Forum OSKKO - wątek

TEMAT: JAKI ma być Waszym zdaniem urlop dla poratowania zdrowia?
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar03-01-2014 10:58:34   [#01]

skoro słyszymy że nadal można negocjować, porozmawiajmy o tym pilnie, może się uda podrzucić naszą propozycję

http://www.glos.pl/node/10830

 

Urlop dpz:

Kiedy, jak często, jak długo?

izael03-01-2014 11:59:04   [#02]

Jeśli mamy pracować do 67. roku życia, to powinien zostać w takim wymiarze, jak jest teraz, czyli 3 lata łącznie. W mojej ocenie bardziej rygorystyczna powinna być procedura przyznawanie tego urlopu. Udzielany powinien byc nie wcześniej niż po 10-12 latach pracy, ale nie po 20!!!

W tej chwili nasza profesja jest niesamowicie eksploatująca - każdy z nas, kto pracuje z zaangażowanymi nauczycielami, widzi, jak mocno zużywają się ich siły psychiczne, a często też i fizyczne. Nie z braku chcenia, ale z niemożności i przemęczenia tracą w pewnym momencie energię. O nich myślę: o tych odpowiedzialnych, aktywnych, którzy ciągle chcą się rozwijać. 

Bzdurą jest gadanie, że mogą się przekwalifikować po dwudziestu kilku latach pracy - bo rynek pracy jaki jest każdy widzi... i jeszcze dlaczego mają odchodzić ci najlepsi??? lepiej niech się podkurują i wracają do pracy z całym swoim doświadczeniem i lubieniem szkoły.

Gaba03-01-2014 12:13:54   [#03]

dokładnie - Iza, dokładnie - okres wypalenia zaczyna się po 10 latach u wielu, a obniżka formy po 15 u bardzo wielu...

Są badania nad wypaleniem zawodowym i na nie można się powołać, proponując jakiś wiek - trzeba by zapobiegać temu zjawisku.

Zgadzam się ze zmianą orzecznictwa - nie dla lekarzy rodzinnych, jak najbardziej medycyna pracy.

 

Ps. Wcześniej myślałam, że orzecznik ZUS, ale... wycofuję się z takiego myślenia.

izael03-01-2014 12:42:35   [#04]

medycyna pracy - TAK

 w sumie to mam dość dobre doświadczenia z pracą tych lekarzy i z takim starannym podejściem do osób badanych

ZUS - NIE

Gaba03-01-2014 13:13:13   [#05]

mam takie dowody sród najbliższych na "ozdrowieńcze" działania orzeczników ZUS, że szczęka opada.

czesiak03-01-2014 13:50:59   [#06]

Uważam, że powinien być utrzymany ze względu na przedłużony wiek emerytalny. Decyzją lekarza medycyny pracy i po dłuższym okresie pracy - 10 latach. Mało mówi się na temat, że nie był on jakoś nagminnie wykorzystywany przez nauczycieli. W moim środowisku ok 20 % nauczycieli wykorzystało 1 rok takiego urlopu. 1 osoba przebywała 2 lata. Więc nie było powszechnego wykorzystania prawa do urlopu dpz.

Marek Pleśniar03-01-2014 16:29:13   [#07]

ja również uważam że udpz musi być po coś a nie jako dobro socjalne

dyrektor, uczeń potrzebuje w szkole ludzi niewypalonych, zdolnych wpływać na przyszłość dzieci

oddalanie tego uprawnienia o 20 lat oznacza, że tak naprawdę pomysłodawcy nie myślą o tym po co ten urlop jest, lecz jakby tu go uniknąć..., jakby tu nie dać tego "dobra socjalnego"

 

nie powinno być limitu 20 a 10 lat - bo lepiej zapobiegać niż łatać

Leszek03-01-2014 16:48:38   [#08]

pozwloliłem sobie poprojektować - do dyskusji i zmian:

pozdrawiam

 

KN - Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 12 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia,

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

3. Do okresu siedmioletniej dwunastoletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

4. Okres siedmioletniej dwunastoletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego dwunastoletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), oraz ma zawarta umowę z jednostką służby medycyny pracy, z którą dyrektor szkoły zawarł umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.).

