Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ][ 2 ]
Amaria06-07-2011 21:41:51   [#01]
Proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę. Nauczyciel może iść na urlop jeżeli w jednej szkole ma niepełny etat, ale uzupełnia w drugiej. 
Leszek06-07-2011 21:51:05   [#02]

tak

KN-Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku,

- jeżeli jest umowa na pełen etat (w różnych szkołach jedna umowa art. 22 KN)

pozdrawiam

Amaria06-07-2011 21:53:47   [#03]
dzięki
ulkowa06-07-2011 22:15:05   [#04]

a ja nie bardzo rozumiem. Uzupełnienie etatu jest tylko na jeden rok szkolny. W Twojej szkole musi być zatrudniony na pełen etat. Uzupełnienie jest tylko na polecenie OP. W Twojej szkole jest zatrudniony i uczy a w tamtej tylko naucza.J eżeli ten nauczyciel pracuje po prostu na drugiej umowie w innej szkole

to nie ma mowy o zrowotnym

bik06-07-2011 22:25:45   [#05]
a co w sytuacji , gdy nauczyciel wyraził zgodę na pracę w pełnym wymiarze w świetlicy , prawie cały rok szkolny 2010/2011 korzystał ze zwolnień lekarskich , w roku szkolnym 2009/2010 korzystał z urlopu dla podratowania zdrowia , a teraz poinformował mnie ,że od września idzie na urlop zdrowotny , co w tej sytuacji mogę zrobić , bo niby mam nauczyciela , a nie świadczy pracy , ile taka sytuacja może jeszcze potrwać , dodam ,że ta nauczycielka należy do związków zawodowych , proszę o pomoc i wskazówki 
hania07-07-2011 07:02:00   [#06]

to że do związków... nie ma nic do rzeczy

może choruje naprawdę....

DYREK07-07-2011 08:37:35   [#07]

może się przyda:-)

z: http://edukadry.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia-tylko-po-spelnieniu-
ustawowych-wymogow/docs/123_76/101/View

Urlop dla poratowania zdrowia tylko po spełnieniu ustawowych wymogów

[2009-02-09]

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, abyś mógł udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowia?

Odpowiedź: Urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły po spełnieniu przez nauczyciela wszystkich ustawowych wymogów, tj.:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
2) przepracowanie, co najmniej 7 lat w szkole;
3) od zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela upłynął, co najmniej 1 rok. W aktach osobowych nauczyciela powinny znajdować się informacje nie tylko o stażu pracy pedagogicznej, ale także i o terminie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. W razie wątpliwości i niejasności możesz zwrócić się z wnioskiem o udzielenie tych informacji do wcześniejszych szkół, w których pracował nauczyciel. Również nauczyciel jest zobowiązany udzielić Ci informacji o tym, czy korzystał z uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia;
4) nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
5) nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
6) nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych.

Stanowisko MEN w sprawie wymiaru zatrudnienia w okresie 7 lat pracy

Zgodnie ze stanowiskiem, jakie zajmuje w tej sprawie MEN, urlopu dla poratowania zdrowia można udzielić nauczycielowi, jeżeli w momencie jego udzielenia, jak i w okresie 7 lat bezpośrednio przed jego rozpoczęciem nauczyciel był zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu, co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku. Okres 7-letniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do 1. urlopu dla poratowania zdrowia, powinien przypadać bezpośrednio przed datą jego rozpoczęcia.

7-letni okres pracy, to nie tylko czynne jej świadczenie

Do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. Zgodnie ze stanowiskiem MEN-u urlop dla poratowania zdrowia może, więc być udzielony nauczycielowi, jeżeli w momencie jego udzielenia, jak i w okresie 7 lat bezpośrednio przed jego udzieleniem nauczyciel był zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć.

Inne stanowisko w sprawie wymiaru zatrudnienia w okresie 7 lat pracy

Warto jednak wspomnieć, że z uwagi na niejasne przepisy w tej sprawie możliwa jest także inna interpretacja. Mianowicie można przyjąć, że pracownik nabywa prawo do urlopu dla poratowania zdrowia także w sytuacji, gdy w okresie 7 poprzedzających lat był zatrudniony na część etatu - o ile w momencie składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia jest zatrudniony na cały etat.

