Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odwołanie sie nauczyciela od oceny pracy w praktyce
strony: [ 1 ]
nina12-03-2009 18:27:01   [#01]
Proszę o podpowiedż mieliście taki przypadek??
Jak to wygląda w praktyce" ?

Nauczyciel otrzymał "Projekt Oceny Pracy " 10.03.2009 - ocena dobra .

W dniu (12.03.) do dyrektora wniósł zastrzeżenia do "projektu oceny" na piśmie
(że zasługuje na wyróżniającą, podał kilka argumentów)

Co dalej.
Jutro 13.03.2009 (14 sobota) czy 15.03.2009 powinien otrzymać KARTĘ OCENY PRACY. (dobra)

Nauczyciel za pośrednictwem dyrektora odwołuje się w ciągu 14 dni do KO.

Czy Komisja rozpatruje (ciągu 30 dni) jego odwołanie w KO czy przyjeżdza do szkoły?
Kto powołuje komisje :
Czy KO za pośrednictwem dyrektora prosi o wytypowanie członka :
(RADY Pedagogicznej, Rady Rodziców, Związków Zawodowych)

Z góry dziekuję.
Paula12-03-2009 18:46:16   [#02]
Jak oceniasz te argumenty ?
nina12-03-2009 19:04:14   [#03]
Nauczyciel wychowania fizycznego(mianowany) nie ma racji.
Dyr ma na niego wiele notatek , jest niezdyscyplinowany, konfliktowy. Raz już dyr przegrał w nim Sądzie Pracy bo dał mu nagane to teraz już tylko poprzestał na pisaniu notatek.
Karolina12-03-2009 19:27:02   [#04]
autentycznie mi słabo - zaznaczam, że nie o mnie chodzi - choć ja w-f ale dyplomowana i o żadną ocenę się nie ubiegam. ale jak czytam o notatkach i przegranej sprawie w sądzie to mi żal dyrektora że.... no raczej niemądry jest
Paula12-03-2009 19:37:22   [#05]
Nie miałam takiego przypadku, więc nie mogę Ci pomóc

Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.........

- też tego nie określa


Pewnie kuratoria mają wewnętrznie określone procedury powołania takich komisji

Może telefon do przyjaciela z KO ?
wizilon12-03-2009 21:02:47   [#06]

Zasady postępowania przy odwołaniu nauczyciela od oceny pracy.

Podstawa prawna: art. 6a ust. 9  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.).

1.      Nauczyciel, zgodnie z art. 6 a ust. 9 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, odwołanie od oceny pracy wnosi do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem dyrektora szkoły/placówki.

2.      Komórka organizacyjna Kuratorium Oświaty - delegatura/wydział - odpowiedzialna za rozpatrzenie odwołania sprawdza czy odwołanie wpłynęło w ustawowym terminie 14 dni od daty doręczenia oceny, i jeśli:

a)      złożone zostało po 14 dniach od daty doręczenia oceny wówczas pozostaje
bez rozpatrzenia o czym strona zostaje pisemnie poinformowana,

b)      złożone zostało w ciągu 14 dni od daty doręczenia oceny wówczas musi być rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia złożenia.

3.      Dyrektor delegatury/wydziału z upoważnienia  Kuratora Oświaty wszczyna postępowanie odwoławcze i powołuje przewodniczącego zespołu oceniającego.

4.      Przewodniczący zespołu oceniającego:

a)      występuje do dyrektora szkoły/placówki o przeprowadzenie odpowiednich działań w celu wytypowania przedstawiciela rady pedagogicznej oraz przedstawiciela rodziców z rady szkoły lub rady rodziców, jeśli nie została powołana rada szkoły – do uczestnictwa w pracach zespołu,

b)      w przypadku braku właściwej dokumentacji dotyczącej oceny występuje do dyrektora szkoły o jej dostarczenie.

c)      występuje do dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli o wytypowanie przedstawiciela nauczycieli konsultantów do uczestnictwa w pracach zespołu
(dot. odwołania nauczyciela doradcy metodycznego lub konsultanta),

d)      ustala imienny skład zespołu i termin posiedzenia,

e)      przedstawia dyrektorowi delegatury/wydziału imienny skład zespołu celem jego powołania,

f)        powiadamia członków zespołu o terminie i miejscu pracy zespołu,

g)      przeprowadza postępowanie odwoławcze,

h)      powiadamia nauczyciela o ustalonej ocenie,

i)        zabezpiecza dokumentację całego postępowania.

5.      Odwołania od oceny pracy rozpatrują zespoły odwoławcze w składzie:

a)      w przypadku nauczyciela, zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 rozporządzenia:

-          przewodniczący zespołu – wizytator Kuratorium Oświaty,

-          przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,

-          przedstawiciel rodziców z rady szkoły lub rady rodziców szkoły, jeśli
nie została powołana rada szkoły,

-          właściwy doradca metodyczny,

-          przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

b)      w przypadku nauczyciela konsultanta zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 rozporządzenia:

-          przewodniczący zespołu – wizytator Kuratorium Oświaty,

-          drugi przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-          przedstawiciel nauczycieli konsultantów w danej placówce doskonalenia nauczycieli,

-          przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej
przez nauczyciela.

c)      w przypadku nauczyciela doradcy metodycznego zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 rozporządzenia,

-          przewodniczący zespołu – wizytator Kuratorium Oświaty,

-          przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,

-          przedstawiciel rodziców z rady szkoły lub rady rodziców szkoły,
jeśli nie została powołana rada szkoły,

-          przedstawiciel nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce,

-          przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej
przez nauczyciela.