11. Lekarz, o którym mowa w ust. 10, wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego oraz dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, a  także, jeśli lekarz uzna za niezbędne, wyników przeprowadzonych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych.

12. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym w ust. 11, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 13 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

11 13. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

14. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), na okres ustalony w skierowaniu.

Gaba03-01-2014 18:13:11   [#09]

czyli 12 lat + skierowanie od 2 specjalistów - albo medycyny pracy, albo inny lekarz, który skierowuje do sanatorium itp. (leczenie)

- dobrze to przeczytałam?

Leszek03-01-2014 19:25:20   [#10]

tak, ponieważ skierowanie do sanatorium jest wystawione przez lekarza, ale nie ma znaczenia bez potwierdzenia skierowania przez NFZ, zatem tu nie byłoby trybu odwoławczego

pozdrawiam 

rzewa03-01-2014 21:29:35   [#11]

zgadzam się, ale optuje za max 10 letnim okresem pracy - nie z uwagi na nauczycieli, ale na dzieci

dla dobra dzieci nauczyciel musi czasem skorzystać z tego urlopu - im mniejsze dzieci tym wcześniej i tym więcej n-li tego potrzebuje

cynamonowa03-01-2014 21:55:57   [#12]

Oczywiście pytanie retoryczne....

Nauczyciel podczas całej pracy zawodowej będzie chciał ( musiał) skorzystać tylko z urlopów przeznaczonych na leczenie uzdrowiskowe. Ile takich urlopów mógłby wziąć? Czy ich liczba "się sumuje". Czy urlop na leczenie a leczenie uzdrowiskowe będą rządziły się odrębnymi przepisami?

DYREK04-01-2014 10:43:27   [#13]

KN - Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej  12 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

Przy takim sformułowaniu nasuwa się pytanie:

Czy wystarczy tylko zatrudnienie w pełnym wymiarze w momencie udzielania udpz, czy konieczne jest zatrudnienie w pełnym wymiarze  w momencie jego udzielenia, jak i w okresie 12 lat bezpośrednio przed jego rozpoczęciem ?

https://edukadry.pl//urlop-dla-poratowania-zdrowia-tylko-po-spelnieniu-ustawowych-wymogow/docs/123_76/101/View

Może taki zapis:

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu w pełnym wymiarze co najmniej  10 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia

 

i w

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

tu przydałby się:

7a. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela się do pracy w terminie określonym przez dyrektora szkoły stosunek pracy ulega rozwiązaniu z tym dniem.

 


post został zmieniony: 04-01-2014 10:57:14
DYREK04-01-2014 11:41:23   [#14]

czyli reasumując proponuję takie zmiany do propozycji Leszka 

wg mnie rozwiąże to problem leczenia uzdrowiskowego, zatrudnienia w pełnym wymiarze i braku chęci powrotu nauczyciela do pracy po odwołaniu z udpz.:

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu w pełnym wymiarze co najmniej  10 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku,

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo miesiąca,

z zastrzeżeniem ust. 2.

(.....)

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

7a. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela się do pracy w terminie określonym przez dyrektora szkoły stosunek pracy ulega rozwiązaniu z tym dniem.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat (w tym 6 miesięcy na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową).

hania104-01-2014 12:46:18   [#15]

Wersja Dyrka - moim zdaniem najlepsza.

Pozostaje jednak dziurawa kwestia przywrócenia nauczyciela do pracy, jeżeli podjął pracę zarobkową podczas urlopu. To nadal fikcja. Kto to ma stwierdzić i jak udokumentować? Czy istnieją jakieś statystyki, ile osób przywrócono? Bo że pojedyncze osoby pracują, to nie mam złudzeń.

