Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnienie bibliotekarza
strony: [ 1 ]
hannamaria08-05-2009 07:42:05   [#01]
Witam, w związku ze spadkiem liczby uczniów- niż i słaby nabór ubiegłoroczny, mam problem z bibliotekarzem.Obecnie zatrudniam 3 osoby, liczba uczniów 850 - dwa etaty .OP na razie nie mówi o redukcji etatu. Jakie kryteria przyjąć?
możliwe11-05-2009 19:52:13   [#02]
Ile liczy księgozbiór biblioteki? Czy jest centrum medialne?
hannamaria11-05-2009 19:55:14   [#03]
Około 15 tys, jest centrum medialne .
Leszek11-05-2009 19:57:53   [#04]

jesli chcesz chronić obecną ilość etatów to przyjmij kryteria dostosowane do dzisiejszych warunków...

ustalenie pewnej (dotad nie istniejacej poprzeczki) jest dobre na starcie do redukcji

(oczywiscie , przez Ciebie nie chcianej)

pozdrawiam

hannamaria11-05-2009 20:01:38   [#05]
Dzięki serdecznie, nie mam ochoty redukować etatów, szczególnie, że rozporządzenie z 1997 roku jest nieaktualne, ale może nie wszystko wiem.
Leszek11-05-2009 20:03:17   [#06]

jest nieaktualne,

OP nie określił to masz pole do popisu w arkuszu organizacyjnym

i moze pokusisz sie wpisac to do statutu szkoły

pozdrawiam

możliwe11-05-2009 20:06:59   [#07]

rozporządzenie z 1997 roku było ostatnim, które regulowało normy zatrudnienia bibliotekarzy. Do czasu uchwalenia nowych zaleca się stososwanie ostatnich obowiązujących.

Według nich masz prawo zatrudniać 3 bibliotekarzy na  pełnym etacie +  jeden p[ełny etat do centrum medialnego.

hannamaria11-05-2009 20:12:37   [#08]
Ale w/g tego rozporządzenia 1 etat na 300uczniów i na każde następne 250 - 0,5 etatu.Czyli 2 osoby plus 0.5 na centrum.Ale myślę, że nie będę tego ruszać, w arkuszu mam 3 osoby, OP na razie nic nie określiło.
możliwe11-05-2009 20:24:14   [#09]

Jeżeli księgozbiór jest wiekszy niż 1 000 wol. to zwiększa się zatrudnienie o 0,5 etatu. Ty masz 15 000 wol. :). Na centrum czynne 30 godzin tygodniowo przewidziano 1 pełny etat, min 0,5 jeżeli korzystają z niego uczniowie pod opieka innych nauczycieli.

Mam inny problem. Jak płacisz n-b za godziny ponadwymiarowe, ponad pensum w ramach zastępstw? 1/30 czy 1/18 jeżeli ma podyplomówkę z danego przedmiotu?

hannamaria11-05-2009 20:27:37   [#10]
Nie mam takiego przypadku, jeśli zastępstwo z innego przedmiotu to 1/18, tak jak nauczyciel przedmiotowiec.
hannamaria11-05-2009 20:29:49   [#11]
Miałam w drugą stronę, nauczyciel przedmiotowiec był w bibliotece na zastępstwo - rozliczany był 1/30 - ma podyplomówkę z bibliotekoznawstwa.
możliwe11-05-2009 20:31:58   [#12]

Dziękuję. Też tak ustaliłam. Nauczyciel chętniej idzie na zastępstwo , a lekcja jest rzetelnie przeprowadzona.

rzewa11-05-2009 22:26:36   [#13]
ale niestety sprzecznie z KN - nie można dowolnie ustalać czegoś co reguluje ustawa
sanna12-05-2009 10:19:51   [#14]
A mogę prosić o dokładniejsze namiary na podstawy prawne zw. z bibliotekarzami? Przyznaję - nie wiem, nie czytałam:-((
lotka12-05-2009 10:23:34   [#15]

Głos Nauczycielski   Nr 11 - 16 III 2005 r

STAWKA BIBLIOTEKARZA CZY POLONISTY?

