Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny ponadwymiarowe dyrektora
strony: [ 1 ]
Bożena290810-09-2013 21:31:26   [#01]

Jak obliczyć godzinę ponadwymiarową dyrektora (zgoda OP) przy pensum 9 godzin?

 

rzewa10-09-2013 21:55:22   [#02]

żaden n-l nie ma raczej pensum 9 - najniższe pensum jakie występuje w KN to 15 godz (np. nauczyciele kolegiów) - rozumiem że dyrektor ma pensum 18 i OP ustalił obniżkę na 9 godz, co oznacza że dyrektor realizuje 9 godzin pomimo 18 godz. pensum

rozumiem, że chodzi o wynagrodzenie za taką godzinę? czyli tak jak każdego innego n-la z pensum 18: 1/75 wynagrodzenia dyrektora

Ala10-09-2013 21:55:41   [#03]

tak samo jak ponadwymiarową z pełnego etatu,

pensum dyrektora wynosi 18, tak jak każdego nauczyciela

tyle, że dyrektor z racji pełnienia funkcji kierowniczej otrzymuje zniżkę godzin na zarządzanie

ale zatrudniony jest przecież w pełnym wymiarze

Ala10-09-2013 21:56:15   [#04]

o! rzewa :)

Bożena290810-09-2013 22:00:10   [#05]

Dziękuję bardzo. Naturalnie chodziło mi o zniżkę.

A co w sytuacji, kiedy godziny te realizuje w świetlicy?

rzewa10-09-2013 22:03:33   [#06]

to oznacza, że jego pensum jest 26 i wtedy wszystko zależy jak została określona obniżka w uchwale OP: czy na 9 godz czy na np. pół etatu

1, jeśli to pierwsze to dyrektor ma obowiązek realizować w świetlicy 17 godz/tyg

2. jeśli to drugie, to obowiązkowo realizuje 13 godz

a wszystko co powyżej to godziny ponadwymiarowe; za każdą taką godzinę należy się dyrektorowi 1/108 wynagrodzenia

Bożena290810-09-2013 22:12:28   [#07]

Nie ma żadnej uchwały, a przewertowałam BIP 10 lat wstecz. Mam do zrealizowania 9 godz, bez wyszczególnienia, czy jest to 9 godzin zniżki, czy też pół etatu.

rzewa10-09-2013 22:16:42   [#08]

a jak te godziny zostały zapisane w arkuszu organizacyjnym, tj. ile godzin do realizacji dla dyrka, jakie pensum dyrka itd

i czy od 1.09 br była zmiana dyrektora czy nie

zapolska11-09-2013 07:07:44   [#09]

To i ja zapytam,mam do przepracowania 3 godziny.Realizuję je w świetlicy ,to ile muszę pracować?

rzewa11-09-2013 07:12:30   [#10]

to zależy od tego jak brzmią zapisy uchwały dot. obniżek dla dyrektorów i jaką w związku z tym masz ustalona obniżkę - jeśli na ich podstawie wyjdzie, że masz obowiązek realizować 3/26 to tak pracujesz, a za każdą godzinę więcej (np. zastępstwo doraźne) należy ci się 1/108 wynagrodzenia

Gaba11-09-2013 07:35:32   [#11]

Wszystkie OP niewypłacjące doraźnych i tzw. naturalnych przekroczeń dyrektorowi szkoły naruszają prawo. Sama mam (i muszę mieć, bo taki przedmiot) 5 godzin, obniżka w naszym OP dla dyrektora to 3 godziny, za 2 mam płacone extra. 

Zobaczcie pismo z MEN w wymianie na naszym forum.

rzewa11-09-2013 07:50:32   [#12]

Gaba, Twoja obniżka to 15 godzin a nie 3... ale masz rację z tymi dodatkowymi godzinami dla dyrka :-))

Gaba11-09-2013 08:35:21   [#13]

dokładnie tak! (wiem, że się nie mówi tak - Umberto Eco się kłania), ale naprawdę jest jako rzecze Ewa, tak mówi uchwała OP.


post został zmieniony: 11-09-2013 08:36:25
zapolska11-09-2013 21:50:12   [#14]

Muszę jutro zajrzec do uchwały.

