Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zapytanie o karalność
strony: [ 1 ]
Tadeusz16-04-2002 21:52:28   [#01]
W nowym formularzu zapytania o karalność trzeba podać podstawę prawną. Jaka ona jest w odniesieniu do gł. księgowej?
Ewa z Rz17-04-2002 22:17:30   [#02]

własnie,

O tą opłatę chodzi. Jeżeli z zapytaniem występuje organ do tego uprawniony przepisami opłaty nie ma. A gdy ten obowiązek przerzucimy na pracownika to musi on tę opłatę uiścić.

Podam Ci podstawe prawna jutro, bo mam to w szkole...

Wydaje mi się, że jeżeli ta osoba jest juz Twoim pracownikiem, to z takim zapytaniem ty musisz wystąpić. natomiast, jeżeli ona dopiero się stara o pracę t mozna to przerzucic na nią.

Tadeusz18-04-2002 06:23:13   [#03]

Zdzislawie, pomysł z samozapytaniem jest przechytry :-)))

Ewo, nie będę ukrywał, że stawiałem na Ciebie!
Czekam niecierpliwie i już dziękuję :-)))

Ewa z Rz18-04-2002 18:30:55   [#04]

Niestety nie ma... :(

Tadeusz, będziesz musiał poczekać, co najmniej do poniedziałku... Szkolny komp padł był mi dzisiaj i absolutnie nie miałam czasu, żeby go próbować wskrzesić. :((

Jutro z samego rana jadę do Wrocławia i będę odłączona od jakiegokolwiek kompka do niedzieli wieczór. A czy wskrzeszę moją szkolną maszynkę  w poniedziałek to nie wie nikt!  :(((

O rany!!! Mam tam wszystko!!! Ratunku!!!

Przepraszam... Może ktoś inny poda potrzebną Ci informację?...

Tadeusz18-04-2002 19:18:25   [#05]
Zbroję i zakuwam się w cierpliwość, istny zakuty łeb!
Gaba18-04-2002 20:04:31   [#06]

Pewno się wsio rozleci...

ale wyślę na priva cały oryginalny formularz z ministerstwa :Wypełnia  MENiS
Nazwa i adres podmiotu kierującego zapytanie
   oraz numer urządzenia służącego
do automatycznego odbioru informacjiData wystawienia       wypełnia MENiS


ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE *

đđđđđđđđđđđ
   Numer PESEL

1. Nazwisko rodowe ...................................................................................................................................................

2. Nazwisko ( w tym przybrane).................................................................................................................................

3. Imiona .....................................................................................................................................................................

4. Imię ojca....................................................................  5. Imię matki.......................................................................

6. Data urodzenia...........................................................  7. Nazwisko rodowe matki ................................................

8. Miejsce urodzenia......................................................  9. Obywatelstwo................................................................

10. Miejsce zamieszkania ...........................................................................................................................................

11. Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 pkt 4-6 i 8-10 ustawy z dnia 24 maja 2000r.  o Krajowym Rejestrze

Karnym (Dz. U. Nr 50. Poz. 580 z póżn. zm. ). w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie  

na podst.art. 31a ustawy z dn. 16.X.1992r. o orderach i odzn. Dz.U.Nr

90 poz.450. zm. Dz.U.z 1999 Nr 101 poz.1777, z 2000r. Nr 60 poz. 718.

12. Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:

       1.  Kartoteka Karna         2. Kartoteka Nieletnich

    3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym **)

13. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie...............................................................

................................................................
       (podpis osoby uprawnionej)

*) Dane osobowe należy podać wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość
**) W punkcie 12 należy wstawić X w odpowiednim kwadracie
Tadeusz18-04-2002 22:11:46   [#07]
Gabciu, tu jest mowa o tym kto może i powinien pytać, nie ma mowy o kogo:-(
Ten formularz jest już zresztą be!
krystyna18-04-2002 23:19:14   [#08]

A może tu chodzi o Rozp.RM z 14.12.1999r. ( Dz.U. 1999/106/1206 ) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi:

Rozdział 4. Tryb zasięgania informacji z rejestru ukaranych.

