Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Najlepszy uczeń- pomóżcie, kurka!!
strony: [ 1 ]
beera11-04-2002 12:27:16   [#01]

czy ktoś z was ma jakieś kryteria na stypendium dla najlepszego ucznia?

Muszę takie coś zrobić- chcą ufundować wakacje takiemu delikwentowi.

jako, że nigdy nie bylo grosza, to i nie było regulaminu.

teraz niestety jest grosz, a regulaminu dalej nie ma :-(

 

Wyślijcie coś, przyjaciele :-))

beera11-04-2002 14:18:00   [#02]

Pusto tu ;-((

dawac mi te regulaminy- kurka!!!!

:-)))

Marek Pleśniar11-04-2002 14:31:38   [#03]

no co?

szukam od godziny!!

:-))

Marek z Rzeszowa11-04-2002 15:53:54   [#04]

Znalazłem coś takiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/193/20001
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 26 czerwca 2001 r.

REGULAMIN
przyznawania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom
stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb składania wniosków oraz zasady przyznawania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego oraz studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szczecineckiego zameldowanych na terenie Powiatu Szczecineckiego,

 2. studentach - należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych zameldowanego na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,

 3. Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Szczecineckiego,

 4. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Szczecineckiego.

§ 3

Ustanawia się w ciągu każdego roku szkolnego trzy stypendia dla uczniów oraz jedno stypendium dla studenta.

§ 4

O stypendium mogą ubiegać się :

 1. uczniowie, których średnia ocen uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium przekroczyła 5,0.

 2. studenci, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium przekroczyła 4,6.

§ 5

Stypendium przyznaje i ustala jego wysokość Zarząd Powiatu.

§ 6

 1. Wniosek o stypendium składają :

  1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy stypendium, po uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej tej szkoły,

  2. studenci.

 2. Wniosek o stypendium powinien być złożony na piśmie.

 3. Do wniosku o stypendium dla ucznia powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzoną za zgodność przez szkołę kserokopię świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 4. Do wniosku o stypendium dla studenta powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,

  2. zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki.

 5. Wnioski o stypendium należy składać w terminie 14 dni od zakończenia roku szkolnego (akademickiego).

 6. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane:

  1. w stosunku do uczniów - w okresie od 2 do 15 sierpnia,

  2. w stosunku do studentów - w okresie od 2 do 15 października.

 7. O rozpatrzeniu wniosku o stypendium wnioskodawca powinien zostać powiadomiony pisemnie.

§ 7

 1. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku szkolnego począwszy od roku szkolnego(akademickiego) 2001/2002 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

 2. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych, z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

 3. Wypłatę stypendium przyznanego uczniowi lub studentowi wstrzymuje się, w razie skazania ucznia lub studenta orzeczeniem sądowym lub kolegium ds. wykroczeń - na czas prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

 4. Wypłatę stypendium przyznanego studentowi wstrzymuje się ponadto, w razie przejścia studenta na urlop dziekański lub zdrowotny, z możliwością ponownego ubiegania się o przyznanie tego świadczenia - na czas trwania urlopu.

 5. Stypendium przyznane uczniowi podlega cofnięciu w razie, jeżeli uczeń:

  1. zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym lub kolegium ds. wykroczeń,

  2. przerwie naukę w szkole w czasie roku szkolnego,

  3. zmieni w trakcie roku szkolnego miejsce zameldowania na miejsce położone poza Powiatem Szczecineckim.

 6. Stypendium przyznane studentowi podlega cofnięciu w razie, jeżeli student:

  1. zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym lub kolegium ds. wykroczeń,

  2. zostanie skreślony w listy studentów,

  3. zmieni w trakcie roku akademickiego miejsce stałego zameldowania na miejsce położone poza Powiatem Szczecineckim.

 7. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie lub cofnięcie stypendium, szkoła, uczeń i student powinni niezwłocznie zawiadomić Zarząd Powiatu. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę jego wstrzymania lub cofnięcia traktuje się jako świadczenie wypłacone nienależne.

§ 8

Ustanawia się nagrodę o nazwie "Nagroda Starosty Szczecineckiego".

§ 9

Nagrodę przyznaje się uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu, a w szczególności:

 1. laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

 2. zwycięzcom ogólnopolskich konkursów wiedzowych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych,

 3. studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,

 4. sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 10

 1. Nagroda jest świadczeniem jednorazowym.

 2. Nagrodę przyznaje i ustala jej wysokość Zarząd Powiatu.

§ 11

 1. Wniosek o przyznanie nagrody składają :

  1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy nagroda,

  2. klub sportowy,

  3. studenci.

