Forum OSKKO - wątek

TEMAT: egzamin klasyfikacyjny za I semestr
strony: [ 1 ]
AnJa09-01-2012 20:52:56   [#02]

nigdzie nie wpisywać w arkusz i nie umieszczać w nim protokołu

no- jest zasadne bo wynika z przepisów;-)

krystyna09-01-2012 21:01:10   [#03]

no- jest zasadne bo wynika z przepisów;-)

też tak myślałam..., a tu dzisiaj czytam w Serwisie Dyrektora Placówki Oświatowej tak:

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną. Jeśli więc był to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, którego nie ma w drugim półroczu - ocenę należy wpisać jako roczną.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (§ 17 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Szkoła umożliwia uzupełnienie braków

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (§ 16 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Uwaga! Nauczyciel zobowiązany jest więc zdiagnozować stan wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie zrealizowanych w pierwszym okresie treści programowych w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba stworzenia uczniowi szans uzupełnienia braków.

Odbywać się to powinno zgodnie z zasadami opisanymi w:

  • statucie szkolnym lub
  • wewnątrzszkolnym systemie oceniania i wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

-----------------------

i co ???  

Jacek09-01-2012 21:06:25   [#04]

no dobrze..

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną. Jeśli więc był to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, którego nie ma w drugim półroczu - ocenę należy wpisać jako roczną.

wtedy dla takiego ucznia egzamin klasyfikacyjny jest jednocześnie rocznym

Ala09-01-2012 21:21:47   [#05]

moim zdaniem w klasyfikacji śródrocznej nie ma potrzeby przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych jeśli przedmiot jest kontynuowany w II półroczu

i twierdze tak ponieważ nie ma potrzeby podejmowania decyzji o promowaniu bądź nie,  w takim przypadku niezbędna jest ocena, żeby promować

za I półrocze nieklasyfikowany, w drugim przy pomocy nauczciela uzupełnia braki i na koniec roku ocena i jest OK :-)

dodatkowo w rozp. jest:

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

tak to wygląda jakby mowa była wyłącznie o klasyfikacji rocznej


post został zmieniony: 09-01-2012 21:23:01
Jacek09-01-2012 21:27:04   [#06]

Ale.. jasne..

ale to co wkleiła krystyna dotyczy innej sytuacji gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną

:-)

Ala09-01-2012 21:29:37   [#08]

i sie zgadzam z tym w pełni :-)

..........

do Jacka pisałam ale i tak dobrze wyszło ;-)))


post został zmieniony: 09-01-2012 21:30:34
Jacek09-01-2012 21:30:42   [#09]
no :-)
Caro09-01-2012 21:30:46   [#10]

kiedyś (Małopolskie KO) powiedziano mi, że połowa zajęć w szkolnym planie nauczania dotyczy całego roku - wobec tego uczeń w pierwszym półroczu nie ma możliwości przekroczenia (chyba, że półrocza są z różną ilością godzin lub tygodni )  Jednak to trochę dziwne: no bo jeśli będą po równo to uczeń może nie być na żadnych zajęciach a jednak  nie przekroczy 50%- to jak mu wystawić ocenę ?

Czy ktoś zetknął się z taką interpretacją jak w MKO?

Jacek09-01-2012 21:36:27   [#11]

Caro to nie tak..

ilość klasyfikacji śródrocznych określa szkoła w statucie na podstawie rozporządzenia o ramowych statutach.. minimum to jedna klasyfikacja śródroczna ale mogą być i np. 3

Natomiast rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu mówi:

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

zatem jak klasyfikacji śródrocznych jest np. 3 to w każdym z tych okresów liczy się ową połowę czasu co do klasyfikacji śródrocznej.. natomiast generalnie uczeń jest klasyfkowany rocznie w kwestii promocji czy ukończenia szkoły więc z całego roku się liczy w takim wypadku... Chodzi o to czy nauczyciel jest w stanie ustalić ocenę


post został zmieniony: 09-01-2012 21:39:45
Caro09-01-2012 21:45:43   [#12]
i tak robimy jak piszesz - chodzi mi o to, że w KO tłumaczono mi inaczej - może znajdę plik - bo zetknąłem się z tym na piśmie i dzwoniłem do nich (KO)
Jacek09-01-2012 21:54:00   [#13]
no i dobrze robicie a KO niech poda pp jakby co :-)
Jacek09-01-2012 22:32:42   [#15]

przecież AnJa napisał w [#02]

nie ma egzaminów klasyfikacyjnych śródrocznych ani sensu ich przeprowadzania

Ala09-01-2012 22:48:27   [#17]
to się pomylił ;-)
Jacek09-01-2012 22:51:39   [#18]

to przekora :-)

zasadne ale w na koniec roku.. tak wynika z przepisów

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

tyle, że taki egzamin śródroczny niczego nie daje, nie ma sensu i nigdzie się go nie dołącza do arkusza ocen, choć z literalnego brzemienia przepisu można go przeprowadzić na wniosek rodziców...ale po co.. stąd ten usmiech na końcu w [#02]

:-)

Wertykal09-01-2012 23:02:18   [#19]

Uważam, że ma głęboki sens.