Z uwagi na brak orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej sprawie trudno przesądzić, która interpretacja jest bardziej poprawna. Na chwilę obecną właściwe wydaje się oparcie na stanowisku zajmowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Podstawa prawna:

 • art. 20 ust. 6, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 2, art. 53 ust. 1a, art. 64 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 5a art. 66 ust. 1, art. 72 ust. 1, art. 73, art. 88 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • art. 166, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)


i z gazety lekarskiej

Wprawdzie urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły, ale o potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz leczący.

Nauczyciel, jak każdy zatrudniony i ubezpieczony, ma prawo do zasiłku chorobowego z powodu czasowej niezdolności do pracy, orzekanej na zasadach ogólnych. W razie przedłużania się problemów zdrowotnych w sytuacji, gdy dłuższa przerwa w pracy może wpłynąć korzystnie na poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ponieważ nauczyciele stanowią znaczną grupę zawodową, a korzystanie z urlopu jest wśród nich dość popularne, przybliżenie zasad orzekania w tej sprawie przyda się wielu lekarzom w ich codziennej pracy.
Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela, znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845). Zmieniła ona obowiązujące dotychczas zasady w tym zakresie na następujące:

 • Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
 • Pierwszy urlop przysługuje po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat.
 • Udziela go dyrektor szkoły na okres nie więcej niż rok. W tym czasie nauczyciel winien poddać się leczeniu.
 • Drugi urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel może otrzymać nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego.
 • Łączny wymiar urlopów podczas całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
 • Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop taki może być udzielony na czas nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa on uprawnienia emerytalne.
 • Korzystając z urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.
 • Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy.
 • W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej.
 • W związku z potrzebą udzielenia urlopu nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia.
 • O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia orzekać może tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Zasady i tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1991):
 • Lekarzem uprawnionym do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji lekarskiej osoby badanej. Wzór orzeczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
 • Nauczyciel i dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści. Odwołanie to wnosi się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy odpowiedniego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
 • Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, winien przekazać je do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Ponowne orzeczenie winno być wydane przez organ odwoławczy w ciągu 14 dni i jest ostateczne.
 • Zarówno lekarz wydający orzeczenie, jak i organ odwoławczy obowiązane są do prowadzenia ewidencji wydanych orzeczeń.


 • Orzeczenia takiego nie może więc wydać lekarz nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli praktykujący prywatnie.

  Bogdan Jakubski
  Autor, dr n. med., jest głównym lekarzem orzecznikiem Oddziału ZUS w Zielonej Górze
  http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2006/n200602/n20060212


bik07-07-2011 22:38:32   [#08]
dziękuję za przepisy i ich interpretację , nauczycielka , o której pisałam korzysta ze zwolnień od lekarza psychiatry z prywatnego gabinetu, i jestem przekonana ,że nie jest rzeczywiście chora. Już mieszka w innym mieście i nie chce podjąć pracy , bo jej nie pasuje, zbyt daleko od miejsca zamieszkania , ale trzyma etat. Zastanawiam się jak długo będzie trwała taka sytuacja ,bo nie mam nauczyciela od 3 lat, 
rzewa07-07-2011 22:53:23   [#09]
już powinieneś nauczyciela zwolnić: jak zatrudniony przez mianowanie to po 182 dniach nieobecności przypadających po roku udpz, a jeśli to n-l zatrudniony na umowie o pracę, to teraz - art 23 ust 1 pkt 2 KN lub art 27 ust 2 KN
camelot08-07-2011 00:44:51   [#10]
Dziś prezenter z głównego wydania Wiadomości w TVP 1 mówił, że nauczyciele korzystają z urlopu do PODRATOWANIA zdrowia. Dla mnie bomba.
Janusz Skubisz08-07-2011 12:46:53   [#11]
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu: nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony na pełny etat (tak stanowi umowa o pracę), jednak od trzech lat co roku prosi o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do 1/2 etatu, otrzymuje zgodę i tak pracuje. Czy w związku z tym może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia. Pozdrawiam skubi.
Leszek08-07-2011 15:50:23   [#12]

jeśli pracuje na 1/2 etatu to nie może skorzystać z updz,

chyba, że akurat w momencie złożenia wniosku będzie na pełnym etacie (będzie przed złożeniem wniosku o zmniejszenie, bo rozumiem że w jakimś terminie to robi)

pozdrawiam

darfrei12-03-2012 11:16:56   [#13]