Marek Pleśniar04-01-2014 13:06:41   [#16]

ale to nie jest zmartwienie dyrektora, nie jest on od śledztw

jeśli "poweźmie wiedzę", że ktoś pracuje, to co innego

 

to samo z udzielaniem urlopu - to nie w szkołach tkwi patologia, tylko w postępowaniu w służbie zdrowia

Leszek04-01-2014 15:17:28   [#17]

Coś jeszcze dodacie?

pozdrawiam

DYREK06-01-2014 13:50:23   [#18]

może się przyda:-)

sędzia, prokurator, policjant w czynnej służbie -> jednorazowo do 6 m-cy, przez okres całej służby przysługuje mu do 18 miesięcy

nauczyciel akademicki -> po 5 latach pracy na uczelni jednorazowo do 6 m-cy,  łącznie nie więcej niż 2 lata,

nauczyciel -> po 7 latach pracy w szkole jednorazowo do 12 miesięcy, łącznie nie więcej niż 3 lata

hania106-01-2014 17:04:34   [#19]

Nie przyda się, bo sugeruje, że nauczycielom się lepiej wiedzie niż komukolwiek. Nauczyciel akademicki ma jeszcze urlopy naukowe i pensum mniejsze, a policjant okres służby ma wyliczony na 15 lat, bo potem może iść na emeryturę. Nauczyciel do 67 lat musi jakoś dożyć, a skoro jego czas pracy to ponad 40 lat, to musi mieć możliwość chorowania rozłożoną na 3 lata. Co 12 kobieta zachoruje na raka piersi , drugie tyle będzie miało zawał serca. Statystyki dotyczące chorób kobiet ok. 50 roku życia są przerażające. Policz, ile jest kobiet w oświacie. Zdrowie nauczycielek musi być szczególnie chronione, zwłaszcza jeśli mają tak długo pracować.

Propozycja jest OK. Nic bym nie zmieniała.

laostic06-01-2014 20:17:05   [#20]

Tak narzekamy na służbę zdrowia, a można powiedzieć, że mamy wizjonerów wśród naszych lekarzy. Nauczycielka 2 września wróciła do  pracy we wrześniu ze swojego drugiego urlopu. W grudniu natomiast wpłynęło podanie wraz z orzeczeniem lekarskim, że ona by chciała od września 2014 iść jeszcze raz. Nic nie wiadomo, żeby na coś się leczyła - lubi za to jeździć do syna w Niemczech. 

Gaba06-01-2014 21:58:44   [#21]

dokładnie się od tego odwołaj, prosząc komisję o zbadanie wizjonerstwa i prorosctw lekarza!

laostic07-01-2014 19:38:59   [#22]

Odwołanie już poszło - lekarz na pewno się "ucieszy", gdy się dowie w co się wpakował.

DYREK08-01-2014 10:29:27   [#23]

czyli zmiana polegająca na wydawaniu orzeczenia lekarskiego zalecającego udpz  wystawiana przez lekarza medycyny pracy wydaje się właściwa

obecnie może to zrobić lekarz, który ma podpisany kontrakt z NFZ np. pierwszego kontaktu 

DYREK08-01-2014 10:38:13   [#24]

taka zmiana , czy lepsza z #14 (wg mnie lepsza z #14-> obejmuje większy zakres chorób)

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu w pełnym wymiarze co najmniej  10 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku,

(....)

laostic10-01-2014 18:11:10   [#25]

#21 - błyskawiczna odpowiedź od  WMPO - urlop się należy - jest roczna między urlopami.

DYREK10-01-2014 20:05:09   [#26]

laostic

WOMP wydaje nowe orzeczenie (ostateczne)  wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie orzekania ....

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331991

WOMP nie decyduje o tym czy urlop się należy, o tym decyduje dyrektor.

Rozumiem, że WOMP przeprowadził ponowne badania i wydał ostateczne orzeczenie lekarskie oraz przesłał jeden jego egzemplarz do dyrektora szkoły.

laostic10-01-2014 20:21:11   [#27]

Nie ma żadnego nowego orzeczenia, WMPO przysłał pismo, że odwołanie jest bezzasadne, bo minął rok między urlopami, więc nowy się należy. Posłaliśmy następne pismo.

