Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ][ 2 ]
Ala12-01-2015 21:34:50   [#51]

teraz w III też można

Jacek12-01-2015 22:55:03   [#52]

ale decyzja w stosunku do ucznia niepełnosprawnego może zapaść tylko do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenie o ramowych planach

Ala12-01-2015 23:05:00   [#53]

zgadza się :)

malchow14-01-2015 11:38:23   [#54]

Czy Ktoś spotkał się z sytuacją, kiedy to rodzic nie wyraża zgody na ukończenie przez ucznia szkoły podstawowej.

W jaki sposób przeprowadzacie to proceduralne.

malchow15-01-2015 08:35:38   [#55]

podnoszę:)

cynamonowa28-01-2015 18:54:35   [#56]

tak dla swojej pewności - dziewczynka w klasie V - jak  rozumiem , można jej w tym roku szkolnym wydłużyć etap edukacyjny?

Jacek28-01-2015 19:50:50   [#57]

cynamonowa -  tak

malchow - rodzic nie nic do wyrażania lub nie zgody na ukończenie szkoły. Nie rodzic o tym decyduje.

cynamonowa28-01-2015 20:06:47   [#58]

dziękuję :)

malchow28-01-2015 22:40:22   [#59]

do Jacek

obawiam się, że ma.

Mam na to pismo.

Wysłane do MEN -Departament ds zwiększania szans ...

przesłane do KO

i odesłane do Rodzica z powiadomieniem MEN.

MEN nie wniósł uwag:)

Jacek28-01-2015 22:49:51   [#60]

no to co ma, skoro MEN uwag nie wniósł?

niech rodzic nie pośle dziecka do szkoły do końca roku albo zakaże mu się uczyć to wtedy nie zda.. Tyle, że zanim nie zda oddasz sprawę do sądu, że rodzice nie robią nic albo, że dziecko obowiązku szkolnego nie realizuje :-)

ale czemu rodzice chcą tegoż dla dziecięcia swego?

bardu01-02-2015 20:47:37   [#61]

Tak dla jasności bo duży mętlik już 

teraz w styczniu / lutym wydłużyć można  do końca lutego  uczniowi każdej klasy w SP? ale raz na etap.

 

 


post został zmieniony: 01-02-2015 20:47:56
ejrut02-02-2015 20:06:47   [#62]

bardu....można przedłużyć uczniowi klasy III, VI i III gimn. oraz III ponadgimn. ( o ile nie mieli przedłużenia we wcześniejszych klasach).

cynamonowa02-02-2015 20:42:02   [#63]

W poście nr 56 zapytałam o uczennicę z klasy V......Jacek odpowiedział mi, ze może mieć wydłużony etap. Teraz Ejrut odpowiada inaczej. Jak to w końcu jest z tymi przejściowymi przepisami..?

rzewa02-02-2015 20:43:55   [#64]

ależ można (i zawsze można było) wydłużyć i w klasie IV i V -> do niedawna nie można było tego zrobić w klasie VI (ostatniej danego etapu), a teraz można i w ostatniej -> tak jak napisała ejrut

cynamonowa02-02-2015 20:46:32   [#65]

Ten zapis zrozumiałam, ze tylko w klasach kończących etap edukacyjny.

dziękuję:)

zbiwilk03-02-2015 14:08:21   [#66]

Dobrze zrozumiałaś.od tego roku tylko w klasach kończących etap edukacyjny można wydłużać...

cynamonowa03-02-2015 14:11:05   [#67]

...jedna odpowiedź zaprzecza drugiej....mmhhyyyy:)

DorotaN03-02-2015 14:14:20   [#68]

można przedłużać w każdej, tyle że w ostatniej klasie w etapie edukacyjnym tylko do końca lutego!

ejrut03-02-2015 18:41:19   [#69]

zbiwilk....źle to interpretujesz....DorotaN....dobrze to napisała:)

zbiwilk07-02-2015 18:12:04   [#70]

Jestem tego zdania co ...DorotaN...

malchow23-04-2015 09:02:31   [#71]

Czy w świetle zmiany ustawy i uchylenia rozporządzeń jest obecnie pp do przedłożenia okresu nauki?

rzewa23-04-2015 09:52:15   [#72]

oczywiście, że jest -> zapis ten znajduje się w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania a to rozporządzenie jak najbardziej obowiązuje:

§ 5. ust. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

ust. 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia.

ust. 3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

ust. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się nie później niż:
1) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;
2) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

malchow24-04-2015 08:55:29   [#73]

Dziękuję:)

a Rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu też obowiązuje w całości?

rzewa24-04-2015 14:49:39   [#74]

też obowiązuje do końca obecnego roku szkolnego:

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zm. ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)  

Art. 12. W roku szkolnym 2014/2015:
1) szkoła publiczna realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zgodnie z art. 7 ust. 1
pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
2) szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w pkt 1.

malchow28-04-2015 18:18:02   [#75]

Rzewo:)

uśmiecham się po raz kolejny.

Może nie w tym wątku to powinno być, ale...

Podstawa do zatwierdzenia programów nauczania jest aktualnie UoSO par. 22a.

Czy Rozporządzenie z 2012 r. jest uchylone, czy w tym roku szkolnym jeszcze obowiązuje?

rzewa28-04-2015 18:43:23   [#76]

nie wiem o jakie rozporządzenie Ci chodzi ale obecnie dopuszczenie programów nauczania jest regulowane wyłącznie przez ustawę, nie ma minister delegacji do wydawania w tej sprawie rozporządzeń

rozporządzenie regulujące dopuszczanie programów nauczania z 2009 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 730) przestało obowiązywać 17 lipca 2012 r.

malchow28-04-2015 22:09:01   [#77]

Chodziło o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U. 2012 poz. 752 uchylające to z 2009r.

Data wejścia w życie: 2012-07-18
Data obowiązywania: 2012-07-18
Data uchylenia: 2014-07-08

i stan obecnie obowiązujący.

Pogubione moje ścieżki w przepisach po zmianach w UoSO

Dziękuję:)

mariz24-11-2016 17:54:48   [#78]

Chcemy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego ( ma nauczanie indywidualne od 3 lat)  w III kl gimnazjum  przedłużyć okres nauki o rok.

Chce się upewnić , co do poprawności podejmowanych działań:

1. Zespół d/s udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   sporządza opinię uzasadniającą celowość przedłużenia etapu edukacyjnego i  wnioskuje do RP  o o przedłużeniu okresu nauki po uzyskaniu zgody rodziców ucznia? ( czy wnioskują rodzice?)

2. Rada Pedagogiczna podejmuje w tej sprawie uchwałę.

3. Dyrektor wydaje jakąś decyzję- wystarczy chyba uchwala RP?

4. jak rozumieć zapis wytłuszczony?

§ 5. ust. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych -

 

 

Nasz uczeń miał przyznane w b.r. 10 godzin nauczania indywidualnego + 2 godziny rewalidacji.

W przyszłym roku ( po przedłużeniu okresu nauki) będzie musiał mieć tych godzin więcej czy może mieć tyle samo?
( będzie miał zapewne również nauczanie indywidualne)

 

5. Taki uczeń nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły. Otrzyma go za rok?

 

 

mariz24-11-2016 19:18:23   [#79]

podnoszę  z prośba o odpowiedź

Ewa Konopnicka25-11-2016 09:23:25   [#80]

w przyszłym roku szkolnym po przedłużeniu przydzielasz mu tyle samo godzin co w tym roku, uczeń nie otrzymuje świadectwa, w arkuszu na pierwszej stronie odnotowujesz przedłużenie, a w środku gdzie jest miejsce na ocenę będą u góry wpisane dwa lata szkolne (2016/2017 i 2017/2018)

całą procedurę opisano prawidłowo

1.zespół opiniuje

2. RP podejmuje uchwałę

3. dyrektor nie podejmuje decyzji (jest uchwała  RP, a dyrektor jest zobowiązany ją wykonać)

4. rodzice muszą wyrazić zgodę (na piśmie)

 

malchow28-11-2016 08:57:07   [#81]

Jak ta procedura będzie wyglądać w kontekście zmian w systemie oświaty. O tym przepisy przejściowe milczą. Czy uczniowie Ci będą trafiać ponownie do SP.

