Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opinia RP w sprawie arkusza organizacyjnego
strony: [ 1 ]
MMM27-04-2010 20:41:33   [#01]
Czy ktoś zechce sie podzielić wzorem uchwały w sprawie opinii o arkuszu organizacyjnym:))
Mentorek28-04-2010 07:15:27   [#02]
ups.... a jest ? ja zrobilem zapis w protokole (ile za pozyt, ile za negat, plus opinia ZZ)
rzewa28-04-2010 07:34:50   [#03]
nie ma pp do podejmowania takiej uchwały przez rp
wiksyd28-04-2010 07:39:40   [#04]
My podjęliśmy uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania arkusza. Treść jak zwykle. Czytałam, bodajże u Szklarczyka, że opinię powinno się wyrazić w formie uchwały.
post został zmieniony: 28-04-2010 07:40:11
rzewa28-04-2010 07:40:39   [#05]
owszem, ale... z czego wynika konieczność opiniowania arkusza?
sylwia28-04-2010 07:44:00   [#06]
no i jest to TYLKO opinia
DYREK28-04-2010 07:45:45   [#07]

wynika z prawa kaduka;-)

 

foki28-04-2010 07:54:20   [#08]
to u Was tylko opinia w formie uchwały RP? U nas jeszcze akceptacja sekretarza szkoły i starszego woźnego.
jaris-128-04-2010 07:57:41   [#09]

A nie z art. 41 pkt. 2 ust. 1 UoSO?

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

rzewa28-04-2010 08:02:43   [#10]

teraz, w kwietniu, to jest tylko projekt arkusza organizacyjnego - stanie się on arkuszem jak go OP zatwierdzi i...

arkusz organizacyjny i organizacja szkoły (w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć) to są zupełnie rózne dwie rzeczy...

:-)

jaris-128-04-2010 09:56:31   [#11]
Nie ma już "projektów". Są arkusze organizacyjne, a w arkuszu wpisujemy ilość godzin przeznaczone na poszczególne zajęcia w klasach i jest to ilość godzin w ujęciu tygodniowym...
Gaba28-04-2010 10:05:02   [#12]

Wpisujecie liczbę godzin, bo sa policzalne.

Ewo, organ może sobie podjąc uchwałę, żeby RP opiniowała... i trzeba wtedy, są takie organy.

annamaria28-04-2010 10:37:51   [#13]
podobnie jak rzewa uważam że to jakieś nieporozumienie by dawać projekt arkusza do głosowania na radzie
Gaba28-04-2010 10:45:57   [#14]

Ja uważam jeszcze gorzej niż wy, dziewczyny, ale mnie się nikt nie pyta. Nam OP jeszcze każe biegac do ZZ. a ZZ podpisza arkusz, jak nauczyciel wyrazi zgodę na obniżenie etatu.

Kogoś opuściło coś... -

Kropka28-04-2010 10:46:22   [#15]
 w klasach III gimnazjum rada pedagogiczna opiniuje mi zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego; opinię i datę jej podjęcia wpisuję do projektu arkusza
Bas28-04-2010 11:11:19   [#16]
Ja podaję jako pp opinii art. 42 ust. 2 p. 4. W arkuszu planujemy przecież godziny dodatkowo płatne i tu wymagana jest opinia RP. W punkcie jest nawet mowa o "propozycji dyrektora" - ergo o projekcie arkusza.
djb28-04-2010 11:33:57   [#17]

Czy "opiniowanie organizacji pracy  szkoły lub placówki" nie zobowiązuje do zaopiniowania arkusza organizacyjnego?

Dobrze gdy ludzie wiedzą co ich czeka w nowym roku szkolnym (jeżeli to można określić).

Arkusz do czasu zatwierdzenia przez właściwy organ jest projektem, zatem RP opiniuje projekt (tak jak projekt budżetu).

Rada swoje stanowiska wyraża w formie uchwał, zatem i ta opinia w formie uchwały. Tak robię. Zapewne nie jest to naruszeniem prawa, a osoby, których to dotyczy są zadowolone.

bosia28-04-2010 12:54:24   [#18]

nie opiniujemy arkusza w kwietniu

bo w ponadgimnazjalnych to arkusz całkowicie wirtualny

to co tu opiniować: pobozne zyczenia, zeby nabór był wiekszy?

foki28-04-2010 14:30:29   [#19]

w ponadgimnazjalnych???

Spoko. Przyjmujesz z kapelusza nabór chętnych do szkoły, rozpisujesz w arkuszu na drobne, przydzielasz godziny nauczycielom, zz-ty już szukają chętnych do zatrudnienia. A że we wrześniu będie kicha??? A co to OPINIUJĄCYCH  obchodzi? Nie było chętnych do szkoły? A miało być tak pięknie.

rzewa28-04-2010 15:49:43   [#20]

Arkusz do czasu zatwierdzenia przez właściwy organ jest projektem, zatem RP opiniuje projekt

ale DLACZEGO i PO CO ma ten projekt opiniować?

czym innym jest zapoznanie rp z planowanym przydziałem godzin dla nauczycieli - to robię i zalecam, żeby robić :-)

DYREK28-04-2010 15:57:56   [#21]

dawne wątki:-)

procedury opiniowania arkuszy

Rada Pedagogiczna -opinia arkusza

bosia28-04-2010 19:16:56   [#22]

przy tak dużej ilości i różnorodnosci przedmiotów w zawodowej ustalam z zawodowcami w każdej grupie przydziały przedmiotów (szczególnie kiedy mam różne programy w tym samym zawodzie)

tzn. podajemy weryfikacji mój wstępny przydział-ale dopiero do sierpniowego aneksu, bo wtedy mi sie kończy nabór do zaocznych

choć na pewno nie jest to na zasadzie: bo ja bym wolał

jaris-129-04-2010 09:47:16   [#23]

Przydział godzin jest jakby jakby kwintesencją arkusza oraganizacji i pewne większość z nas o tym mówi.