DYREK10-01-2014 20:38:18   [#28]

To co napisał WOMP nie należy do jego kompetencji.

Czy wcześniej złożyliście formalne odwołanie, za pośrednictwem lekarza który wydał orzeczenie ?

Zobacz rozporządzenie -> tam jest określona procedura i terminy, których należy dotrzymać.

laostic10-01-2014 20:43:02   [#29]

Podanie wraz z orzeczeniem wpłynęło 28.12, 3 stycznia posłaliśmy odwołanie za pośrednictwem lekarza, który wystawił orzeczenie i dziś przyszła odpowiedź. Wiem, że jest żałosna. A odwołanie "ściągnęliśmy" z forum.


post został zmieniony: 10-01-2014 20:43:54
DYREK10-01-2014 21:00:11   [#30]

Wg mnie należy powołać się na stosowne zapisy rozporządzenia i poprosić o przesłanie orzeczenia.

Pismo należy adresować do dyrektora WOMP. 

Może warto zadzwonić i porozmawiać z dyrektorem WOMP.

Nadzór na WOMP sprawuje Urząd Marszałkowski.


post został zmieniony: 10-01-2014 21:09:41
laostic17-01-2014 18:45:01   [#31]

Przyszła kolejna odpowiedź z Womp-u, podpisana przez tę samą osobę, co poprzednio - nasze odwołanie jest niepotrzebne, bo......orzeczenie jest wadliwe (lekarz podpisany pod nim nie miał uprawnień, by je wystawić). Kto tam pracuje...

DYREK17-01-2014 21:08:36   [#32]

ręce opadają …

jerzyk18-01-2014 00:09:29   [#33]Moim zdaniem UdPZ na leczenie uzdrowiskowe powinien być udzielany bez względu na czas pracy w szkole. W innych zawodach pracownicy mogą pojechać na leczenie sanatoryjne bez względu na staż pracy i dostosować do tego termin swojego urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel nie ma takiej możliwości, a zdrowie może szwankować w każdym wieku.

rzewa18-01-2014 08:30:25   [#34]

owszem

a także bez względu na to jaki okres upłynął od ostatniego updz pod warunkiem nie przekroczenia okresu updz jaki przysługuje n-lowi w czasie całego zatrudnienia

ewa18-01-2014 10:10:33   [#35]

jerzyk ma rację, urlop dla poratowania zdrowia w przypadku leczenia sanatoryjnego powinien być z automatu i to moim zdaniem bez względu na wymiar zatrudnienia oraz lata pracy

izael18-01-2014 11:33:53   [#36]

i ja się zgadzam z tym, co napisał jerzyk i rzewa

mądrych to przyjemnie poczytać:)

Leszek18-01-2014 13:18:12   [#37]

KN - art. 73.2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

czy ten zapis jest realny? jakie dyrektor ma możliwości to ustalić?
pozdrawiam
Leszek18-01-2014 13:28:28   [#38]

Zebrałem Wasze głosy i mamy kolejny projekt,

dla mnie wątpliwości budzi ust. 2

pozdrawiam

 

KN - Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu w pełnym wymiarze co najmniej 10 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku,

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

3. Do okresu dziesięcioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

4. Okres dziesięcioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg dziesięcioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela się do pracy w terminie określonym przez dyrektora szkoły stosunek pracy ulega rozwiązaniu z tym dniem.

 8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Powyższe nie dotyczy urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, orzeka lekarz , który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), oraz ma zawarta umowę z jednostką służby medycyny pracy, z którą dyrektor szkoły zawarł umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.).

11. Lekarz, o którym mowa w ust. 10, wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego oraz dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, a  także, jeśli lekarz uzna za niezbędne, wyników przeprowadzonych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych.

12. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 11, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 13 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

13. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

14. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), na okres ustalony w skierowaniu.

