Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej
strony: [ 1 ]
kinia282026-04-2010 06:44:27   [#01]
Mam kilkoro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. ze względu na rozwój umysłowy, niepełnosprawność ruchową, niedosłuch, niedowidzenie...  Dla tych dzieci przydzielam zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z orzeczeniem: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne...  W związku z tym w arkuszu organizacyjnym będą one ujęte jako rewalidacyjne dla tych dzieci osobno, a oprócz tego dla innych potrzebujących, zgodnie z opinią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne, ale już nie jako rewalidacyjne. Czy dobrze myślę?
nela226-04-2010 08:40:56   [#02]
A mój OP nie chce dawać godzin na rewalidację mimo orzeczenia z poradni ...mam do tego wykorzystać godziny z art.42....
nela226-04-2010 08:43:09   [#03]
Podajcie mi podstawę prawną na przydzial godz. rewalidacyjnych...Ile godzin mogę zaplanować dla ucznia...
koala26-04-2010 19:19:17   [#04]

Op musi, jeśli dzieci mają orzeczenia. Ile godzin, to już zależy od dobrej woli, może być nawet 1 tygodniowo, u mnie są 4-SP a w G- 5 na dziecko. Natomiast dzieci z opiniami, to może być art42 - tutaj to tylko dobra wola OP.

Art. 1 ust. 5 i 5a oraz Art. 71b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167)*

shegreta17-08-2011 14:20:28   [#05]
Czy mogę zaplanować prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem (słabowidzący) realizowanych przez polonistę i matematyka, którzy nie mają tyflo?
hanabi17-08-2011 15:23:32   [#06]

"Jakie to są zajęcia rewalidacyjne...?

1. Jakie to są zajęcia rewalidacyjne wg nowych przepisów, skoro logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze itd. są zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

2. Z jakich godzin mają być realizowane w szkole specjalnej zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a z jakich godzin, zajęcia rewalidacyjne?

3. Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne, z jakimi kwalifikacjami (czy muszą to być specjaliści tak jak w przypadku zajęć specjalistycznych)?

4. Ile czasu mają trwać zajęcia rewalidacyjne 45 minut, czy 60 minut, tak jak zajęcia specjalistyczne?

5. Czy wszystkie powyższe sprawy będą unormowane w jakimś rozporządzeniu np. w nowym o ramowych planach nauczania?

Odp.:

Aktualnie obowiązujące przepisy już teraz regulują rodzaj zajęć zarówno rewalidacyjnych, jak i specjalistycznych, a także wskazują beneficjentów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów niepełnosprawnych, a ich rodzaj powinien być wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przepisy § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), regulują, że w szkolnym planie nauczania dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne:

  1)   korekcyjne wad postawy,

  2)   korygujące wady mowy,

  3)   orientacji przestrzennej i poruszania się,

  4)   nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

  5)   inne, wynikające z programów rewalidacji.

Zajęć rewalidacyjnych nie dzieli się zatem na: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, inne terapeutyczne), gdyż te stanowią oddzielną kategorię zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin z tzw. obowiązkowej ramówki. Mogą być prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje właściwe do określonego rodzaju zajęć. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

Zajęcia specjalistyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być natomiast organizowane dla wszystkich uczniów, którzy ich potrzebują, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

Przepisy ww. rozporządzenia regulują, że:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od ww. określonej.

Natomiast w ramach zajęć specjalistycznych wyróżnia się następujące rodzaje zajęć:

  1)   korekcyjno-kompensacyjne - organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;

  2)   logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;

  3)   socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym -organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.


Konsultant MEN"


może tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie ( cytat pochodzi ze strony efektywnośc kształcenia)


post został zmieniony: 17-08-2011 15:36:20
stoner17-08-2011 20:54:22   [#07]

[#04] -

Rozporządzenie w sprawie - Ramowych Planów Nauczania

§ 2.

10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.


Minimum  musi  być 2 godziny (liczba mnoga).

