Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zarządzenia dyrektora - w jakich sprawach?
strony: [ 1 ]
AliB15-12-2011 13:22:27   [#01]
W jakich sprawach dyrektor może/powinien wydawać zarządzenia? Czy jest to gdzieś określone w przepisach?
DYREK15-12-2011 14:06:25   [#02]

Zarządzenie  nie jest obligatoryjną formą działania dyrektora szkoły.

Nie ma zapisu w prawie oświatowym, że  dyrektor w celu realizacji powierzonych mu zadań wydaje zarządzenia.

Doświadczenie jednak uczy, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej.

 

 

AliB15-12-2011 15:06:34   [#03]

Rozumiem, że nie jest i że warto, ale w jakich sytuacjach? Pytanie nurtuje mojego kolegę - "świeżego" dyrektora, bo po audycie z OP i z perspektywą kolejnych kontroli 

zastanawia się nad tym, w jakiej sytuacji musi być zarządzenie. Podczas kontroli  chciano zarządzeń do różnych sytuacji,  do których poprzednia dyrekcja nie wydała.

Czy ktoś może podpowiedzieć, tak z praktyki szkolnej, kiedy należy/trzeba/warto?

Jacek15-12-2011 16:07:57   [#04]

z ABC

"Dyrektor szkoły w pełni odpowiada za funkcjonowanie szkoły, który musi współpracować z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Wynikiem tej współpracy są wspólne ustalenia, a dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wdrożenie ich w życie, aby stały się w szkole obowiązującym prawem. W tym celu dyrektor szkoły wydaje zarządzenia, które regulują wewnętrzne zasady funkcjonowania szkoły w określonych obszarach. Podejście dyrektorów szkół do wydawania zarządzeń jest różne. Jedni ograniczają się do tych niezbędnych, inni natomiast wydają tych zarządzeń dużo. Każdy dyrektor szkoły musi jednak sam wypracować sobie model zarządzania w placówce, który przede wszystkim musi być efektywny.

W kwestii wydawania zarządzeń, proszę pamiętać, że każde zarządzenie dyrektora szkoły musi zostać opatrzone numerem. Najczęściej w szkołach praktykuje się tzw. zeszyt zarządzeń. Sprawdzonym sposobem na osiągnięcie skuteczności wydanego zarządzenia jest wprowadzenie zasady, że osoby, których zarządzenie dotyczy składają pod nim swoje podpisy, czym poświadczają, że się z nim zapoznały (pod zarządzeniami dotyczącymi uczniów powinni podpisać się przedstawiciele samorządu uczniowskiego). Ponadto w szkole powinien być prowadzony rejestr wydanych zarządzeń przez dyrektora szkoły.

Dyrektorzy szkół najczęściej wydają zarządzenia przy wprowadzaniu w szkole określonych regulaminów lub instrukcji lub wprowadzaniu do nich aneksów. Do najczęściej występujących w szkołach regulaminów i instrukcji możemy zaliczyć:

Regulamin pracy

Instrukcja kancelaryjna

Regulamin Rady Pedagogicznej

Instrukcja obiegu dokumentów

Zasady ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej

Regulamin kontroli wewnętrznej

Regulamin postępowania przy zamówieniach publicznych

Regulamin zakładowego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

Regulamin nauczyciela dyżurnego

Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych zachowań uczniów

Regulamin świetlicy szkolnej (w zależności od typu szkoły)

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

Regulaminy pracowni przyrodniczej, chemicznej lub technicznych (w zależności od typu szkoły)

Regulamin wycieczek szkolnych i organizacji "Zielonej szkoły"

Ponadto dyrektor szkoły może wydać zarządzenie w każdej innej sprawie, którą uzna za zasadną i nieodzowną, np. w sprawie bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia nadobowiązkowe lub w sprawie zasad używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły."

gaj18-12-2011 19:04:02   [#05]
NOBEL dla tego nauczyciela co wymieni wszystkie "regulaminy " w szkole? 
Jacek18-12-2011 20:08:16   [#06]
a po co? muszą być te, które nakładają przepisy prawa, pozostałe się tworzy o ile szkoła widzi taką potrzebę
jerzyk18-12-2011 20:09:24   [#07]
temat co jakiś czas powraca i ciągle aktualny :-))
 

 

Marek Plesniar (---.olsztyn.sdi.tpnet.pl)

