Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Koleżankę mam w ciąży i...
strony: [ 1 ]
beera22-08-2009 15:19:03   [#01]

Słuchajcie, czy moglibyśmy tu zebrać informacje, jakie przywileje należą się nauczycielce w ciąży?

To chyba wynika ze zwykłych uprawnień pracowniczych, no ale jaka jest np. pp zwolnienia takiej nauczycielki z dyżurów - jest w ogóle taka?

AnJa22-08-2009 15:25:29   [#02]

nie ma pp do zwolnienia z dyzurów- w przypadku upartych dyrków może przynieść zaswiadczenie od lekarza- nie ma ono wprost mocy prawnej, ale nie odważylbym się zlekceważyc takiego

nie może być zwolniona

ponadwymiarówki tylko za jej zgodą

bez pracy nocnej- ale to chyba szkola więc nie dotyczy

nie pamiętam jak z wycieczkami- ale zdaje się że KP gdzieś zakazuje podrozy służbowych  w tym stanie

jest wykaz prac zbronionych kobietom w ciazy- ale nie dotyczą one nauczycieli (faktycznie- bo nauczyciele takich nie wykonują i tak)

to tak z pamięci tylko

Karolina22-08-2009 16:11:07   [#03]

 

2009-02-09

Zwolnienie z dyżurów nauczycielki w ciąży

Kwestia zwolnienia nauczycielek w ciąży z dyżurów bardzo często regulowana jest w przepisach wewnętrznych danej placówki oświatowej. Zapisy takie znajdują się zazwyczaj w regulaminach pracy bądź statutach (regulaminach dyżurów). Jeżeli zapisów takich nie ma, sprawa staję trudniejsza, ponieważ praca, wykonywana przez nauczycielki w ciąży, nie jest chroniona jakimiś szczególnymi, dedykowanymi tylko tej grupie zawodowej, przepisami. Podstawowy akt prawny – Karta Nauczyciela, zawiera bowiem jedynie zapis, zawarty w art. 35 ust. 4, który, w znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2009 r. formie, stanowi, iż „kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 […] nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.” Nie stanowi to oczywiście ochrony w poruszanej przez czytelniczkę sprawie, ponieważ dyżury nie są zaliczane do prac w godzinach ponadwymiarowych. Jednakże na mocy delegacji art. 91c KN do spraw wynikających z prawa pracy, nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.
 
Szczególnie istotne są zapisy art. 176 KP, zakazującego zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wydane na jego podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z 1996 r., nr 114, poz. 545)precyzuje, jakie prace należy uważać za niedozwolone dla kobiet w ciąży. Do sytuacji, sygnalizowanej przez czytelniczkę, zastosowanie mają, chociaż w bardzo ograniczonym stopniu,  jedynie restrykcje związane z nadmiernym poziomem hałasu. Kobiety w ciąży nie mogą więc wykonywać pracy przy ekspozycji (natężeniu) dźwięku 65 decybeli. Jednakże wartość ta musi być odniesiona do 8 godzinnego bądź przeciętnego tygodniowego czasu pracy (40 godz.). Praktycznie, chociaż poziom hałasu w czasie dyżurów niejednokrotnie przekracza tę normę, w rozporządzeniu nie ma zapisów skutkujących automatycznym zwolnieniem nauczycielki w ciąży z dyżurów.
 
Nie oznacza to wszakże, że dyrektor nie może podjąć takiej decyzji w indywidualnych sprawach. Podstawę stanowi art. 179 § 1 – 3, który nakłada na pracodawcę obowiązek takiego dostosowania warunków pracy, aby ciężarna pracownica nie była narażona na zagrożenie zdrowia i życia. Sytuacja ma odniesienie głównie do zagrożeń w cytowanym wyżej rozporządzeniu, jednakże sprawę można traktować szerzej. Podstawę stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. z 2006 r., nr 42, poz. 292). Umożliwia ono wydanie przez lekarza, sprawującego nad pracownikiem opiekę profilaktyczną (medycyna pracy), zaświadczenia stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży. Po dostarczeniu do pracodawcy, w tym przypadku dyrektora szkoły, stanowi ono jedyną właściwie prawną podstawę do zwolnienia nauczycielki w ciąży z dyżurów.