Caro17-08-2011 20:56:05   [#08]

są pewne nieścisłości  w tekście powyżej - oby tylko te:

§ 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

§ 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 ... chyba, że ja coś pokręciłem

Ala18-08-2011 00:38:05   [#09]

rozporządzenie, które przywołujesz jest z dnia 17 listopada 2010,  :-)

cytowane wyżej jest z 2003 roku

w gimnazjum i przedszkolach obowiązuje nowe od 1.09.2011

w sp i ponadgimnazjalnych wejdzie w życie 1.09.2012

do tego czasu stosuje się stare

 

 

śliwka g26-08-2011 21:35:02   [#10]

Witam

Uczeń ze świeżym orzeczeniem o upośledzeniem w stopniu lekkim. W zaleceniach m.in. kształcenie specjalne i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Co dalej? Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Bas26-08-2011 22:37:33   [#11]
Stanowczo za mało danych o uczniu (zobacz wpisy na tym wątku). Dziecko z SP czy gimnazjum? Jeżeli z SP - stosujesz stare rozp., jeżeli z gimn. (przedszkole?) - nowe. Na forum dużo w tej sprawie.
śliwka g27-08-2011 11:45:26   [#12]

Bas, dziękuję

Zajęcia w sp kl. IV. W nauczaniu miało dziecko 2 godz. w tygodniu.


Bas27-08-2011 17:34:40   [#13]

Nie wiem, czy jeszcze potrzebujesz pomocy? W tym roku (ostatni raz) dzieciak "idzie" starym rozp. Przydzielasz mu 2 godz. (jak do OP, to i więcej) rewalidacji. Musi być prowadzona przez specjalistę oligofrenopedagogiki. Realiazuje normalna podstawę, dostosowane są wymagania.

W przyszłym roku - wg nowego rozp. IPET-y i takie tam różne. Wszystko jest w rozporządzeniu.

Możesz też pozyskać bezpłatne podręczniki dla tego ucznia ze WSip-u (j.pol, przyroda, matem. - chyba wszystko). Zapotrzebowanie wysyła KO - zobacz na stronie MEN.

Praca z takim dzieckiem jest ciężka, trzeba mu dostosować formy i metody, wymagania i całą resztę. Musi się jakoś znaleźć i grupie.

Marla27-08-2011 19:59:33   [#14]

mam ucznia z upośl. lekkim w gimnazjum i ma zalecaną rewalidację, w gimnazjum już obowiązuje nowe rozp. o ppp

w związku z tym mam mu zapewnić zajęcia z karcianych  czy mogę dodatkowo prosić OP o godziny rewalidacji - w latach ubiegłych OP dawał w takich przypadkach 3 godziny na tydzień

jaką podstawą prawną się wesprzeć?

Caro27-08-2011 20:06:25   [#15]
ktoś pisał na forum, że rewalidacyjnych nie przydziela się z karcianych
Marla27-08-2011 20:27:36   [#16]
nie chodzi mi o rewalidacyjne z karcianych tylko zajęcia wyrównawcze z karcianych (mam na myśli pomoc psych.-ped.) i  czy wtedy uczeń powinien mieć jeszcze rewalidację czy też organ już nie wyrazi zgody i ma do tego prawo
Bas27-08-2011 22:48:38   [#17]
Przeczytaj ten wątek uważnie, np. #4.
juasia04-01-2012 18:21:18   [#18]
a u mnie uczniowie mają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedostosowania społecznego oraz zespołu Aspergera. Jakie im zajęcia rewalidacyjne przydzielić przydzielić? Socjoterapię, terapię pedagogiczną, czyli korekcyjno-komepensacyjne?

Ala04-01-2012 21:51:55   [#19]

moim zdaniem - socjoterapia indywidualna lub grupowa w zależności od potrzeb (prowadzi specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami)

ale sprawdź co mają w zaleceniach w orzeczeniu :-)

Caro07-01-2012 13:57:41   [#20]
 Czy można prowadzić zajęcia: socjoterapia indywidualna?
hanabi07-01-2012 16:50:20   [#21]

liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów

 

AMS03-09-2015 14:08:25   [#22]

podnoszę wątek. Ile godzin obecnie rewalidacji indywidualnej w szkole podst.? (gdzieś znalazłam że 190 na cykl kształcenia)

rzewa03-09-2015 19:51:57   [#23]

2 godziny tygodniowo, nie mniej niż 190 godz w cyklu kształcenia

shegreta04-09-2015 00:19:34   [#24]

A jaki jest tygodniowy wymiar dla nauczyciela? 18? 20?

 

kazdun04-09-2015 01:27:01   [#25]

Nie ma etatu "Nauczyciel rewalidacji", przynajmniej w nas. nauczyciele dostają godziny wg. posiadanych kwalifikacji. OP zgodziła się dać je do etatu, więc niektórych to mocno ratuje.

