Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Skreślenie z listy uczniów
strony: [ 1 ]
parkerpl23-02-2013 11:38:05   [#01]

Do tej pory nie musiałem dokonywać skreślenia ucznia z listy na podstawie decyzji administracyjnej i chcę rozwiać swoich kilka wątpliwości. 

Po jakim czasie od podjęcia uchwały przez RP możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów? Czy istnieje jakiś ustawowy przedział czasu na przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji czy też możliwe jest np wydanie jej już po dwóch dniach od daty podjęcia uchwały?

Druga moja wątpliwość dotyczy treści zarówno uchwały RP i decyzji administracyjnej: uczeń skreślany jest na podstawie zapisu w statucie szkoły o ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych jednak dodatkowo sprawia inne problemy wychowawcze, które jednak nie stanowią podstawy do skreślenia. Czy podawać je również w tej decyzji czy tylko ograniczyć się wyłącznie do tego za co może być skreślony?

Po trzecie: decyzja administracyjna określa, że skreślenie następuje z dniem +14 dni od daty decyzji? Dobrze myślę, że nie mogę go skreślić natychmiast, chyba, że zastosuję rygor natychmiastowej wykonalności. Czyli w praktyce oznacza to, że RP podejmuje uchwałę, dyrektor wydaje decyzję administracyjną i jeszcze przez 14 dni uczeń jest uczniem szkoły i dopiero po upływie tego okresu jest skreślony?

 

Jacek W23-02-2013 16:47:14   [#02]

Po jakim czasie od podjęcia uchwały przez RP możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów? Mój kalendarz jest następujący: następnego dnia po uchwale RP wystepuję do SU. W piśmie, po przedstawieniu sprawy i zacytowaniu odpowiednich przepisów, proszę SU o przedstawienie opinii w ciągu 7 dni. Następnego dnia po otrzymaniu opinii SU wydaję decyzję w sprawie skreślenia.

Czy istnieje jakiś ustawowy przedział czasu na przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji czy też możliwe jest np wydanie jej już po dwóch dniach od daty podjęcia uchwały? Teoretycznie możliwe, jak dostaniesz opinię SU natychmiast. Ale bez przesady.

Czy podawać je również w tej decyzji czy tylko ograniczyć się wyłącznie do tego za co może być skreślony? Jako powody - na pewno nie, można w uzasadnieniu uchwały.

Czyli w praktyce oznacza to, że RP podejmuje uchwałę, dyrektor (po zasięgnięciu opinii SU - dopisek JW) wydaje decyzję administracyjną i jeszcze przez 14 dni uczeń jest uczniem szkoły i dopiero po upływie tego okresu jest skreślony? Tak. Te 14 dni jest na odwołanie do KO (pamiętaj w decyzji o pouczeniu o prawie do odwołania).

an24-02-2013 21:46:02   [#03]

U mnie jest tak: Najpierw sprawą ucznia zajmuje się Zespół Wychowawawczy, który wnoskuje do dyrektora o skreślenie z listy. Następnie dyrektor zwracia sie do Samorzadu Uczniowskiego o opinie w tej sprawie. I dopiero po uzyskaniu opinii (po 7 dniach) zwoływana jest RP, na której podejmuje się stosowną uchwałę. Wydawana jest decyzja z informacją, ze uczeń ma 14 dni na odwołanie.

Jacek W24-02-2013 22:11:25   [#04]

Wydaje mi się, że jednak kolejność powinna być taka: uchwała RP - opinia SU - decyzja dyrektora.

Potwierdzeniem może byc np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2011 r. (III SA/Kr 619/11): Wydanie opinii przez samorząd uczniowski na podstawie art. 39 ust. 2 u.s.o. winno być poprzedzone skierowanym do samorządu uczniowskiego wnioskiem o wydanie opinii o uczniu, co do którego rada pedagogiczna podjęła uchwałę o skreśleniu z listy uczniów.

ewa24-02-2013 23:15:26   [#05]

tak jak Jacek pisze - dodać jeszcze trzeba,że ucznia dyrektor powinien poinformować o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z KPA

to decyzja administracyjna więc i tryb administracyjny łącznie z terminami i obowiązkami wobec strony w postępowaniu

RP podejmuje tak naprawdę decyzję o zamiarze skreślenia (bo nie ona skreśla)i i na tej podstawie dyrektor idzie dalej, zgodnie z trybem postępowania KPA,  krok po kroku

pomijam tryb natychmiastowej wykonalności - trzeba mieć naprawdę uzasadnione przesłanki takiego postępowania, by go zastosować w przypadku skreślenia ucznia


post został zmieniony: 24-02-2013 23:17:54
Agnieszka N26-02-2013 12:29:33   [#06]

Mam następujący problem - uczeń LO dla dorosłych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu dodatkowego. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o skreśleniu. Uczeń "obudził" się dzisiaj, że chce zdawać egzamin. Czy jest jakaś możliwość  żeby jeszcze zdał ten egzamin? Wydaje mi się, że nie. Czy dobrze myślę?  