Mam pytanie dotyczące korzystania z urlopu dla podratowania zdrowia.  Nauczyciel który jest zatrudniony w jednej szkole na cały etat umowa na czas nieokreślony i tam oczywiście urlop mu się należy ale jednocześnie jest zatrudniony w innej szkole 6/18 na czas określony wybiera się na urlop podratowania zdrowia Jak ma się zachować dyrektor drugiej szkoły czy również wypłaca urlop.

Ania Sz12-03-2012 11:29:46   [#14]
W drugiej szkole urlop bezpłatny.
darfrei12-03-2012 11:31:01   [#15]
dzięki 
katczor12-03-2012 20:08:07   [#16]

Witam,

mam pytanie dotyczące sytuacji, gdy na urlop dla poratowania zdrowia wybiera się wicedyrektor. Co w takiej sytuacji? W szkole jest taka ilość oddziałów, że wicedyrektor jest niezbędny.

rzewa13-03-2012 08:08:15   [#17]
na czas nieobecności wicedyrektora powołaj innego n-la na p.o. wicedyrektora
katczor13-03-2012 18:03:24   [#18]
Tak myślałam. Dziękuję za pomoc:)
mrycz16-03-2012 20:15:20   [#19]
Nauczycielka 15.06.2012 kończy staż na nauczyciela dyplomowanego. Jest trochę schorowana i myśli o urlopie dla poratowania zdrowia (chciałaby go rozpocząć od września 2012). Tylko jak to się ma do deklarowanego terminu złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - do października 2012.
Czy może być prowadzone postępowanie kwalifikacyjne w czasie urlopu zdrowotnego, jeśli staż nauczyciel odbył w całym wymaganym wymiarze ? Proszę o doradztwo Szanowna społeczności OSKKO.
Jacek16-03-2012 20:32:25   [#20]
może spokojnie przystępować do postepowania kwalifikacyjnego na updz
teka5717-03-2012 17:23:42   [#21]

 

zatem-  jeli n-ka przebywała   podczas swojej pracy  na l-4 /na   siebie-w wyniku choroby, na  siebie podczas ciąży, na  macierzyńskim  czy opiece nad dzieckiem,/to  wszystko  się sumuje i powyżej  6 miesięcy odlicza się od  okresu   upoważniającego n-kę do    otrzymania  urlopu np.  dopiero  po  łącznie  8  czy  9 latach pracy- czy dobrze rozumiem?


rzewa18-03-2012 06:36:46   [#22]
ta, tylko że odlicza się wszystko (łącznie z tymi 6 m-cami) jeśli suma nieobecności przekracza 6 m-cy
post został zmieniony: 18-03-2012 06:37:40
teka5718-03-2012 19:52:29   [#23]

czyli -7 lat "faktycznej"pracy -po odliczeniu   zwolnień.

Zanim  n-lka będzie sią  ubiegać o  taki  urlop, powinna  przeliczyć lata czy  faktycznie  jest  do niego  uprawniona, bo czasem może być zaskoczona-tak?

Sekret20-03-2012 08:15:27   [#24]
Jeżeli nauczyciel przyniesie dokument od lekarza o urlopie zdrowotnym to dyrektor musi go przyjąć? Może odmówić?
Jacek20-03-2012 08:40:59   [#25]
może się odwołać od orzeczenia lekarskiego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Sekret20-03-2012 09:30:26   [#26]
no też tak myślałam.. ok dziękuję :)
juliazmazur20-03-2012 11:57:49   [#27]
A ja mam nieco inny problem. Nauczycielka poważnie rozchorowała się, pół roku przebywała na zwolnieniu lekarskim, potem poszła na urlop zdrowotny. Urlop kończy się 27 lutego, a stan zdrowia poprawił się tylko nieznacznie..... Czy może znów iść na zwolnienie? Wg mnie nie, raczej powinna starać się o przyznanie renty... Nie mam pojęcia, co zrobić z tym fantem, szczerze mówiąc....
mariz20-03-2012 17:23:11   [#28]
Czy nauczyciel dyplomowany, który w maju b.r. dostaje wypowiedzenie warunków umowy- ograniczenie etatu od września 2012 może w sierpniu 2012r wystąpić o urlop dla poratowania zdrowia?
dyrlo20-03-2012 17:41:17   [#29]

Może, i wtedy udpz od dnia złożenia wniosku do 31.08.2012.

