Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przejście ucznia do innej szkoły
strony: [ 1 ]
alicja29708-07-2013 21:08:58   [#01]

Proszę o pomoc. Już zapomniałam. *Uczeń od września będzie uczniem innej szkoły otrzymał świadectwo ukończenia klasy II, mama przyszła po papiery ucznia, ale według prawa ja mam czekać na druk " przyjęcia ucznia" i wtedy odsyłam drugą stronę wraz z kserokopią arkusza ocen, Słusznie myślę.

Jacek08-07-2013 23:26:21   [#02]

możesz wydać rodzicom kopię arkusza jesli otrzymasz potwierdzenie z innej szkoły, że jest przyjęty

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

MKJ08-07-2013 23:29:18   [#03]

Moim zdaniem nie.

Par. 19 ust. 1 rozp. ws. warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych i przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, zmieniony przez Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208):

"1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; (...)".

Do szkoły można przyjąć na podstawie odpisu arkusza, zatem uczeń musi dostarczyć odpis zanim zostanie przyjęty, co oznacza, że nie może wcześniej przynieść "druku przyjęcia". Tym bardziej, że szkoła ma obowiązek wydać za pokwitowaniem rodzicowi (pełnoletniemu uczniowi) odpis arkusza ocen (par. 12 ust. 8 rozp. ws. sposobu prowadzenia dokumentacji). Moim zdaniem wystarczy oświadczenie rodzica, że uczeń przechodzi do innej szkoły.

Pozdrawiam.

MKJ08-07-2013 23:32:09   [#04]

Widzę, że Jacek mnie ubiegł i przytoczył ów par. 12, ale moim zdaniem szkoła nie może wydać potwierdzenia przyjęcia, jeśli nie ma odpisu arkusza.

Błędne koło?

Jacek08-07-2013 23:40:33   [#05]

owrotnie raczej...

rodzic chce do innej szkoły..składa świadectwo ukończenia klasy niższej co jest warunkiem przyjęcia do klasy wyższej w nowej szkole. Szkoła ta daje potwierdzenie przyjęcia na podstawie tego świadectwa np. rodzicowi, który przynosi je do mnie a ja na tej podstawie wydaję rodzicowi kopię.. (albo przesyłam do szkoły przyjęcia)

MKJ08-07-2013 23:43:26   [#06]

Według mnie rozstrzyga to par 19. rozp. ws. przyjmowania.

Szkoła przyjmuje na podstawie świadectwa oraz odpisu arkusza, więc musi ten odpis dostać, żeby przyjąć.

rzewa08-07-2013 23:47:54   [#07]

ale może przyjąć bez odpisu... do klasy I

a po otrzymaniu odpisu przenieść do klasy odpowiednio wyższej

MKJ08-07-2013 23:53:10   [#08]

Nie jestem pewny.

Przyjęcie ucznia do klasy I mając w ręku świadectwo jej ukończenia oznaczałoby, że powtarza on klasę, a przecież otrzymał promocję.

Ale zakładając, że taki wygibas jest możliwy, to jak przenieść ucznia z klasy I do II w trakcie trwania roku szkolnego? Zrobić mu egzaminy klasyfikacyjne?

Myślę, że zamiast komplikować sytuację, można, a nawet trzeba, po prostu wydać świadectwo i odpis arkusza rodzicowi i życzyć powodzenia w nowej szkole.

Poppy08-07-2013 23:58:12   [#09]

Ale... Jeśli szkoła zaniedba obowiązek powiadomienia, ty wydasz arkusz I co z realizacją obowiązku? Zanim ludzie się przemeldują czasem mijają lata. I szukaj wiatru w polu. Jeśli poczekasz z wydaniem arkusza na potwierdzenie ze szkoły, nie ma problemu:) i wszyscy szczęśliwi.

 


post został zmieniony: 08-07-2013 23:58:34
MKJ09-07-2013 00:05:49   [#10]

Za realizację obowiązku odpowiedzialni są rodzice i to oni mają obowiązek informować dyrektora szkoły obwodowej o tej realizacji. Zadaniem dyrektora jest tylko kontrolowanie spełniania obowiązku.

Zatem widzę, to tak:

1. Jeśli odchodzi ode mnie dziecko z obwodu - wydaję odpis arkusza i informuję o obowiązku informowania mnie o spełnianiu obowiązku szkolnego.

2. Jeśli odchodzi ode mnie dziecko spoza obwodu - nie mój kłopot.

Poppy, nie możesz poczekać na potwierdzenie, bo żadna szkoła nie ma prawa wydać potwierdzenia zanim nie dostanie arkusza. Przyjąć do szkoły można tylko na podstawie odpisu arkusza.


post został zmieniony: 09-07-2013 00:08:33
Poppy09-07-2013 00:13:14   [#11]

Po pierwsze większość szkół potwierdza, przynajmniej telefonicznie lub mailowo. Często przesyłają potwierdzenie.  Po drugie rodzic odpowiada za realizację, ale to dyrektor szuka, czasem szuka, i szuka, i szuka. Policja nie odpowiada na pisma, sąd nie odpowiada na pisma, a dzieci nie ma. Niestety, znam to z doświadczenia. Piszę do różnych instytucji, szukam ...wiatru w polu. 

MKJ09-07-2013 00:19:57   [#12]

No tak, nie pierwszy raz praktyka rozmija się z teorią...

Telefonicznie lub mailowo - nie ma problemu. Ale jeśli na dokumencie potwierdzającym przyjęcie będzie data wcześniejsza niż data sporządzenia odpisu, to pojawia się pytanie, na jakiej podstawie dyrektor przyjął ucznia do szkoły.