08.12.2003 19:39 [#62]
fajny zestaw:-)

kiedyś juz taki robilismy:-)

zestaw regulaminów (w hołdzie Weteranom Forum:-)
1 Instrukcja archiwizowania czy jakoś jej tam
2 Instrukcja dla ochrony budynku.
3 Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania
4 Instrukcja kasowa
5 Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych
6 Instrukcja sprzatania
7 procedura hospitacji (z załącznikami typu: arkusz hospitacyjny, ankieta dla ucznia, pytania pomocnicze do rozmowy pohospitacyjnej itp.)
8 procedura wewnętrznego mierzenia jakości
9 regulami przyjmowania do szkoły uczniów spoza obwodu :))
10 Regulamin - instrukcja w sprawie postępowania po otrzymaniu nieznanej przesyłki
11 Regulamin 13-tek ( a propos czy i kiedy będą ??????? ).
12 Regulamin biblioteki (chyba nie było).
13 Regulamin biblioteki bursy
14 Regulamin biblioteki szkolnej.
15 regulamin cięcia zył :-)
16 Regulamin czyszczenia kominów i przewodów wentylacyjnych
17 regulamin dodatku motywacyjnego
18 regulamin dowozów
19 Regulamin dyskotek dla młodzieży pozaszkolnej
20 regulamin dyżurów nauczycielskich
21 Regulamin funduszu budowlano-mieszkaniowego
22 regulamin funkcjonowania kół zainteresowań.
23 Regulamin internatu.
24 Regulamin kancelarii szkoły.
25 Regulamin korzystania z natrysków
26 Regulamin korzystania z siłowni.
27 regulamin korzystania z szatni :-)
28 Regulamin kotłowni,
29 Regulamin kuchni,
30 Regulamin mycia rąk :-)
31 regulamin nagradzania n-li
32 regulamin oceniania n-li
33 regulamin organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego
34 Regulamin organizowania ognisk szkolnych
35 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
36 Regulamin p.poż,
37 Regulamin palenia w piecach w salach lekcyjnych :-)
38 Regulamin płac (z gminy)
39 Regulamin pływalni,
40 Regulamin postepowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
41 Regulamin postepowania na wypadek wojny. (u mnie mają mieć siedzibę jakieś takie różne ... no wiecie rozumicie .. reszta to tajemnica)
42 regulamin postępowania na wypadek zagrożenia
43 Regulamin postępowania przy ogłaszaniu przetargu.
44 Regulamin postępowania z materiałami tajnymi i poufnymi,
45 Regulamin Pracy
46 Regulamin pracy komisji przedmiotowych (nie mam - regulaminu).
47 Regulamin praktyk zawodowych.
48 Regulamin pralni w bursie
49 regulamin premiowania pracowników obsługi
50 regulamin przeprowadzania sprawdzianu 6kl
51 regulamin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
52 Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom
53 regulamin przyznawania tytułu (statuetki) "Przyjaciela Szkoły"?
54 Regulamin radiowęzła szkolnego.
55 regulamin Rady Pedagogicznej
56 regulamin Rady Rodziców
57 regulamin Rady Szkoły
58 regulamin Samorządu Uczniowskego
59 Regulamin sklepiku uczniowskiego
60 regulamin sprawowania opieki podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
61 regulamin stołówki,
62 Regulamin ucznia, szkoły lub Kodeks ucznia (jak kto woli)
63 Regulamin warsztatów szkolnych
64 Regulamin wybierania nieczystości z szamba
65 Regulamin wyboru przedstaiciela RP d/s wyboru dyrektora szkoły.
66 Regulamin wynagradzania
67 regulamin wynajmu hali sportowej
68 Regulamin wypalania śmieci i liści
69 Regulamin zachowanie i postępowanie w wypadku ogłoszenia alarmu ppoż.
70 Regulamin zajęć popołudniowych dla mieszjańców bursy
71 Regulamin zajęć praktycznych.
72 Regulamin zapomóg zdrowotnych dla n-li
73 Regulamin zespołu kierowniczego szkoły.
74 regulamin ZFŚS
75 Regulaminy pracowni: regulamin świetlicy i pracowni komputerowej, sali gimnastycznej (siłowni, basenu)), pracowni chemicznej i wszelakich innych "specjalistycznych"
76 Zakres obowiązków pracownika ............

gosiaes219-12-2011 08:46:31   [#08]

AliB - ja Ci podpowiem, w jakich sprawach ja wydaję zarządzenia. 