W przypadku, o którym piszesz jeśli N złoży wniosek o udpz zanim otrzyma ograniczenie to ma prawo do tego urlopu, jeśli złoży po otrzymaniu wypowiedzenia to dostaje w/w urlop do 31.08.2012.

mariz20-03-2012 18:07:40   [#30]

No widzisz, a znam szkołę, że składali w ubiegłym roku po otrzymaniu wypowiedzenia i otrzymali  na rok do sierpnia następnego roku. O dziwo podobno to nie podobało się OP, konsultowali to z Kuratorium i okazało się, że tak można. Tłumaczono mi , że nauczyciel jest zatrudniony na pełny etat do 31. sierpnia b.r i występując o UDPZdrowia ma spełniony warunek zatrudnienia na pełnym etacie.

To w końcu- jak?- można czy nie??

Jacek20-03-2012 19:13:57   [#31]
jak OP się nie czepia to w czym problem, niech płaci jak chce z 2 etaty podczas gdy jest tylko jeden
DYREK20-03-2012 19:29:30   [#32]

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (cały etat w dacie i w okresie udzielania udpz).

 

"Płatny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony tylko nauczycielowi, który w momencie składania wniosku o jego udzielenie zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. W doktrynie dominuje obecnie pogląd, że nauczyciel mianowany zatrudniony uprzednio w pełnym wymiarze czasu pracy, który wyraził – w myśl art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela – zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru co najmniej połowy etatu, nie ma prawa do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
Przedmiotowy urlop dla poratowania zdrowia ma charakter płatny, co oznacza, że w okresie przebywania na urlopie nauczyciel winien otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek za wysługę lat oraz ewentualnie dodatki socjalne. "

mariz20-03-2012 20:19:08   [#33]
Dziękuję za wyjaśnienia:)
kazdun20-03-2012 21:37:25   [#34]
Właśnie moja szefowa przedstawiła pismo od OP pt. POLECENIE SŁUŻBOWE: polecam wszystkim dyrektorom odwołanie się od każdego otrzymanego orzeczenia o potrzebie udzielenia UdPZ do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu
DYREK20-03-2012 22:04:58   [#35]

Ostatnio OP zazwyczaj zaleca (szczególnie jak wniosku nie poprzedzały zwolnienia  L-4):

- przeprowadzenia szczegółowej analizy wniosku,

- rozważenia możliwości wniesienia odwołania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.post został zmieniony: 20-03-2012 22:06:24
rzewa20-03-2012 23:42:43   [#36]

do #27 -> nauczyciel może oczywiście otrzymać L4 po zakończeniu updz, ale...

jeśli to n-l zatrudniony na podstawie mianowania i jego okres nieobecności przekroczy rok i 182 dni, to powinien zostać z nim rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z końcem m-ca, w którym ten okres upłynie- art 23 ust 1 pkt 3 KN

a jeżeli to n-l zatrudniony na podstawie umowy o pracę (kontraktowy) to okres ten wynosi 2 lata oraz rozwiązanie stosunku pracy nie jest wówczas obligatoryjne, więc ten n-l może być jeszcze na L4 parę m-cy zanim będzie mógł być zwolniony - art 27 ust 2 KN