 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie.

 3. Wniosek o przyznanie nagrody jest rozpatrywany w porozumieniu ze szkołami lub uczelniami, do której uczęszcza uczeń lub student, w razie nagrody za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, do którego uczeń lub student należy.

 4. O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca powinien zostać powiadomiony pisemnie.

 

beera11-04-2002 15:56:13   [#05]

:-))

To jest właśnie "miłe" Marku :-)))

 

Dzięki :-)

Marek z Rzeszowa11-04-2002 16:30:12   [#06]
:-)))))))
Marek Pleśniar11-04-2002 19:08:09   [#07]

skubany

;-)
zdzisław12-04-2002 14:33:46   [#08]

z własnego podwórka

Czy to już nie przedwyborcza kampania w gminie?
beera12-04-2002 14:48:16   [#09]

bez komentarza :-))

hm...;-)))

 

Wiecie, co...a gdyby jeszcze ktoś miał dla mnie odpowiedź na pytanie- co to znaczy najlepszy uczeń...przy pomocy jakich kryteriów go wyłonić, czy tylko ta średnia? (Bo jeśli mam znaleźć tego jednego, jedynego...cholera...)...to ma buziaka na zlocie :-))

Mariola12-04-2002 15:01:42   [#10]

Asiu, no tego...

może ubiegnę kogoś
może mi się uda :-))
u nas najlepszy to ten , który ma najwyższą średnią ale musi do tego mieć jaszcze jakieś osiągnięci typu konkursy, pomoc koleżeńską, praca społeczna, praca w kołach zainteresowań, praca na rzecz szkoły, kultura osobista czy działalność w róznorodnych organizacjach, no a czasami brana jest też sytuacja materialna ucznia.

Na temat takiego delikwenta (czasami jest kilku rózniących się minimalnie średnią lu bających taką samą średnią) wypowiada się samorząd szkolny, nauczyciele na radzie i wychowawca.

Później się to wszystko waży i mierzy no i masz najlepszego :-))

Spayk12-04-2002 17:39:41   [#11]

bez kłopotu

Ja bym takiego przeniósł do innej szkoły, niech inni mają kłopot
Marek Pleśniar12-04-2002 17:44:13   [#12]

a zawsze w takich sytuacjach..

daję punkt: a głos decydujący - bez odwołania - ma dyrektor:-)

 

czyli: średnia, ocena zachowania z półrocza i dyrektor

Majka12-04-2002 17:45:05   [#13]

hi hi oj ... hi hi

To jest prawdziwie piątkowa reakcja ,spayk ;)))))
Ewa z Rz12-04-2002 18:00:11   [#14]

Oj, nie lubię!

Nie lubię ŻADNYCH rankingów, a zwłaszca w szkole podstawowej. Więc nie będę się nawet zastanawiać nad tym.

Ale jeżeli jest uczeń b. zdolny (osiągnięcia) a biedny - np. nie stać go na kompka lub programy - to mu to ofiarować, żeby się mógł rozwijać...

Ewentualnie jakiś konkurs z NAGRODĄ (tą!)...

beera12-04-2002 18:36:22   [#15]

Cwaniaki!

Czasem trzba najlepszego - nie opowiadajcie, że nie...

Nie nagradzacie najlepszych?

Ejże????

Ewa z Rz12-04-2002 19:32:56   [#16]

Nie nagradzam najlepszych...

NAGRADZAM WSZYSTKICH!

Zawsze można znaleźc coś za co można dać nagrodę! No i nagroda symboliczna. (tylko na takie mnie stać!) :)

Marek z Rzeszowa12-04-2002 19:59:52   [#17]

Jak wybrać najlepszego

Zgadzam się, że czasem trzeba wybrać najlepszego.

To nie jest proste. Przecież kryterium średniej ocen nawet w obrębie jednej klasy i tego samego przedmiotu może być nie obiektywne.

Znam szkoły, które opracowały skomplikowany system punktowy przyznający punkty za średnią, konkursy, "aktywność społeczną" itd..itp...

A ja myślę, że w szkołach, szczególnie małych i tak wszyscy wiedzą kto jest najlepszy...

Marek

Janusz Pawłowski12-04-2002 20:37:26   [#18]

O to-to Marku

Święte słowa!

Po jaką ch... jakieś rankingi, przeliczniki klucze?

I tak wiadomo, kto powinien zostać zaszczycony tutułem najlepszego.

