Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zawieszenie dyrektora w czynnościach służbowych
strony: [ 1 ]
Koralik05-11-2013 11:27:38   [#01]

1. prokurator zawiesił dyrektora w czynnościach służbowych (dyrektor nie dopełnił obowiązków), op zawiesza z art.83 KN w czynnościach nauczyciela?

2. wicedyrektor zastępuje nieobecnego ( zawieszonego) Art. 37. ust. 1.uoso

3. dyrektor pracuje jako n-l ?

4. dyrektor nie pracuje jest zawieszony?

 

Koralik05-11-2013 13:19:52   [#02]

zajmijcie swe mądre stanowisko?

Jacek05-11-2013 13:28:59   [#03]

To OP może zawiesić a nie prokurator.

Zawieszenie może być fakultatywne lub obligatoryjne w zależności od zarzucanych czynów.

Jeśli OP zawiesił wtedy wice zastępuje a dyrektor jest zawieszony więc nie pracuje

Koralik05-11-2013 14:28:46   [#04]

i tu się mylisz Jacku, właśnie prokurator zawiesił -zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia dyr w  czynnościach służbowych, a ja- OP mam problem a  sprawa ma 3 podwójne dna jak mówi moje dziecko

Marek Pleśniar05-11-2013 15:39:20   [#05]

widać mógł jak zawiesił:-)

Jacek05-11-2013 15:50:57   [#06]

no to jak zawiesił to dyrek wisi i już po ptokach na ten czas :-)

DYREK05-11-2013 21:50:04   [#07]

Prokuratura może zastosować środki zapobiegawcze: dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości ......... tysięcy złotych, zawieszenie w czynnościach służbowych, ...  (jeden z nich lub wszystkie łącznie)

Czy prokurator zastosował środek zapobiegawczy polegajacy na zawieszeniu w czynnościach służbowych dyrektora szkoły oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela ?

Czy tylko zawieszenie w czynnościach dyrektora szkoły ?

Koralik06-11-2013 08:42:18   [#08]

zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia dyr w  czynnościach służbowych,

w piśmie nie ma mowy o nauczycielu (a dyr jest n-lem)

 i znowu -czy organ ma zawiesić czy nie, dodatki wstrzymać-jaka pp?

i jeszcze -dyr zwolniony w tym roku z pensum dyd.

Koralik06-11-2013 09:29:23   [#09]

podnoszę bo sprawa i pilna,  i trudna

MKJ06-11-2013 09:40:33   [#10]

A jaka była podstawa prawna do zawieszenia dyrektora w czynnościach służbowych przez prokuratora?

DYREK06-11-2013 10:04:11   [#11]

wg mnie OP w tym przypadku nie ma wyboru, powinien zawiesić dyrektora

należy powołać się na:

  • wszczęto postępowanie karne -> zawieszenie w obowiązkach nauczyciela
  • zastosowano przez prokuratora środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia dyrektora w czynnościach służbowych -> zawieszenie w obowiązkach dyrektora

wg mnie sankcja prokuratora (zawieszenie w obowiązkach dyrektora) daje OP podstawy do zastosowania zapisu z art.83 KN ->ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole

pp to art. 83 KN

jeśli dyrektor naruszył Art.83 1a. (dobro dziecka ...) to OP ma obowiązek go zawiesić

 

wynagrodzenie to art. 84 KN

Art. 84. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

(....)


post został zmieniony: 06-11-2013 10:09:36
MKJ06-11-2013 10:10:34   [#12]

Prokurator nie mógł zawiesić na podstawie KN, bo to nie jego kompetencja.

Jeżeli pp to był art. 276 kpk to znaczy, że dyrektor jest oskarżonym i toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Ale to jeszcze nie oznacza, że OP musi zawiesić dyrektora. Istotne jest, czy "ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie od wykonywania obowiązków". Jedynie w przypadku postępowania o naruszenie praw i dobra dziecka OP musi zawiesić dyrektora.

KN nie odróżnia w tym zakresie obowiązków dyrektora i nauczyciela, zatem zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków oznacza jednocześnie zawieszenie go w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Zwolnienie dyrektora z realizacji godzin dydaktycznych nie ma tu znaczenia.

Art. 84 KN - jak napisał Dyrek.


post został zmieniony: 06-11-2013 10:12:41
Koralik06-11-2013 10:29:57   [#13]

zawieszony jako środek zapobiegawczy

dyr przedstawiony został  zarzut z art 231 par1kk- nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu prywatnego

Koralik06-11-2013 10:30:40   [#14]

interesu publicznego lub prywatnego

Koralik06-11-2013 10:32:59   [#15]

wszystkie dodatki -to również wysługa

AnJa06-11-2013 10:37:43   [#16]

Tak przy okazji to warte rozpowszechnienia- - z jakiego powodu prokurator moze taką sankcję zastosować - "zwykłego"  braku  zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracownika.

