Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
strony: [ 1 ][ 2 ]
bobi36719-09-2012 13:38:24   [#01]

Czy na objęcie pomocą p-p w szkole musi wyrazić zgodę rodzic/opiekun prawny?

tardeli19-09-2012 13:53:12   [#02]

nie

AsiaJ19-09-2012 14:30:31   [#03]

w przypadku niepełnoletniego - tak

patrz: Konstytucja RP

barbaras219-09-2012 15:36:51   [#04]

Oczywiście , ze musi.

 

bobi36719-09-2012 21:16:44   [#05]

Czyli, jeżeli uczeń ma opinię z poradni p-p zespół ds.pomocy założy mu stosowną kartę a rodzic podpisze, że nie wyraża zgody na oferowane formy pomocy p-p to nie musimy dalej prowadzić tej karty?

grażka19-09-2012 21:23:14   [#06]

A skąd macie opinię? Rodzic ją najpierw dał i się teraz na pomoc nie zgadza?

Nie rozumiem.

:/

ewawal19-09-2012 21:25:49   [#07]

Tak, ale trzeba rodzica uświadomić, że z dostosowań też nici. Oczywiście dziecko nie możemy skrzywdzić ale rodzica warto postraszyć. W razie niepowodzeń wyciągniemy rodzicowi brak zgody.

wbgim19-09-2012 21:27:19   [#08]

Jeżeli rodzic udostępnia opinię, to jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody. U mnie rodzic jest informowany o tym w chwili przedłożenia opinii pedagogowi. Pedagog informuje, jaka jest dalej "droga" od opinii do pomocy i rodzic decyduje czy opinia zostaje w szkole i rozpoczynamy pomoc, czy zabiera ją do domu i wkłada między stare gazety ;)

ewawal19-09-2012 21:33:01   [#09]

Chodzi o to ,że rodzic przynosi opinię ale na wybrane sposoby i formy nie wyraża zgody. Np na zajęcia wyrównawcze, na psychologa, na terapie itp jemu tylko chodzi o to co wpisane w opinii i koniec. I taka luka w rozporządzeniu, każdy ma swoje zdanie co dalej.

hanabi20-09-2012 07:11:26   [#10]
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Dz.U. z 2010 nr 228 poz. 1487
 
§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

więc rodzic ma prawo do wyrażenia zgody  na takie formy  pomocy jakie sam uzna za stosowne, rolą nauczyciela, pedagoga i dyrektora jest przekonanie o sensowności proponowanej pomocy

  to , że  rodzic udostępnia opinię, absolutnie nie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie dziecka pomocą


post został zmieniony: 20-09-2012 07:12:37
Gaba20-09-2012 07:55:42   [#11]

jeżeli jest jednak wymagana opieka wg was - rodzica może zmusić jedynie sąd. Czasem trzeba. A czasem nie - to rodzic odpowiada za dziecko i nie trzeba go w tym wyręczać, szanując wybory, decyzje - zaniechania czy aktywności.

hanabi20-09-2012 11:00:13   [#12]

często informacja, o której pisze Gaba przekonuje nawet najbardziej zagorzałych przeciwników pomocy udzielanej przez szkołę 

koala21-09-2012 14:40:16   [#13]

Jestem w trakcie ustalania godzin  do ppp dla uczniów gimnazjum. IPET tworzymy na cykl nauki, a jak z PDW - co roku?

Czy trzeba? N- le ustalali w ubiegłym roku, podczas ewaluacji podjęli decyzje o kontynuowaniu zajęć lub nie w tym roku szkolnym. Wydaje mi się,że to zbędna biurokracja. 

koala21-09-2012 17:21:29   [#14]

Cofam pytanie, zmęczenie materiału :)

grażka25-09-2012 22:28:21   [#15]

a tu wypowiedź osoby podajacej się za rodzica:

34: mama niepokorna (2012-09-25 20:25)

do 31 . Szkodziło - rozumiem jeden kwitek, ale wiecznie wymagania podpisywania, ze nie chce się czegoś jest naprawdę meczące. Dochodzi do tego, że szkoła zaprasza mnie na spotkanie jakiegoś zespołu celem udzielenia mi pomocy (sama wychowuje dzieci). Od razu w piśmie informuje mnie, że jak nie przyjdę (pracuje zawodowo) to pisemnie poinformują mnie o ustalonym dla mnie planie działań. Tyle, ze ja o żadną pomoc nie prosiłam ! Czytam rozporządzenie na które powołuje się szkoła - 6 stron (więc jednak trochę czasu to zajmuje), bo szkoła niepofatygowala się podać dokładnej podstawy prawnej- oczywiście skorzystanie z pomocy jest dobrowolne. No i pytanie, czy ja widzę potrzebę ? Uważasz, ze bezwiednie należy wszystko podpisywać ? Prawda jest taka, ze to tworzenie papierologi i tyłkochronów. W ten sposób godzimy się na łatwiejsze rozwiązania najpierw w błahych sprawach, później w tych poważniejszych...

z dyskusji o bezpłatnej szkole...

Adaa26-09-2012 17:21:07   [#16]

połowa rozporzadzenia dotyczy sposobu powoływania zespołów, dokumentowania, ewaluowania, raportowania, informowania, prognozowania - to juz mówi samo za siebie

takiego bubla rozporzadzeniowego nie widziałam chyba nigdy

temat szeroki, realizowany od lat w szkołach został teraz ubrany w nowe ubranka typu KIPU, IPET, PDW i inne kwity

zwoływanie zespołów, informowanie na pismie rodziców, jakies zgody itd. - marnotrawienie czasu pedagogów

ogromna liczba szkół nie zatrudnia psychologa, pedagoga, logopedy

współpraca z poradniami wyglada tak, ze sie rodzic cieszy gdy otrzyma jakiś blizszy termin konsultacji

Men zapomniał, że aby pociag pojechał musza byc tory

Men wysmarował piekna lokomotywę i postawił ja na piachu

teraz wszyscy moga sie pobawić w jej uruchamianie, symulowanie trasy itd.

w efekcie na piechotę szybciej:-)

może OSKKO byłoby zainteresowanie zwalczniem biurokracji w szkołach?

ma akurat piękny temat na poczatek - hm... tylko wyszłaby z tego krytyczna konsultacja

i gdzie ja wtedy posłać?

;-)

 ..........................

Nasz Sławek (slos) postanowił "uczłowieczyc" owo rozporzadzenie. Pisał, ze przesłał je do OSKKO i Men ....z tym, że chyba gdzies utknęło.
Dla przypomnienie przedstawiam jego wersję :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

z dnia 17 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej „placówkami”, udzielają i organizują uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

§ 2.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą oraz z powodu emigracji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

3) nauczyciela, pomocy nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

6) kuratora sądowego;

7) dyrektora.

§ 6.

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji;

7) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia.

2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) porad i konsultacji;

3) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia.

3. W placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

4. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 7.

1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

2. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.

3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

4. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

6. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

7. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy.

8. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

§ 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

§ 13.

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

§ 14 § 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 15 § 14. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16 § 15. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

§ 17 § 16. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

§ 18 § 17.

1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a) w przedszkolu — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I-III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, który organizuje następujące zadania:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

§ 19.

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”.

2. Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy:

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2) dla ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

§ 20.

1. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 3, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, o której mowa w § 27 ust. 1, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał.

§ 21 § 18.

1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3)). Pomoc takowa obejmuje następujące działania:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 4) działania wspierające rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

5) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej - na wniosek wychowawcy klasy, dokonywana jest ocena efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 22.

1. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) metody pracy z uczniem;

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

5) działania wspierające rodziców ucznia;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 21 ust. 3.

§ 23.

1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej — po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na kolejny rok szkolny.

2. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

§ 25.

1. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

§ 26.

1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

2. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, informuje rodziców ucznia.

3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy — przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2) na wniosek rodzica ucznia — inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

4. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

§ 27 § 19.