Bożena290812-09-2013 07:22:07   [#15]

Jednak znalazłam uchwałę, obowiązkowa liczba zajęć dydaktycznych - 9. Jest również zapis dotyczący godzin ponadwymiarowych - 4, za zgodą OP może być większa

Gaba12-09-2013 07:29:19   [#16]

do określenia 9 OP ma prawo, do narzucenia liczby doraźnych już nie - bo wchodzi w kompetencje aktu wyższego, jakim jest KN! Dyrektor jest nauczycielem (najczęściej), a jeżeli jest - to mu się płaci za ponadwymiarówki. 

OP nie chcą ingerować kontrolnie w szaleńcze pomysły niektórych kolegów dyrektorów, biorących nienormalne liczby ponadwymiarówek - a mają narzędzia, w postaci odebrania nawet dodatku motywacyjnego - skoro brał tyle ponadwymiarówek, to nie wykonał (lub) mógł nie wykonać zadań dyrektorskich, nie chcą się w to bawić, więc jako zabezpieczenie stosują tego typu zapisy ograniczające, ale to one są niezgodne z obowiązującym prawem.

rzewa12-09-2013 07:58:05   [#17]

ani do określenia tak tych 9 ani do ograniczenia w ten sposób ponadwymiarowych nie ma prawa, ale jeśli jest uchwała to mógłby, ale...

wszystko zależy od tego kiedy została ta uchwała podjęta - jak przed 22.04.2009 r. to jest nieważna z mocy prawa -> z tym, że nie jest to fajne dla dyrka, gdyż oznacza, że nie ma on jakiejkolwiek obniżki... :-(

DYREK12-09-2013 10:46:37   [#18]

zastępstwa doraźne dyrektora

Zgodnie z art. 35 ust. 2a KN godzina doraźnego zastępstwa  to przydzielona nauczycielowi godzina do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Nie ma znaczenia, czy w czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadaną specjalnością, czy zajęcia dydaktyczne, do których nie posiada kwalifikacji, czy po prostu zapewnia wyłącznie bezpieczeństwo uczniów. Celem powołania godzin doraźnego zastępstwa jest zapewnienie wymogu sprawowania przez szkołę funkcji opiekuńczej w stosunku do powierzonych jej uczniów.

Wg mnie dyrektor lub wicedyrektor może prowadzić zajęcia (zastępstwa doraźne) jeżeli nie ma możliwości powierzenia prowadzenia tych zajęć innemu nauczycielowi. Najważniejszy w tym wypadku jest interes ucznia, a w szczególnosci zapewnienie bezpieczeństwa.

Za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw dyrektorowi i wicedyrektorowi (jak pozostałym nauczycielom) przysługuje odrębne wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 KN).

godziny ponadwymiarowe dyrektora

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,  któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć. 

Zgodnie z zapisami KN  dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może mieć godziny ponadwymiarowe.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, o ktorych mowa wyżej.

Zapisy art. 35. 1 i 2  KN określają, że:

  • w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
  • przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Odpowiadajac wprost na pytanie:

Czy dyrektor szkoły korzystający ze zniżki godzin może pracować w godzinach ponadwymiarowych, jak też godzinach doraźnych zastępstw?

Warto przytoczyć odpowiedź PIP:

Zgodnie z art.42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole realizują zajęcia w obniżonym wymiarze w stosunku do obowiązującego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wymiar zniżki zależy od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Zgodnie z art. 42a ust 3 w/w ustawy nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych. Zakaz ten nie dotyczy jednak dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.

Dyrektor szkoły wykonując obowiązki określone w art. 36 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz.U z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm./ może również realizować, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, pracę w godzinach doraźnych zastępstw.

z: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07069107.htm 

DYREK12-09-2013 11:20:38   [#19]

Problem pojawia się przy ustaleniu maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych dla  dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze.

Istotna jest tu odpowiedź na pytanie:

jaki wymiar godzin przyjać za tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ?

Przykład:

dyrektor-> 18 godzin - 15 godzin zniżki dyrektorskiej = 3 godziny (obniżony obowiązkowy wymiar zajęć)

czyli powyżej 3 godziny, to są godziny ponadwymiarowe lub godziny zastępstw doraźnych -> tu zgoda

 

teraz problem (mając na uwadze zapis  art. 35. 1 KN);

  • 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć to 1/4 x 3 godziny, czy 1/4 x 18 godzin ?
  • 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć to 1/2 x 3 godziny, czy 1/2 x 18 godzin ?
  • czy może OP ustalić to w sposób dowolny np. w wymiarze nie większym niż to wynika z planu nauczania danego przedmiotu ?

post został zmieniony: 12-09-2013 11:25:02
DYREK12-09-2013 12:13:53   [#20]

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

"Ustalona (obniżona) przez organ  stanowiący   jednostki samorządu  terytorialnego – stosownie  do kompetencji  zawartej  w  art.  42  ust.  7  pkt  2  Karty Nauczyciela  – liczba  godzin  stanowi  tygodniowy obowiązkowy  wymiar godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela zatrudnionego na innym stanowisku kierowniczym.

