Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ponadwymiarowe a kontrola PIP
strony: [ 1 ]
PiotrekM02-10-2012 13:50:08   [#01]

Właśnie miałem kontrolę z PIPU min w sprawie naliczania godzin ponadwymiarowych. Co mnie zaskoczyło, to to  że ponadwymiarówki trzeba naliczać też za okresy świąteczne (przerwa bożonarodzeniowa)- nie były u nas płacone.

w regulaminie Op mam zapis że godziny ponadwymiarowe nie przysługują za przerwy wynikające z organizacji roku szkolnego, oraz że płacimy za godziny faktycznie zrealizowane.

no i PIP każe naliczyć zaległości i wypłacić nauczycielom bo twierdzi że regulamin Op jest niezgodny z przepisami prawa. 

Jak zapłacę to złamię regulamin OP, jak nie zapłacę to nie zastosuję się do polecenia PIP. Co robić?

gronostaj02-10-2012 13:56:24   [#02]

Jak rozumiem zalecenia PIP masz na pismie? Ja bym wypłaciła. Ale OP powinien wiedziec o tym

rzewa02-10-2012 14:03:50   [#03]

odwołaj się od zaleceń PIP-y -> niech Ci poda pp tego, że należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane

zgodnie z art 80 k.p. tylko wówczas to wynagrodzenie przysługiwałoby n-lom, gdyby istniał przepis (ogólny lub wewnętrzny) przyznający im to wynagrodzenie

zapisy uchwały OP są niezgodne z prawem, gdyż wykraczają poza delegację ustawową, ale brak jakichkolwiek zapisów w uchwale OP w żadnym razie nie powoduje, że to wynagrodzenie n-lom się należy

w żadnym razie nie wolno Ci płacić - jak zapłacisz nie będzie żadnej możliwości by odzyskać tę kasę i naruszenie dyscypliny finansów publicznych pewne

PiotrekM04-10-2012 09:33:03   [#04]

czekam na podstawę prawna ale w internecie znalazłem też takie coś:

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy stanowi, iż pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Gotowość do pracy w rozumieniu powołanego przepisu występuje w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie szkoły nauczyciel nie może realizować przydzielonych jemu godzin ponadwymiarowych, lecz pozostaje w tym czasie do dyspozycji pracodawcy w szkole lub innym umówionym z nim miejscu.

W świetle powyższego nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy niezrealizowanie tych godzin nastąpi na skutek nieodbycia się zajęć lekcyjnych na przykład w związku z:

- Dniem Edukacji Narodowej,

- rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego,

- rekolekcjami wielkopostnymi,

- chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,

- wycieczkami szkolnymi i innymi zajęciami organizowanymi przez szkołę,

- przerwami świątecznymi - z wyjątkiem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające w czasie przerwy świątecznej w dniach ustawowo wolnych od pracy.

Wymienione w przepisie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) święta są dniami wolnymi od pracy. Zamieszczenie w arkuszu organizacji szkoły godzin ponadwymiarowych przypadających do realizacji w dniach ustawowo wolnych od pracy nie uprawnia do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe. Nie nakłada się bowiem na nauczyciela obowiązku gotowości do wykonywania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w takich dniach, w których zgodnie z przepisami prawa nauczyciel nie jest obowiązany świadczyć pracy. W świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw do zachowania przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji w dniach ustawowo wolnych od pracy.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę Pana Marszałka o ich przyjęcie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Lilla Jaroń

Warszawa, dnia 5 lipca 2010 r.

czyli z tego by wynikało że np. za 24 grudnia trzeba płacić ponadwymiarówki?

annamaria04-10-2012 10:27:47   [#05]

ja jestem załamana.........ta dyskusja wraca...w ubiegłym roku próbowałam ustalać uśrednianie etatu i włos się na głowie jeży od ilości stanowisk i podejścia do tego tematu. Większość odsyłała do stanowiska OP ale PIP to instytucja centralna

rzewa04-10-2012 11:15:13   [#06]

ciekawe... MEN ma rozdwojenie jaźni: inaczej pisze, gdy dotyczy to n-li szkół rządowych a inaczej gdy chodzi o szkoły samorządowe

ale w przypadku szkół rządowych to prawo, a w stosunku do szkół samorządowych tylko opinia, która prawa nie stanowi...

no chyba, że MEN uważa, że n-le w szkołach rządowych są inni (gorsi) i powinni mieć inne warunki płacy...

Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494)

§ 5. ust. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Uważam, że zamieszczona powyżej opinia jest dość makiaweliczna, gdyż z podanych przepisów wynika właśnie, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy  nie przysługuje.

chyba że nauczyciel np. w DEN czy w czasie przerwy świątecznej będzie pozostawał w dyspozycji dyrektora (np.opiekował się uczniami) i to w czasie dłuższym niż obowiązkowa liczba godzin wynikająca z KN (np. 18, co średniodziennie daje 3,6 goidziny)

PiotrekM04-10-2012 18:57:08   [#07]

dzięki kochani a jeszcze znalazłem takie coś

W okresie przerw świątecznych wynagrodzenie nauczycieli w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela obliczane jest zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników pozostających w gotowości do pracy.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 5 stycznia 2011 r.

rzewo czy to potwierdza wcześniejsza opinię, czy jej zaprzecza bo nie bardzo rozumiem pojęcie pozostaje w gotowości do pracy?

rzewa05-10-2012 01:31:11   [#08]

ani potwierdza, ani zaprzecza -> p. Minister stwierdza tylko, że w tych dniach należy się n-lowi wynagrodzenie wg. umowy -> i tak przecież płaciłeś n-lom: otrzymywali oni całe swoje wynagrodzenie w tych miesiącach, w których wypadała przerwa świąteczna, czyli ok

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest dodatkowym wynagrodzeniem za zrealizowane godziny ponad obowiązkowy wymiar - jeśli w danym dniu nie ma zajęć, to nie można uważać, że n-l zrealizował godziny ponad obowiązkowy wymiar bo nie zrealizował żadnych godzin

KN Art. 35. ust. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

ust. 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ust. 2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

zatem godzina ponadwymiarowa musi być godzina przepracowaną, podobnie jak godzina zastępstwa

PiotrekM22-10-2012 09:04:11   [#09]

Witajcie Pan z PIPu przysłał wystąpienie, w którym wnosi o wypłatę na podstawie 

art 30 ust 6 pkt 2 ustawy KN oraz art 18 PARAGRAF 1 I 2 , ART 81 PAR 1 KODEKSU PRACY

MAM 30 DNI NA WYKONANIE JAKI RUCH TERAZ ZROBIĆ? NIE MA INFORMACJI O ODWOŁANIU OD DECYZJI...

DYREK22-10-2012 10:24:12   [#10]

Masz tylko 7 dni od daty otrzymania decyzji na odwołanie się do okręgowego inspektora pracy.

Czyli należy porozmawiać z OP (radca prawny), w końcu to OP musi wysupłać kasę.

To OP ustalił regulamin do którego odwołuje się PIP (negując jego zapisy > art.18 1,2 Kodeksu pracy).

Pomocne może być to co napisała rzewa w #8

 

zobacz

http://praca.gazetaprawna.pl/porady/514648,
czy_pracodawca_moze_sie_odwolac_od_decyzji_wydanej_przez_inspektora_pracy.html

i ustawa o PIP

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/zarzadzenia_dokumenty_druki/ustawa_pip

tarek22-10-2012 13:03:33   [#11]

Uściślając. Przydzielona to nie to samo co zrealizowana. Ust. 2 mówi o przydzielonych nauczycielowi, ale nie wspomina o ich realizacji, bo to czy za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe należy się wynagrodzenie, czy nie należy rozpatrywać w oparciu o pozostałe przepisy prawa pracy.