Casus tygodnia

 Przy obliczaniu wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową lub godzinę doraźnego zastępstwa powinno się uwzględniać pensum ustalone dla zajęć realizowanych przez nauczyciela, niezależnie od jego pensum podstawowego.

 

Karta Nauczyciela jest bardzo wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Art. 35 ust. 3 mówi tylko, że: wypłaca się je według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, czyli wynikającej z tabeli, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe obliczanie i wypłacanie pozostawia organowi prowadzącemu szkołę, będącąjednostkąsamorządu terytorialnego, który ustala to samodzielnie w uchwalanym regulaminie. Dodajmy, że ta samodzielność jest daleko posunięta, albowiem gmina nie jest skrępowana żadnymi przepisami z wyjątkiem zastrzeżenia, że musi uwzględniać stawkę osobistego zaszeregowania. Ani bowiem Karta, ani rozporządzenie płacowe nie okreś la, jak oblicza się godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa, właś nie zostawiając to samorządom. Niestety, stwarza to dyrektorom i nauczycielom wiele problemów. Nasza czytelniczka pisze: - Jestem zatrudniona w bibliotece, gdzie jak wiadomo pensum wynosi 30 godzin. Jedna z polonistek postanowiła skorzystać z urlopu zdrowotnego i w związku z tym dyrektor zaproponował mi zastępstwo w wymiarze 9 godzin do koń ca roku, jako że mam kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Przy ustalaniu szczegółów dowiedziałam się, że wynagrodzenie za godzinę zastępstwa otrzymam według stawki obliczanej z pensum bibliotekarskiego. Uważam to za bardzo krzywdzące,bowiem jest to połowastawki, którą ma koleżanka polonistka mająca 18-godzinne pensum. Dyrektor argumentuje, że takie są zasady rozliczania tych godzin. W przypadku wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraź nych zastępstw nauczycieli, którzy zatrudnieni są w dwóch wymiarach czasu pracy, tak jak w naszym casusie w bibliotece i jako polonistka, organy prowadzące mają kłopot z określeniem, jaki wymiar przyjąć przy ustalaniu tego wynagrodzenia? I w tym przypadku nie otrzymają żadnej podpowiedzi ani z Karty, ani z rozporządzenia płacowego. W regulaminie mogą więc ustalić taki sposób obliczania, jaki uważają za stosowny. Na szczęście, w większoś ci, organy prowadzące kierują się § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji z 29 wrześ nia 2000 roku w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. nr 83, poz. 943 z późn. zm.). Ta analogia jest korzystna dla nauczycieli pracujących w godzinach ponadwymiarowych na zastępstwie, prowadzących zajęcia o niższym pensum. Zgodnie z tym zapisem: Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć , ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń czych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. Miesięcznąliczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Ten przepis wyraźnie wskazuje, że przy obliczaniu stawki bierze się pod uwagę tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć danego przedmiotu. W związku z tym, jeżeli bibliotekarka realizuje godziny z języka polskiego, wówczas ustalając jej stawkę bierzemy pod uwagę pensum polonisty, które wynosi 18 godzin. Takie rozwiązanie niewątpliwie jest racjonalne i sprawiedliwe. Nie można bowiem świadczyć pracy tego samego rodzaju za połowę stawki. Należy jednak zwrócić uwagę, że organy prowadzące mogą, ale nie muszą, aplikować § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia, bo, tak jak wspominaliśmy na wstępie, w sposób suwerenny określają szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Obecnie regulaminy ustalane sącorocznie i muszą być obligatoryjnie uzgadniane ze związkami zawodowymi, co sprzyja zwróceniu uwagi na tego rodzaju zapisy. Co więcej, należy nauczycieli zapoznawać z treścią tych regulaminów. Z dalszej części cytowanego listu wynika bowiem, że dyrektor wcale nie sięgał do regulaminu wynagradzania, tylko sam wymyś lił sposób na obliczanie tych godzin, co jest niedopuszczalne. W przypadku nauczycieli wszystkie składniki wynagrodzenia muszą wynikać z dwóch podstaw prawnych: Karty i przepisu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie płacowe z 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. nr 39 poz. 455 z późn. zm.) oraz uchwalane regulaminy, które jako akty prawa miejscowego są źródłemprawa. Dodajmy, że jednocześnie realizujądelegację art. 30 ust. 6 KN i w tym sensie sąprzepisem wykonawczym (ale to już temat do rozważań teoretycznych).
hannamaria12-05-2009 10:35:00   [#16]
Zarządzenie MEN z dnia 4 czerwca 1997 w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza.
Nic nowszego nie znalazłam
tusia112-05-2009 10:47:52   [#17]
ale ono chyba nie obowiązuje,
możliwe12-05-2009 15:40:08   [#18]