Roman Rynkowski

http://www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=2296&idg=23&wa=N-EWP0907&sid=456469119&adr_no=E079489&adr_em=284869

zgredek22-08-2009 16:14:30   [#04]

powiem szczerze, że wydaje mi się to tak naturalne (że nauczycielka w ciąży nie dyżuruje), że nawet nie wpadłabym na to, żeby szukać podstaw prawnych do zwolnienia jej z dyżurów

matko kochana

 

emeryt22-08-2009 21:12:34   [#05]

tylko czemu zaraz "przywileje" ???

żle się kojarzy w narodzie ostatnio.

Ala22-08-2009 21:17:03   [#06]

przecież to chyba nie problem dać coś zamiast, prawidłowa ciąża nie jest stanem chorobowym

a że nie dyżuruje to normalne jest :-)

Jacek22-08-2009 21:24:58   [#07]

z prawo oświatowe abc

Pytanie

 

 

 Czy nauczycielka będąca w ciąży powinna być zwolniona z pełnienia dyżurów nauczycielskich (wniosek nauczyciela na piśmie z zaświadczeniem lekarskim o piątym miesiącu ciąży)?

 

 

Odpowiedź

 

 

 Jeżeli przedłożone przez nauczycielkę zaświadczenie lekarskie nie zawiera stwierdzenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży uzasadniających zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku - zaświadczenia lekarskiego "o piątym miesiącu ciąży", o którym mowa wypytaniu, nie można uznać za zaświadczenie lekarskie wymagane przez Kodeks pracy jako uprawniające do zmiany warunków pracy kobiet w ciąży. Nauczycielka powinna przedłożyć zaświadczenie lekarskie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

 

 

Uzasadnienie

 

 

 Regulacje dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży zawierają przepisy art. 176-179 Kodeksu pracy. Z przepisów tych wynika, że pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy kobiety tak, aby wyeliminować zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy (lub skrócenie czasu pracy) jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 3 w związku z § 2). Pracodawca jest obowiązany zachować się w powyższy sposób, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży wynikają z orzeczenia lekarskiego.

 

 Sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. Nr 42, poz. 292).

 

 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r., zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownicą stwierdza przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży uzasadniających:

 

a) przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnienie ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy albo

 

b) zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

 

 Z art. 179 Kodeksu pracy wynika zatem, jeśli lekarz stwierdził, iż kobieta w ciąży nie powinna wykonywać danej pracy, zakład pracy ma obowiązek dać jej inne zajęcie.

 

 W sytuacji opisanej w pytaniu nauczycielka wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków pracy (tj. zwolnienie z obowiązku pełnienia dyżurów) oraz dołączyła zaświadczenie lekarskie "o piątym miesiącu ciąży". Jeżeli przedłożone przez nauczycielkę zaświadczenie lekarskie nie zawiera stwierdzenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży uzasadniających zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku - zaświadczenia lekarskiego "o piątym miesiącu ciąży", o którym mowa wypytaniu, nie można uznać za zaświadczenie lekarskie wymagane przez Kodeks pracy jako uprawniające do zmiany warunków pracy kobiet w ciąży. Nauczycielka powinna przedłożyć zaświadczenie lekarskie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

 

 

Katarzyna Szłyk

 

zgredek22-08-2009 21:26:33   [#08]
ciekawe, czy ktos już doktorat na dyżurach ciężarnych nauczycielek zrobił?
Ala22-08-2009 21:45:11   [#09]
jeżeli tak, to napewno to jest facet!
post został zmieniony: 22-08-2009 21:45:40
beera23-08-2009 09:35:45   [#10]

to dziwne jakieś jest

wyobrażacie sobie, ze są szkoły, gdzie n-lka w ciąży musi przedkładać zaświadczenie, żeby być zwolniona z dyżurów?