A teraz z innej beczki: z orzeczenia dla ucznia z Aspergerem w 1 klasie gimnazjum ogólnodostępnego

"należy zorganizować następujące formy pomocy:rewalidacja indywidualna, korekcja i kompensacja zaburzonych funkcji, rehabilitacja ruchowa - męczliwość mięśni, terapia SI - nadwrażliwość słuchowa i dotykowa, terapia psychologiczna - podnoszenie samooceny, terapia grupowa - podnoszenie kompetencji społecznych, terapia logopedyczna". Jakieś szaleństwo!

dzieciak w szkole od 8-16 czasem dłużej, bo jak ma zapisane to ma mieć (cytat z mamy).  no to ma wszystko oprócz terapii SI bo tego w szkole nie mamy. A.... i nie je obiadu, bo okrągłe - nie, sosy - nie, zupy - tylko rosół z ryżem itd. jak to Aspi.

Żal mi go strasznie, bo potwornie jest umęczony - 10 godzin ekstra to okropnie dużo.

 

olaszyma04-09-2015 13:58:44   [#26]

A tak przy okazji kto realizuje rewalidację ruchową ? Tzn jakie musi mieć kwalifikacje? Założyłam nowy wątek, ale tam nikt nie chce mi odpowiedzieć. więc może tutaj... :-(((

 

ewaannak04-09-2015 16:02:58   [#27]

U nas mgr fizjoterapii +pedagogiczny kurs kwalifikacyjny

shegreta04-09-2015 19:22:30   [#28]

Do kazdun: Uważam, że się mylisz. Twierdzisz, że nie nie ma etatu "nauczyciel rewalidacji" - a na jakiej podstawie? Jeśli zatrudniam nauczyciela, który realizuje zajęcia dla 11 np. uczniów (np. tyflopedagog wraz z kwalifikacjami do surdo) to przecież to jest nauczyciel a nie woźny. I zatrudniając go muszę ustalić dla niego tygodniowy wymiar czasu pracy.

Rzecz w tym, że próbuję znaleźć pp do wymiaru zatrudnienia. Dlatego zapytałam: z jakiego wymiaru realizuje te zajęcia? 22/18? 22/20? Jeszcze inaczej? A jeśli ma 6 h rewalidacji i 13 h świetlicy szkolnej to muszę mu zrobić etat łączony przecież - z 6/18 + 13/26? Czy z 6/20 + 13/26?

Podsumowując: albo stosuję art. 42 ust. 3 w którym czytam, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli m.in. szkół podstawowych, gimnazjów etc. wynosi 18 h (tabela istotnie, nie wskazuje nauczyciela rewalidacji, ale to nie znaczy, że takiego nie ma!!! Tak, jak w tabeli nie ma pedagoga czy doradcy zawodowego - bo dla nich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 (jak stanowi ust. 7 p. 3) określa OP. I tu również nie wymienia się nauczyciela, któremu przydzielono zajęcia rewalidacji. 

Uff.... dlatego pytam once again: z jakiego wymiaru mam zatrudnić osobę, która prowadzi w szkole zajęcia z rewalidacji? (jak wskazuje kazdun, takiej osoby w szkole nie ma, więc nie wiem, jak ją bezpiecznie nazwać).

 

Jeśli mój sposób myślenia jest zły i zostanie mi to wykazane - odszczekam wszystko :)

Jacek04-09-2015 19:32:52   [#29]

Odpowiedź MEN w tej sprawie

shegreta04-09-2015 20:30:03   [#30]

Dzieki Jacku za link.

 Zatem slusznie wnioskowakam, że nauczycieli realizujących zajecia rewalidacji obowiazuje art. 42 ust. 3 i w zwiazku z tym nauczyciel rewalidacji obowiązuje tygodniowy wymiar w ilosci 18 h :)

 


post został zmieniony: 04-09-2015 20:32:18
rzewa05-09-2015 09:45:30   [#31]

hm... wszystko zależy od tego czy wg umowy jest to nauczyciel rewalidacji (bo tak u was przyjęto) czy pedagog, czyli

nauczyciel (prowadzący zajęcia rewalidacji) - pensum 18

pedagog (prowadzący zajecia rewalidacji) - pensum ustalone przez OP


post został zmieniony: 05-09-2015 09:46:06
shegreta05-09-2015 13:18:11   [#32]

Oczywiście, rzewo, zgadza się. U mnie mam tak (i teraz już wiem na 100%, że dobrze)

tyflopedagog - 12/18

pedagog z kwalifikacjami do rewalidacji - pensum łączone (z 20/20 + 6/18) zgodnie z uchwałą OP

nauczyciel przyrody z kwalifikacjami do rewalidacji - 18 h przyrody + 4 rewalidacji jako ponadwymiarowe.