 

rzewa26-02-2013 20:31:16   [#07]

jeśli nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych (uznanie dyrektora), to może jeszcze zdać ten egzamin - nieprzekraczalny termin to 28.02

joszka07-03-2013 20:56:49   [#08]

Z mojej decyzji wypadło zdanie o odwołaniu do KO.Jak top naprawić?Ponowne pismo z formułka i pismem o przeprosinach za sprawiony kłopot?

link12313-10-2013 21:51:34   [#09]

podnoszę wątek. W przypadku skreślenia ucznia #04 opinia SU powinna być wyrażona w formie uchwały. Czy ktoś z Was ma wzór takiej uchwały? A może rozwiązujecie ten problem inaczej ? - mam na mysli sposób w jaki SU przedstawia swoją opinię...

EwaBe14-10-2013 20:35:39   [#10]

Na podstawie paragrafu ... Statutu Szkoły w związku z art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Samorząd Uczniowski Szkoły ................  w ...................  pozytywnie opiniuje wniosek Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia kl. ...............  Jana Nowaka z listy uczniów Szkoły. Miejscowość, data, podpis przewodniczącego samorządu.

Nie trzeba aż tak oficjalnie. Wystarczy: W związku z otrzymanym pismem z dnia ...... Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół ............... w  .............  pozytywnie opiniuje wniosek Rady Pedagogicznej z dnia ...... o skreślenie Jana Kowalskiego z klasy ...... Technikum ........... z listy uczniów. Miejscowość, data, podpis przewodniczącej samorządu.

Pismo kierowane jest do dyrektora, bo i od niego samorząd otrzymał prośbę o opinię. A opiekun su pewnie pilnuje dokumentacji i jakiś protokół (z wynikami glosowania) na tę okoliczność powstał.


post został zmieniony: 14-10-2013 20:39:56
link12316-10-2013 08:56:17   [#11]

Czy tak samo może wyglądać uchwała SU w sprawie opinii dot. dodatkowych dni wolnych od zajęć dyd - wych?

katarzs21-12-2013 18:05:34   [#12]

Mam następujące pytania: czy poinformowanie winnego ucznia ustnie w trakcie komisji wychowawczej o wszczęciu postępowania administracyjnego (prowadzącego do skreślenia) wystarczy?

Czy ustny, sformułowany podczas komisji wychowawczej, wniosek o skreślenie ucznia wystarczy, czy musi być w jakiejś pisemnej formie?

U mnie uczeń spożywał alkohol podczas imprezy szkolnej, mamy w statucie skreślenie i mamy też skreślenie z zawieszeniem. Jest już opinia SU, jest uchwałą RP w sprawie skreślenia. Po podjęciu uchwały komisja wychowawcza wnioskowała o zawieszenie kary, gdyż uczniowi udało się pozyskać poręczycieli wśród n-li. Mam pytanie odnośnie tego, czy powinnam teraz wydać decyzję administracyjną o skreśleniu? A potem informację o zawieszeniu kary? Czy może informację o wymierzeniu kary statutowej, bo ostatecznie uczeń zostaje, i nic poza tym? Jak powinnam poinformować rodziców i ucznia o wymierzeniu kary?

MKJ22-12-2013 00:43:48   [#13]

Chyba zrzucę winę na późną porę w sobotni wieczór...

Komisja wychowawcza? Postępowanie administracyjne prowadzące do skreślenia? Skreślenie z zawieszeniem?

