Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dyrektorzy szkół niepublicznych- pilne
strony: [ 1 ]
Basik22-10-2012 15:45:54   [#01]

Czy z dotacji ortzymywanej na ucznia z powiatu nie mozna pokrywać kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach niepublicznych? Nasze miasto twierdzi, że ten 1% srodków dotyczy wyłącznie placówek prowadznych przez JST ? pomocy!!!

Leszek22-10-2012 20:05:46   [#02]

obawiam się, że nie

ponieważ nauczyciele szkół niepublicznych (zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etetu) mogą korzystać tylko z uregulowań art. 70a ust. 3, 4 i 6 KN (patrz art. 91b ust. 2 pkt 3 KN)

pozdrawiam

Basik22-10-2012 22:15:28   [#03]

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków, o których mowa w ust. 3, pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, uwzględniając w szczególności liczbę nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach, formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1-5, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

to znaczy, że te środki to nie jest ta kasa na doskonalenie, którą ma do dyspozycji dyrektor?

Guska 1022-10-2012 22:19:20   [#04]

Oczywiście że nie

LeszekO22-10-2012 23:51:51   [#05]

A co macie zapisane w uchwale powiatu/gminy? Zazwyczaj jest informacja, że tylko na pokrycie wydatków bieżących - wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń, utrzymanie obiektów, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, remonty, najem sal.

Kiedy się rozliczacie?

rzewa23-10-2012 07:08:08   [#06]

wydatek na doskonalenie jest wydatkiem bieżącym, pytanie czy z zakresu kształcenia wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej - wydaje się mi, że tak (z powodu tej profilaktyki :-))

podobnie w wydatkach bieżących na szkoły samorządowe stanowiących niekiedy podstawę ustalenia wysokości dotacji również należy wliczyć wydatki na doskonalenie n-li

ustawa o finansach publicznych definiuje wydatki bieżące -> jest to szeroka i jedyna definicja, więc można się spierać i sprawę będzie rozstrzygał sąd administracyjny

a KN nie ma tu nic do rzeczy


post został zmieniony: 23-10-2012 07:08:41
stoner23-10-2012 11:08:34   [#07]

http://www.iar.pl/aktualnosci/2012-10-22_oskko.html

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]