Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Adaa15-02-2010 21:39:58   [#251]

ja jestem innego zdania

dysfunkcje jak wiadomo nie towarzyszą dziecku do końca

dziecko ma prawo rozpocząc nauke w szkole wyzszego rzędu z "czysta kartą"


Markal19-02-2010 13:56:06   [#252]
Czy konieczne jest wpisywanie daty urodzenia na świadectwach, arkuszach ocen jeśli podamy informację nr PESEL?
Ala19-02-2010 14:29:18   [#253]
myślę, że data urodzenia jest czytelniejsza, w numerach pesel dzieci czasami do do cyfr miesiąca dodane jest 20 i dla osób, które tego nie wiedzą samo sprawdzenie poprawności danych może być utrudnione
Gaba19-02-2010 16:32:47   [#254]

są osoby z "nietypowym" peselem - dwunarodowcy, nie da się odczytać daty urodzenia, bo dostają ją jakoś z komputera czy cóś. A i teraz dzieciaki nowo narodzone mają ponoć inaczej nadawane.

beera22-02-2010 17:58:45   [#255]
nie ma rady - trza to kończyć i słać w tym tygodniu :)
Ala22-02-2010 20:48:15   [#256]
o kurcze, a ja jutro wylatuję
Ala22-02-2010 21:06:25   [#257]

no to zanim polecę to wkleję to co dotychczas ustaliliśmy:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Naszym zdaniem, powinno być:

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

Proponujemy:

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnimroku nauki w gimnazjum oraz datai podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz datai podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia wyników wydrukowanych w poprzednim  roku (semestrze).
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

2.      Dotyczy wzorów świadectw szkół prowadzących kszatłcenia zawodowe

 

Uważamy, że brak na świadectwie informacji  o zawodzie, w którym było prowadzone kształceniew znacznym stopniu utrudni (a czasami wręcz uniemożliwi)określenie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły,zawodu, w którym absolwent szkoły jest upoważniony potwierdzić kwalifikacje zawodowe.

 

Ponadto, naszym zdaniem, świadectwo ukończenia szkoły policealnej nie jest dokumentem potwierdzajacym wykształcenie średnie,gdyż takie wykształcenie musi posiadać osoba przyjmowana do szkoły policealnej.
Z powyższych względów proponujemy zmiany w zapisach wzorów świadectw (na dole pierwszej strony):

 

technikum i technikum uzupełniające

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

zasadnicza szkoła zawodowa

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

szkoła policealna

 

"Świadectwo jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

3.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

4.       Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?Proponujemy, aby w§ 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

5.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

6.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce -
Warszawa, województwo mazowieckie
dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

7.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

8.       W arkuszach ocen dla szkoły podstawowej nie przewidziano miejsca na wpisanie, jakiego języka obcego nowożytnego dziecko uczyło się w klasach I – III

9.       Brak instrukcji do wypełnienia tabeli w arkuszach ocen dla klas I – III w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (wiersz 3). Naszym zdaniem brak jest możliwości umieszczenia w tabeli znajdującej sie w wierszu 3 oceny uwzgledniającej opis  poziomu opanowania umiejętności i wiadomości.
Ponadto, jak to co w tym arkuszu się umieści przełożyć na świadectwo? Trzy kolumny w tabeli sugerują przypisanie uczniów do trójstopniowej skali ocen (bardzo dobry, średni, słaby)

Może się zdarzyć uczeń, któremu nie możemy zaznaczyć "miewa trudności" bo on zupełnie nie będzie sobie radził z nauką i nie "MIEWA" tylko "MA" trudności.  Jak takiego ucznia opisac w tym arkuszu?

