takie oddziały?

4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

a o jakich kryteriach tu mowa?

Jacek22-02-2014 23:41:31   [#29]

planuję takie zapisy w statucie:

§ 40.

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. Do celów rekrutacji rodzice (opiekun prawny lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) mają obowiązek złożenia wniosku oraz dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w terminie określonym przez ................ Kuratora Oświaty.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

1)   średnia ocen zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

2)   liczba punktów uzyskana za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

3)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

5. Liczbę punktów za kryteria określone w ust. 4 oblicza się sumując:

1)   liczbę punktów wynikającą z pomnożenia średniej ocen uzyskanych przez kandydata z zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez 10;

2)   liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

3)   liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których każde osiągnięcie ma wartość 1 punktu.

6. W przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, podwaja się.

bosia23-02-2014 01:25:47   [#30]

Jacek, pkt 3 nie jest potrzebny-to jest w ustawie, nie ma też o tym w art.9

Wystarczy napisać „rodzice”-zmieniony został art.3 pkt 10

 

  1. ok
  2. Rodzice kandydata składają wniosek do dyrektora szkoły.
  3. Do wniosku należy dołączyć:

a)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

b)      zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

4. ok

5. ok

6. ok

Możne tez być np. kryterium: że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły


post został zmieniony: 23-02-2014 01:26:34
Jacek23-02-2014 11:34:01   [#31]

ok masz rację :-)

tomaszek23-02-2014 13:52:24   [#32]

No ale jak możemy wziąc pod uwagę w kryteriach oceny na świadectwie ukończenia sp skoro listę zakwalifiokowanych do przyjęcia wywieszamy 28 kwietnia (Łódź)? Najwygodniej chyba brać pod uwagę oceny ze świadectwa z klasy V.

Jacek23-02-2014 14:11:39   [#33]

jak to 28 kwietnia?

tomaszek23-02-2014 14:24:35   [#34]

Nie listę przyjętych z podziałem na klasy (tę wywieszamy na pocz lipca) lecz listę zakwalifikowanych do przyjęcia ( a reszta chętnych, czyli niezakwalifikowani muszą iść do rejonowych, albo do szkół, które mają jeszcze wolne miejsca). Tak jest w Łodzi. W marcu przyjmujemy wnioski i zgłoszenia, w kwietniu uzgadniamy z OP liczbę oddziałow i na tej podstawie komisje kwalifikują do przyjęcia do szkoły. Uczeń będzie przyjęty, gdy ostatecznie przyniesie świadectwo i inne dokumenty na co ma czas do początku lipca.

Jacek23-02-2014 14:43:02   [#35]

no to KO chyba dało ciała, gdyż na jakiej podstawie kwalifikować kandydatów jak nie ma świadectwa i wyników sprawdzianu?

 

tomaszek23-02-2014 14:54:59   [#36]

Właśnie na podstawie kryteriów! Czemu świadectwo ma być jedynym / głównym kryterium? A konkursy, zawody, osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska szkolnego / społeczności lokalnej, wolontariat, zainteresowania, działania i zajęcia pozaszkolne, wszelkie kwestie zamieszkania rodzica(ów), dziadków lub miejsca ich pracy w pobliżu szkoły albo tak ważna sprawa jak rodzeństwo uczące się już w danej szkole (łatwiej odebrać troje dzieci z tej samej szkoły lub ich wszystkich do niej zawieżć). A do klas przydzielamy w lipcu na podstawie spełnienia konkretnych wewnątrzszkolnych wymagań do danej klasy. Zawsze tak było :)

Jacek23-02-2014 15:04:41   [#37]

świadectwo czy zaświadczenie o wynikach sprawdzianu nie muszą być jedynymi kryteriami ale szkoła ma prawo je przyjąć w statucie w okresie przejściowym więc terminy ustalane przez KO winny to uwzględniać. Listy z podziałem na klasy ja robię w sierpniu

KO nie radzą sobie ze zmianą przepisów. U nas kurator wcale nie określił terminów ogłoszenia kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

DYREK23-02-2014 15:25:56   [#38]

czy ktoś może wyjaśnić dlaczego w SP i G wprowadzono okres przejściowy ?

dlaczego przyjęto do rekrutacji w :

przedszkolu -> regulamin,

SP -> statut,

Gimnazjum -> statut,

ponadgimnazjalne -> regulamin ?

czy nie można było prościej  ?

np. zasady i kryteria rekrutacji ( w okresie przejściowym) do przedszkoli, SP i Gimnazjum ustala OP w porozumieniu z dyrektorami w formie regulaminu (procedury) obowiązującej na terenie działania OP (oczywiście mając na uwadze to co zapisano w zmienionej ustawie)


post został zmieniony: 23-02-2014 15:27:04
Leszek23-02-2014 16:06:11   [#39]

Dyrku, dlatego abyśmy mogli podyskutować na forach o tym jak komplikuje się prawo oświatowe...

ile przyjemności by nas ominęło...

