Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przygotowanie pedagogiczne
strony: [ 1 ]
ingusia24-06-2009 20:41:41   [#01]
Przygotowujemy z koleżanką dokumentację na stopień n-la mianowanego i naszły ją takie wątpliwości : na dyplomie z uczelni nie ma nic na temat przygotowania pedagogicznego i kiedyś z uczelni wzięła takie zaświadczenie o ilości godzin przdmiotów pedagog. i ma tam 120 godzin zajęć +150 godz. praktyk. Czy to wystarczy jako przygotowanie pedagogiczne? Studiowała na uniwerku i takie ilości miała w programie studiów.
Wyczytałyśmy teraz w internecie że:

Warunki wymagane do posiadania przygotowania pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009. Określa ono że mówiąc o przygotowaniu pedagogicznym

należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

zaświadczenie jest wydane wcześniej. Czy komisja nie przyczepi się do tego papierka?
Leszek25-06-2009 07:56:53   [#02]
ten papierek to raz,
dwa - masz na akcie nadania kontraktowego zapis o pp,
pozdrawiam
rzewa27-06-2009 13:40:00   [#03]
ale akt nadania stopnia awansu nie świadczy o posiadaniu pp...
Leszek28-06-2009 10:57:34   [#04]

Ewo, akt jest decyzją administracyjną wydaną po zakończeniu procedur wskazanych przez MEN,

a określoną decyzję o z awansie można wydać jeśli nauczyciel m.in. spełnia wymogi kwalifikacyjne - i tu dalej - kolejnego stopnia awansu nie można wydać osobie, która np. nie ma pp...

zatem akt jednak potwierdza

pozdrawiam

Jersz28-06-2009 11:31:56   [#05]

Zgadzam się z opinią rzewy. Rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymienia dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Ja tam "aktu" nie widziałem.

"o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego"

Akt potwierdza jaki stopien n-lowi ostatnio nadano i nic wiecej.


post został zmieniony: 28-06-2009 11:36:00
Leszek28-06-2009 13:58:16   [#06]

tak się zastanawiam nad wartością papierka (a właściwie decyzji administracyjnej) nazywanego aktem w sprawie awansu na drodze biurokratycznych progów w awansie zawodowym:

niby ważny papier ale "nic" nie potwierdza, choć żeby go zdobyć to trzeba było wszystkie "niby" mniej ważne papierki zgromadzić...

i na akcie trzeba napisać m.in.:

 

„Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.”

 

a potem co postępowanie na kolejny stopień awansu to od nowa wszystkie papierki poskładać (wesoła biurokracja) aby udowodnić co przy postępowaniu wcześniejszym zrobiono - ma pp (na akt nikt nie popatrzy bo po co, i co to kogo obchodzi, że tam pisze o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym)

a KN sobie:

Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

  1)  w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

  2)  w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

  3)  w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:

  1)  posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

 

Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: (...)

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. (…)

 

przy wszystkich wzorach aktów w rozporządzeniu o awansie zawodowym (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214, poz. 1580) zawarto wyjaśnienie:

„Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.”

 

i dlatego zgadzam się Jersz z Twoim cytatem, ale on obrazuje papier, który jest potrzebny na drodze wydania aktu.

 

I tak zbieramy papiery, udowadniamy cos co było udowodnione, a niektórzy odkrywają, że akt poprzedni źle wydany (bo kaźdy ma swoją interpretację przepisu...

 

aby pogodzić proponuję odciążyć urzędników od zbierania i archiwizowania po awansie masy papierów,

niech obligatoryjnie muszą uznać akt za dokument, który potwierdza to co na nim napisano...niech nie ganiają długoletnich nauczycieli praktyków po archiwach uczelni, bo nawet jeśli 30 lat temu nikt im nie wpisał "o pp" na dyplomie to po tylu latach pracy w szkole nabyli już praktycznie tego pp...

choć może dobrze, że policzą wreszcie z tej okazji ile godzin i jakich przedmiotów się uczyli...

:-)))

ile mniej kserówek i druków zaśmiecać będzie biurka...