1. Zespół Przedszkole, szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej „kartą”. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1;

4) 3) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) 4) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) 5) zwięzłą ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

4. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.

§ 28 § 20.

1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. oryginał karty przekazywany jest do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty.

3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty.

§ 29 § 21. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 30 § 22. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 31 § 23.

1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

§ 32 § 24. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 33. W przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.

§ 34.

1. W terminie do dnia 31 marca 2011 r.:

1) dyrektorzy przedszkoli, gimnazjów i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły;

2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1.

2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2011/2012 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012.

5. W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

§ 35.

1. W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

2. W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, z wyjątkiem gimnazjów specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w gimnazjach ogólnodostępnych, może być organizowane nauczanie w klasach wyrównawczych na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

§ 36. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013.

§ 37.

1. W terminie do dnia 31 marca 2012 r.:

1) dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne, utworzą dla uczniów zespoły;

2) zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1.

2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2011/2012, zespoły wykonają zadania, o których mowa w § 20 ust. 1, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

5. W terminie do dnia 30 września 2012 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2012/2013.

§ 38. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 39.

§ 39. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

§ 40 § 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. 1 września 2012 r.

 

Opracował na podstawie rozporządzenia MEN Sławomir Osiński

 


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.


post został zmieniony: 26-09-2012 17:25:19
koala26-09-2012 20:17:23   [#17]

O,oo! Zgadzam się z  całkowicie. dzisiaj cały dzień zbierałam od n-li Sp i G PDW ok. 60. Podpisywałam, czytałam. Jutro dzionek na pisma do rodziców. Już mam 2 grube segregatory. Nie ma to jak biurokracja. 

anmar26-09-2012 20:34:58   [#18]

Uczennica posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Jest to niepełnosprawność ruchowa. Dziewczyna ma krótszą nogę. Z nauką sobie radzi, ale jest zakompleksiona.

Co dla niej trzeba zrobić? KIP-u czy IPET

 

Adaa26-09-2012 20:46:47   [#19]

Boże...

do czego to doszło

anmar, wybacz, to nie pod Twoim adresem, ale pod adresem tych, którzy nam to zgotowali

prosze OSKKO o interwencję w tej sprawie

...........................

pisze do prasy w tej sprawie, a co tam


post został zmieniony: 26-09-2012 20:51:27
bogda426-09-2012 20:56:39   [#20]

  dla  uczniów z  wszelkimi niepełnosprawnościami zrobiłabym:

  • wygodne, bezpieczne  schody, windy  ewentualnie
  • przestronne  stołówki  z  dobrym  posiłkiem
  • ciche  klubiki  szkolne ,  gdzie można   posiedzieć/poleżeć  i poczytać  mądre  czasopismo młodzieżowe
  • szafki  na podręczniki  i inne pomoce,  stroje  na  wf
  • sale   rekreacyjne z basenem,  hydromasażem......  

itp  itd

dla  tych  zdrowych też  :)

 

Adaa26-09-2012 20:58:47   [#21]

opiszmy to w naszych KIPU, IPETA-ch, a potem to zewalujmy ;-)

a potem poprośmy o pomoc psychologiczna dla nas samych


post został zmieniony: 26-09-2012 21:00:53
grażka26-09-2012 21:10:28   [#22]

miałam to samo co Adaa napisać, ale zadzwonił telefon.

IkaP27-09-2012 08:53:30   [#23]

Anmar, jeżeli dziewczynka nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to opracowujesz KIP. 

anmar27-09-2012 18:22:09   [#24]

Serdecznie dziękuję

 

Adaa28-09-2012 16:19:54   [#25]

podniose bo na pewno Oskko chciałoby sie zając problemem

a tak spadnie niezauwazony;-)

Adaa29-09-2012 10:12:06   [#26]

grażka wkleiła link na sasiednim wątku

fragment artykułu doskonale pasuje tu :

"Każdy kolejny minister edukacji bierze sobie za cel wymyślenie jakiegoś nowatorskiego papierka, który nauczyciele będą musieli wyprodukować. Modne wśród ministrów jest także komplikowanie już istniejących papierków. Od wielu, wielu lat polska edukacja rozwija się w tym kierunku.

