Forum OSKKO - wątek

TEMAT: "Zerówki" przy szkołach
strony: [ 1 ]
Adaa07-10-2011 19:29:16   [#01]

jestem ciekawa, czy sa jakies szkoły, w których nauczyciele dawnych oddziałów zerowych mają 35 dni urlopu (jako nieferyjni), choc szkoła feryjna

moja przedszkolanka (feryjna) zapytała mnie przestraszona, bo jej koleżanka, w takiej samej szkole i na tym samym stanowisku jest nieferyjna


Ewav07-10-2011 22:06:52   [#02]
U mnie zerówczanka ma dwie godziny karciane i wakacje. Jak połącza szkołę z zerówką w zespół szkolno-przedszkolny i zmienię warunki zatrudnienia, to wtedy może będzie 35 dni urlopu i bez karcianek. Na razie zatrudniona jest w szkole i ma tak jak w szkole. 
bogda407-10-2011 22:11:35   [#03]
zerówczanka , przedszkolanka    
Ewav07-10-2011 22:13:26   [#04]
Żeby nie było. Ja jestem nauczanka;)
Adaa07-10-2011 22:14:47   [#05]

oj bogda, słoneczko ... wiadomo o co chodzi:-)

ciekawa jestem czy sa szkoły gdzie taki nauczyciel ma urlop 35 dni

DYREK09-10-2011 14:13:39   [#06]
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
Dodany: 21 września 2009, uaktualniony: 21 września 2009

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża opinię, że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela.

 Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe,  a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, stąd też nie można byłoby ich zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przewidzianych w tym planie.

Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych.

Tę sama zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.  Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka obowiązuje w szkole podstawowej, prowadziłoby do pogorszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki w porównaniu z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skrócenia czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W ślad za zróżnicowaniem organizacyjnym idzie również zróżnicowanie pozycji nauczyciela szkoły podstawowej i nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) odrębnie uregulowano obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych dla 6-latków; ustawodawca w art. 42 ust. 3 lp. 2 określił tę grupę nauczycieli jako „nauczycieli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich”.  Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie zna „innych placówek przedszkolnych” niż przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego), a wiadomo, że wychowanie przedszkolne może odbywać się jeszcze w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - należy dojść do wniosku, że ustawodawca właśnie pod tym pojęciem rozumiał także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.  Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.  Ponieważ praca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest zorganizowana w taki sam sposób, jak praca przedszkola – tj. bez ferii szkolnych – do nauczycieli oddziału przedszkolnego należy stosować przepisy Karty Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli przedszkoli.  Odmienny pogląd prowadziłby do nieuzasadnionego zróżnicowania uprawnień pracowniczych nauczycieli na takich samych stanowiskach w świetle art. 42 ust. 3 lp. 2 Karty Nauczyciela.

http://www.men.gov.pl

DYREK09-10-2011 14:16:50   [#07]
29 września opublikowano w Dz. U. nr205, poz. 1206 ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- z dnia 19 sierpnia 2011 r.,

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniazmiana w UoSO, która teraz wchodzi w życie  (tj. 14 października 2011 r.)

art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.”;

w art. 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 2, 5 i 6.”;

izael09-10-2011 14:16:52   [#08]

no ale to jest opinia... tylko

sądy pracy mają czasem inne zdanie

tak było u nas, gdy jeden z kolegów dyrektorów próbował potraktować nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkole jak pracowników placówki nieferyjnej

:)

Jest uzasadnienie do tego wyroku w wymianie plików.


post został zmieniony: 09-10-2011 14:20:20
Adaa09-10-2011 14:20:22   [#09]

opinia Men, a potem  odpowiedź biura analiz sejmowych - czy te dwa organy pracuja niezależnie?;-)

Zdaniem RIO, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie mogą być utożsamiane z przedszkolem.Takie też stanowisko przyjął Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 16 listopada 2010 r.10, dotyczącym uprawnień do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.
Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, iż zdaniem Autorki, w sytuacji funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wchodzi on w
strukturę tej szkoły a dziecko oddziału przedszkolnego traktowane jest jak uczeń tej szkoły a nie przedszkola. Dzieci z takiego oddziału są więc uczniami, których należy uwzględnić rozważając możliwość zastosowania art. 5 ust. 5g ustawy o systemie
oświaty.

http://www.krakow.znp.edu.pl/pdf/zerowki.pdf

........................