Jeśli chodzi o słownictwo, to mam takie zboczenie, bo onegdaj do kuratorium składało się "projekt", a od paru lat mój dotychczasowy wizytator uczulał nas: "to nie projekt, to arkusz!" Ale faktem jest, że do czasu zatwierdzenia, to formalnie możemy mówić o projekcie.

bosia29-04-2010 09:58:28   [#24]

masz rację, to jest arkusz

w sierpniu mamy już aneks 1

Krzysztof Pom06-05-2010 14:21:51   [#25]

Podnoszę wątek,
mnie nosi....

dla przypomnienia:

DYREK 28-04-2010 15:57:56   [#21]

dawne wątki:-)

procedury opiniowania arkuszy

Rada Pedagogiczna -opinia arkusza


DYREK 31-03-2008 11:20:57   [#44]

a może tak:-)

                                            Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez kuratora oświaty zwróciło uwagę na brak ujednolicenia i częste niezgodności z prawem oświatowym w konstruowanych przez kuratorów oświaty procedurach opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Naszym zdaniem istniałaby konieczność dokonania przeglądu i oceny zasadności stosowania niektórych wymogów proceduralnych.

 Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

  1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

  1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                              Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.

 

4. Przypadki żądania dodatkowych załączników.

Zdarza się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Doraźnie proponujemy wprowadzenia profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące. Umożliwiłoby to należyty i szybki przepływ informacji na drodze: szkoła, organ prowadzący, kuratorium oświaty a także obniżyłoby koszty utrzymania placówek oświatowych i zredukowało znacznie czas poświęcany na przygotowanie licznych dokumentów

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytania:

    1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?
    2. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki sporządzonego w formie wydruku komputerowego ?

3.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty docelowo wnioskuje o skreślenie w ustawie o systemie oświaty w art. 31 ust.1 punktu 6a mówiącego o tym, że kurator oświaty „opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy”.

Uważamy za wystarczające i dające duże możliwości kontrolne kuratorowi oświaty zapisy art. 33 i art. 34 ustawy o systemie oświaty.

 _________________________________________________

Czy OSKKO otrzymało odpowiedź? Byłaby przydatna.

Kopię się z koniem co do opiniowania... ręcę opadają, gębą ruszać już nie mogę... a co gorsza - kuratorium stoi na stanowisku, że rada musi opiniować arkusz. Mądre argumenty OSKKOwiczów nie docierają. Ja jest u Was? Czy OP stworzyły własne procedury związane z arkuszami? Kto może takowym podzieić się?

kreseczkę wstawiłem


post został zmieniony: 06-05-2010 14:23:02
fordek06-05-2010 19:23:35   [#26]

też potrzebuję pomocy co do opinii RP w sprawie arkusza - potrzebna czy nie ?OP nie chciał ale już sami nie wiemy jak ma być .

 

 

/

Krzysztof Pom06-05-2010 20:32:28   [#27]
fordek, to się ciesz, że masz spokój 
Power428-03-2011 15:07:27   [#28]

Ponawiam pytanie:

Czy OSKKO otrzymało odpowiedź?

Czy może ktoś wkleić? Nie mogę znaleźć, a projekty niebawem, coś chciałam sprawdzić.

airam29-03-2011 08:55:15   [#29]

W nawiązaniu do tego co napisała rzewa w poście  [#20] mam pytanie:

jeśli planuję ograniczenie etatu, to czy mogę powiadomić o tym  n-la przed zapoznaniem rp z planowanym przydziałem godzin np. 27.04, jeśli dodatkowo mam na piśmie od pozostałych dyrektorów z terenu OP informację o braku wolnych godzin z przedmiotu dla danego nauczyciela?

Bazia29-03-2011 14:10:17   [#30]
Nauczycielowi to mogłaś powiedzieć w każdym czasie, nawet we wrześniu, że zamierzasz ograniczyć mu etat. Pisma od kolegów dyrektorów są zbędne, równie dobrze mogłaś zebrać ustnie takie informacje , bo rozumiem, że z własnej inicjatywy szukałaś miejsca dla nauczyciela.  Tylko informacja od OP jest prawnie skuteczna w tej sprawie.
mstola21-04-2017 11:51:41   [#31]

Czy ktoś zechce się podzielić wzorem uchwały w sprawie opinii o arkuszu organizacyjnym:))

AnJa21-04-2017 13:35:32   [#32]

uchwała jest prosta:

Tada Pedagogiczna Szkoły X wyraża pozytywną/negatywną opinię w sprawie projektu Arkusza organizacji Szkoły X na rok szkolny 2017/2018 przedstawioną przez dyrektora szkoły.

Przy negacie: uzasadnienie.

Gorzej z podstawą prawna- bo tej nie ma.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]