Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oświadczenia na konkurs
strony: [ 1 ][ 2 ]
pretor10-04-2012 14:00:17   [#01]
Witam.W jaki sposób piszecie oświadczenia na konkurs na dyrektora.Będę wdzięczny za sugestie.
marmar4910-04-2012 15:04:30   [#02]

np. tak (jedno z oświadczeń)

Oświadczam, że nie byłem karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późniejszymi zmianami/ lub w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/.


Gaba10-04-2012 15:08:09   [#03]
przeciągam myszką po elektronicznej wersji ogłoszenia o konkursie z BIP OP - jest 7 oświadczeń - wklejam do pustego pliku, formatuję, opatruję zgodnymi z moja "pcią" końcówkami rodzajowymi, wpisuję datę, dane osobowe w lewym górnym rogu i po wydrukowaniu podpisuję własna łapą (koniecznie!!!). Zmieszczam to na jednej kartce (szkoda lasu)
pretor10-04-2012 15:24:58   [#04]
Czy konieczne są dane osobowe w lewym narożniku, czy wystarczy własnoręczny podpis?
terdab10-04-2012 16:27:28   [#05]
Ja pisałam dane i własnoręczny podpis ,  a czy to konieczne - na pewno nie zaszkodzi :-)
Gaba10-04-2012 17:41:08   [#06]

dane w lewym rogu nie muszą być, można też:

Ja niżej podpisany oświadczam, że...

1, 2, 3 ....

+ podpis własnoręczny (ew. drukowanymi imię i nazwisko i podpis)  

EwaBe10-04-2012 19:47:32   [#07]

Pod koniec ubiegłego roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60 poz. 373 ze zm. w: 2011 r. nr 254, poz. 1525)

W ogłoszeniu o konkursie z pewnością napisano, jakie dokumenty, w tym oświadczenia należy złożyć (paragraf 1 ust. 2 pkt 4 powyższego rozp.):


g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

(…)

m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

W "Wymianie plików" jest ujednolicone przez Leszka rozporządzenie. Warto się z nim przed konkursem zaznajomić.

Gaba10-04-2012 20:53:42   [#08]

czyli ----------------------

A)

Maria Nowak

ul. Polna 7

Pikutkowo Dolne 345a Oświadczam, że

 1. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

2. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. nie byłem karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

4. dopełniniłem obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

5.  nie byłem karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

6. mam/posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


Maria Nowak

(własnoręczny podpis)


 Ja niżej podpisany oświadczam, że

 - nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nie byłem karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

- dopełniniłem obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

-  nie byłem karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

- mam/posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


Cezary Nowak

(własnoręczny podpis) 


C)

Nie każcie mi pisać wersji C, D, E 

(Proszę nie przepisujcie żywcem - nazwiska zmieńcie)


post został zmieniony: 10-04-2012 20:58:44
ewaannak11-04-2012 13:35:02   [#09]

U mnie początek trochę inny

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisana               E...

nr PESEL                            6...

zamieszkała                        ul....

legitymująca się dowodem osobistym: ABC...

wydanym przez                 Prezydenta Miasta ..... 03.03.2006 r.

 

świadoma odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych oświadczeń

 

oświadczam

.............

 

 

 

data                                                                                                                                                                                                                       podpis

 


post został zmieniony: 11-04-2012 13:38:06
Gaba11-04-2012 18:21:28   [#10]

Zgadzam się - to wersja zacna i możliwa i w niczym nie sprzeczna w prawem. WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

 

Uporządkuję zatem i "wklejem" do społecznego używania w XXXX - proszę jednak, hah, apeluję -

 - maturę macie, dowody osobiste tudzież - nie bójcie się, to nie jest straszne.

Czytać prawo czasem trza literalnie i nic nie kombinować - w oświadczeniach oświadczać zgodnie z prawdą.

Jeżeli ochota na 7 osobnych kartkach - proszę. Ani to dobrze, ani źle - prawem nie zabronione.

Chce się komuś 7 x pisać - może, naprawdę.

Zacnym jest dopytać się straszeństwa (w wierze), ale uwaga - nie dajcie się plotkom, pomówieniem i innym.

 

 

 

dyrlo12-04-2012 17:49:58   [#11]

Gaba jesteś super !