Może prowadzić lekcje, ale wydawałoby się to jasne, ze w czasie przerwy powinna jednak odpocząć, a nie chodzic po korytarzu pomiędzy latającymi dzieciakami

bosia23-08-2009 11:08:05   [#11]

dziwne

i jeszcze szukać pp do takiego zwolnienia

dla mnie pp to zdrowy rozsądek dyrektora

owszem ciąża to nie choroba, ale trzeba zadbać o bezpieczeństwo matki i dziecka

szczególnie, że właśnie pracuje, a nie od pierwszego tygodnia jest na zwolnieniu

od trzech lat mam ciągle nauczycielki w ciąży (9 już), bo grono młode

i przyznam się, ze nie zastanawiałam się nad takimi rzeczami

eny23-08-2009 11:12:04   [#12]

Słyszałam ostatnio mądre zdanie "Wśród pracowników ( dyrektorów także - przyp.ja) są ludzie i służbiści"

Sprawę dyżurów nauczycielskich kobiet w ciąży rozpatrywałabym tylko w tej kategorii.Ot wszystko.

Małgoś23-08-2009 21:28:17   [#13]

ja tak jak Bosia...

dyrektor to funkcja i też ( a przede wszystkim ) po prostu człowiek, a bardzo często ...kobieta (raczej empatyczna)

nie wyobrażam sobie, że obciążałabym cieżarną nauczycielkę dyżurami


Karolina24-08-2009 08:06:47   [#14]

ja też mam koleżankę w ciąży i inny problem.. ;)

dziewczyna ma się stawić w tygodniu na podpisanie trzeciej umowy - nie będzie pełnego wymiaru ale umowa miała być na czas nieokreślony

natomiast jest w 4 miesiącu ciązy i nie wie czy się do niej przyznać czy nie, boi sie, że jak powie to umowy nie podpiszą, co radzicie i jakie widzicie opcje?

 

beera24-08-2009 10:13:34   [#15]

to chore wszystko, powinna mieć na czas nieokreslony od dawna.

Dwie są opcje -

nie przyzna się podpisze umowę i potem się przyzna -> dyrektor będzie miał poczucie, że go wyrolowała

przyzna się, dyrektor nie podpisze umowy, ona go poda do sądu, wygra -> dyrektor bedzie miał poczucie, że go wyrolowała

 

grażka25-08-2009 06:52:13   [#16]
http://kobieta.wp.pl/gid,11423602,img,11423612,kat,79596,galeriazdjecie.html?T%5Bpage%5D=1
dota c27-02-2010 15:09:01   [#17]

Czy lekarz medycyny pracy może orzec np, że są przeciwwskazania zdrowotne do pracy w gimnazjum, a w szkole podstawowej można pracować? Mam po raz drug taki przypadek, że nauczycielka bierze zwolnienie, gdy jest w ciąży i tłumaczy, że gdyby wchodziła w grę sama podstawówka, to przychodziłaby do pracy, ale gimnazjum jest dla niej zbyt dużym obciążeniem...

bosia27-02-2010 15:16:50   [#18]

dota, skoro tak lekarz zrobił, to tak jest-to jego działka

nie widze powodu, aby dyskutowac ze zwolnieniem lekarskim

jesli nauczycielka w ciąży dostarcza zwolnienie lekarskie, to tez nie ma powodów, aby się tłumaczyła z tego zwolnienia

możemy się złościć, ze nam to dezorganizuje pracę, ale takie jest zycie, że dzieci się rodzą

bo pracy bysmy nie mieli:-)

ankate27-02-2010 15:23:05   [#19]
hmm, ciąża nie choroba #17 w takim przypadku wstąpiłabym do ZUS-u o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego ...
dota c27-02-2010 15:25:06   [#20]

Źle mnie zrozumiałaś. Ja w całości akceptuję decyzję lekarza i wcale się nie złoszczę. Cieszy mnie wiadomość o mającym się urodzić dziecku, ale już drugi raz zdarzyło mi się, że przychodzi do mnie nauczycielka i mówi, że dobrze się czuje i popracowałaby u mnie, ale idzie na zwolnienie, ponieważ nie chce pracować w gimnazjum (tam pracuje równolegle) - jest to za duże obciążenie, a nie ma możliwości dostać od lekarza ginekologa zwolnienia z jedne pracy, a z drugiej nie.