10.   W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

11.   We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

12.   Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

13.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

14.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

teka5715-03-2010 19:31:20   [#258]
Jeżeli zapis w dzienniku=zapis w arkuszu= zapis  na  świadectwie,to  chyba oczywiste,że ma być  tytuł ( mgr lub  inny) i pełne mię i nazwisko nauczyciela wychowawcy( tak mnie uczono i tak u siebie robimy od lat)
krystyna27-04-2010 00:39:59   [#259]

no i jest:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych


(Projekt skierowany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Wzory świadectw nr 1

Wzory świadectw nr 2

Wzory świadectw nr 3

Wzory świadectw nr 4

Warto przeczytać uzasadnienie.

Prawie wszystkie uwagi OSKKO zostały przyjęte - szkoda mi tylko nieuwzględnienia możliwości drukowania kolejnych kartek... (ale obiecali, że się zastanowią...) 

Ze świadectwa zniknęła data uchwały RP - a były na jej temat dyskusje, oj były...

No i sprawa arkuszy ocen klas 1 w gimnazjum - dyskusja też była, głosy podzielone, niektórzy założyli już we wrześniu, a inni czekali na ewentualne zmiany...

a w uzasadnieniu czytam:

 ........Skrócony termin wejścia w życie powyższych przepisów i wzorów druków jest konieczny, gdyż przepisy te i wzory muszą zacząć obowiązywać jeszcze w bieżącym roku szkolnym 2009/2010.

I tak świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum, według nowego wzoru 11-13, powinny być wydane uczniom już w czerwcu 2010 r. (zajęcia edukacyjne w bieżącym roku szkolnym kończą się 25 czerwca 2010 r.). Od 1 września 2009 r. w klasach I gimnazjum realizowana jest bowiem nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), która przewiduje innych katalog zajęć edukacyjnych realizowanych w gimnazjum (np. nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa). 

Skrócony termin wejścia w życie dotyczy to również wzoru arkusza ocen dla ww. uczniów, które powinny być założone jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego (wzór Nr 52).

(dopiszę - ja czekałam ;-)


 

 


post został zmieniony: 27-04-2010 00:41:58
beera27-04-2010 09:03:06   [#260]

Prawie wszystkie uwagi OSKKO zostały przyjęte - szkoda mi tylko nieuwzględnienia możliwości drukowania kolejnych kartek... (ale obiecali, że się zastanowią...) 

bo ta uwaga nie może być skonsumowana  tutaj, lecz w rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania - tam powinien być okreslony sposób prowadzenia arkuszy.

Mysmy tam tę uwagę wnieśli i mam nadzieję, ze będzie uwzględniona:)

rzewa27-04-2010 17:14:05   [#261]
natomiast szkoda, że nadal na świadectwie ukończenia szkoły policealnej ma być umieszczone stwierdzenie: Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego - kiedy to nie do końca prawda jest... :-(
bogna27-04-2010 20:40:17   [#262]

W opinii OSKKO brak na świadectwie informacji o zawodzie, w którym było prowadzone kształcenie, w znacznym stopniu utrudni (a czasami wręcz uniemożliwi) określenie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, zawodu, w którym absolwent szkoły się kształcił. Uwaga nie została uwzględniona.

 

 Konia z rzędem dyrektorowi technikum uzupełniającego,

który na podstawie świadectwa ZSZ bez określonego zawodu (a tylko z wymienionymi przedmiotami kształcenia zawodowego)

potrafi określić, czy spełnione są wymagania tzw. "właściwej podbudowy programowej":

 

http://www.men.gov.pl/images/docs/podbudowa%20programowa%20w%203-letnim%20tu.pdf

 

Bo przecież w TU kształcić się może absolwent ZSZ i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mieć nie musi.

 

 


post został zmieniony: 27-04-2010 20:44:28
bosia27-04-2010 21:49:30   [#263]

no to się zlikwiduje technika uzupełniające;-)

krystyna27-04-2010 22:27:48   [#264]

upewnię się:

daty u przykładowego poprawkowicza, który przystąpił również do sprawdzianu wiadomości i umiejętności - w arkuszu ocen gimnazjum:

28

Informacja o:

1) egzaminach:

a) poprawkowych

b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności.

