Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wysługa nauczyciela w drugim miejscu pracy - odpowiedź Men
strony: [ 1 ]
Adaa06-11-2009 23:42:50   [#01]

 Fragment mojego zapytania do Men :


MINISTERSTWO

                                                                                                                                     EDUKACJI NARODOWEJ

                                                                                                                                    Departament Strategii

                                                                                                                                   Al. J. Ch. Szucha 25

                                                                                                                                   00-918 Warszawa


Problem dotyczy naliczenia dodatku stażowego dla nauczyciela. Nauczyciel pracował w szkole A przez 8 lat ( lata 1990 -1998). Stosunek pracy został zakończony i potwierdzony świadectwem pracy. W 1999 roku podjął pracę w  szkole B i pracuje tam do dziś (2009 r. zatrudnienie na podstawie mianowania). W szkole B otrzymuje 19% dodatek stażowy. Od wrzesnia 2009 roku podjął dodatkową pracę w szkole C (umowa na czas okreslony na 3/18 etatu). Jaki dodatek stazowy powinna wypłacic szkoła C - 8%, czy nauczycielowi nie przysługuje w ogóle dodatek stażowy w szkole C?

Dodam, że interpretacje prawników dotyczace tego problemu są rozbieżne .

 Dla przykładu :

"Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU, Nr 22, poz. 181) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat (dodatek stażowy) wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Ust. 2 mówi, że jeżeli nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Z jednym jednak zastrzeżeniem – ust. 2 mówi również, że do stażu nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Cóż to oznacza?

Jeśli zainteresowany pracuje np. na 18/18 etatu od roku 2005 w jednej szkole, to trzech lat (2005–2008) nie wlicza się do stażu w drugim miejscu pracy, w którym pracuje na 6/18 etatu. Do stażu w drugim miejscu pracy wlicza się natomiast wszystkie ukończone stosunki pracy przed rokiem 2005."

Inna opinia :


"Zatrudnienie w co najmniej dwóch miejscach pracy inaczej wpływa na prawo do dodatku stażowego pracownika samorządowego i inaczej nauczyciela. Choć obie grupy zawodowe mają prawo go otrzymywać u każdego pracodawcy. Samorządowcy są bardziej uprzywilejowani; każdy z ich pracodawców musi bowiem uwzględnić wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i inne okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Zatrudniający kogoś dodatkowo pomija jedynie okresy zatrudnienia podstawowego. Wynika tak z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 1222 ze zm.).

Zupełnie inaczej rzecz się ma z nauczycielką. Ustalając jej prawa do dodatku stażowego w podstawowym stosunku pracy, do stażu pracy zaliczamy zakończone okresy zatrudnienia oraz czas zatrudnienia w tym miejscu pracy. W dodatkowym miejscu pracy bierzemy natomiast pod uwagę tylko okresy zatrudnienia dodatkowego (wyłączając zatrudnienie podstawowe – aktualne i zakończone) oraz inne okresy, pod warunkiem że nie uwzględniliśmy ich na poczet dodatku w podstawowym miejscu pracy. Nauczyciel nie może zatem domagać się przyjęcia zatrudnienia, które powiększyło mu dodatek stażowy w podstawowym miejscu zatrudnienia. U każdego pracodawcy powinien więc wykazać posiadany staż innymi świadectwami pracy. Wynika tak z § 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)."


Szereg wątpliwości w tym zakresie maja Dyrektorzy szkół. Dyskusja na forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty potwierdza, że jedne organy prowadzące wypłacają w opisanej sytuacji dodatek stażowy, inne w analogicznej sytuacji - nie wypłacają.


Chciałabym poznać opinię Państwa w w/w sprawie.

..............................................

Odpowiedź Men :


MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Strategii

A1. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Warszawa, 2009-10- 30

DS-WPZN-RD-400-192/09Pani

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Szanowna Pani,

Odpowiadając na zapytanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej, w dniu 18 września

br. Ministerstwo Edukacji Narodowej — Departament Strategii, uprzejmie informuje:

Zasady wypłacania dodatku za wys1ugq lat określają łącznie obowiązujące przepisy

art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.)

oraz regulamin wynagradzania stanowiony przez jednostkę samorządu terytorialnego dla

prowadzonych szkól i placówek. Zasady te stosuje się do wszystkich nauczycieli

zatrudnianych w szkołach i placówkach zgodnie z przepisami ustawy — Karta Nauczyciela.

Art. 33. ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela przewiduje, iż nauczycielowi przysługujc

dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy,

wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, iż dodatek

ten nic może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, ze nauczyciel

nabywa prawo do dodatku za wysługę lat w czwartym roku pozostawania w stosunku pracy

oraz, że procentowy wskaźnik wzrostu tego dodatku pozostaje niezmiennie taki sam, jeżeli

nauczyciel nabył prawo do jego najwyższej wartości.

W świetle przepisu § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (. . .), nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż

jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala sie odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku nie wlicza sie okresu pracy w innym zakładzie, w którym

nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony, przy czym do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza sie

okresów podstawowego zatrudnienia. Jednakże nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w

kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, na mocy

przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat

w każdej ze szkól wlicza sie okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach

pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

Jest to rozstrzygniecie konsekwentne w stosunku do zasady zawartej w art. 22 ust. 3 ustawy — Karta

Nauczyciela, która nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach jednocześnie, nie ogranicza prawa do dodatku

za wysługę lat przepisem art. 91 b ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela.


Konsekwencja cytowanych przepisów rozporządzenia jest fakt, że w przypadku gdy

nauczyciel pozostaje w stosunku pracy w kilku szkołach w łącznym wymiarze

przekraczającym obowiązujący tego nauczyciela wymiar zajęć - prawo do dodatku za

wysługę lat przysługuje nauczycielowi według zasad ogólnych. Oznacza to, że okresy

uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala sie wówczas odrębnie dla każdego stosunku

pracy oraz, że do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza sie okresów podstawowego

zatrudnienia. A zatem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel nabędzie prawo do dodatku

za wysługę lat na mocy aut. 33 pst. 1 Karty Nauczyciela, czyli dopiero w czwartym roku

pracy.


Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy oddać, iż nauczycielowi, który

pozostaje w stosunku pracy jednocześnie w dwóch szkołach w wymiarze łącznie

nieprzekraczającym obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć, jeżeli nauczyciel nabył prawo

do określonej procentowo wysokości dodatku, dodatek ten jest wypłacany nauczycielowi

w każdej szkole, w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Strategii

U. Martynowicz


post został zmieniony: 06-11-2009 23:48:28
Adaa07-11-2009 00:00:14   [#02]

zakradło sie kilka literówek - wina OCR

powinno byc :

A zatem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel nabędzie prawo do dodatku

za wysługę lat na mocy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, czyli dopiero w czwartym roku pracy.

rzewa07-11-2009 04:36:39   [#03]

po prostu majsterszyk!

jak to można odpowiedzieć i... nie odpowiedzieć...

:-(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]