Ufff.... :)


post został zmieniony: 05-09-2015 13:18:47
rzewa05-09-2015 14:28:33   [#33]

ten pedagog powinien mieć tylko 20/20, bo godziny wspomagania nie mogą być godzinami ponadwymiarowych,  a rewalidacji to godziny wspomagania, natomiast mógłby mieć 16 godzin pedagoga i 4 rewalidacji wszystko z pensum 20 (n-l musi mieć jedno pensum)

a ten ostatni n-l ma 22 godziny z pensum 18 czyli 18 godz przyrody i 4 godziny rewalidacji - nie wiadomo które z tych godzin są ponadwymiarowe

Marla23-09-2015 12:29:25   [#34]

Właśnie otrzymałam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dziecko w normie intelektualnej, ale z niepełnosprawnością ruchową i w ramach rewalidacji mam zapewnić rehabilitację ruchową

nauczyciela nie mam, więc powinnam zatrudnić chyba rehabilitanta na umowę zlecenie z odpowiednią stawką za godzinę - czy tak?

a poza tym to aż wierzyć mi się nie chce, że poradnia może dać takie zalecenia a szkoła ogólnodostępna musi je zrealizować

tyflopedagoga też mam mieć ale nie ma go w całym powiecie i co mam zrobić ....

podpowiedzcie czy dobrze myślę z tą rehabilitacją ruchową

shegreta23-09-2015 17:25:09   [#35]

ja dałam nauczycielowi z gimnastyką korekcyjną.

cynamonowa23-09-2015 19:14:15   [#36]

Jeśli znajdę to jutro wkleję odpowiedź z MENu odnośnie rehabi;itacji ruchowej jaką zalecono w orzeczeniu u mojego ucznia.

Odpowiedź brzmiała, iż szkoła masowa nie jest placówką medyczną, która musi zapewnić takie zajęcia. Polecono także by zwrócić się do poradni aby ta zweryfikowała takie zalecenia. Tak się taż stało. ( to tak w wielkim skrócie)

Marla23-09-2015 20:41:52   [#37]

Będę baaaaardzo wdzięczna i czekam z niecierpliwością

cynamonowa24-09-2015 17:52:11   [#38]

Marla - podaj maila na pw

AMS10-03-2016 14:36:59   [#39]

w innym wątku medytowałam nad tym problemem, zanim znalazłam ten. Droga CYNAMONOWA, dla mnie taka odpowiedz uratuje b. trudną sytuację. więc dołączam się do prośby. mój e-mail: anna.szalwia@gmail.com

 

Renatka13-03-2016 19:43:21   [#40]

czy mogę też prosić może w wymianie

 

 

barkuk21-10-2016 23:07:15   [#41]

Czy np. pedagogowi (pensum 24) można dodac 8 godz. ponadwymiarowych zajęć korekcyjno -kompensacyjnych? 

 

Oczywiscie, Organ Prowadzący uważa,że nalezy te godziny prowadzić jako art 42.ust 2 ( w ramach 40 godzin pracy).

 

Nie chcę dać tych godzin,a  przecież powinni ?

rzewa22-10-2016 02:20:02   [#42]

Pedagog oczywiście może te zajęcia prowadzić, o ile ma stosowne kwalifikacje, ale w ramach swojego pensum a niejako zajęcia w ramach art 42 ust 2 KN

jeśli OP nie dał dodatkowych godzin na te zajęcia to oznacza, że OP po prostu zmniejszył o 8 liczbę godzin opieki pedagogicznej


post został zmieniony: 22-10-2016 02:20:27
gimnazjum20-12-2017 12:11:26   [#43]

Uczeń autystyczny ma n-la wspomagającego, zajęcia logopedyczne i socjoterapię w ramach rewalidacji. Socjoterapeutę zatrudniam z Poradni - jakie pensum? ( bo wg naszej uchwały OP rewalidacyjne zajęcia 25 godzin pensum a socjoterapia - 18 godzin.

Ala20-12-2017 13:20:29   [#44]

zgodnie z uchwałą OP

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]