DYREK18-01-2014 13:39:11   [#39]

jest problem ze świadczeniem kompensacyjnym:

"Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest emeryturą, a więc spełnienie warunków do tego świadczenia nie wpływa na prawo do urlopu dla poratowania zdrowia."

http://www.kadrydlaoswiaty.pl/nauczycielowi--ktory-do-31-grudnia-2008-r-
nie-nabyl-uprawnien-emerytalnych-nie-skracamy-urlopu-zdrowotnego--/docs/38_34/492/View

lub

"Prawo do emerytury ogranicza prawo do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia, a więc domniemywać należy, że prawo do świadczeń kompensacyjnych również będzie to prawo ograniczać. Wobec powyższego nauczyciel może przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia jedynie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabędzie prawo do świadczeń kompensacyjnych."

http://www.ekspertbeck.pl/uprawnienia-kompensacyjnie-a-urlop-dla-poratowania-zdrowia/

 


post został zmieniony: 18-01-2014 13:40:47
DYREK18-01-2014 13:52:57   [#40]

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU, Nr 179, poz. 1845) uległ zmianie art. 73 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674).

może warto powrócić do starego zapisu (oczywiście poszerzając go o świadczenie kompensacyjne) 

stary zapis:

art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pelnym wymiarze zajec na czas nieokreslony, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w szkole, dyrektor szkoly udziela platnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczajacym jednorazowo 1 roku. Jezeli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niz 1 rok, platny urlop dla poratowania zdrowia nie moze byc udzielony na okres dluzszy niz do konca miesiaca kalendarzowego poprzedzajacego miesiac, w ktorym nauczyciel przechodzi na emeryture.

 

Leszek18-01-2014 14:44:14   [#41]

no tak ale nabycia prawa do emerytury chyba dyrektor nie może ustalić?

pozdrawiam

DYREK18-01-2014 15:27:53   [#42]

wg mnie z pewnym prawdopodobieństwem może ustalić (na podstawie posiadanych dokumentów)

proponuję taki zapis:

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym w którym nauczyciel przechodzi na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne.

lub

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne lub prawo do świadczenia kompensacyjnego.

 

Leszek18-01-2014 15:58:43   [#43]

ponieważ dyrektor nie może jednoznacznie określić nabycie praw nauczyciela do emerytury lub świadczenia komp.,

nie jest zresztąą organem do tego uprawnionym,

zatem należałoby wyrzucić ten zapis

pozdrawiam

Gaba18-01-2014 17:39:16   [#44]

zastanawiam się nad tym rokiem przed emeryturą, może lepiej przed rokiem rokiem uprawniającym do emerytury, bo przecież są i tacy, którzy zechcą pracować w wieku 70 lat, prawda?

I nie rok, a 3 lata - wg mnie

Leszek20-01-2014 18:11:53   [#45]

czy coś jeszcze dorzucicie?

pozdrawiam

nina10-09-2015 12:00:40   [#46]

Proszę o konsultacje . PILNE!

pierwszy raz mam taki przypadek!!!

Nauczyciel przynosi orzeczenie od lekarza o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia ( 16.09.2015 - 30.06.2016)   (będąc jednocześnie na  zwolnieniu lekarskim od 28.08.2015 - 15.09.2015).

 

Dyrektor  odwołuje się w dniu 10.09.2015   zgodnie z rozporządzeniem za pośrednictwem lekarza , który tego urlopu udzielił-   do organu odwoławczego, którym jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w...........  właściwy  ze względu na miejsce wydania orzeczenia .

 

Nauczyciel otrzymał informację,  że  na urlopie będzie po decyzji WOMP.

Od kiedy praktycznie nauczyciel jest na UPZ ????

 

 

 

Poziomka13-09-2015 09:32:25   [#47]

Od dnia, który (po Twoim odwołaniu się) określi Wojewódzki lekarz medycyny pracy. Do tego dnia nauczyciel jest w pracy lub na L-4.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]