Pikutkowo też jest super. I na dodatek u nas rzeczywiście jeden (licealista dla jasności) tak ściągał od kolegi, że jego dane osobowe wpisał było to lat trochę temu ale do dziś wszyscy pamiętamy :-)))

sanna12-04-2012 19:05:28   [#12]
Nie czytam już ze zrozumieniem, więc powiedzcie proszę, czy zaświadczenie z sądu o niekaralności jest potrzebne, czy tylko moje pisemne oświadczenie?
ejrut12-04-2012 19:14:08   [#13]
Pisemne oświadczenie tylko:)
sanna12-04-2012 19:58:36   [#14]
Bardzo dziękuję:-))
Bas12-04-2012 20:44:38   [#15]
sanno, przeklej (przepisz) te ustępy z ogłoszenia o konkursie, w których wymienione są wymagane dokumenty. To, co masz w garści (dyplomy) -skopiuj i przynieś oryginały. Listę oświadczeń wklej (patrz Gaba) i dodaj swoje dane, zmień osobę (ja, sanna oświadczam, że i dalej to, co w ogłoszeniu). Nie ma mowy o pomyłce!
EwaBe12-04-2012 21:08:57   [#16]

Nie można skopiować wszystkiego, bo to będzie świadczyło o bezmyślności kandydata na dyrektora. Jeśli nie jesteś nauczycielem akademickim, to przecież nie umieścisz części zdania następującego po spójniku "lub" spod litery "m". Jeżeli jesteś czynnym nauczycielem, nie piszesz oświadczenia z "n".

Czyli Gabowe dla kandydata na dyrektora będącego nauczycielem nieakademickim, który już tym dyrektorem był lub składał oświadczenie lustracyjne:

 Maria Nowak

ul. Polna 7

Pikutkowo Dolne 345a

Oświadczam, że:

1. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

2. Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Nie byłem karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

4. Dopełniłem obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), składając w dniu .... stosowne oświadczenie ............. Kuratorowi Oświaty.......... w .................

5.  Nie byłem karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Maria Nowak

(własnoręczny podpis)


post został zmieniony: 12-04-2012 21:10:02
Bas12-04-2012 21:18:14   [#17]
Zakładam, że sanna czyta ze zrozumieniem.
Gaba12-04-2012 22:43:01   [#18]

No tak, Sanna - pamiętaj, czy jesteś Male czy Female i czy akademik czy nie. Dzięki, Ewo, za czujność. 


PS. Anegdota - U mojej koleżanki prawniczki w trakcie studiów (byłyśmy na I roku, mieszkałyśmy razem) wpisał sobie artysta student do książeczki zdrowia: graviditas extra uterina jako powód nieobecności na egzaminie.

Profesor wstał, pogratulował naszemu zdumionemu koledze z komentarzem: Szczere gratulacje, Panu. Jesteś Pan pierwszy na świecie, szkoda, że ciąża zagrożona. 

dorotacho13-04-2012 10:53:12   [#19]

4. Dopełniłem obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), składając w dniu .... stosowne oświadczenie ............. Kuratorowi Oświaty.......... w .................

Proszę o wzór takiego oświadczenia

EwaBe13-04-2012 12:07:24   [#20]

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=2319

Komunikat w sprawie oświadczenia lustracyjnego dla osób kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły publicznej


Kraków, dnia 02 czerwca 2008

KOMUNIKAT

Informuję, iż osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oznaczonego jako załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.( Dz. U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1171 ) zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.krakow.pl.

Oświadczenie lustracyjne składające się z części A i B powinno być przesłane w całości, bez względu na to która część wzoru zostanie wypełniona przez osobę kandydującą, do Małopolskiego Kuratora Oświaty lub złożone osobiście w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły.

Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Małopolskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.) winni wyrażając zgodę na kandydowanie złożyć do Małopolskiego Kuratora Oświaty lub osobiście w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły INFORMACJĘ O WCZESNIEJSZMYM WYPEŁNIENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO,wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165 poz. 1171 ).