 

DYREK06-11-2013 10:50:23   [#17]

Środki zapobiegawcze mogą być stosowane w stosunku do podejrzanego, a więc osoby, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że to on je popełnił  (art. 249 § 1 K.p.k.). Zgodnie z art. 276 K.p.k. tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić podejrzanego (oskarżonego) w czynnościach  służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów. 

Zastosowanie przewidzianego w art. 276 k.p.k.  nieizolacyjnego środka zapobiegawczego jest okolicznością niedotycząca pracodawcy.

Jest to przeszkoda po stronie pracownika w wykonywaniu czynności służbowych.

Na pracodawcy jako wykonawcy postanowienia ciąży obowiązek niedopuszczenia pracownika do świadczenia  pracy.

Dla dyrektora - nauczyciela ma zastoswanie KN.

Czynności związane z zawieszeniem w imieniu OP wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Wg mnie w tym przypadku "ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie od wykonywania obowiązków".

 

DYREK06-11-2013 10:50:53   [#18]

Czy dyrektor złożył zażalenie do sądu na postanowienie prokuratora ?

może się przyda:

http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&id=2877:art-231
-par-1-kk-uchwaa-sdu-najwyszego-z-24-stycznia-2013-r-sygn-akt-i-kzp-2412


post został zmieniony: 06-11-2013 10:53:36
DYREK06-11-2013 11:09:31   [#19]

mielka

dodatki (KN):

Art. 30. 1.  Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.
Koralik06-11-2013 11:14:41   [#20]

złożył

Dla dyrektora - nauczyciela ma zastosowanie KN.  ??? z czego to wynika

 

DYREK06-11-2013 11:30:59   [#21]

to należy poczekać na prawomocne postanowienie sądu

 

"Dla dyrektora - nauczyciela ma zastosowanie KN.  ??? z czego to wynika"

wynika to z tego, że jest nauczycielem zatrudninym w szkole (pracodawca to szkoła)

 powołanym na stanowisko dyrektora (zwierzchnikiem służbowym jest wójt)

MKJ06-11-2013 12:06:12   [#22]

Podstawowe pytanie, to czy zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w art. 276 kpk, przez prokuratora automatycznie skutkuje zastosowaniem art. 83 ust. 1 KN przez OP. Mam wątpliwości...

Zwraca uwagę, że art. 83 KN bardzo ściśle precyzuje, kto i w jakiej sytuacji może zawiesić dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Nie ma tam odesłania do kpk. Ust. 2 stanowi, że nauczyciel zostaje zawieszony z mocy prawa w przypadku jego tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności. Przepis ten wymienia zatem środki zapobiegawcze, w przypadku których nauczyciel zostaje automatycznie zawieszony.

 

Koralik06-11-2013 12:13:00   [#23]

DYREK

dziękuję ale sprawa bardzo skomplikowana wg przysłowia "Kowal zawinił a Cygana powiesili"

Moje rozważania idą jeszcze w kierunku- nie pełni funkcji zabieramy dodatek motywacyjny i funkcyjny przyznany zgodnie z regulaminem op

wicedyrektor zastepuje zawieszonego dyrektora. czekamy na prawomocne  postanowienie sądu

DYREK06-11-2013 12:40:26   [#24]

wg mnie ze wszystkimi czynnościami należy poczekać na postanowienie sądu - sąd rozpatruje je niezwłocznie

 

DYREK06-11-2013 12:48:40   [#25]

MKJ

"Podstawowe pytanie, to czy zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w art. 276 kpk, przez prokuratora automatycznie skutkuje zastosowaniem art. 83 ust. 1 KN przez OP. Mam wątpliwości..."

zakładamy, że nie skutkuje

ale jest to ewidentna przeszkoda po stronie pracownika w wykonywaniu czynności służbowych

(pracownik musi się zastosować do postanowienia prokuratury)

czyli

takiej osobie pozostaje urlop bezpłatny lub zwolnienie z pracy z powodu braku możliwości jej wykonywania 

 

 


post został zmieniony: 06-11-2013 12:49:45
MKJ06-11-2013 13:28:03   [#26]

Otóż to!

Moim zdaniem nie skutkuje albo mamy niespójność między dwoma równorzędnymi aktami prawnymi.

Oczywiście, to pracownik ma się zastosować do postanowień prokuratury, zatem rzeczywiście pozostaje mu wystąpienie o urlop bezpłatny lub prośba o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Natomiast OP może zawiesić dyrektora, ale nie musi.

Koralik06-11-2013 13:46:09   [#27]

Dziękuję za dyskusję,  jak sami widzicie sprawa skomplikowana. Podoba mi się (innego argumentu jak "podobanie" -nie mam) czekanie na rozstrzygnięcie sądu a ma się to wydarzyć się w ciągu kilku dni.