Owe wszystkie regulaminy, zasady, reguły, punkty powodują zawsze tyle, że dostaje je nie ten, kto powinien, ale ten, któremu "wyjdzie".

Pisałem już o tym - miałem ucznia - świetnego faceta - laureata olimpiady międzynarodowej - niemal same 6-ki - za wyjątkiem jednego przedmiotu (nie pamiętam jakiego), z którego dostał 3.

Gdyby nie to, że na rok przed tym wydarzeniem leżałem z rozdartą koszulą u drzwi ganbinetu, w którym odbywała się RP i zastanawiała się czy powołać komisję do celów opracowania własnie regulaminu "złotego medalisty szkoły" - gdyby nie to, że ponad połowia RP nie mogła patrzeć obojętnie na moje cierpienia (zimno było) - gdyby nie to - powołano by komisję i oczywiście ustaliłaby w regulaminie, że złoty uczeń nie może mieć ocen niższych niż 4.

Rok później, gdy przyznawano mojemu uczniowi ów medal dyrektor, który forsował pomysł owego regulaminu - z radością oznajmił, że na szczęście takowy nie powstał - gratulował sobie i nam wszystkim przezorności i roztropności. ;-))

Nie wiążmy sobie rąk regulaminem, którego nikt od nas nie wymaga!

beera12-04-2002 21:29:21   [#19]

Cholera!

Ewa- cos xle zrozumialaś- to, że szukam najlepszego, nie znaczy, że nie nagradzam innych- nie wiem, skąd ten wniosek?

Tak jak marek pisze- czasem trzeba.

I ja, kurka, musze, bo chcą mu darmowo cos tam...

Bez jakis kryteriów nie chcę, bo zawsze gdzieś padnie pytanie- czemu ten?

Zresztą, jak bedą kryteria, to tez padnie...

Janusz Pawłowski12-04-2002 21:30:23   [#20]

Czyli Asiu

wniosek nasuwa się sam ... ;-))
beera12-04-2002 21:44:33   [#21]

yhm...

czyli juz o nic tu nie zapytam, ani nie poprosze ;-(

Drugie pytanie z rzędu kwalifikujące mnie do klubu ;-)))

 

Sama se zrobię te cholerne kryteria;-))

Janusz Pawłowski12-04-2002 21:46:48   [#22]

Proś, proś

Bardzo lubimy jak prosisz - miła wtedy jesteś jeszcze bardziej. ;-))
Gosia T12-04-2002 21:59:23   [#23]

reguły tak

Jasne, że trzeba dostrzegać starania wszystkich uczniów, ale osobiście uwazam, że reugły nagradzania najlepszych powinny byc znane dzieciom i być przez nie współtworzone.
Kiedyś szkoła   we wspaniałomyślności swojej zafundowała mojemu dziecku, w nagrodę "za  całokształt" , pobyt na obozie zagranicznym. Był bardzo zadowolony, gdy przyjechał, ale znacznie mniej we wrześniu, gdy słyszał od kolegów kąśliwe uwagi pt. dlaczego właśnie ty...
Przeżywał to bardzo. Musiał naprawiac relacje przez dłuższy czas i powiedział mi, że wiecej zadnych nagród od szkoły nie chce.
Czasem, gdy ludzie dają nam coś dobrego, czynią to tak, że nie sposób tego przyjąć...
Janusz Pawłowski12-04-2002 22:08:38   [#24]

Gosiu

Asia przyznała - nawet gdy sa reguły - są pytania - tego się nie uniknie.

Są dwie reguły, które mogłyby zapewnić, że takie pytania się nie pojawią:

 1. nie przyznawać żadnych nagród dzieciom nauczycieli,
 2. nie przyznawać nagród w ogóle.
Marek z Rzeszowa12-04-2002 23:00:34   [#25]
Coś mi tu nie gra...
Janusz Pawłowski12-04-2002 23:01:54   [#26]

A powinno?

Może karta muzyczna Ci padła? ;-))
Marek z Rzeszowa12-04-2002 23:04:41   [#27]

;-))

Gosia T12-04-2002 23:34:38   [#28]

brak reguł

To, czego doświadczył mój syn, nie wynikało z faktu, że szkoła go nagrodziła, tylko z tego, że nagrodziła go arbitralnie  przyjmując sobie tylko znane kryteria. Nie wynikało to z zazdrości, "że ktoś coś osiągnął, a ja nie", czyli nie chodziło tu o syndrom psa ogrodnika :-)
Ewa z Rz13-04-2002 00:39:58   [#29]

Asiu, ja tak, na gorąco, odpowiedziałam na ostatni Twój post. Nie odświażyłam sobie tego wątku i tak zabrzmiało...