wydaje sie opinię, a po dwóch niemal latach dostosowuje sie prawo by ta opinia była rzetelne:-))


post został zmieniony: 09-10-2011 14:21:49
Adaa09-10-2011 15:33:15   [#10]

a w kraju róznie jest : 

niestety stwierdzono,że nie przysługują mi ferie zimowe w zerówce szkolnej! dlatego muszę pracować w czasie ferii wtedy gdy pozostali nauczyciele kl.1-3 w mojej szkoły mają wolne. Innym rozwiązaniem jest wzięcie przeze mnie urlopu bezpłatnego (2 tyg.)ale wówczas nie otrzymam wynagrodzenia i tak koło sie zamyka. Obowiązki wykonuję wg szkoły , rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, szkolenia, (nie mam oddziałowej do pomocy , a w przedszkolu jest!)natomiast w sprawie urlopu jestem rozliczana jak placówka przedszkolna. Jak jest naprawdę ?

jestem w podobnej sytuacji. Jednak sąd nie jest łatwym rozwiązaniem. Trzeba niestety pozwać dyrektora, a on tylko wykonuje polecenia OP. To MEN wydał opinię na temat urlopu nauczycieli oddziałów przedszkolnych i jest to tylko opinia, nie ma do niej żadnych przepisów prawa. Realizacja programu przedszkolnego nic nie ma wspólnego z urlopem. Ważne jest miejsce zatrudnienia.
Ponieważ jest zbyt mało przedszkoli kuratoria wykorzystały tę opinię. Dobrze wiedzą, że w obawie o pracę nikt nie będzie protestował. Ja próbowałam w swoim mieście, niestety zostałam sama. 

w mojej szkole jest taka sama sytuacja pracuje w oddziale przedszkolnym i również nie wypłacono mi
urlopowego za okres ferii, jestem zatrudniona jako nauczyciel szkoły i wykonuje wszystkie zarzadzenia , które wydaje dyrektor szkoły, biorę udział w radach ped. zebraniach , szkoleniach,przydzielone mi są zadania dodatkowe tak jak innym nauczycielom
moim skromnym zdaniem nauczyciela oddz. przedszkolnego w KN wyrażnie jest zapisane czy nam przysługuje urlop czy nie, tylko ktoś nie umie czytać karty

jestem nauczycielem zerówki przy szkole i dowiedziałam się właśnie, że w te wakacje mam pracować do 23 lipca (35 dni urlopu z odliczeniem 10 za ferie zimowe, które już rzekomo wykorzystałam, nie podpisując karty urlopu do tej pory miałam tyle urlopu ile wszyscy nauczyciele szkoły czyli całe ferie i wakacje).

Witam w tym roku zaczęłam pracę w zerówce pięciogodzinnej w szkole. Dyrektor stwierdził, że to jest oddział przedszkolny i muszę pracować na feriach, w lipcu i wszystkie inne dni kiedy szkoła ma wolne a przedszkole nie np Dzień Nauczyciela. Proszę powiedzcie czy on ma rację?
Bona Fide09-10-2011 15:45:16   [#11]

Na ile zmieni się sytuacja po ostatniej noweli USO, wchodzącej w życie 14 10.2011 r.

Chodzi o zmianę art. 6 ust. 4, który będzie miał następujące brzmienie:

Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7.
3. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1.

4. (58) Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

oraz art. 14 ust. 7:

Art. 14. 1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego wroku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
3.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3a.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.
5. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.
6.  Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się odpowiednio.

7. (116) Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 2, 5 i 6.

Adaa09-10-2011 15:46:59   [#12]

co sie zmieni?

bedzie pozamiatane:-)

Bona Fide09-10-2011 15:56:41   [#13]
Chyba jednak nie do końca:-)
DYREK09-10-2011 15:57:41   [#14]
zmiana w UoSO wchodzi w życie 14 października 2011 r. :-)
Adaa09-10-2011 16:35:58   [#15]
prezent z okazji DEN:-)
ankate09-10-2011 16:54:23   [#16]
gdzie tu jest mowa o urlopach zerówczanek?
Adaa09-10-2011 16:57:01   [#17]

wg tej nowelizacji przedszkolem publicznym jest odział przedszkolny w szkole podstawowej 

tak to czytam

Bona Fide09-10-2011 17:05:37   [#18]
Ankate -szukaj tam, gdzie urlopy dla "przedszkolanek":-)
szi09-10-2011 18:51:11   [#19]
Bona Fide, gdzie te urlopy, ach gdzie, proszę...
Bona Fide10-10-2011 07:50:37   [#20]

Art. 64 ust. 3 KN

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

w związku z:

§ 10 ust. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

A skoro oddział przedszkolny USO nakazuje teraz ewidentnie traktować jak przedszkole to mamy co mamy:-)