To trochę tak, jakby wierzyć w to, że programista powinien pisać szczegółowe raporty z napisanego kodu i dzięki temu ten kod będzie lepszy. Albo moglibyśmy kazać kierowcom pisać szczegółowe plany i raporty z każdej jazdy. Plan musiałby zawierać np. informacje o planowanej liczbie zmian biegów w czasie jazdy, a raport musiałby wykazywać, ile razy faktycznie bieg zmieniono. Co Wy na to? Czy dzięki temu będzie mniej wypadków, a ruch będzie płynniejszy?

Trudno zrozumieć ogrom szkolnej biurokracji komuś, kto w szkole nigdy nie pracował. Ten, kto pracował w ostatnich latach, wie, co mam na myśli. "

ewa29-09-2012 11:06:24   [#27]

kto więc weźmie koordynację propozycji, może wspomożesz w tym obszarze Adoo?

Adaa29-09-2012 12:38:54   [#28]

propozycja była przedstawiona przez slosa ewo i przesłana do oskko

co jeszcze?

AsiaJ29-09-2012 15:40:01   [#29]

Zaraz, zaraz o ile sobie przypominam, to były konsultowane zmiany do rozporządzenia o ppp, tam slos nie miał zdania, poza krytyką obowiązującego rozporządzenia i zaproponowaniem nowego, a nie zmieniającego obecne,

to jakby nie to działanie, nie w tym czasie...

a dyskutować zawsze warto,bo jak zwykle życie weryfikuje przepisy

Adaa29-09-2012 15:49:19   [#30]

no to inaczej Asiaj - podoba Ci sie to co jest teraz?

jesli tak, to napisz, że tak

jesli nie to napisz, że nie

nie ma co zbijac dyskusji

Adaa12-10-2012 22:02:26   [#31]

wpadł mi w oko dzis fragment filmu, w którym pracownicy służb odpowiedzialnych za pomoc psychologiczną dziecku przeprowadzaja wywiad z nauczycielem dziecka, rozmowa, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa

nasza polska rzeczywistość - sprawdzanie czy jest na papierze, papierze, papierze ...

nikogo nie interesuje zdanie nauczyciela na temat efektów pracy - nikt go o to nie zapyta nawet

sprawdzi sie natomiast czy udokumentował, udokumentował i jeszcze raz udokumentował

Adaa15-10-2012 21:15:02   [#32]

w #19 prosiłam oskko o interwencję

na szczęscie juz nie trzeba

http://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/407533,donald-tusk-obiecuje-nauczycielom-premier-zmniejszy-biurokracje-w-szkolach.html

Jak ocenił Tusk jest ona związana ze zmianami, jakie zostały wprowadzone. Ale czy na pewno te zmiany muszą oznaczać takie dodatkowe ciężary związane z kwestionariuszami, formularzami dotyczącymi indywidualnej relacji z uczniem (...), czy nie można tego jednak radykalnie ograniczyć, czy uprościć, tak, aby nauczyciel więcej czasu i serca mógł poświęcić uczniowi, a mniej czasu i serca papierom? I wydaje się, że to jest wykonalne i może nie od ręki, ale od zaraz będziemy pracowali nad tym, żeby te procedury radykalnie uprościć" - powiedział Tusk.

 

AsiaJ15-10-2012 23:00:15   [#33]

premier przeczytał forum..;-)

Adaa16-10-2012 14:31:34   [#34]

 Obama pewnie tez czyta;-)

--------------------------

wiele rzeczy dzieje sie poza forum, warto mieć tego świadomość;-)

 

Jacek16-10-2012 15:06:04   [#35]

pożyjemy zobaczymy...