(zajęcia edukacyjne, ocena, data)

chemia, 25 sierpnia 2009, dopuszczający

           ----------------

chemia, 29 sierpnia 2009, dostateczny

29

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

31 sierpnia 2009 promowany ?

24 czerwca 2009r. niepromowany.

Czy po poprawce i po sprawdzianie, w pozycji 29 ciągle zostanie tylko data uchwały czerwcowej ?

A może w sierpniu należy mu dopisać drugą (tą czerwoną) ???

------------------------------------------------

No i jeszcze data wydania świadectwa:

 z projektu rozp:

§ 13.5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 9, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jako datę wydania świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

i o ile do wzorów arkuszy ocen wprowadzono zapis dotyczący sprawdzianu wiadomości i umiejętności, to w zacytowanym par.15 chyba go brakuje ?


to może tak ? 

§ 13.5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 9, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jako datę wydania świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy, lub egzamin klasyfikacyjny lub przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu / przeprowadzenia sprawdzianu.

--------------------------------------------

 a o tej uchwale RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji myślę sobie tak:

po co ona w ogóle jest ?  co to za "sprawa"  i czemu ma być "uchwalana"  ???

wprawdzie powoli wychodzi ona z aktów prawnych, z ustawy o systemie oświaty wreszcie wyrzucono "zatwierdzanie", teraz z projektu rozp. o świadectwach znika data uchwały z druku świadectwa, ale to wszystko i tak się kupy nie trzyma,

bo wygląda to raczej na siłę przyzwyczajenia niż na faktyczną potrzebę "uchwalania", skoro nawet w uzasadnieniu do rozp. czytamy:


13. W projekcie rozporządzenia proponuje się niezamieszczanie we wzorach świadectw wydawanych przez szkoły informacji, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę „na podstawie uchwały rady pedagogicznej".

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy.

Rada pedagogiczna nie może zmienić tak ustalonych ocen klasyfikacyjnych. Jedną ze stanowiących kompetencji rady pedagogicznej jest podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, co nie odnosi się do kwestii ustalania ocen klasyfikacyjnych.(no to pytam - do czego się odnosi ???)

Data podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji jest odnotowywana w arkuszu ocen każdego ucznia. Arkusz ocen, w odróżnieniu od świadectw wydawanych uczniom, jest przechowywany na stałe w szkole. W związku z tym nie ma konieczności umieszczania podobnej informacji na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

(siła argumentacji zawarta w 2 ostatnich zdaniach, po prostu mnie powaliła. Czytam je i czytam i wyobrażam sobie inne "niepotrzebne" zapisy, które powtarzają się w obydwu tych dokumentach...) 

 -----------------------------------------

szkoda, że MEN do dzisiaj mi nie odpowiedział na pytanie dotyczące niespójności dat w arkuszach i na świadectwie...

ale teraz już chyba nie musi, bo niespójność została "zlikwidowana" ! ;-)

skoro nie wiemy jak ? - nie piszmy wcale !

pozdrawiam  

 ----------------------------------

a gdyby się komuś chciało zajrzeć do mojego przykładowego poprawkowicza i pomóc mi w rozpracowaniu dat tych nieszczęsnych uchwał RP - to barrrrdzo proszę !


dyrlo28-04-2010 17:27:56   [#265]

krysiu - chciało mi się zajrzeć, przeczytałam ale...

Nic nie rozumiem z tą chemią, dlaczego po otrzymaniu z klasyfikacyjnego - dopuszczający on jeszcze zdawał poprawkę na dostateczny? Poprawka to po niedostatecznym jest. (a może Ty sie pomyliłaś? i 25.08. jest niedostateczny?)

Zakładając, że się pomyliłaś to my nie wpisujemy do arkusza przed poprawką tego czy On jest promowany czy nie. Wpisujemy tylko przy przedmiocie - nieklasyfikowany

potem - niedostateczny (tam gdzie Ty masz dopuszczający)

potem poprawka - dostateczny

A w 29 - data poprawki i promowany, albo data 24.06.2009 i niepromowany - Wpisujemy to dopiero po poprawce.