Koralik06-11-2013 13:54:52   [#28]

a wracając do początku-taka wersja  w świetle ww wymiany zdań:

Dyr zostaje w szkole,  zastosował się -nie pełni funkcji dyrektora,op nie zawiesza- nie musi. Zawieszony przez prokuratora  jest n-lem, chodzi na zastępstwa, jest do dyspozycji zastępującego go wicedyrektora   18/18.

OP zatrzymuje dodatki: funkcyjny- wynika z funkcji i motywacyjny przyznany przez op -   zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

 

MKJ06-11-2013 14:26:40   [#29]

Nie jestem pewny, czy w takiej sytuacji można rozdzielić pełnienie funkcji dyrektora od piastowania stanowiska nauczyciela. Jaka byłaby do tego pp? Rozumiem, że postanowienie prokuratora dotyczy zawieszenia w czynnościach służbowych dyrektora. Wydaje mi się, że w przypadku dyrektora, wszystkie postanowienia związane z pełnieniem jego funkcji odnoszą się również do zajmowania przez niego stanowiska nauczyciela, chyba, że jest to odwołanie z funkcji dyrektora.

Ja bym chyba zastosował wersję z urlopem bezpłatnym lub zawieszeniem. Gdy postępowanie zostanie umorzone lub zakończy się wyrokiem uniewinniającym wszystko wraca do normy, łącznie z wyrównaniem wynagrodzenia.

EwaBe06-11-2013 15:46:32   [#30]

Wg mnie nie ma podstaw do zawieszenia dyrektora jako nauczyciela.  Jeśli prokurator zawiesił na podst. art. 231 Kk (jak pisze Mielka), to pewnie w związku z pełnioną funkcją dyr. i do tego op ma taką informację na piśmie.

Poza tym (znowu Mielka) sprawa ma ileś tam den. Lepiej zachować dystans i nie spieszyć się. Zapis w Karcie jest jasny: organ prowadzący może zawiesić dyrektora "jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole".

Organ zna sprawę i wie, czy przedstawione dyrektorowi zarzuty są na tyle "poważne i wiarygodne", że uniemożliwiają mu wykonywanie zawodu (obowiązków nauczycielskich), a nie tych związanych z powierzonym mu stanowiskiem.

MKJ06-11-2013 22:07:08   [#31]

Niestety, wydaje mi się, że tak się nie da.

Moim zdaniem nie ma pp do zawieszenia dyrektora jako dyrektora tak, żeby mógł wykonywać obowiązki nauczyciela. Jak już się zawiesza dyrektora, to we wszystkim. Taki los...

Można co najwyżej dyrektora odwołać, ale to chyba nie rozwiązuje tu problemu.

AnJa07-11-2013 08:16:42   [#32]

Ponieważ nie widomo co robić - trzeba pokombinowac.

1. Za co został zawieszony: za coś co właściwe dyrektorowi czy nauczycielowi?

2. Czy gdyby to nie była szkoła a normalna firma i prokurator zastosowałby identyczną sankcje wobec p.o. dyrektora - czym to skutkowałoby? Tylko zawieszeniem w obowiazkach p.o. i powrót na podstawowe stanowisko czy zawieszenie w prawach pracowniczych? (świadomie uzyłem p.o.- gdyz tak po normalnemu to w szkole nie ma dyrektora a jest nauczyciel p.o.dyrektora)


post został zmieniony: 07-11-2013 08:17:00
sosek07-11-2013 09:39:25   [#33]

Kilka dni temu na Kongresie Oświaty prawnicy podkreślali, że odwołanie dyrektora ze stanowiska (nie zawieszenie dyscyplinarne, bo to działa we wszystkich obszarach, więc zależy od sprawy) nie skutkuje rozwiązaniem z nim  umowy jako nauczycielem.

MKJ07-11-2013 10:17:03   [#34]

odwołanie dyrektora ze stanowiska nie skutkuje rozwiązaniem z nim  umowy jako nauczycielem.

To akurat nie podlega żadnej dyskusji.

Koralik07-11-2013 22:51:52   [#35]

AnJa

no i drążę, i czekam na decyzję sądu dyr nie jest odwołany a zawieszony, za coś co właściwe dyrektorowi i nauczycielowi:

nie dopełniając obowiązków działa na szkodę  interesu publicznego lub prywatnego

violinek24-04-2014 18:41:51   [#36]

Do kogo może odwołać się dyrektor z powodu zawieszenia?

 

DYREK24-04-2014 21:32:08   [#37]

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/zawieszenie-nauczyciela-w-pelnieniu-obowiazkow/

MKJ24-04-2014 21:34:43   [#38]

Do komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie w trybie określonym w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]