 

a jeśli brak wiary w akty to trzeba wcześniej stosować art. 9h KN

 

pozdrawiam

ingusia29-06-2009 18:24:48   [#07]
a czy z powodu za małej liczby godzin można mieć problemy z awansem ?
bosia29-06-2009 19:26:49   [#08]

staż można rozpocząć jesli masz 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjamim w jednej albo nawet kilku szkołach (wtedy wskazanie przez KO szkoły)

ingusia29-06-2009 19:37:31   [#09]
ale ja nie o tym :) ja odnośnie przygotowania pedagogicznego i zaświadczenia
czy za mała liczba godzin przedmiotów pedagogicznych może spowodować problemy z awansem zawodowym? nauczycielka jest już kontraktowa a teraz składa wniosek o egzamin na mianowanie
AnJa29-06-2009 20:19:28   [#10]
może

ale jesli to wpisane na dyplomie uczelni (suplemencie) lub dyplomie studiów podyplomowych- to nie liczy sie godzin- wazne stwierdzenie uprawnionej do nadawani kwalifikacji placówki, ze nadała te kwalifikacje

oczywiście od około 4-5 lat już te liczby godzin zgadzają się- wcześniej jednak bywało różnie
ingusia29-06-2009 22:28:08   [#11]
no właśnie to jest zaświadczenie z uczelni ale tylko zawierające przedmioty dydaktyczne i liczbę godzin. Nie jest tam napisane że posiada przygotowanie pedagogiczne. a zaświadczenie jest z filologii polskiej - studia zaoczne.
tarek13-04-2022 15:09:54   [#12]

Naucyciel ukończył pedagogikę pracy socjalnej. Uczelnia wydała dokument, że w ramach przygotowania pedagogicznego zrealizowal ponad 300 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin praktyki śródrocznej (brak zpaisu, że jest to peraktyka pedagogiczna). Prcauje w szkole już ponad 6 lat. Zrobił awans na kontraktowego. Robi staż na mianowanego. Czy można uznac, że w tej chwili posiada przygotowanie pedagogiczne, zaliczając dotychczasową prace w szkole jako praktykę pedagogiczną (czego właśnie brakuje na dokumentach uczelni)?


post został zmieniony: 13-04-2022 15:10:38
AnJa13-04-2022 15:20:28   [#13]

Nie - nie można praktyki w boju uznać za praktykę w ramach przygotowania.

Natomiast nie wiem, skąd potrzeba takich łamańców- o ile on to przygotowanie pedagogiczne wpisane w dyplom lub suplement ma.

tarek13-04-2022 16:01:37   [#14]

No właśnie nie ma. Uczelnia tylko napisała na prośbę nauczyciela, że w ramach przygotowania pedagogicznego zrealizował x godzin zajęć teoretycznych (wymienili przedmioty) i 120 godzin praktyki ŚRÓDROCZNEJ. Nie napisali pedagogicznej i nie ma 150 godzin. KO kwestionuje pp z uwagi na praktykę. Nie da się naciągnąć tu paragrafu 25 rozporządzenia ws. kwalifikacji nauczycieli? 


post został zmieniony: 13-04-2022 16:05:25
AnJa13-04-2022 18:30:39   [#15]

Nie - jełi własnie nie robi takiego przygotowania w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów  podyplomowych.

Nie wyglada to za dobrze dla tego nauczyciela. 

gronostaj13-04-2022 21:30:02   [#16]

a ja Wam powiem tak - mialam taka sytuacje ze nie dawno robulam podyplowke dla nauczycieli i uczlnia nie uznała mojego kurzu kwalifikacyjnego z przygotowania pedagogicznego a uznała akt nadania dyplomowanego :)

 

parkerpl14-04-2022 09:47:06   [#17]

Nauczyciel składający wniosek o podjęcie postępowania ma obowiązek złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w tym potwierdzających posiadane kwalifikacje, czyli posiadane wykształcenie i posiadanie przygotowania pedagogicznego. W przepisach wskazane są jakie dokumenty mogą potwierdzać posiadanie przygotowania pedagogicznego. Jeśli nauczyciel go nie ma, wzywasz go do uzupełnienia braków formalnych i tyle. Ma jeszcze czas, aby uzyskać od uczelni zaświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

Bona Fide05-05-2022 10:03:11   [#18]

Może nie do końca w temacie, ale też o pp chodzi:-)

Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, jako nauczyciel wspomagający do dziecka z Zespołem Aspergera. Obecnie nauczyciel przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym do 28 sierpnia br.