W świetle art.35 ust.1 Karty Nauczyciela za dopuszczalną liczbę godzin ponadwymiarowych  realizowanych przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub na innym stanowisku kierowniczym należy zatem przyjąć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru ustalonego dla wymienionych nauczycieli  w obniżonej  wysokości na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela."

z: 

http://www.bip.bialystok.rio.gov.pl/pliki/zastrzezenia/2013_monki_UK_2378.pdf

i

http://www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/
Zarzadzanie-szkola/Godziny-ponadwymiarowe-wicedyrektora-szkoly

"W celu ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin ponadwymiarowych należy odwołać się do art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych oblicza się na podstawie pensum określonego w tabeli w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Bierze się więc pod uwagę tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć sprzed obniżki.

W podanym stanie faktycznym nauczycielowi zajmującemu stanowisko wicedyrektora szkoły można przydzielić najwyżej 9 godzin ponadwymiarowych w tygodniu, gdyż 1/2 z 18 = 9."

DYREK13-09-2013 10:18:45   [#21]

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć sprzed obniżki: 18  ->  (3 + 15 obniżka)

Ile może mieć maksymalnie godzin ponadwymiarowych dyrektor szkoły?

AnO13-09-2013 10:44:56   [#22]

Może mieć maksymalnie 9 godzin ponadwymiarowych.  

DYREK13-09-2013 15:30:16   [#23]

Kolegium RIO w Białymstoku w swojej uchwale z 5.06.2013r. uważa, że z 1/2 z obniżonego  obowiązkowego wymiaru zajęć

czyli 1/2 x 3 = 1,5 godziny

tu uchwała RIO:

http://www.bip.bialystok.rio.gov.pl/pliki/zastrzezenia/2013_monki_UK_2378.pdf

 

 

Gaba13-09-2013 16:11:34   [#24]

uczę polskiego - wymiar przedmiotu 5 godzin w każdym roku (w naszej siatce), zniżka 3 godziny, ponadwymiarówki 2 tygodniowo... i jestem legalnym przestępcą wg rozwiązań z Białegostoku.

Jak tu rozwiązać wszechwiedzę RIO z Białegostoku?

- jedną godzinę oddaję innemu uczącemu...

- w klasie, w której uczę, nie daję godzin ddd...

- lub oddaję jedynie 15 ba zajęcia ciche pedagogowi szkolnemu...

 

Pytanie - nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa...

 

 

Jacek13-09-2013 16:16:07   [#25]

OP Cię powinien zwolnić z realizacji pensum i wtedy przestępczynią byś nie była :-)

DYREK13-09-2013 17:37:09   [#26]

Pod rozwagę zarządu OSKKO:

czy nie warto przesłać do MEN uchwaly RIO w Białymstoku z prośbą o zajęcie stanowiska ?

 

 

matyldaa04-09-2019 11:22:19   [#27]

Uchwała mówi, że wicedyrektor realizuje 10 godzin (nie mówi, jakie ma pensum, mówi, ile ma godzin dydaktycznych). Co, jeśli ten wice ma 8/18 i 2/22 i uśredniając ma 19 h? Czy te jego 10 godzin jest wystarczające?

AnJa04-09-2019 11:56:40   [#28]

Za czasów mojej edukacji matematycznej 8 +2 równało się 10.

Jeśli nic nie zmieniło się to 8 + 2  godzin  realizowanych przez dyrektora spełnia warunek realizacji 10 godzin z uchwały.

matyldaa04-09-2019 11:59:59   [#29]

Dzięki, też tak to interpretuję. Chciałam się upewnić, czy to uśrednione, wyższe pensum nic nie zmienia.

DYREK04-09-2019 12:04:43   [#30]

z zapisu uchwały wynika, że wicedyrektor ma realizować 10 godzin zajęć niezależnie od od jego indywidualnego "pensum" -> czyli ok.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]