Jeśli nie, to po kiego nieklasyfikować?  Dla zasady?

Jeśli wyznaczysz egzamin klasyfikacyjny, to jest jakaś szansa, że się czegoś nauczy, że popracuje choć trochę i później mu będzie łatwiej.

Mu, znaczy Uczniowi ;)


AnJa09-01-2012 23:04:45   [#20]

ja się coraz częsciej usmiecham jak o dylematach czytam

bo nie moje co one:-)

Jacek09-01-2012 23:07:55   [#21]

hymmm.. Wertykal..

z praktyki wiem, że to nie jest kwestia wyznaczenia egzaminu śródrocznego, którego i tak nie zda najprawdopodobniej. Czegóż ma się nauczyć jak egzamin klasyfikacyjny jest niemal natychmiast ?

To bardziej kwestia uświadomienia rodzicom, że ma jeszcze pół roku by mieć szanse na promocję lub ukończenie szkoły o ile uzupełni braki przy wsparciu nauczycieli

wiolako210-01-2012 06:59:00   [#22]
No to mam jeszcze pytanie: przedmiot kończy się w 1 semestrze, uczeń jest nieklasyfikowany. Organizuję egzamin klasyfikacyjny po feriach i uczeń otrzymuje ocenę pozytywną. Czy ten egzamin ma wpływ na liczbę ew. poprawek na koniec roku?
rzewa10-01-2012 09:28:56   [#23]
a niby dlaczego ma mieć wpływ?
barkuk01-06-2012 14:15:38   [#24]

Moje pytanie dotyczy egzaminu rocznego.

W rozporządzeniu  w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania ....

w & 18 ust 2 jest napisane :

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem

i § 21 ust. 1.

natomiast   § 21 ust. 1. jest napisane

 

§ 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin

poprawkowy z tych zajęć.

 

Jak to rozumieć jedno z drugim.NIE KUMAM -pomóżcie.

rzewa01-06-2012 14:41:20   [#25]

1. nie wszystko Ci się przekopiowało - tam jest: z zastrzeżeniem § 19 i § 21 ust. 1

2. chodzi o to, że uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z przedmiotu, z którego wcześniej zdawał zakończony ocena niedostateczną egzamin klasyfikacyjny, ale pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji rocznej nie uzyskał więcej niż 2 oceny niedostateczne wraz z tą ocena niedostateczna jaką uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

czyli najpierw muszą być ustalone oceny roczne ze wszystkich przedmiotów, obojetnie w jaki sposób (normalnie czy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego), a dopiero potem można stwierdzić czy uczeń będzie mógł zdawać egzamin poprawkowy 

Zatem jeśli ocena niedostateczna z egzaminu klasyfikacyjnego będzie 3 roczną oceną niedostateczna danego ucznia, to egzamin poprawkowy nie będzie przysługiwał

kulka26-03-2013 12:40:26   [#26]

Mam mętlik w głowie.

Co w sytuacji, gdy uczeń przyszedł na początku marca. Przedmiot, z którym mam problem jest realizowany przez rok właśnie w tej klasie. Uczeń nie miał do tej pory tego przedmiotu, gdyż w jego szkole zaplanowano go do klasy trzeciej .Nie ma więc oceny na I półrocze. Czy potrzebny jest egzamin klasyfikacyjny? Co z ilością godzi przypadających na realizację podstawy progr.?


post został zmieniony: 26-03-2013 12:43:05
kulka26-03-2013 14:21:52   [#27]

Czy teraz po prostu chodzi na przedmiot i będzie mieć ocenę na koniec roku, a z nauczycielem umówi się na sprawdziany cząstkowe z materiału  z I półrocza. I nieważne, że nie ma oceny na pierwszy semestr?

JarTul26-03-2013 14:35:03   [#28]

Dokładnie tak.
Braki uzupełniania na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a ocenę będzie miał tylko roczną.


post został zmieniony: 26-03-2013 14:36:39
ZofiaP26-03-2013 21:17:11   [#29]

Z wyjaśnień wizytatorów z KO w Krakowie wynika, że nie może to być "umówienie" z nauczycielem na sprawdzian, a już absolutnie nie egzamin klasyfikacyjny - powinna być możliwość pracy nauczyciela z uczniem - i tak przy przyjęciu ucz. do klasy III podczas, gdy przedmiot był w drugiej skutkuje tym, że plan zajęć powinien być tak zrobiony aby ten uczeń z klasą drugą mógł chodzić na ten przedmiot i normalnie z niego mieć ocenę. 

W przypadku #26 zalecają pracę z uczniem  na "hallówkach", w miarę regularnie.

No i dokumentacja do tego powinna być stosowna, przede wszystkim :)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]