Tak po ludzku - o co chodzi, bo nic nie rozumiem...

dyrlo22-12-2013 15:38:30   [#14]

Moim zdaniem o postraszenie ucznia i nie narażenie się (rzeczywistym skreśleniem) KO :-(

jmb22-12-2013 17:45:36   [#15]

I tak KO najprawdopodobniej uchyli decyzję, o ile uczeń się odwoła. Tak dla bezpieczeństwa (swojego). Zawsze może powiedzieć, że nie wyczerpano wszystkich przesłanek - powiadomienia o wszczęciu postępowania, możliwości obrony...

katarzs23-12-2013 09:57:52   [#16]

To ja może o kolei:

W Statucie w "Prawach i obowiąkach..." mamy, wśród obowiązków:

"...obowiazek przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i zażywania środkó odurzających w szkole oraz podczas imprez organizowanych przez szkołe".

Wśród kar mamy:

"W wypadku naruszenia zasad współżycia społecznego w sposób szczególnie rażący i wywierania szkodliwego wpływu na kolegów można wymierzyć karę:

1/ zawieszenia w przywilejach ucznia;

2/ skreślenia z listy ucznió w zawieszeniu;

3/ skreślenia z listy uczniów."

Porem mamy paragraf: "Skreślenie z listy uczniów" i tam (kopiuję):

"

§ 21

  1. Decyzję o skreśleniu  ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
  2. Rada Pedagogiczna, na wniosek Komisji Wychowawczej może zawiesić wymierzenie kary  skreślenia ucznia z listy.
  3. Karę skreślenia z listy uczniów można zawiesić pod warunkiem, że:

1/ uczeń popełnił wykroczenie wymienione w § 21 ust.5 pkt 2 – 6 po raz pierwszy;

2/ uczeń okazuje skruchę wyrażającą się w próbie naprawienia wyrządzonych szkód moralnych i materialnych;

3/ uczeń uzyska poręczenie wybranego nauczyciela lub pedagoga szkolnego, co jest równoznaczne z obowiązkiem sprawowania szczególnego nadzoru nad jego zachowaniem.

  1. Odwieszenie kary skreślenia z listy uczniów następuje obligatoryjnie w  jednej z wymienionych niżej sytuacji:

1/ powtórzenia czynu, który stał się powodem ukarania ucznia;

2/ innych potwierdzonych zarzutów wymienionych w ust. 5;

3/ innego wykroczenia, które w WSO są wymienione jako powody obniżenia oceny z zachowania.

  1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach:

1/ popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które uczeń  wyrokiem sądu  został skazany na karę pozbawienia wolności;

2/ zajmowania się rozprowadzaniem na terenie Liceum środków odurzających;

3/ terroryzowania innych uczniów lub pracowników szkoły;

4/ rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego;

5/ świadomego niszczenia mienia szkoły;

6/ spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających w szkole i poza nią, również podczas wycieczek;

7/ gdy kary wymienione w § 20 nałożone na ucznia nie przynoszą pozytywnych rezultatów;

8/ opuszczania bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć  lekcyjnych przez uczniów pełnoletnich.

  1. Dyrektor, na wniosek Rady Pedagogicznej, może wstrzymać wykonanie najbardziej dotkliwych kar, jeśli uczeń, w sposób znaczący, poprawił swoje zachowanie, z wyjątkiem § 21 ust.5 pkt 1."

 

Ostatecznie RP podjęła uchwałę o skreśleniu, potem wnioskowano o zawieszenie skreślenia i jest zawieszenie. Ja jako nowy dyrektor (od IX 2013) mam problem: jak postąpić, aby nie naruszyć jakichś przepisów, jakie dokumenty sporzadzić, tzn. kogo zawiadamiać i w jakiej formie. Proszę o podpowiedź...

ewa23-12-2013 14:34:36   [#17]

jeżeli w toku postępowania KPA - po podjętej uchwale intencyjnej RP dotyczącej skreślenia - dyrektor nie wydał decyzji o skreśleniu ucznia badając okoliczności sprawy, powinien poinformować stronę, czyli ucznia oraz zainteresowanych

skreślenie ucznia z listy uczniów to decyzja dyrektora - po przeprowadzonym zgodnie z KPA postępowaniem,  a nie rady pedagogicznej i tyle

czegoś takiego jak zawieszenie wykonania decyzji administracyjnej wydanej w wyniku  postępowania zgodnego z zasadami KPA, nie znam, ale...

jeżeli znowu  zaistnieje sytuacja, że będzie się kwalifikowała do zastosowania tego typu konsekwencji, to procedurę skreślenia zawsze można podjąć po raz kolejny...

dyrlo23-12-2013 14:39:04   [#18]

Wezwij rodziców do szkoły, zapoznaj z zapisami Statutu i zawiadom o Waszej wspólnej decyzji (Twojej oczywiście też). Następnie sporządź notatkę służbową ze spotkania i na tym zakończ sprawę.