1. w sprawie: zebrań rady pedagogicznej - szkoleniowych, klasyfikacyjnych, innych;

2. w sprawie: upoważnienia do dokonywania sprostowań błędów i pomyłek w arkuszach ocen uczniów.

3. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.w sprawie organizacji rekolekcji adwentowych, wielkopostnych;

5.w sprawie wprowadzenia nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

6. w sprawie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych;

7. w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej;

8. w sprawie powołania przedstawicieli do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie ....;

9. w sprawie powołania koordynatora akcji "Polska Biega".


To jest mój zbiór zarządzeń z któregoś roku;-))

AliB19-12-2011 23:03:04   [#09]
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc!
graraz14-10-2013 18:51:34   [#10]

W sąsiedniej szkole (a właściwie przedszkolu) po ewaluacji problemowej pani wizytator stwierdziła, że brak zarządzenia dyrektora o zakazie używania na zajęciach telefonu i noszenia obuwia na "szpilkach". Gdy koleżanka zapytała się na jakiej podstawie ma wydać takie zarządzenie otrzymała odpowiedź: "proszę sobie poszukać".

Czy ktoś z Was ma takie zarządzenie?

MKJ14-10-2013 19:24:37   [#11]

Koleżanka powinna przywołać do porządku panią wizytator, uświadomić, że jej obowiązkiem jest podać podstawę prawną, poinformować, że pani wizytator ma prawo wydać pisemne zalecenia, od których dyrektor ma prawo odwołać się do kuratora oświaty i narobić pani wizytator niezłego bigosu.

Sprawdziłem, działa.

EwaBe14-10-2013 19:38:45   [#12]

No naprawdę. Słuchać hadko! Pani wizytator kazała wydać zarządzenie o zakazie używania telefonu i o "szpilkach", tzn. co? Że nie wolno dzieciom i nauczycielom używać telefonu i chodzić w butach na szpilce? A może rodzicom, bo wykładzina nowa?

Już nie róbcie z tych wizytatorów takich idiotów. Najlepiej, żeby sama zainteresowana opisała sytuację i zadała pytanie.

A może to jakiś zespół jest? W rozp. o ramowych statutach dla każdego typu szkoły (w kolejnych załącznikach) jest zapis:

Statut (…) określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie (szkoły).

W zał. nr 1 (przedszk.) ze zrozumiałych względów go nie ma. Chociaż może być powinien?;-) Dzieci teraz takie wyposażone we wszelkie gadżety.

Dla mnie dyrektor wydający takie zarządzenie byłby durniem, który zasługuje na równie durnych nauczycieli, którym trzeba napisać! że w trakcie lekcji/zajęć tzn. podczas  pracy z uczniami nie używa się telefonu komórkowego.


post został zmieniony: 14-10-2013 19:46:10
graraz14-10-2013 21:55:37   [#13]

Dziękuję za komentarze. Utwierdziły mnie w przekonaniu, że jeszcze nie zgłupiałam. Co zrobi owa dyrektorka? - nie wiem. Aby wyjaśnić wątpliwości zarządzenie miało dotyczyć nauczycieli przedszkola.

Dziękuję za pomoc.

AnJa15-10-2013 08:01:58   [#14]

Chyba, ze telefon (wlasciwie smartfon) jest uzywany jako narzedzie dydaktyczne.

Marek Pleśniar15-10-2013 10:51:44   [#15]

to ewaluacja to jest wizytacja? I "pani wizytator zaleca" różne rzeczy żeby je wykonać?

albo to plotka, albo żart, albo nadgorliwość dyrektora..

albo warto wskazać która to pani "wizytator - ewaluator";-)

dyrlo15-10-2013 17:44:22   [#16]

A może chodziło o to, że Pani wychowawczyni (w przedszkolu) po sali w szpilkach chodzi?

Jeśli tak to jako dyrektor nie wydawałabym zarządzenia tylko porozmawiała z nauczycielką.

A może Pani wychowawczyni chciała uhonorować Panią wizytator, ładnie się (dla Niej) ubrała, szpileczki założyła coby uroczyście było?

Tak sobie myślę, no bo to jakieś dziwne jest.

EwaBe15-10-2013 18:56:41   [#17]

Szpilki a sprawa polska.