rzewa- jak widzisz uczciwe zapłacenie za wykonaną prace nie jest sprzeczne z KN.

 Płacenie jednemu nauczycielowi, a drugiemu jest już nie tyle mobbingiem co dyskryminacją.

Mam świadomość, że prosząc nauczyciela bibliotekarza,  świetlicy czy pedagoga o pójście na zastępstwo,że  zakłócam tym nauczycielom ich harmonogram pracy. Oni też mają do wykonania swoje obowiązki wynikające z ich przydziału czynności i muszą je wykonać. Częstokroć są to sprawy terminowe. Płacę każdemu za wykonaną pracę. Każde zastępstwo jako nadgodzina jest przez nauczyciela odpracowane.

 Nie wiem Hannomario  jak udaje Ci się zastąpić tych nauczycieli  (pedagog, świetlica, bibliotekarz) innymi,  w razie ich nieobecności. Ja tego nie praktykuję, bo specyfika ich pracy  (jeszcze i odpowiedzialność materialna) nie pozwala na wykonanie jej przez kogokolwiek dorywczo.

DYREK12-05-2009 15:49:22   [#19]

Brak jest norm (standardów) zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy.

watek: bibliotekarz na ilu uczniów?


post został zmieniony: 12-05-2009 15:51:52
możliwe12-05-2009 16:21:17   [#20]

Jeżeli nie ma normy, to znaczy, że mogę zatrudnić tylu ile naprawdę potrzebuję?

Jednemu przydzielę obowiązek dbania o księgozbiór, drugiemu kontakt z czytelnikiem, trzeci będzie czekać na zastępstwa, 4 udzielać porad, 5 będzie w centrum, 6 będzie wypatrywać okazji do przygotowania imprez a 7  - z dodatkiem kierowniczym będzie pisał piękne sprawozdania i prowadził dziennik biblioteki.

W sumie - podoba mi się. Mniej bezrobotnych i biblioteka funkcjonuje b. dobrze.

dyrlo12-05-2009 16:38:22   [#21]
mammamija - 7 nauczycieli w bibliotece? Chciałabym, oj chciała, chciałabym...
możliwe12-05-2009 16:43:50   [#22]

Tak wyszło- i żaden by mi nie powiedział, że czegoś nie zrobił, albo czegoś nie zrobi bo ma inne jeszcze obowiązki .

Podobno co nie zabronione, to dozwolone :)

dyrlo12-05-2009 20:10:34   [#23]
:-)
emeryt12-05-2009 20:17:55   [#24]

 

Jeżeli nie ma normy, to znaczy, że mogę zatrudnić tylu ile naprawdę potrzebuję?

to niemożliwe.

