Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak pozostawić dziecko w kl I-III
strony: [ 1 ]
zemi14-06-2010 10:32:35   [#01]

Uczeń ma opinię z poradni, iż należy dostosować wymagania, stworzyć zespół wyrównawczy i rodzice powinni dużo pracować z nim w domu.

Nie daje to rezultatu. Rodzice wyrażają chęć pozostawienia dziecka na nastepny rok w tej samej klasie.

Stanowisko poradni jak wyżej, gdzie poradnia nie sugeruje pozostawienia.

Czy możemy pozostawić dziecko? (to jest naprawdę wskazane)


gaj14-06-2010 11:12:56   [#02]
Nie - proszę zobaczyć  § 20.9 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania ..........


izael14-06-2010 11:24:57   [#03]

Tak - proszę zobaczyć §20.9 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania...

 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Opinia poradni może stanowić opis problemów dziecka, wskazania do pracy, ale wcale nie musi zawierać sformułowania wprost, że konieczne jest pozostawienie na drugi rok w tej samej klasie. Opinia ma poszerzyć poznanie dziecka. PPP nie podejmują decyzji o niepromowaniu ucznia.

:)

gaj14-06-2010 12:37:09   [#04]
Do#3 .PPP wydaje opinię w sprawie...... Należy więc zapytać  wprost co PPP myśli o powtarzaniu przez ucznia "X" klasy.
izael14-06-2010 14:02:46   [#05]

Hmmm... to u nas tak nie ma. Jutro zadzwonię do PPP, by mi konkretnie odpowiedzieli.

Na logikę - to jest bez sensu. Dziecko badane w grudniu, objęte zajęciami wyrównawczymi, terapeutycznymi, rozmowy z matką i efekt znikomy. Nie da sobie rady w klasie II. Przecież opinia PPP jest ważna i aktualna i nie napiszą mi nic innego niż pół roku temu. To rada pedagogiczna postanawia...

Jersz14-06-2010 14:20:49   [#06]

W tej sprawie niezbedna jest odrębna opinia PPP wydana na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dziennik Ustaw 2003 nr 5 poz. 46)

§ 4. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

2) pozostawienia ucznia klasy l-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;

Pierwsza opinia, o której mowa w #1 dotyczyła zapewne -

§ 4. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;


post został zmieniony: 14-06-2010 14:22:57
Krzysztof Pom14-06-2010 14:20:51   [#07]

też miałem wątpliwości, MEN przysłał mi interpretację zapisu rozporzadzenia:

MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Kształcenia

Ogólnego i Wychowania

Warszawa, 2009 -06 -

v~

DKOW-1IMT - 5009 -

11109

Dyrektor

~~stawowej

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając na pismo w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów

zm.) w zakresie dotyczącym powtarzania klasy przez ucznia klasy I - III, uprzejmie

wyjaśniam:

Regulacje zawarte w § 20 ww. rozporządzenia jednoznacznie wskazują, że rada

pedagogiczna jest organem upoważnionym do podjęcia decyzji opowtarzaniu klasy

przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, a 'warunkiem niezbędnym do jej

podjęcia jest opinia wydana przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno -

pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz zasięgnięcie opinii

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Zapis ten jednoznacznie określa, że opinia wydana przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną powinna dotyczyć tylko sprawy pozostawienia ucznia klasy I - III

szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, co jest wskazane w § 4 ust. 1

pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.

w

pedagogicznych,

poz. 46).

Natomiast opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, dotycząca specyficznych

trudności w uczeniu się i zawierająca wskazania dotyczące rodzaju właściwych dla

ucznia zajęć, umożliwiających pokonywanie trudności szkolnych jest opinią, o której

mowa w § 6 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

2007 r. w

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

publicznych.

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

umożliwiających sprostanie tym wymaganiom. Systematyczna praca z uczniem,

zorganizowana przez szkołę oraz prowadzona przez rodziców, może przyczynić się

do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego małego ucznia, dlatego też trudno zakładać,

że opinia wydana np. na początku roku szkolnego, ma być podstawą do pozostawienia

ucznia

postępów ucznia w nauce może stanowić podstawę do zwrócenia się do poradni

psychologiczno - pedagogicznej o wydanie opinii w sprawie powtarzania przez

ucznia tej samej klasy [...]

NACZELNIK WVL)LIAŁU JtlttL--- Alina Sarnecka

podkreślenia moje

Nie umiem wkleic skanow.