Po raz pierwszy przeczytałam tutaj o możliości otrzymania orzeczenia od lekarza medycyny pracy w tej sprawie i dlatego pytam. Że niekoniecznie zwolnienie od ginekologa, tylko orzeczenie od lek med pracy, że gimnazjum to uciążliwe warunki, ale podstawówka może być... (nic wbrew woli przyszłęj mamy)

dota c27-02-2010 15:28:15   [#21]

Ankate, nie myślę o takich rozwiązaniach.

Prawdą natomiast jest, że przychodzą do mnie nauczycielki i lojalnie uprzedzają, że od czwartego/piątego/szóstego... miesiąca ciąży pójdą na zwolnienie. Są pewne, że to zwolnienie otrzymają. I zawsze otrzymują.

-----------

#20 to odpowiedź dla Bosi


post został zmieniony: 27-02-2010 15:29:21
MorskaKrystyna27-02-2010 20:54:35   [#22]

Wskaźnik dzietności w Polsce jest najniższy w Europie! Róbmy wszystko, aby kobiety chciały rodzić, bo inaczej koniec z nami. 

Ciężarna jest dla mnie święta.

Może przesadzam, ale mam wnuczęta i widzę jaki to skarb.

Marek Pleśniar27-02-2010 21:43:12   [#23]
mi już zaczyna troszkę nie wypadać, ale mogę zachęcać innych
dota c28-02-2010 00:22:26   [#24]

Nie bardzo rozumiem. 

Szczerze cieszą mnie i ciężarne, i dzieci. I małe, i duże. I też pełne wsparcie, zrozumienie.

Ale czy rozmowa o pracy dziewczyn w ciąży stała się tabu?dariuszn704-03-2010 12:44:38   [#25]
Uważam że każda nauczycielka w ciąży powinna pracować max do 4-5 miesiąc potem na zwolnienie, nie dlatego może że jest chora ale praca w szkole ma swoją specyfikę i wiąże się z dużym stresem i odpowiedzialnością, pewnie że są nauczycielki które chciały by pracować do samego urodzenia, ale moim skromnym zdaniem powinny zadbać nie tylko o siebie ale i o dziecko
fredi08-03-2010 14:40:27   [#26]

nlka na zastępstwie (umowa do 31 sierpnia) w ciąży.

Co dalej ?

Kiedy świadectwo pracy ?

Co jej się "należy" po 31 sierpnia ?

rzewa08-03-2010 14:46:12   [#27]

do 31.08 pracuje

świadectwo pracy 31.08

od Ciebie po 31.08 nic jej się nie należy... :-(

przed 31.08 możesz jej dać zapomogę z funduszu (jeśli złoży wniosek)

bosia08-03-2010 15:03:34   [#28]
tylko, że ciąża to nie choroba
Nassssy08-03-2010 15:30:06   [#29]

Nie żebym zaraz ciężarne na dyżury wysyłał ale kobiety kiedyś dzieci w kapuście znajdywały jak je nagle przy robocie złapało... :) 

A poważniej:  warto by w tych feministyczno humanitarnych uzasadnieniach nie przegapić godziny zegarowej pracy nauczyciela. Pojawiła się na naszych wątkach interpretacja dyżuru jako dopracowanie 45 minut do 60 wiec... w takim kontekscie potrzebujemy podstawy do zwolnienia z dyżuru.

Bazia08-03-2010 15:52:55   [#30]

Nassssy;)

Taka prowokacja 8 III to strzał w 10 ;) Uważaj, bo zaraz Ciebie coś złapie:)))

beera08-03-2010 22:41:35   [#31]

a ja pomysłama, ze warto, bym Wam powiedziała,

ze ta moja kolezanka, co sie od niej zaczął ten wątek już dawno urodziła

:)))

Fred08-03-2010 22:57:06   [#32]

Asiu, jeśli nie o koleżance piszesz..., to..? :-)

Zwolnić z dyżuru i to bez gadania!

;-))

beera08-03-2010 23:39:11   [#33]
;))
koala01-12-2022 10:04:02   [#34]

Dyrektor zwalnia  na 3 godziny nauczycielkę w ciąży na badania. Czy należy się zapłata za nadliczbówki?

rzewa01-12-2022 15:09:36   [#35]

zależy od regulaminu wynagradzania n-li

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]