  Par.15. Informacje zawarte w rejestrze ukaranych udostępnia się:
 1) kierownikom  jednostek  sektora  finansów  publicznych  realizującym
obowiązek określony w art.151 ust.5 ustawy,                            
 2) rzecznikom dyscypliny finansów publicznych i komisjom orzekającym, 
 3) prokuratorowi lub sądowi, w związku z prowadzonym postępowaniem,   
 4) innym organom władzy państwowej uprawnionym na mocy przepisów ustaw.

Par.16.1. Wzór pisemnego zapytania o to,  czy  wskazana  imiennie
osoba figuruje w rejestrze ukaranych, oraz odpowiedzi  na  to  zapytanie
stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.                              
 2. Zapytanie składa się w dwóch egzemplarzach.  

Par.17.1.  Odpowiedź  na  zapytanie,  o  którym  mowa  w  par.16,
przesyła się pocztą, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
zapytanie wpłynęło do Głównej Komisji Orzekającej.                     
 2. Jeżeli składający zapytanie upoważnił osobę fizyczną  do  osobistego
odebrania odpowiedzi na  zapytanie,  osoba  ta  może  osobiście  odebrać
odpowiedź w terminie, o którym mowa w ust.1. Nie odebraną w tym terminie
odpowiedź na zapytanie przesyła się pocztą.     

Par.18. Jeżeli przewodniczący Głównej Komisji  Orzekającej  uzna,
że zawarte w zapytaniu dane osoby,  której  ono  dotyczy,  są  niepełne,
zwraca się do  składającego  zapytanie  o  ponowne  złożenie  zapytania.
Termin, o którym mowa w par.17 ust.1, biegnie w takim przypadku od  dnia
ponownego złożenia zapytania. 

Par.19.1. Odpowiedzi na zapytanie udziela się wyłącznie w  formie
pisemnej.                                                              
 2. W odpowiedzi na zapytanie podaje się informację,  że  osoba,  której
dotyczy zapytanie:                                                     
 1) nie figuruje w rejestrze ukaranych lub                             
 2) figuruje w rejestrze ukaranych.                                    
 3. W odpowiedzi na zapytanie, o której mowa w ust.2 pkt 2,  podaje  się
informacje określone w par.10 ust.3 pkt 7-9 i 12.     

Par.20.1.  Odpowiedzi  na  zapytania  podpisuje   przewodniczący
Głównej Komisji Orzekającej lub osoba przez niego upoważniona.         
 2.  Przewodniczący  Głównej  Komisji  Orzekającej   przechowuje   kopie
udzielonych odpowiedzi na zapytania, skierowane do  rejestru  ukaranych,
przez okres 5 lat od udzielenia odpowiedzi.
      

Załącznikiem nr 2 do tego rozp. jest taki wzór:

Wzór zapytania kierowanego do rejestru ukaranych                
                                                                       
     Wzór zapytania kierowanego do rejestru ukaranych i odpowiedzi     
                            na zapytanie                               
                                                                       
                                    Przewodniczący                     
                                    Głównej Komisji Orzekającej        
                                    w sprawach o naruszenie dyscypliny 
                                    finansów publicznych               
                                    przy Ministrze Finansów            
                                    ul. Świętokrzyska 12               
                                    00-916 Warszawa                    
                                                                       