 

 


post został zmieniony: 14-06-2010 14:24:30
izael14-06-2010 14:25:28   [#08]

nie odświeżyłam

ale nam w PPP powiedziano inaczej

a opinia MEN jest też tylko opinią i ja się np. z nią nie zgadzam, bo dla mnie nie wynika wprost, że opinia ma być właśnie w takiej sprawie tylko, że w ogóle ma być

ale sobie jeszcze przemyślę


post został zmieniony: 14-06-2010 14:30:14
jaris-114-06-2010 16:37:54   [#09]
I mnie też kiedyś panie z poradni przekonywały, że taka opinia z początku roku wystarczy, a mój wizytator stwierdził, że w żadnym wypadku! Ma być czarne na białym i już....
rzewa14-06-2010 19:32:39   [#10]

owszem, powinna być wydana opinia przez PPP właśnie w sprawie pozostawienia ucznia w klasie II sp, ale... obojętnie czy poradnia będzie zalecać pozostawienie ucznia  na drugi rok w kl II czy też odwrotnie - rp może zdecydować o niepromowaniu ucznia

decyzja o niepromowaniu należy do wyłącznych kompetencji rp - warunkiem formalnym jej wydania jest posiadanie opinii ppp w tej sprawie oraz opinii rodziców 

zemi14-06-2010 19:43:04   [#11]

zatem w praktyce pozostawienie ucznia klas I-III jest niemożliwe,

a przecież, jeśli już, to właśnie na tym etapie uczeń nie dający sobie rady powinien zostać i nauczyć się pisać, czytać i rachować :) W swojej nauczycielskiej karierze zostawiłam ucznia w klasie I na drugi rok. Doszedł potem do klasy VIII bez problemu. A takie twierdzenie  metodyków, że czego nie nauczy pani Zosia w kl I, to nauczy pani Marysia w kl II, a czego p. Marysia nie nauczy w kl II to nauczy p. Basia w kl III to czysta utopia.

Potem w kl IV problem. I dalsza kariera szkolna takiego dziecka to droga przez mekę.

rzewa14-06-2010 19:49:05   [#12]

dlaczego niemożliwe? - uważam, że jak najbardziej możliwe, zwłaszcza w sytuacji pełnej współpracy z rodzicami jak to jest u Ciebie

najtrudniej jest wtedy, gdy rodzice nie chcą złożyć wniosku do poradni lub nie przedstawią w szkole opinii

zemi14-06-2010 20:01:13   [#13]

A czy sądzicie, że poradnie takie opinie w sprawie pozostawienia z chęcią wydadzą? 

Bo jeśli opinia poradni nie będzie zawierać zalecenia o pozostawieniu, to i rodzice się wycofają. I wtedy trudno rodzica przekonywać, że to dla dobra jego dziecka.

Powinno to być jednoznacznie odgórnie uregulowane. Trudno jest rodzicom "skazywać" na niezdanie swoje dziecko.Gdyby to dotyczyło mojego dziecka i to ja miałabym decyzję podejmować, nie wiem co zrobiłabym. Łatwiej pogodzić się z czymś, co jest ode mnie nie zależne.

jaris-114-06-2010 20:03:30   [#14]
Tu sobie pozwolę nie zgodzić się z Rzewą, w przepisach napisano "na podstawie", a nie "po zasięgnięciu" opinii poradni.
rzewa14-06-2010 20:11:20   [#15]

racja - nieuważnie przeczytałam - opinia poradni powinna albo zalecać pozostawienie dziecka albo chociaż stwierdzać, że taka decyzja w danym przypadku powinna zostać rozważona

natomiast, jeśli opinia ppp będzie negatywna rp nie może zdecydować o pozostawieniu ucznia

co innego rodzice - rodzice powinni wiedzieć o takiej możliwości i umożliwić szkole otrzymanie opinii ppp (jest to jakaś postać zgody)

jaris-115-06-2010 12:56:00   [#16]
No i opinii rodziców nie traktujemy jako wiążącej...
mellaa06-06-2011 22:23:51   [#17]

Rodzic nie zgadza się na pozostawienie ucznia w trzeciej klasie. Podpisał propozycję oceny  i poszedł z dzieckiem do poradni na wniosek nauczyciela. Po konsultacji szkoły/ telefonicznej/ wiem, iż nie sprosta wymaganiom w klasie czwartej.

Rodzina naciska szkołę różnymi sposobami /prośba, grośba, płacz itp./ 

Czy jeśli nie otrzymamy opinii możemy pozostawić na podstawie ubiegłorocznej, w której napisano , że nie sprosta wymaganiom w kl.trzeciej. Oczywiście nie sprostał.

Mamy problem- dla dziecka to najlepsze ale nie potrafią tego zrozumieć rodzice. 