Proponuję przeprowadzenie dla nauczycieli szkolenia na ten arcyważny temat :-) Już mam (zaczerpnęłam z artykułu w podanym linku) Lekarze i styliści są zgodni: do pracy zalecają czółenka na 5-centymetrowym obcasie

 

http://www.styl.pl/zdrowie/porady/news-wysokie-ryzyko,nId,627625

 

Marek Pleśniar15-10-2013 21:00:42   [#18]

obserwacja techniki wchodzenia na piąte piętro sali na Bobrowieckiej - w wykonaniu setek pań w szpilkach - jest dla mnie w tym roku rzeczą nie do zapomnienia...

Otóż obcasy nie biorą w tym udziału:-)

slos15-10-2013 21:01:41   [#19]

6cm - dyrektor, 5cm - wicek (niezależnie od stopnia awansu), 4cm - dyplomowany, 3cm - mianowany, 2cm - kontraktowy, 1cm - stażysta, na płaskim - obsługa i uczniowie - wszystko należy wprowadzić zarządzeniem oraz opatrzyć procedurami, a także regularnie zobowiązać do sprawozdawczości elektronicznej i papierowej z używania, powołać stosowne zespoły i dwa razy do roku ewaluować wpływ na system zarządzania szkołą :-)

graraz15-10-2013 21:11:28   [#20]

Ja byłabym szczęśliwa gdyby ktoś wydał mi zarządzenie o "niechodzeniu" w szpilkach. Bardzo tego nie lubię a są sytuacje, kiedy jako dyrektor, "nie wysoki" w dodatku, wypada je założyć...:)

renka15-10-2013 21:53:04   [#21]

niestety w butach na bardzo niskim obcasie lub zupełnie płaskich można się zabić (wiem to z autopsji), natomiast szpilki, to bardzo wygodne i bezpieczne buty :-)


post został zmieniony: 15-10-2013 21:53:25
MKJ16-10-2013 07:46:13   [#22]

A poza tym w szpilkach się nie chodzi, tylko wygląda. :)

Marek Pleśniar16-10-2013 23:39:11   [#23]

terra incognita jest to dla mnie

i niech tak zostanie:-)

DYREK17-10-2013 10:18:36   [#24]

"6 cm - dyrektor"

dyrektor, mężczyzna, ok. 100 kg żywej wagi

czy też dotyczy ?

nie straszcie;-)

MKJ17-10-2013 10:33:38   [#25]

Niestety, też. Władza wymaga poświęceń. :)

Skimir17-10-2013 11:18:12   [#26]

DYREK, to zależy czy te 100kg jest rozciągnięte na 170cm czy na 2m :-)

AnJa17-10-2013 11:29:30   [#27]

dla szpilek znaczenia to większego, na ile rozciągniete- nie ma

natomiast samo rozciągnięcie- u 170 inaczej zachowanie równowagi wygląda

Marek Pleśniar17-10-2013 12:44:59   [#28]

ktoś dwumetrowy w sześciocentymetrowych szpilkach napawałby mnie obawą

renka17-10-2013 12:52:27   [#29]

aleście się czepili tych szpilek

mam nadzieję, że prezes nie wprowadzi zakazu chodzenia w tychże bucikach :-(


post został zmieniony: 17-10-2013 12:55:24
czesiak21-09-2014 19:29:59   [#30]

Znalazłam ten wątek i proszę o pomoc czy w sprawie przyjęcia do realizacji programu klasy sportowej potrzebne jest zarządzenie dyrektora  ? Jak sobie radzić z numeracją zarządzeń bo są one z różnych dziedzin (księgowe, regulaminy pracy, z kontroli zarządczej  itd) działać w obrębie roku szkolnego ?

Jak to robicie ?

czesiak22-09-2014 08:42:54   [#31]

Podnoszę wątek. Proszę o pomoc.

AMS22-09-2014 22:31:57   [#32]

zawsze w obrębie roku kalendarzowego, bo tak nakazuje instrukcja kancelaryjna. numer nadaję zgodnie z rzeczowym wykazem akt,  w haśle "Zbiór aktów normatywnych własnych". mam nadzieję, że robię to dobrze.

ola 1322-09-2014 22:39:53   [#33]

Czesiak powiem jak jest u mnie, może źle ale ...

Wydaję zarządzenie w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania, które to programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez RP.

Dlatego program klasy sportowej w jakimś sensie też wprowadziłabym zarządzeniem razem z innymi programami obowiązującymi w Twojej szkole.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]