Niemniej w sytuacji #1 PIP nie ma racji, bowiem w organizacji roku szkolnego dyrektor nie przewidział godzin ponadwymiarowych w okresie przerw świątecznych (no chyba, że przewidział :), więc w tym okresie nie zostały one nauczycielowi przydzielone.

babluta22-10-2012 13:56:32   [#12]

Witam. Mam pytanie a jeśli nauczyciel wyjechał na konferencję np. metodyczną lub inne szkolenie? To przysługują nadliczbówki? A jeśli dyrektor ma np. 1 nadliczb. i jest na szkoleniu, to co z nim? Przysługuje mu?

tarek22-10-2012 15:14:03   [#13]

Moim zdaniem, jeśli ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, to nie można wskazać, które lekcje w planie to godziny "etatowe", a które "ponadwymiarowe". Dlatego, jeśli wyjechał służbowo, w delegację, skierowany przez zakład pracy, to za zaplanowane w tym czasie lekcje należy wypłacić wynagrodzenie.


post został zmieniony: 22-10-2012 15:14:23
rzewa23-10-2012 06:47:12   [#14]

w dniu kiedy n-l pełni inne zadania (np. wyjechał w delegację lub opiekuje się uczniami) należy mu się wynagrodzenie za tyle czasu ile jest zajęty, ale w przypadku, gdy nie pracuje bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nie więcej niż to przewiduje plan lekcji na ten dzień

tarek23-10-2012 08:04:13   [#15]

No to chyba o to samo nam chodzi.

Fanaberiia24-11-2012 18:00:27   [#16]

piszę, bo jestem po wyroku sądu.

Sąd nakazał zapłacić 3.6 za dni wolne od pracy -czyli dni wypadające w tygodniu normalnej pracy, a będące świętami np 1 listopada, 3 maja itd. Czekam na pisemne uzasadnienie , bo OP każe się odwołać mimo, że zaznaczone było, że nie podlega zaskarżeniu.

dyrlo24-11-2012 20:32:14   [#17]

Ale święto to święto, zawsze płacimy 3,6 za te dni. Jak chcesz uzasadnić swoje odwołanie?

tarek25-11-2012 12:17:11   [#18]

#16 Ale od czego się odwoływać? Przecież za święta nie potrąca się wynagrodzenia. 3,6 to pensum bez ponadwymiarowych, normalnie płacone. Nie rozumiem, możesz szerzej wyjaśnić?

Fanaberiia25-11-2012 13:46:47   [#19]

:)) Ja wiem Wy wiecie, ale op nie kazał płacić i nie płaciły wszystkie szkoły w gminie. Teraz każe się odwołać i zagania swego prawnika do pracy- (sama jestem ciekawa jak on napisze to odwołanie). A co taki żuczek jak ja mam zrobić odmówić podpisania tego odwołania?

hako225-11-2012 14:46:42   [#20]

Ja też nie bardzo rozumiem. Co nakazał sąd? Zapłacić za godziny pondwymiarowe w dniach 1 listopada, 3 maja?

tarek25-11-2012 14:54:22   [#21]

Czyli co, OP kazał potrącić wynagrodzenie zasadnicze za te dni?

dyrlo25-11-2012 15:08:01   [#22]

hako2, rozumiesz, rozumiesz... ten "dziwny" OP nie kazał (ciekawe czy na piśmie) płacić nauczycielom za to co czerwone w kalendarzu. Jeszcze trochę i ten "dziwny OP za niedziele też płacić nie będzie bo kto w niedzielę pracuje? No i było nie było w kalendarzu czerwono, a jakie oszczędności ;-(((

dyrlo25-11-2012 15:08:31   [#23]

niecierpliwa byłam i poszło 2x


post został zmieniony: 25-11-2012 15:09:19
hako225-11-2012 15:28:10   [#24]

Jeśli jest tak jak piszesz "dyrlo", to mam pytanie. Czy pan wójt/burmistrz/prezydent i ich urzędnicy też mają  potrącane wynagrodzenie za niedziele i święta? Przecież to są normalne ................ (niech każdy wstawi sobie swój wyraz, bo moje są niecenzuralne).  Gdyby żył Bareja, miałby temat do filmu.

dyrlo25-11-2012 17:23:06   [#25]

hako2 - Ty się mnie nie pytaj bo to nie u mnie, to problem w gminie Fanaberii.