Krzysztof Pom06-06-2011 22:35:55   [#18]


Opinia nie jest już potrzebna. Zgodnie z obowiązującym rozporzadzeniem w sprawie oceniania:

§ 20.

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

rodzice wyrażaja swoją opinię, ale nie jest ona w żaden sposób wiążąca.

Wioleta D06-06-2011 23:21:03   [#19]

Poradnia nigdy nie wyda opinii, że zaleca pozostawienie dziecka na drugi rok - w tej samej klasie. Panie w PP-P bardzo dokładnie mi to wytłumaczyły.

Rodzice znali sytuację z poradnią, ale się uparli, że chcą zostawić dziecko na drugi rok w pierwszej klasie, było to z 10 lat temu i chociaż przepisy stanowiły wtedy inaczej, zostało. I dobrze się stało , co potwierdzam po 10 latach obserwując je teraz.

basias06-06-2011 23:58:53   [#20]

My dostajemy opinie z treścią "zaleca się powtórzenie..." szczególnie w przypadku ucznia klasy I.

Rację ma Krzysztof. Zmiana w rozporządzeniu o ocenianiu jest istotna: wniosek wychowawcy, opinia rodziców (nie musi być pozytywna)...

Myślę, że jednak wychowawca bez konsultacji z ppp nie podejmie takiej decyzji.

izael07-06-2011 11:25:36   [#21]

Opinia ppp nie jest potrzebna - Krzysztof to napisał w #19.

Myślę, ze wychowawca może podjąć decyzję o powtarzaniu klasy przez ucznia bez konsultacji z ppp,

bo nie zawsze rodzice wyrażają zgodę na to, by opinię udostępnić szkole.

Czasem wręcz nie idą z dzieckiem do poradni mimo naszych próśb i zaleceń powtarzanych przez kilka lat.

Jeśli jest już III klasa, dziecko nie umie czytać ze zrozumieniem , nie umie dość sprawnie pisać,

to powinno się rozważyć pozostawienie go na drugi rok, bo inaczej jest skazane na całe pasmo porażek.

graraz22-06-2015 09:19:39   [#22]

Wychowawca i rodzice podjęli decyzję o pozostawieniu dziecka w klasie I sp. Jakie procedury są z tym związane. Czy wystarczy tylko prośba rodziców i niepromowanie ucznia?

Ala22-06-2015 10:15:54   [#23]

wystarczy

atodobre22-06-2015 13:32:04   [#24]

A co, jesli dziecko ma być niesklasyfikowane? Mam dziecko z klasy 1 i dziecko z klasy 3, które nie chodzą do szkoly. Obydwu rodzice od września mają umieścić w placówkach wychowawczych.

To muszę mieć też opinię PPP?

rzewa22-06-2015 14:10:15   [#25]

TERAZ do tego opinia ppp NIE jest potrzebna

ola 1322-06-2015 15:25:08   [#26]

Rzewuś, ewidentnie widać, że finiszujemy. :-)

lkk23-06-2015 06:36:07   [#27]

Czy należy podjąć odrębną uchwałę dotyczącą niepromowania ucznia kl I szkoły podstawowej?

jaris-123-06-2015 09:23:08   [#28]

Wychowawca składa wniosek, a RP głosuje...

U nas wniosek ustnie - zapisany w protokole i później głosowanie.

Opinia potrzebna jest tylko rodziców (nie musi być pozytywna). Jeśli rodzice sami wyrażają taką chęć, to to jest ich opinia.

mstola24-02-2018 06:46:30   [#29]

gdzie znajdę odpowiedź na pytanie: czy można pozostawić dziecko tej samej klasie z klasy III SP, które rozpoczęło naukę w wieku 6 kat?

Jacek24-02-2018 10:16:56   [#30]

uoso

Art.  44o.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
robson05-03-2018 17:04:35   [#31]

To jak to jest w sytuacji gdy rodzic chce zostawić dziecko w klasie I sp? Ma napisać jakieś pismo do dyrektora? Opina poradni nie jest zła ale rodzic uważa że dziecko które poszło jako 6-latek do szkoły nie funkcjonuje najlepiej. Rodzic dzwonił do kuratorium i tam mu powiedziano, że wystarczy ustalić to z wychowawcą. Rodzic decyduje, ale ma to ustalić z wychowawcą. Taką dostał informację. Znam taką sytuację i się dopytuję o to, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. 


post został zmieniony: 05-03-2018 17:10:57
AnJa05-03-2018 17:09:09   [#32]


Poszedłby do nauczyciela najpierw - jeśli byłbym rodzicem wiarygodnym -powinno wystarczyć.

robson05-03-2018 17:30:58   [#33]

AnJa - był ale chodzi mi o samą papierologię

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]