 1. Składający zapytanie (zapytanie składa się w 2 egzemplarzach):     
 ______________________________________________________________________
|pełna   nazwa,  adres  i  pieczęć  składającej   zapytanie  jednostki,|
|wymienionej w par.15 rozporządzenia, oraz -  imię,  nazwisko i funkcja|
|wykonywana przez osobę fizyczną  występującą w imieniu tej jednostki  |
|                                                                      |
|......................................................................|
|                                                                      |
|......................................................................|
|                                                                      |
|......................................................................|
|                                                                      |
|......................................................................|
|                                                                      |
|......................................................................|
|                                                                      |
|...............................                                       |
|______________________________________________________________________|
 Odpowiedź na zapytanie proszę przekazać mi pocztą. (zbędne skreślić)  
 Do osobistego odbioru odpowiedzi na zapytanie upoważniam:             
 ______________________________________________________________________
|Nazwisko i imię:            |Numer PESEL        |Adres zamieszkania   |
|                            |osoby upoważnionej:|upoważnionego:       |
|............................|                   |                     |
|                            |...................|ul...................|
|............................|                   |                     |
|                            |                   |nr domu ......m. ....|
|                            |                   |                     |
|                            |                   |miejscowość          |
|                            |                   |                     |
|                            |                   |.....................|
|                            |                   |                     |
|                            |                   |powiat/dzielnica     |
|                            |                   |                     |
|                            |                   |.....................|
|                            |                   |                     |
|                            |                   |nr kodu poczt.       |
|                            |                   |                     |
|                            |                   |......-..............|
|____________________________|___________________|_____________________|
 2. Proszę  o  udzielenie  informacji,  czy  w  rejestrze ukaranych karą
zakazu  zajmowania  stanowisk  kierowniczych  związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi figuruje następująca osoba:                       
 ______________________________________________________________________
|Nazwisko osoby, której      |Numer PESEL osoby, |Adres zamieszkania   |
|dotyczy zapytanie:          |której dotyczy     |osoby, której dotyczy|
|                            |zapytanie:         |zapytanie:           |
|............................|                   |                     |
|                            |...................|ul...................|
|............................|                   |                     |
|                            |                   |nr domu ......m. ....|
|imiona: ....................|                   |                     |
|                            |                   |miejscowość          |
|............................|                   |                     |
|                            |                   |.....................|
|data urodzenia..............|                   |                     |
|                            |                   |powiat/dzielnica     |
|miejsce urodzenia:..........|                   |                     |
|                            |                   |.....................|
|............................|                   |                     |
|                            |                   |nr kodu poczt.       |
|imiona rodziców:            |                   |                     |
|                            |                   |......-..............|
|............................|                   |                     |
|                            |                   |                     |
|............................|                   |                     |
|____________________________|___________________|_____________________|
 Oświadczam  jednocześnie,  że  znana  jest  mi  treść art.1 i 28 ustawy
z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U.  Nr 133,
poz.883).                                                              
                                                                       
Miejscowość:........ data:..........            Pieczęć i podpis       
                                             składającego zapytanie:   
                                                                       
                                           ........................... 
                                                                       
 Uwaga: część 3 wzoru wypełnia wyłącznie obsługa rejestru ukaranych    
                                                                       
                                                                       
                       Odpowiedź na zapytanie                          
                                                                       
Numer odpowiedzi .............................                         
                                                                       
 3. Odpowiadając na zawarte  zapytanie  informuję,  że  osoba wymieniona
w pkt 2 zapytania:                                                     
 A. Nie figuruje w  rejestrze  ukaranych  karą określoną w art.147 ust.1
pkt 4 ustawy o finansach publicznych;                                  
 B. Figuruje w rejestrze ukaranych karą  określoną w art.147 ust.1 pkt 4
ustawy o finansach publicznych.                                        
 ______________________________________________________________________
|Orzeczenie o ukaraniu wydała:   |                                     |
|                                |Sygnatura akt: ......................|
|                                |Data wydania orzeczenia o ukaraniu:  |
|                                |                                     |
|                                |.....................................|
|                                |Data uprawomocnienia się orzeczenia  |
|                                |                                     |
|                                |o ukaraniu: .........................|
|________________________________|_____________________________________|
|Czas, na jaki orzeczono karę:   |Data upływu terminu, na jaki         |
|                                |orzeczono karę:                      |
|                                |                                     |
|                                |.....................................|
|________________________________|_____________________________________|
 Udzielając  odpowiedzi  wykreślić  należy  tekst  zbędny, pozostawiając
tylko tekst zaznaczony literą A lub B.                                 
                                                                       
                                                                       
 Odpowiedź niniejszą:                                                  
 - należy  przesłać  listem  poleconym osobie wskazanej jako działającej
w imieniu jednostki sektora finansów publicznych lub                   
                                                                       
 - wręczyć odpowiedź osobiście Panu - Pani .............................
                                                                       
                                                                       
      Data                    Pieczęć                   Podpis         
                                                                       
                                                ......................

Gaba19-04-2002 03:49:06   [#09]

Trudno

Ja to be, no to de...

:)
Tadeusz19-04-2002 07:40:30   [#10]

Gabrysiu, Krysiu

Okazuje się, że funkcjonują różne formularze zapytań i poszczególne punkty informacyjne mają swoje preferencje. Księgowa udała się wczoraj do takiego punktu, by osobistym urokiem coś wskórać. Napiszę co osiągnęła.
Dziękuję za już.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]