Rozmowa z rodzicami niech odbędzie się w obecności pedagoga/psychologa szkolnego i przewodniczącego Waszego Zespołu Wychowawczego.

To jest moja rada - tak bym postąpiła.

Następnym krokiem to byłoby zastanowienie się nad zmianą zapisów w Waszym Statucie bo zapis 8/ - "opuszczenia bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych przez uczniów pełnoletnich" jest (przepraszam) śmieszny. Tym bardziej, że uczeń pełnoletni usprawiedliwia się sam. No i 40 godzin to 5-6-7 dni raptem.

dyrlo23-12-2013 14:42:41   [#19]

Prawie równo z Ewą pisałam.

Też nie znam przepisu żeby decyzja dyrektora podlegała zawieszeniu, stąd napisałam co napisałam :-)


post został zmieniony: 23-12-2013 14:42:59
Leszek23-12-2013 18:23:03   [#20]

a może pozwolić aby proces wychowawczy nie zawsze był spójny z KPA,

tym bardziej, że taka była wola RP, która uchwaliła statut ...

pozdrawiam

ewa23-12-2013 22:00:15   [#21]

niby rozumiem Leszku, ale...

postępowanie KPA wszczęte wg mnie zostało zgodnie z procedurą, czyli konsekwentnym trzeba być i wiedzieć jaką uchwałę się podejmuje, tym bardziej, że decyzja i tak wynikiem postępowania jest  - proces wychowawczy tu zadziałał jak najbardziej moim zdaniem

żadnego sufitowego zawieszania kary nie ma, bo jest decyzja dyrektora -  nie administracyjna - po przeprowadzeniu postępowania i uwzględnieniu wszystkich okoliczności w toku wyjaśniania sprawy która,daje szansę...

po co wymyślać zawieszenia - i jakieś ewentualne tłumaczenia co to za dziwo jak to w sumie proste jest

;-)

 

Leszek24-12-2013 13:40:21   [#22]

ale mają w statucie

może dobrze aby przećwiczyli to w praktyce,

w końcu podobno szkoła to nie urząd :-)))

pozdrawiam

katarzs06-01-2014 16:25:01   [#23]

Bardzo dziękuję za cenne uwagi. Postąpię tak, jak doradzacie, czyli nie będzie decyzji administracyjnej. Czyli jest uchwała RP, decyzja RP o zawieszeniu oraz opinia SU. No i moja decyzja o zastosowaniu kary z § 21 pkt. 1 i 2. 

I teraz  ja wezwę komisję i rodziców i sporządzimy notatkę służbową.


post został zmieniony: 06-01-2014 16:26:50
Dan6719-02-2014 18:20:03   [#24]

witam! mam prośbę o potwierdzenie, czy dobrze myślę: decyzja o skreśleniu ucznia - 27.01.14r. + 14 dni czyli 11.02.14r. - skreślam tego ucznia w dzienniku i w Księdze uczniów ?

elrym15-12-2014 21:21:52   [#25]

zmarł Przedszkolak :-((

 

skreślam na podstawie aktu zgonu? muszę o ten akt poprosić rodziców? to wymóg konieczny?

Jacek15-12-2014 21:54:35   [#26]

ano niestety

elrym15-12-2014 21:58:50   [#27]

dzięki, 

hmmm... tak myślałam, ale ... jednak łudziłam się, że skoro wiem.... :-(

AsiaJ16-12-2014 00:16:20   [#28]

Zastanawiam się odnośnie skreślenia z listy ucznia dorosłego. Jest podstawa do takiego działania.

Wiadomo, że obowiązek nauki do 18 roku życia.

Czy w takich przypadkach postępujecie bardziej pochopnie, "bo skończył 18 lat", czy też z podobną rozwagą jak w przypadku ucznia niepełnoletniego?

Oczywiście przy zachowaniu wszelkich procedur.

rzewa16-12-2014 08:25:54   [#29]

nie można skreślić ucznia z powodu ukończenia 18 lat -> należy tak samo postąpić jak w przypadku ucznia niepełnoletniego: skreślić, o ile są powody określone w statucie do skreślenia bez względu na wiek ucznia

AsiaJ16-12-2014 11:42:14   [#30]

to wiem i napisałam powyżej,

bardziej mi chodzi o dylematy moralne i praktykę szkolną

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]