Marek Pleśniar16-10-2012 15:45:40   [#36]

te (na razie w sferze obietnic będące) deklaracje szefa rządu to faktycznie świetna okazja do zaproponowania zmian na bazie opracowania Słosia  - jako nowego podejścia do sprawy.

Dziękuję.

Adaa16-10-2012 16:09:30   [#37]

tu bardziej pasuje #35

;-)

AnJa16-10-2012 16:22:33   [#38]

oby nie

tzn. bez tego pożycia- co wskazuje na proces długotrwały

a samo zobaczenie- jak najszybciej:-)

ad tego co wkleiła Adaa - nigdy ze słosiem o ppp nie rozmawiałem-a  powycinałbym to samo

mam watpliwości co do przekazywania dokumentacji do innej szkoły - acz logikę rozumiem

Adaa16-10-2012 17:26:02   [#39]

jestem za wykresleniem tego o czym wspomina AnJa

przekazywanie kart do innych szkół, o ile ma juz to nastapic, powinno być pozostawione wyłacznie  do decyzji rodziców

juz i tak, w związku z zamieszaniem dotyczacym pomocy pp w obecnym kształcie rodzice zaczynaja mieć watpliwości czy słusznie zrobili przekazując orzeczenia, czy opinie szkole

rodzice nie chca by "kartoteka" dziecka szła za nim przez kolejne etapy edukacyjne

wiele rzeczy sie zmienia w jego funkcjonowaniu

 

 

 

 

Adaa16-10-2012 21:49:47   [#40]

do kompletu :

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania zmierzające do uproszczenia procedur administracyjnych związanych z pracą nauczyciela. Podobną potrzebę dostrzegł również Premier Donald Tusk. Warto podkreślić, że już od kilku miesięcy w MEN trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania oraz organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mają uprościć biurokratyczną sprawozdawczość. Będą one w najbliższym czasie przesłane do konsultacji.

Dodatkowym zadaniem, jakie minister Szumilas postawiła obecnie przed urzędnikami resortu, jest inwentaryzacja całego prawa oświatowego stanowionego przez MEN, pod kątem procedur wymagających od nauczycieli wszelkiego rodzaju sprawozdawczości. Na jej podstawie podjęte zostaną decyzje dotyczące likwidacji, ograniczeń lub uproszczenia części z nich.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3485%3Aszkoa-bez-zbdnej-biurokracji&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53

 

Marek Pleśniar16-10-2012 21:52:55   [#41]

bardzo pjenknie

Adaa16-10-2012 22:07:23   [#42]

odpowiednie drzwi

ewa16-10-2012 22:50:04   [#43]

oby skuteczne :-)

AsiaJ16-10-2012 22:54:34   [#44]

i szeroko otwarte:-)

Adaa17-10-2012 15:35:33   [#45]

mała uwaga :

napisałam : przekazywanie kart do innych szkół, o ile ma juz to nastapic, powinno być pozostawione wyłacznie  do decyzji rodziców

tak jest w rzeczywistości - tylko za zgoda rodziców

Adaa17-10-2012 21:46:29   [#46]

jak juz jestesmy przy tej radosnej twórczości jaka jest tak zwany KIPU, miałabym pytanie

kiedy "mozna zamknąc procedurę" KIPU?, wszak zaświadczenie o dysleksji wazne jest bezterminowo:-)

Jasiu18-11-2012 21:59:40   [#47]

Czy PDW piszemy do KIPU, IPET czy do obu?

rzewa18-11-2012 22:50:01   [#48]

albo IPET albo PDW

jedno i drugie do KIPU

Ala18-11-2012 23:15:45   [#49]

nie tak

IPET dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

dla pozostałych KIPU i PDW - nauczanie indywidualne, indywidualne przyg. przedszkolne, dysfunkcje lub rozpoznanie potrzeb przez nauczycieli, w tym uczeń zdolny

ale jeśli uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i NI jednocześnie to tylko IPET

 

rzewa19-11-2012 06:14:24   [#50]

rzeczywiście, Ala ma rację

trochę mi się pomieszało...

strony: [ 1 ][ 2 ]