Poppy09-07-2013 00:29:07   [#13]

No niestety, z tym naszym prawem bywa tak, że czasem okazuje się całkiem nieprzystające do rzeczywistości. 

A co gorsza, skoro rodzina znika, to kto jest winien, ze dziecko nie spełnia obowiązku? Oczywiście dyr., bo nie znalazł. 

MKJ09-07-2013 00:32:45   [#14]

Oczywiście! Taka to rola dyrektora - odpowiada za wszystko, nie wyłączając komunizmu, trzęsienia ziemi i kokluszu. ;)

rzewa09-07-2013 08:15:37   [#15]

warto nawet wówczas, gdy otrzymamy świadectwo wraz z odpisem arkusza ocen, zweryfikować rzecz kontaktując się (chociaż telefonicznie) ze szkołą, którą delikwent opuścił

myślę, że nie jest wielkim przekroczeniem uprawnień przyjecie dziecka do szkoły i uzupełnienie dokumentów trochę później, jeśli się to dzieje w trakcie zajęć - po prostu szkoda by przez niefrasobliwość dorosłych dziecko do szkoły nie chodziło...

natomiast jeśli dzieje się to w czasie wakacji, to jak najbardziej można "załatwić" odpis arkusza - czy to we własnym zakresie czy też obarczywszy tym zadaniem rodzica

 


post został zmieniony: 09-07-2013 08:21:55
Leszek09-07-2013 09:17:16   [#16]

chyba za bardzo jesteście opiekuńczy wobec rodziców,

dla mnie właściwy jest model pokazany w #10 po #3

pozdrawiam

elgon17-03-2014 19:26:38   [#17]

witam, mam pierwszy raz sytuację przeniesienia ucznia do mojej szkoły na prośbę rodziców. Rozumiem, że powinni mi dostarczyć odpis arkusza ocen, ale co z ocenami z całego prawie roku, jesli uczeń ma uczęszczać od 20-go marca, czy oceniamy go tylko na podstawie ocen uzyskanych u nas, ale jak to się bedzie miało do oceny rocznej, proszę o pomoc

dyrlo17-03-2014 19:39:35   [#18]

Przyjmujesz ucznia i sama możesz wystąpić do tamtej szkoły o odpis arkusza (my nigdy nie dostawaliśmy arkusza od rodziców, przysyłała nam szkoła gdy się o to zwróciliśmy). Ale jak Ci rodzic przyniesie no to masz szybciej.

Oceny z całego roku też możesz otrzymać. Może to być np. wydruk z dziennika internetowego z pieczątką dyrektora, albo zwykła kartka na której wychowawca wypisze oceny a dyrektor pieczątką potwierdzi.

Oceniałabym z uwzględnieniem tych ocen i ocen, które będzie u Was dostawał.

 

elgon17-03-2014 19:53:12   [#19]

bardzo dziękuję za cenne informacje, pozdrawiam

bosia17-03-2014 20:22:13   [#20]

ten zapis został zmieniony w 2010r.

to szkoła, do której uczeń chodził  powinna dopełnić formalności, bez występowania nowej szkoły

§ 12. 8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

 

rzewa17-03-2014 23:29:12   [#21]

hm... szkoła powinna sama wysłać, ale musi wiedzieć gdzie -> czyli albo rodzic albo szkoła przyjmująca musi o tym poinformować dotychczasową szkołę

DYREK18-03-2014 09:00:09   [#22]

Przechodzenie uczniów. Obecnie mamy tak:

  • Ustawa o sytemie oswiaty:

Art. 16.

(.......)

6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.

6b. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy, o których mowa w ust. 5a pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

  • Ustawa "rekrutacyjna":

Art. 20zh. 1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły. Przepis art. 20a ust. 3 stosuje się. (jeżeli dodatkowe skutki finasowe, to zgoda OP)

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

 

  • Rozporządzeniu z 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ->  uchylone.
  • Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

§ 12. 8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

 

bosia18-03-2014 09:13:45   [#23]

oczywiście, ze szkoła powinna wiedzieć gdzie, ale ...

jeśli uczeń sam nie zgłosi, że zmienia szkoła, to szkoła interesuje się dlaczego uczeń przestał do niej chodzić (np. kontrola obowiązku szkolnego, nauki, czy powód do skreślenia z listy)

 

DYREK18-03-2014 09:29:20   [#24]
  • SP i Gimnazjum -> dyrektor przyjmujący ma obowiązek poinformować szkołę obwodową o przyjęciu ucznia;
  • Ponadgimnazjalna -> dyrektor przyjmujacy informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) -> dotyczy ucznia niepełnoletniego.

Z powyższego wynika działanie dyrektora szkoły przekazającej -> § 12. 8. (rozporządzenie o prowadzeniu dokumentacji).

W przypadku SP i Gimnazjum w zasadzie wie gdzie wysłać (informacja od dyrektora przyjmującego -> obowiązek szkolny). Oczywiście może też wydać odpis arkusza rodzicowi czyli informacja od rodzica.

W przypadku Ponadgimnazjalnej aby przesłać konieczna jest informacja od rodzica (ucznia) lub szkoły przyjmującej. Może też wydać odpis rodzicowi lub pełnoletniemu uczniowi -> dyrektor nie kontroluje obowiązku nauki (zadanie wójta, ...).


post został zmieniony: 18-03-2014 09:30:27
bosia18-03-2014 09:43:58   [#25]

oczywiście, ze dyrektor nie kontroluje obowiązku nauki, napisałam w skrócie

bo ponadgimnazjana przekazuje tę informację, czyli kontroluje uczęszczanie ucznia do szkoły, a czynności administracyjne wypełnia odpowiedni organ jst

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]