Forum OSKKO - wątek

TEMAT: znowu w sprawie drobiazgu...
strony: [ 1 ]
Gaba18-04-2002 05:53:11   [#01]
Piszą się już nasze świadectwa (O, bądźże pochwalony Vulkanie, boski kowalu...), ale przyszło nasze ukochanie informatyczne z "zapytowywaniem", co się pisze dla pdż:

uczestniczył/uczestniczyła czy... zaliczono

(bo nam tak kazano w Krakowie, tak - C.K. Galicja zawsze coś wymyśli)
Leszek18-04-2002 20:28:27   [#02]

Cześć!

fragmenty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

§ 1

  1. Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie", zwanych dalej "zajęciami".
  2. Zajęcia realizowane są w klasach V i VI sześcioletnich szkół podstawowych, w VIII klasach dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych, gimnazjach i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

§ 3

W szkołach, w których przepisy o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych przewidują zajęcia edukacyjne "Przysposobienie do życia w rodzinie", realizacja treści, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywa się w ramach tych zajęć, w wymiarze określonym w tych przepisach.

§ 4

  1. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy.
  2. Na udział w zajęciach uczniów niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie, po spełnieniu przez szkołę warunków określonych w § 5 ust.1.
    Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie, deklarując swój udział na piśmie. W przypadku uczniów pełnoletnich z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim o udziale w zajęciach decydują rodzice lub prawni opiekunowie.
  3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
  4. W przypadku udziału ucznia w zajęciach fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem "uczestniczył(a)".

Czyli wpisujesz "uczestniczył/a"

Pozdrawiam

Leszek

Gaba18-04-2002 20:35:27   [#03]
Leszku, bardzo cię lubię, masz tak na imię jak mój ślubny..

:))))))))))


Gaba
Leszek18-04-2002 20:47:51   [#04]

Dzięki,

cała przyjemność po mojej stronie.

Zatem nie przestawaj mnie lubić

;-)

Pozdrawiam

Leszek

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]