Organ prowadzący, najpóźniej do dnia posiedzenia komisji konkursowej, powinien ustalić czy kandydaci, o których mowa wyżej, dopełnili powyższego obowiązku w oparciu o dane wynikające z prowadzonego przez Kuratorium rejestru złożonych oświadczeń lustracyjnych lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

P.O Małopolskiego Kuratora Oświaty
Agata Szuta

Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złozeniu oświadczenia lustracyjnego


link12313-04-2012 16:08:14   [#21]
a co ma napisać kandydat - jakiego rodzaju oświadczenie, jeżeli się urodził po 1 sierpnia 1972 r.?
hania15-04-2012 07:13:58   [#22]

żadnego nie pisze - może mieć, z racji młodości , ten jeden papier mniej......

data urodzenia jest w ksero dowodu......

sanna16-04-2012 14:36:51   [#23]
Bardzo dziękuję, dzisiaj czytam już ze zrozumieniem:-)))
zespół16-04-2012 21:40:06   [#24]
czy dobrze rozumiem, że jeśli urodziłem się w 1976 roku to nie składam oświadczenia lustracyjnego w KO?czy składam, ale puste i podpisane?
dyrlo17-04-2012 07:17:49   [#25]
No na puste i podpisane to bym nie wpadła. Chcesz, żeby ktoś za Ciebie wypełnił to co Ty podpisałaś????
post został zmieniony: 17-04-2012 07:18:01
joljol26-04-2012 21:25:05   [#26]

a kandydaci na dyrektorów przedszkoli składają oświadczenie lustracyjne, bo  5 lat temu nie składałam?

a teraz mam pomroczność ciemną 

Jacek26-04-2012 21:29:27   [#27]

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkołyj) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły

joljol26-04-2012 21:46:05   [#28]

Jacek, tak czy nie?


Jacek26-04-2012 23:15:23   [#29]
wg mnie nie
link12328-04-2012 10:58:26   [#30]

a jak składacie dokumenty to:

Koncepcja jest załącznikiem do uzasadnienia przystąpienia do konkursu - czyli piszecie, że w załączeniu koncepcja, czy jest to odrębny dokument? 

sanna28-04-2012 11:04:56   [#31]

5 lat temu miałam uzasadnienie wraz z koncepcją w jednym skoroszycie, teraz też się zastanawiam

Pomóżcie proszę, Ci już po konkursach:-))

Jacek28-04-2012 21:41:07   [#32]

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

nie jest to ważne byle i to i to było w dokumentacji.. ja złożyłem oddzielnie jako dokumenty

sanna09-05-2012 13:34:08   [#33]

Mam jeszcze jedno pytanie (mam nadzieję, że ostatnie): czy zaświadczenie lakarskie o braku przeciwskazań.... ma jakąś ważność????

 

dyrlo09-05-2012 13:37:45   [#34]

5 lat, na tym zaświadczeniu jest wpisana data do kiedy jest ważne.

Ale jak przystępowałam do kolejnego konkursu to mimo, że zaświadczenie było jeszcze ważne (chyba 3 lata) poszłam ponownie do lekarza medycyny pracy, wyjaśniłam co i jak i dostałam drugie ważne też na dalsze 3 lata ale z datą "teraźniejszą". Tak dla własnego bezpieczeństwa coby mnie nie odwalili bo mi wtedy zależało :-)))

sanna09-05-2012 13:43:31   [#35]

Ja też, mimo, że miałam ważne - poszłam do lekarza m.p. i mam nowe do 2017r. , ale koleżanka mówi, że gdzieś czytała, że data wystawienia zaświadczenia musi się mieścić w miesiącu do konkursu, a mnie może zabraknąć kilku dni....

 

dyrlo09-05-2012 13:49:50   [#36]

O nie, tak daleko nie poszłam.... wszystko sobie w styczniu pozałatwiałam na konkurs majowy :-)

Ocenę pracy to nawet rok do przodu.

sanna09-05-2012 13:57:17   [#37]
Dzięki, dzięki:-)))
jaga1111-05-2012 13:44:39   [#38]
Oświadczenie lustracyjne wysyłam do KO Czy tak?
dorotagm11-05-2012 13:54:52   [#39]
tak, a do teczki oświadczenie o dopełnieniu obowiązku i dowód wysłania ośw.
jaga1111-05-2012 14:21:42   [#40]
Jeżeli jestem dyrektorem i składam papiery na konkurs to wpisuje w związku z wykonywaniem funkcji dyr czy w związku z ubieganiem się o funkcję dyrektora szkoły publicznej. I czy te oświadczenia lustracyjne trzeba było składać wczesniej i od kiedy.
dyrlo11-05-2012 16:45:28   [#41]