Po zaopiniowaniu arkuszy organizacyjnych przez nadzór pedagogiczny – kurator zakwestionował jego przygotowanie pedagogiczne - stwierdził jego brak.

Dyrektor musi poprawić arkusz nie uwzględniając nauczyciela w nim. W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy w tym przypadku?

rzewa05-05-2022 22:58:34   [#19]

art 26 ust 1 pkt 5 KN

halinah05-05-2022 23:14:17   [#20]

Byłam już nauczycielem dyplomowanym, kiedy okazało się (przy okazji uzyskania statusu egzaminatora CKE), że muszę udokumentować swoje pp.

Bona Fide06-05-2022 08:19:41   [#21]

Ewo... ale powołany przez Ciebie artykuł odwołuje się do art. 10 ust. 5 pkt 1-5, który dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

rzewa06-05-2022 18:45:25   [#22]

wymagania art 10 ust 5 pkt 2-5 KN dotyczą WSZYSTKICH nauczycieli -> patrz art 10 ust 8 KN

a w art 26 nie ma nic o tym, że dotyczy on tylko n-li mianowanych i dyplomowanych -> on dotyczy WSZYSTKICH n-li

zatrudnienie tego n-la narusza warunek zawarty w art 10 ust 5 pkt 5 KN, którego nie wolno naruszyć przy zatrudnianiu n-la za wyjątkiem sytuacji opisanych w art 10 ust 3 i 9

Bona Fide12-05-2022 14:26:17   [#23]

Ewo, czy wygaśniecie stosunku pracy na mocy powołanego przez Ciebie art. 26 ust. 1 pkt 5 KN - powinno nastąpić po jej powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego, tj. 29 sierpnia? W tym dniu wręczyć jej informację o wygaśnięciu stosunku pracy?

Jak należny to prawidłowo uczynić?

rzewa12-05-2022 20:59:06   [#24]

przepis jest tak sformułowany, że w momencie stwierdzenia, iż doszło do naruszenia o jakim mowa w art 26 ust 1 pkt 5, dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy

zatem albo dyrektor podziela zdanie KO i potwierdza na piśmie wygaśnięcie stosunku pracy albo się nie zgadza i odwołuje się od zalecenia KO -> wtedy do chwili podtrzymania przez KO zalecenia wstrzymuje się z tym potwierdzeniem

natomiast, to czy n-l jest obecnie na urlopie, świadczeniu, zwolnieniu czy też normalnie pracuje jest tu całkowicie bez znaczenia

wygaśnięcie stosunku pracy ma miejsce w tym momencie, w którym dyrektor stwierdzi (lub zgodzi się z takim stwierdzeniem KO), że doszło do nawiązania stosunku pracy z naruszeniem art 10 ust 5 pkt 5 KN

a papier jedynie potwierdza to na piśmie

parkerpl13-05-2022 10:17:00   [#25]

Dyrektor wcale nie musi wyrzucać tej osoby z arkusza. Może zgodzić się z opinią KO, stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy, po czym zatrudnić ją na nowy rok szkolny bez przygotowania pedagogicznego zgodnie z art. 10 ust. 3 jako stażystę zobowiązującego się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie stażu.

Bona Fide16-05-2022 10:59:36   [#26]

1. Czy  "praktyka zawodowa nauczyciela" i "praktyka psychologiczno - pedagogiczna" może być traktowana, jako praktyka pedagogiczna?

2. Czy:

1) "metodykę wczesnoszkolnej  edukacji muzycznej"

i

2) "podstawy dydaktyki"

 można podciągnąć pod dydaktykę szczegółową?

 

Człowiek ukończy Akademię Muzyczną na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Muzyka kościelna)


post został zmieniony: 16-05-2022 11:02:43
AnJa16-05-2022 11:10:14   [#27]

A dlaczego Sz.P. Koleżanka zajmuje sie takimi podciągnięciami?

KO ma ustalone kompetencje, w tym w zakresie traktowań i podciągnięć- niech się realizuje.

Bona Fide16-05-2022 11:23:03   [#28]

Poszerzam wiedzę i lubię kopać się z koniem:-)

AnJa16-05-2022 11:27:13   [#29]

Otrzymanie od konia kopa w ep znacząco może wpłynąć na zawężenie wiedzy.

Ale miło czytać że są takie miejsca pracy, w których ludziom już nawet fb nie wystarcza do zabicia nadmiaru wolnego czasu:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]