A tak na marginesie, czy słyszałaś o sposobie zarządzania "bez nagród i kar"? 

No, już nie fukaj, proooszę!  :)))

beera13-04-2002 11:05:06   [#30]

Fukanie :-)

Fukanie jest nieodłącznym elementem forumowania ;-)))

Ja to nawet mam placet, bo jako prezes klubu- mogę sobie pozwolić na fanaberie ;-))))

 

Ewa?

A ten system? Obilo mi sie u uszy jakoś, ale dokładnie nie wiem..

napiszesz cos więcej?

 

No i własnie- to co GosiaT napisała było dla mnie pewną przesłanką. Gadanie zawsze będzie- to fakt, ale chcę JA mieć argumenty. Po to je mieć, żeby moc odpowiadać na ewentualne pytania.

Marek Pleśniar13-04-2002 11:17:22   [#31]

hmm

a skrzypienie? :-)

zrób komisję z głosowaniem, powołaj siebie, pedagoga, wychowawców i raz dwa z uwzględnieniem kryteriów takich jak na pasek drogą głosowania załatw.

Gosia T13-04-2002 13:43:22   [#32]

alternatywy dla karania i nagradzania

Thomasa Gordon:
Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1995.
Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, Warszawa 1996.
Sprawdziłam, metody Gordona  bardzo często działają, o ile nie manipuluje się  innymi ludźmi:-)
beera13-04-2002 13:50:16   [#33]

Yhm

Gordona znam.

Czytałam i czytuję czasem.

Yhm- przypomnę sobie

Ewa z Rz13-04-2002 14:34:45   [#34]

Pączki!

Mnie chodziło o teorię Bliklego, zastosowana u niego w firmie. Podobno z bardzo dobrym skutkiem...

Zastosowałam sprawdzanie pisowni... wyskoczyło mi aż 6 błędów w takim małym zdaniu! No i trwało chyba dwa dni...

Więcej nie bedę! Chromolę błedy...

Gaba13-04-2002 19:44:20   [#35]

zostaw te maszynki...

... ale nie chromol tak za szybko, bo jak ci zrobią monografię pt. orotgraficzne popisy dyrektorstwa rzeszowskiego, to co?

Czy jesteś pewna, ze nie boisz się swoich błędów?

TAK - NIE

Czy jesteś pewna tego, co powiedziałaś?

TAK - NIE

Czy jestes pewna, że wolisz nas (szybka komunikacja, a więc i błędy)  niz orotografię?

TAK - NIe

Czy wiesz, że mogą donieść na uczlenię z nioskiem o odebranie magistra?

TAK - NIE

Ja tez wolę Was niż polską orotgrafię...
Ewa z Rz13-04-2002 19:55:25   [#36]

Wyniki ankiety

4 x TAK!

Pewnie dlatego, że pozazdrościłam Ci tego lejka...

Ewa z Rz13-04-2002 19:56:57   [#37]

a i jeszcze...

mam 2x mgr więc się nie boję...
Ewa z Rz15-04-2002 13:37:24   [#38]
A może to nie zamyka tylko otwiera... Tak dla podkreślenia wagi faktu...
Marek Pleśniar15-04-2002 20:35:41   [#39]

dla podkreślenia

byłby mgr z koroną!
Majka15-04-2002 20:48:32   [#40]

Bogna wykryła konkurs :)

Na stronie menisu. Niech się dzieci uczą, teraz one będą teczki robić- hi, hi...
Zostaną nauczycielami, będzie jak znalazł :-))))
beera18-04-2002 21:24:40   [#41]

No i sama

Zrobiłam sobie to wszystko o co was prosiłam na początku tego watku :-))

 

I jak teraz w związku z wyborami chcieli będa przyznać jednemu dzieciakowi w szkole jakąś parowkę wyborczą, to przyjdziecie do mnie z łapówką -)))

Marek Pleśniar18-04-2002 21:32:47   [#42]

a skąd wzięłaś na to wszystko czas?

hm?

organizatorko?

SławekL18-04-2002 21:40:44   [#43]

marek!!!

nie drażnij Asi:-)))
beera18-04-2002 21:47:08   [#44]

:-))

Slawek :-)))

 

jak ja lubię wuefistów :-)))

Marek Pleśniar18-04-2002 21:50:34   [#45]

będę

drażnił

wrrrrr:-))))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]