 Nie wiem czy dobrze ale tak zrobiłam 2 razy w ciągu ostatnich 10 lat.

 

krystyna28-04-2010 18:44:31   [#266]

o ! dzięki dyrlo,

nawet nie zauważyłam, że zapisy w tabelce niźle mi się rozjechały !

No to ją dorobię i sprawa wygląda tak:

 • uczeń niepromowany w czerwcu
 • zdaje poprawkę na dop.
 • zdaje "sprawdzian" na dost.
 • no i pytanie o daty tych nieszczęsnych uchwał / uchwały: 

Informacja o:

1) egzaminach:

a) poprawkowych

chemia, 25 sierpnia 2009, dopuszczający

b) klasyfikacyjnych

------

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności.

chemia, 29 sierpnia 2009, dostateczny

(zajęcia edukacyjne, ocena, data)

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

..... sierpnia 2009 promowany ?

2) niepromowany

24 czerwca 2009r. niepromowany.

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkołypost został zmieniony: 28-04-2010 18:46:59
dyrlo28-04-2010 19:24:05   [#267]
 • no i pytanie o daty tych nieszczęsnych uchwał / uchwały: 

  Informacja o:

  1) egzaminach:

  a) poprawkowych

  chemia, 25 sierpnia 2009, dopuszczający

  b) klasyfikacyjnych

  ------

  2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności.

  chemia, 29 sierpnia 2009, dostateczny

  (zajęcia edukacyjne, ocena, data)

  Data uchwały rady pedagogicznej:

  1) promowany (z wyróżnieniem)

  29 sierpnia 2009 promowany

  2) niepromowany

  3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

  4) nie ukończył szkoły • post został zmieniony: 28-04-2010 19:24:44
  dyrlo28-04-2010 19:25:29   [#268]

  Nie umiem wykasować pierwszej linijki.

  Zrobiłabym tak, jak wyżej.

  krystyna28-04-2010 19:26:24   [#269]

  jeszcze raz dzięki !

  a data wydania świadectwa- to: ........................ 

  Ala28-04-2010 20:19:04   [#270]
  29 sierpnia
  rzewa28-04-2010 20:39:58   [#271]

  tylko nie wiem dlaczego miał sprawdzian 29.08 skoro zdawał poprawkę z tej chemii 25.08?

  jeśli już była z chemii ocena niedostateczna i uczeń (rodzice) zakwestionowali ją, to bym sprawdzian zrobiła jeszcze w czerwcu (ew. na początku lipca) i dopiero jeśliby z tego sprawdzianu wyszło nadal to samo (ndst), to dopiero poprawka w sierpniu

  w odwrotnej kolejności to jakoś sensu nie ma....

  Ala28-04-2010 22:01:38   [#272]
  wygląda tak, jakby zakwestionowali egzamin poprawkowy
  mariwu29-04-2010 17:49:22   [#273]

  Z projektu rozporządzenia:

  § 31. W roku szkolnym 2009/2010 informację, o której mowa w § 3 ust. 6, przekazuje się rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010 r

  Czy to przypadkiem nie jest pomyłka?

  Paragraf 3 ust. 6 mówi o zaświadczeniu wydawanym absolwentowi szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. O "informacji przekazywanej rodzicom dziecka" mówi paragraf 3 ustęp 5.

  rozsypywały mi się cytaty ustępów z rozporządzenia, dlatego tylko pytanie


  post został zmieniony: 29-04-2010 17:58:11
  rzewa29-04-2010 17:55:57   [#274]

  owszem jest literówka:

  § 31. W roku szkolnym 2009/2010 informację, o której mowa w § 3 ust. 6 [powinno być: ust. 5], przekazuje się rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010 r.

  mariwu29-04-2010 18:01:15   [#275]

  Dzięki rzewa. Chciałam się upewnić.

  UWAGA!
  Nie jesteś zalogowany!
  Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
  Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
  Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
  Logowanie i/lub zakładanie konta.

  strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]