Macia22-03-2012 08:07:04   [#37]
o kazdun widzę że macie to samo co u nas. Op prześcigają się w pomysłach na oszczędności i biorą przykłady od siebie nawzajem
Macia22-03-2012 08:09:21   [#38]

tak przy okazji mam n-la na udpz do 30 czerwca-placówka nieferyjna i chyba zamierza próbować przejść na emeryturę. Czy może od razu po urlopie czy musi jakiś czas jeszcze pracowaćrzewa22-03-2012 15:23:48   [#39]
może od razu po urlopie
Macia01-04-2012 18:25:35   [#40]
już wiem że za chwilę n-el złoży wniosek o UDPZ i tak sie zastanawiam jak mam uzasadnić swoje odwołanie i do kogo je złożyć. Przepis mówi że odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wydał orzeczenie lekarskie do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Czyli pismo adresuję do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w ....... a przekazuję (wysyłam) do lekarza który wydał orzeczenie czy też w nagłówku umieszczam nazwisko lekarza wydającego orzeczenie. Może ktoś już pisał takie odwołanie i podzieli się argumentami do uzasadnienia.
Andrzej GZEAS05-04-2012 13:07:52   [#41]
Proszę Was o opinię w następującej sprawie: Załóżmy, że nauczyciel mianowany początkiem kwietnia idzie na roczny urlop zdrowotny (są podstawy). Okazuje się, że od 1.09. niestety nie będzie można temu nauczycielowi zapewnić pełnego etatu. Zgodnie z wyrokiem SN (2006 r.) można wręczyć ograniczenie etatu nauczycielowi przebywającemu na udpz. Ale co w takiej sytuacji z trwającym urlopem zdrowotnym od 1.09 (nie ma pełnego etatu)?
Gaba05-04-2012 13:24:58   [#42]
na logikę - nie przysługuje mu.
DYREK05-04-2012 13:40:35   [#43]

mamy takie możliwości:
1. udzielamy urlopu tylko od 1.04.2012r. do 31.08.2012r. (uzasadnienienie: brak pełnego etatu od 1.09.2012r.)

2. udzielamy urlopu od 1.04.2012r. do 31.03.2013r i art.20 stosujemy do innego nauczyciela (dla przebywającego na udpz musi być pełen etat)

jeżeli udzielimy urlopu od 1.04.2012r. do 31.03.2013r. to nie możemy zastosować art.20 (w tym ograniczenie zatrudnienia) - wyrok SN z 2006r. ma w zasadzie zastosowanie do udpz kończących się 31.08

Andrzej GZEAS05-04-2012 14:01:33   [#44]
Więc, sytuacja patowa. Urlop udzielony. Pełnego etatu stworzyć nie sposób, a odwołać z udpz można tylko w przewidzianych prawem formach (art. 73 ust. 7). A może jest pp do np. skrócenia udpz.
Gaba05-04-2012 14:15:20   [#45]

tylko na wniosek nauczyciela - ale tego nie zrobi. 

Nie jest znowu taka patowa, nauczyciel powraca, otrzymuje resztkę godzin i - staje do dyspozycji, bierze wszystkie zastępstwa  do 18/18.

DYREK05-04-2012 14:18:00   [#46]
lub szukanie uzupełnienia w innej szkole
Andrzej GZEAS05-04-2012 17:30:47   [#47]
Dziękuję.
qwerty03-04-2013 09:08:59   [#48]

Mam nauczyciela zatrudnionego we wrześniu przez mianowanie cały etat. Nauczyciel chce wziąć urlop. Jak sprawdzić czy w poprzednich szkołach tego urlopu nie wykorzystał (ma 10 świadectw pracy). U mnie pracuje dopiero od września. Pochodzi z drugiego końca Polski. 

Leszek03-04-2013 10:48:41   [#49]

jeśli nic takiego nie wynika ze świadectw pracy

to nie miał, ewentualnie poproś o oświadczenie , że nie korzystał (trochę nadmierne zabezpieczenie, ale może taka potrzeba - o wątpliwościach piszesz)

pozdrawiam

malmar1515-07-2013 10:57:07   [#50]

Na urlop zdrowotny może skierować lekarz rodzinny tylko do końca 2013 r.

Jeszcze tylko w tym roku orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia może wydać lekarz rodzinny. Od 2014 r. o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego będzie orzekał lekarz medycyny pracy, na podstawie skierowania pracodawcy.

http://www.experto24.pl/oswiata/urlopy-w-oswiacie/na-urlop-zdrowotny-moze-skierowac-lekarz-rodzinny-tylko-do-konca-2013-r.html

 

strony: [ 1 ][ 2 ]