W sumie - podoba mi się. Mniej bezrobotnych i biblioteka funkcjonuje b. dobrze.

możliwe, że bibliotekarzy będzie siedmiu ale "możliwe" już nie będziesz dyrektorem...

możliwe13-05-2009 08:46:07   [#25]
możliwe, że będe juz emaerytem, ale możliwe jest też, że biblioteka w mojej szkole będzie wzorcowa, a mnie Pani ME przypnie osobiście broszke do  kostiumu :)
dyrlo13-05-2009 09:43:48   [#26]
Dostałabyś order jakby Ci się udało jeszcze środki finansowe na to pozyskać (takie pozabudżetowe) - a i w to wątpię.
możliwe13-05-2009 09:54:45   [#27]
zatrudnię ładne bibliotekarki- wyłącznie
mireko6613-05-2009 10:12:18   [#28]

Art. 42 ust. 4 KN: Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze zarządzenia, liczbę uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza (M.P. Nr 36, poz. 348).

Jednakże art. 42 ust. 4 został skreślony przez art. 38 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) z dniem 1 stycznia 1999 r. Od tego czasu MEN już nie ma stosownego upoważnienia do ustalania norm dla n-b, ale takiego upoważnienia nie ma też OP (por. art. 7 i 94 Konstytucji RP). Dlatego zatrudnienie ustala się jedynie w arkuszu.

 Poza tym uoso:

Art. 34a. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

 

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

5a)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) tu za załącznikiem nr 2:

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

mireko6613-05-2009 10:21:42   [#29]

Oczywiście przy ustalaniu zatrudniania n-b trzeba brać pod uwagę również, że są nowe zadania chociażby związane z ICIM.

 N-b nie jest z pewnością ani "strażnikiem ksiąg" ani "magazynierem książek", a jeśli tylko taką funkcję pełni to trzeba go zwolnić i zatrudnić prawdziwego n-b.

I jeszcze niezwykle doniosłe zdanie z “Manifestu Bibliotek Szkolnych UNESCO/IFLA” – “udowodniono, że gdy bibliotekarze i nauczyciele współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów, umiejętności informacyjnych swoich wychowanków – efekty są dużo lepsze niż w przypadku braku takiego współdziałania."

rzewa13-05-2009 22:16:03   [#30]
w artykule przytoczonym w #15 zostały pomylone pojęcia - czym innym jest przydzielenie, nawet okresowe, godzin zajęć z innego pensum, a czym innym doraźne zastępstwo, realizowane zwykle "z marszu" często w postaci zajęć opiekuńczych...

Jeśli nauczycielowi zostały przydzielone zajęcia z innego pensum i ma je realizować w sposób planowy, powinien mieć ten n-l ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar wg uchwały OP podjętej na podstawie art 42 ust 7 pkt 3 KN - większość OP przewiduje w takim wypadku tzw. pensum proporcjonalne

czyli jeśli n-l bibliotekarz (30/30) ma przydzielone 9 godzin polskiego ma pensum 39:3/2=26 ->oznacza to, że ma on etat i 13 godzin ponadwymiarowych liczonych z pensum 26, zatem jego stawka osobistego zaszeregowania wynosi 1/26*4,15 jego wynagrodzenia zasadniczego

i jeśli teraz ten sam nauczyciel będzie musiał doraźnie zastąpić w bibliotece swego kolegę, za każdą godzinę takiego zastępstwa otrzyma tę stawkę, tak samo wtedy gdy będzie doraźnie zastępował nieobecnego matematyka...
możliwe13-05-2009 23:41:55   [#31]

Rzewa - nie posłałabym 2x na zastępstwo nauczyciela, który wpisał mi temat "Sprawowanie opieki nad uczniami" i zmarnował godzinę.

 Nauczyciel podpisując zgodę na zastępstwo zobowiązuje sie do zrealizowania konkretnej lekcji przedmiotowej i jest ona realizowana. Jedyne, czego nie da się uniknąc kierując innego nauczyciela na zastępstwo, to preferencje metod i technik zastowanych na lekcji przez nauczyciela zastępującego, akcentowanie nauczanych treści. Ostatecznie jest to jednak z korzyścią dla ucznia. Uczy go innego postrzegania, analizowania, stąd uczy go szukania nowego punktu obserwacji itd.

Rzewa, nasuwa mi się pytanie : będąc nauczycielem- jeżeli nim byłaś- ile lekcji przepracowałaś gratis sprawując opieke nad uczniami?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]