Oświadczenia lustracyjne dyrektorzy szkół składają na podstawie Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz.1171) - więc jeśli jesteś dyrektorem to na pewno takie oświadczenia składałaś, poszukaj w swoich "papierach" bo pewnie masz zwrotkę z poczty - wysyłało się to do KO listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Pamiętam, że składaliśmy je w 2007 roku a potem trzeba było jeszcze raz (coś tam TK? nie pamiętam dokładnie o co to chodziło) i składałam potem w styczniu 2008 ponownie.

anialec31-05-2012 13:27:54   [#42]

Poradżcie - czy lepiej składać oryginały czy kopie?

anialec31-05-2012 14:48:30   [#43]

Czy jeśli np. złożyło się poświadczone kopie to żadają jeszcze oryginałów?

dyrlo31-05-2012 16:31:21   [#44]

Składaj kopie i miej przy sobie oryginały (do wglądu).

ewawal31-05-2012 20:13:01   [#45]

Jak ktoś składał oświadczenie lustracyjne to jak poprosi w kuratorium to dostanie zaświadczenie, że w dnu.... roku ..... złożył oświadczenie.

Jacek31-05-2012 21:42:10   [#46]

a po co? trza napisać, że:

dopełniłem obowiązku, októrym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), składając w dniu ......... stosowne oświadczenie lustracyjne .................. Kuratorowi Oświaty

i chwatit :-)

anialec01-06-2012 02:30:35   [#47]

Dzwoniłam dzisiaj do kuratorium - dla ur. przed 1972r i dla tych co po raz pierwszy stają do konkursu - trzeba złożyć oświadczenie lustracyjne - wystarczy przesłać poleconym do K.O i  za zwrotką i potwierdzenie z poczty dołączyć do teczkiplus oświadczenie o złożeniu tego oświadczenia np.

 

                                                                         Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

 

 

 

 

                             Informacja o Złożeniu Oświadczenia Lustracyjnego

 

 

 

 

Ja                                          córka         nr PESEL  

                 (imię i nazwisko)                                                       (imię ojca)                                  (PESEL)

 

 

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) złożyłam

 

w dniu 1 czerwca 2012r

                                                                                   (data złożenia oświadczenia)

 

do Kuratorium Oświaty we ...................................................................... 

 (organ któremu przedłożono oświadczenie)

 

w związku z kandydowaniem na stanowisko dyrektora (gdzie?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głogów, 6 czerwca 2012r                                                 ………………………………...

                 (miejscowość, data)                                                                                                             


post został zmieniony: 01-06-2012 02:32:38
Gaba01-06-2012 07:01:12   [#48]

1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wyjęłam z teczki osobowej - aktualne? aktualne. 

2. Żadnych oryginałów - oświadczenie to oświadczenie. Żadne tam notarialne...

3. O lustracji oświadczyłam - mniej więcej podobnie do Jacka. 

Szef szkoły - musi oddzielać plotkę od fantazji i radosnej tfu-rczości. 

dobry kandydat na szefa daje dokumentację ściśle wg wymogów - ani za dużo, ani za mało. W sam raz. 

O wyważenie proszę Was - sama miałam nerwy przed złożeniem teczki, czy se czegoś nie zapomniałam, ale Sekretarz sprawdziła, wicka też... - to dla spokojności. 

Wy lepiej se sprawdźcie, czy podpisy są pod dokumentami - niby czeski błąd, a jednak! 

Powodzenia - ja po konkursie od 3 kwietnia.

 

danucha08-06-2012 09:05:13   [#49]

mam pytanie jeszcze o życiorys czy w  formie CV z rozbudowana praca pedagogiczna ( czy dyrektorską jeśli się już jest dyrektorem ) czy w formie opisowej?

anialec09-06-2012 02:22:15   [#50]

Złożyłam dzisiaj całość dokumentów (moja małżeńska połowa sprawdziła czy wszystko)i czekam...


post został zmieniony: 09-06-2012 02:24:28
strony: [ 1 ][ 2 ]