Ja z czymś takim pierwszy raz się spotkałam i sobie trochę poironizowałam :-)

 

I dodam, gdyby to u nas było, sama na siebie donos do PIP bym wysłała.


post został zmieniony: 25-11-2012 17:26:11
hako225-11-2012 18:12:41   [#26]

dyrlo - Wiem, rozumiem, tylko jak to przeczytałam, to mi się rogal w chlebaku wyprostował. Mam pomysł na sporządzenie rejestru  "innowacji" różnych OP. Oj byłoby tego troszkę.....

Fanaberiia26-11-2012 12:07:55   [#27]

dyrlo sama na siebie:)) a jak myślisz? Coś zrobić musiałam nie dało się tłumaczeniem, przywoływaniem przepisów, prośbami, to znalazł się nauczyciel, który pozwał mnie- szkołę do sadu, bo OP-a nie można. Ale to nie jeden kfffiatek w ogródku naszej gminy. Udało mi się załatwić ( po długiej batalii) płacenie za wysługę lat ( dla niepedagogicznych). Miałam interpretacje z PIP-u ,ale nie przemawiała - pisałam do Jolanty Fedak i nadal GZEAS twierdził, że to tylko jedno ze stanowisk. Po czasie jednak udało się (możne dlatego, że osób takich którym należało płacić w 2 miejscach pracy wysługę za okresy zakończone było mało). Namawiałam jeszcze by walczyły dziewczyny o 13, ale nie poszły do sądu. Jak się okazało też miałam rację ( wyrok TK).

Napisałam jak to u mnie jest - hi hi-, ale boję się, że jak ostatnio Marek da mi znać, że mnie namierzają i czy usunąć mój wpis :))

dyrlo26-11-2012 16:44:53   [#28]

Aha. Jejku Marka proś coby Cię nie namierzyli :-)

Fanaberiia26-11-2012 18:14:26   [#29]

:)))

PiotrekM19-03-2013 08:49:49   [#30]

jestem właśnie w trakcie finalizacji no i tak:

- po wielu pismach do PIP - próbach odwołania  nadal każe płacić za ponadwymiarowe przypadające w czasie przerw świątecznych,

- Gmina poprosiła o interpretację MEN no i przysłali: płacić!

Więc nie ma zmiłuj, no chyba, że dyrektor chce zaryzykować mandat. Oczywiście o stopniu zadowolenia OP lepiej nie wspominać.

malmar1528-11-2014 23:09:52   [#31]

http://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/za-dni-wolne-od-zajec-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-godziny-ponadwymiarowe.html?utm_campaign=serwis_oswiatowy&utm_content=Demotywuj%C4%85cy+dodatek+motywacyjny&utm_medium=email&utm_source=eletter#utm_term=tresc_art2_2

 

uwielbiam różnorodność interpretacji przepisów

czy u nas nie można wprowadzić jednolitych i zrozumiałych dla wszystkich zasad?

 


post został zmieniony: 28-11-2014 23:10:35
rzewa29-11-2014 05:22:30   [#32]

cóż... prawo jest ok, to niektórzy mają problem z jego odczytywaniem oraz z logicznym rozumowaniem - autor sam sobie przeczy: albo płaci się za faktycznie zrealizowane godziny albo za zaplanowane...

a i nawet jeśli uznać, że za zaplanowane, to w dniach, w których planowo nie ma zajęć takie godziny z definicji nie są zaplanowane, o ile nie zaplanowano w tych dniach żadnych godzin

malmar1529-11-2014 09:03:36   [#33]

;)

gronostaj22-02-2015 11:41:13   [#34]

 

Jak policzyć ponadwymiarówki za okres lutego w sytuacji gdy klasa jest na praktyce. Koleżanka ma przydzielone zajęcia tak:
pn 5 h

wt. 5h

śr 8h

czw 3h

pt 5h

klasa która poszła na praktykę ma zajęcia z nią z w środę w wymiarze 6 h. Klasy nie było cały luty.

rzewa22-02-2015 19:01:31   [#35]

rozumiem, że w środę realizowała tylko 2 godziny (nic innego w tym czasie nie otrzymała), zatem należy jej wypłacić w zależności od sposobu obliczania przyjętego w uchwale OP od 2 do 4 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, czyli za luty od 8 do 16 godzin

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]