Ale w związku z tym, że prawo jest niespójne i legislatorzy nie do końca pozamiatali porządnie, wręcz zostawili bałagan - widzę tu pewną furtkę:-)

rzewa10-10-2011 08:05:27   [#21]

nie ma niespójności

mówię i piszę od lat - przedszkole może być feryjne o ile tak zdecyduje OP - nie jest to sprzeczne z ramowym statutem przedszkola - wystarczy, że przedszkole będzie miało przewidziane przerwy w pracy dokładnie w tym wymiarze i w tym czasie co ferie szkolne (znam takie przedszkola :-))

OP podejmując decyzję o otworzeniu op w szkole podstawowej decyduje się właśnie na to rozwiązanie odnośnie przerw w pracy tego "przedszkola" - są one ustalone w czasie ferii szkolnych i w ich wymiarze.

co do najnowszej zmiany UoSO, to nie mówi ona, że op przy sp jest przedszkolem, a o tym, że ma być w nim realizowana podstawa programowa przedszkola i że pobiera się opłaty za pobyt "ponad podstawę" na tych samych zasadach co w przedszkolach

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45123&ux=14&pst=15#pst15

michba10-10-2011 08:20:15   [#22]
Gzie znajde  zapis, który mówi o zmianach od 14 października:

art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 1 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.”;

w art. 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

rzewa10-10-2011 08:24:09   [#23]
art 1 pkt 4 i 13 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206)
DYREK10-10-2011 08:44:13   [#24]

Opinia i zmiana w UoSO pokazuje kierunek działań (myślenia) MEN.

Zobaczymy czy będzie dalszy ruch: zmiana w KN i rozporządzeniu o ramowych statutach.

Teresa Kacperska12-10-2011 19:33:23   [#25]

Kierunek działań (myslenia) MEN, to wprowadzić reformę jak najszybciej i jak najtańszym kosztem....

 W uchwale naszej gminy dotyczącej dotowania placówek niepublicznych nawet nie uwzgledniono  zapisu o dotowaniu oddziałów przedszkolnych!(bo po co, jeli 6-latki mają iśc do szkoły?) Kasy na "0" nie otrzymujemy od 2 lat, (odpowiedź prawnika z gminy, że się nie należy). Utrzymuję oddział przedszkolny z pieniędzy przeznaczonych na szkołę podstawową. Jak się okazuje można w świetle prawa wcale nie dać pieniędzy na edukację.  

Jedyne wyjscie to posłac 6-latki do szkoły... wtedy według danych z 30 IX na podstawie SIO, ( oczywiście od stycznia roku następnego), dostaniemy subwencję... i w ten oto naturalny sposób  obniżymy wiek rozpoczęcia edukacji w szkole ! Zrealizujemy kierunek MEN!

Adaa12-10-2011 19:38:27   [#26]

tez utrzymuje oddziały przedszkolne z pieniedzy na szkołe podstawowa (oczywiście nie mówie o wynagrodzeniach) i gdyby nie to, że wiele potrzeb szkoły pokrywam  z funduszy unijnych to oddział przedszkolny byłby biedny 


malgala25-01-2013 11:31:56   [#27]

No i dostaliśmy informację z OP

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu sytuacji prawnej dotyczącej funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych została podjęta decyzja w sprawie terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.

Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013:

18 – 22 lutego 2013 roku (5 dni)

15 lipca – 26 sierpnia 2013 roku (30 dni)

 

Wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wynika z art. 64 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

A w uzasadnieniu przytoczona opinia MEN.

 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych zatrudnieni w szkołach, a szkoła jest placówką feeryjną i gdzie tu zgodność z KN w sprawie wymiaru urlopu nauczyciela?

Gogru25-01-2013 13:40:51   [#28]

Z powyższego wynika, że zakończenie roku w oddziale odbędzie się 12 lipca, a rozpoczęcie 28 sierpnia?

malgala25-01-2013 15:11:18   [#29]

Też tak to odczytałam, ale mam wątpliwości czy rozpoczynać będzie nowa grupa, czy może dotychczasowa kontynuować i 1 września część z nich odejdzie do klasy pierwszej. Nie jest to sprecyzowane.

Nawet jeśli kolejna, to kolejny nauczyciel ma skrócony urlop, bo tak się na naszym terenie utarło, że nauczyciel prowadzi grupę od "zerówki" poprzez klasy I-III i po oddaniu klasy trzeciej wraca znów do oddziału przedszkolnego.
W trakcie roku szkolnego (bo ten przecież trwa do 31 sierpnia) nauczycielowi klasy III zmienia się warunki pracy i odwołuje z urlopu.

Problem urlopowy dotyczy więc nie tylko obecnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach, ale również tych uczących obecnie w klasach trzecich.

 

grażka25-01-2013 16:11:57   [#30]

nauczycielowi przedszkola nie można tak zaplanować urlopu - ma on prawo do 4 dni na żądanie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]