Ewa Konopnicka28-11-2016 12:39:13   [#82]

to pytanie zostało zadane podczas konsultacji przez OP, wygląda jednak, że właśnie tak - uczeń wraca do sp, tym samym zamiast mieć przedłużony okres nauki (4 lata) w konsekwencji ma tyle samo (3 lata). W związku z tym najlepiej przedłużyć w klasie 3.

cynamonowa02-02-2017 09:47:11   [#83]

Mamy luty, temat powraca. Tak dla pewności....Czy mogę wydłużyć etap edukacyjny uczniowi - klasa I gimnazjum, (autyzm) ?

bes4002-02-2017 19:09:42   [#84]

Przy wydłużeniu o kolejny rok szkolny 2017/18 musi być nowe orzeczenie o nauczaniu indywidualnym? Dziecko ma orzeczenie na jeden rok 2016/2017.

cynamonowa02-02-2017 19:12:17   [#85]

Bes- ale Twój uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy tylko orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego?

bes4003-02-2017 13:23:26   [#86]

Orzeczenie o niepełnosprawności - up.umiarkowane, a orzeczenie o nauczaniu indywidualnym na rok szkolny 2016/17.

Ewi09-05-2019 14:42:59   [#87]

Czy uczeń, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim może też mieć wydłużony etap?

rzewa09-05-2019 16:36:18   [#88]

tak, o ile posiada orzeczenie ppp o potrzebie kształcenia specjalnego

Aleks09-05-2019 21:40:41   [#89]

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA WYDŁUŻENIA i ETAPU EDUKACYJNEGO (DZIECKO Z ORZECZENIEM)?

Ala10-05-2019 07:58:37   [#90]

§ 5. ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639)

§ 5. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane

ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,

z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych

w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, oraz

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Paweł3210-05-2019 07:59:42   [#91]

§ 5. 1.  Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia.

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się nie później niż:

1) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;
2) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
Ala10-05-2019 08:13:24   [#92]

Paweł32 - wziąłeś stare rozporządzenie

w nowym jest :

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

Paweł3210-05-2019 12:23:20   [#93]

#92 racja, tak to jest, jak za szybko się chce pomóc:)

mstola10-05-2019 13:00:59   [#94]

Czyli teraz możemy wydłużać do końca roku szkolnego.

Ala10-05-2019 15:18:54   [#95]

tak

już od dawna zresztą :)

Bas04-06-2019 16:15:49   [#96]

"...można przedłużyć okres nauki:

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym"  (w SP).

Można, ale nie trzeba? Chcemy tylko rok. Czy we wniosku do RP określamy okres przedłużenia? Tzn zespół określa? Czy rada decyduje po "szczegółowej analizie"?

Co wpisać w e-dzienniku przy klasyfikacji rocznej: nic ? czy nkl?

Dziękuję, pierwszy raz przedłużam :-)

Roman Langhammer28-02-2020 04:59:31   [#97]

Chcę dopytać w temacie i uszczegółowić.

1. Uczeń 8 klasy miał przedłużony w poprzedniej szkole etap edukacyjny o rok. Obecnie w nowej szkole rodzice chcieliby mu przedłużyć o kolejny rok. Można?

2. Przedłuża RP po uzyskaniu opinii zespołu i zgody rodziców. Rodzice się zgadzają, a nawet proszą. Zespół wydaje opinię w której są argumenty za i przeciw przedłużeniu. Nie ma jednomyślności, ale moim zdaniem więcej jest argumentów za. Czy RP może w tym wypadku nie wyrazić zgody na przedłużenie? Czy musi jeśli z opinii " wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego"? W jakim trybie RP podejmuje tę decyzję? Głosowanie? Uchwała? Czy jeśli RP nie przedłuży, to dyrektor i rodzice ucznia mają jakąś drogę inną?

rzewa28-02-2020 07:26:40   [#98]

jak najbardziej można -> decyzja rp czyli uchwała

jak rp się nie zgodzi to rodzice (nie dyrektor!) mogą wnieść skargę do KO -> KO może sprawdzić prawidłowość trybu i ew. z powodów formalnych nakazać powtórzenie procedury

Roman Langhammer28-02-2020 09:45:31   [#99]

Dzięki.

Jeśli RP się nie zgodzi, to rozumiem, że rodziców o tym informuje dyrektor (przewodniczący rady). Czy należy na ewentualnym piśmie umieścić jakieś pouczenie? Jeśli tak, to jakie? Jeszcze raz dzięki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]