:-)))

pozdrawiam

Jacek23-02-2014 16:25:20   [#40]

Ciekawa lektura jak czytam zarządzenia różnych KO w sprawie rekrutacji do gimnazjów. Wielu kuratorów nie określiło terminów ogłoszenia kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Art. 20zc. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

a przepisie przejściowym tekstu zmieniającego UoSO jest przecież zapis w art. 9 ust. 2

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.

kurde.. nie doczytali, czy interpretują inaczej

shegreta23-02-2014 17:28:04   [#41]

a tam, zaraz - nie doczytali....

gosiaes223-02-2014 17:51:45   [#42]

a jak ogłosić zmiany w statucie do końca lutego, kiedy rada pedagogiczna wraz z dyrektorem jest na urlopie?

Ja otwarcie mówię, że zrobię to po terminie!!!

Jacek23-02-2014 17:58:33   [#43]

goowy Ci nie urwie nikt :-)

Macia23-02-2014 18:17:01   [#44]

Jeśli dobrze rozumiem te zmiany do końca lutego przedszkoli nie dotyczą. Zmiany jednak trzeba nanieść ale może tak jak pisze Ala "zgodnie z regulaminem" albo tylko zapisy zawarte w ustawie zwłaszcza, ze teraz kryteria ustala dyrek w porozumieniu z burmistrzem a potem rada gminy

tomaszek23-02-2014 18:53:57   [#45]

Jacek, zgadza się. I Łódzki Kurator Oświaty dość przebiegle jednym zdaniem określił te terminy w swoim Zarządzeniu Nr 5/2014. Przytoczę:

§ 1

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2014/15:

1) składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży

- od 3 marca do 31 marca 2014 r., do godz. 13.

 

podkreślenia moje :)

siaba23-02-2014 19:13:25   [#46]

Śląski Kurator Oświaty: 

"1. wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic (nie napisał rodzice) kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składa 
od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. 

2. wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa się:

od 12 maja do 25 czerwca 2014, do godz. 12.00  "

 

dalej zapisy postanowienia mówią o terminach dostarczania kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (do 1 lipca 2014 , godz. 15.00) i podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (3 lipca 2014 , godz. 15.00) oraz podanie listy przyjętych i nieprzyjętych (8 lipca 2014 , godz. 15.00) 

podkreślenia Kuratora, nie moje.

Ja tez nie mogę się nadziwić tej papierologii stosowanej....

Dzięki za propozycje uchwały zmieniającej statut, bardzo pomocne. Skłaniam się do Jackowych pomysłów ze słusznymi uwagami Bosi,   dołożę miejsce pracy rodziców  i pobieranie nauki przez rodzeństwo w tej szkole lub w sąsiedztwie 

 

Jacek23-02-2014 19:43:16   [#47]

Radosna jest tfurczość KO.

Niektóre nawet terminy rekrutacji uzupełniającej dały do swoich zarządzeń, choć w przypadku gimnazjów należy do kompetencji dyrektora w uzgodnieniu z OP.

bosia23-02-2014 19:59:31   [#48]

# 38 Dyrek

przepisy przejściowe ustalono, bo ustawa pojawiła się w trakcie roku szkolnego i po pierwsze OP nie zdążyłoby podjąc uchwał, a po drugie bo nie zmienia sie reguł w trakcie gry, a termin na wykonanie wyroku już upływal

stąd dla przedszkoli jeden rok okres przejściowy-zaczynają edukację

a dla szkół dwa, w ponadgimnazjalnych nawet 3  w zakresie przedmiotów

no i od 1.01.2016 będzie obowiązywało rozporządzenie i tam będą terminy

ze statutami i tym ustalaniem np. w regulaminach nie łapię tego i nie wiem po co takie zamieszanie

przedszkola, ze w uzgodnieniu z OP w okresie przejściowym to jasne, bo to specyfika i dobro jeszcze przez trzy lata deficytowe, op kształtuje sieć i musi zapewnić miejsce dla dzieci z obowiązkiem, a tu nie ma obwodowości

szkoły nie ustalają nic z OP, żadne (termin uzupełniającego w gimnazjum tylko)

---

Jacek podał przykładowe kryteria, takie sobie wybrał i ma prawo

każdy dyrektor moze mieć inne, takie jakie na jego terenie mu pasują-gimnazja i szkoły podstawowe dla dzieci spoza obwodu

bosia23-02-2014 20:02:22   [#49]

jeśli chodzi o KO, to sporo błędów w zarządzeniach

w wielu województwach


post został zmieniony: 23-02-2014 20:03:17
siaba23-02-2014 20:10:38   [#50]

Jak interpretujecie rekrutację do sp i gimnazjów kandydatów spoza obwodu z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, czy podlegają rekrutacji w szkołach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi? A w szkołach ogólnodostępnych? 

strony: [ 1 ][ 2 ]