6.      Rozstrzygnięcia co do ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów,
a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu (§ 6 ust. 6 rozporządzenia).

7.      Ocenę ustaloną przez zespół oceniający podpisują wszyscy członkowie zespołu.

8.      Od oceny dokonanej przez zespół oceniający, zgodnie z zapisem art. 6 a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela, nie przysługuje odwołanie.

9.      Z posiedzenia zespołu oceniającego sporządza się protokół.

10.  O wyniku postępowania odwoławczego przewodniczący zespołu informuje nauczyciela.

 

 

Powodzenia  : - ))

maniana12-03-2009 21:12:12   [#07]
do Karoliny: nie rozumiem Twojego komentarza; mnie wcale nie dziwią słowa Niny. Przegrana sprawa w sądzie nic nie znaczy a notatki mogą się przydać. Ale oby nie!
Karolina12-03-2009 23:08:52   [#08]

jeśli dyrektor już raz przegrał z tym nauczycielem i jest kolejna sytuacja, która może spowodować konfikt - ewidentnie jest jasne, że coś między tymi dwoma osobami jest nie tak.

notatki widziałam różne -  jak dla mnie to śmieszne, mądrzejsze uwagi na uczniów widziałam - ale ... nie wiem jak jest u Niny, jeśli ma rację to powinna spokojnie poczekać na odwołanie.

beera12-03-2009 23:16:22   [#09]
ściekawości spytam - kto przegrał w tym sądzie - dyrektor, czy nauczyciel?
Karolina12-03-2009 23:19:48   [#10]
cyt #3: Raz już dyr przegrał w nim Sądzie Pracy bo dał mu nagane to teraz już tylko poprzestał na pisaniu notatek.
beera12-03-2009 23:21:17   [#11]

właśnie tak jakoś niezrozumiale napisane, ale skor dyrektor przegrał, to może ten nauczyciel nie jest taki strasznie jednak podły?

ale to absrahując - bo procedury podała wizilon a tego dotyczyło pytanie:)

rzewa13-03-2009 05:53:14   [#12]
tylko jeszcze taka mała uwaga - dyrektor powinien przesłać odwołanie do KO razem ze swoim ustosunkowaniem się do niego :-)
Spayk13-03-2009 09:55:01   [#13]
A tak na marginesie czy są jakieś jasne kryteria które powinien spełnić nauczyciel na poszczególne oceny. Czy jest "widzimisie" czyli subiektywna ocena dyrektora?
nina13-03-2009 09:57:46   [#14]
# 09 dyrektor przegrał.
Dziękuję Wam za komentarze.
Własnie nauczyciel odebrał KARTĘ OCENY PRACY i będzie sie odwoływał.

Rzewa dziekuję za przypomnienie dyrektor spotyka się z tym problemem pierwszy raz.
Rozumiem, że dyrektor wraz z odwołaniem nauczyciela

jako załącznik wysyła:

-KARTĘ OCENY PRACY
- i swoja opinię?

Czy KOMISJA ustosunkowuje się do pisemnego odwołania do oceny?
Czy wzywa również nauczyciela?
JurekW31-05-2016 13:40:09   [#15]

Co należy wysłąc do KO w przypadku odwołania się nauczyciela od oceny?

rzewa31-05-2016 13:56:43   [#16]

pismo przewodnie do sprawy, w którym dyrektor ustosunkowuje się do treści odwołania n-la, a załącznikiem do teg pisma jest odwołanie n-la + karta oceny pracy (o ile n-l nie załączył jej do odwołania)

izael31-05-2016 13:59:46   [#17]

Pismo nauczyciela, w którym się odwołuje + pismo przewodnie.

W piśmie przewodnim można umieścić daty całego procesu oceniania albo i nie..

Potem spokojnie czekamy na pismo z KO, w którym poproszą nas o konkretne rzeczy i wybranie przedstawiciela RP i RR do komisji.

Te różne rzeczy to np

kryteria czy procedura oceniania nauczycieli, o ile takowe coś jest w szkole

sposób rozpatrzenia zastrzeżeń i uwag nauczyciala do projektu oceny

dokumentacja nadzoru, która była brana pod uwagę (notatki z kontroli, obserwacji itp.

...

rzewa napisała szybciej:)

ja piszę o swoim tegorocznym doświadczeniu odwołania od oceny


post został zmieniony: 31-05-2016 14:01:24
JurekW31-05-2016 14:37:28   [#18]

Dziękuję.

Klio31-05-2016 17:15:50   [#19]

Dyrektor stawia się przed zespołem oceniającym. W skład zespołu wchodzi: przedstawiciel ZZ, członek rady - wybrany przez Radę oraz przedstawiciel rodziców  + wizytator i doradca metodyczny. Z doświadczenia mojej koleżanki wiem, że nie liczy się co mówi dyrektor. W głosowaniu jest 3:2 na korzyść nauczyciela - proszę przeanalizować skład zespołu. Dziś myślę, że należy stwierdzić, że dyrektor dokonał oceny pracy nauczyciela zgodnie z prawem i nie zabierać więcej głosu. pozdrawiam

izael31-05-2016 21:45:20   [#20]

Klio, a skąd dyrektor w tym zespole????

 

§ 6. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;
4) właściwy doradca metodyczny;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
.................
U mnie podtrzymano ocenę ustaloną przeze mnie, więc nie wiem skąd takie podejście, że nie mamy wpływu na nic...

 


post został zmieniony: 31-05-2016 21:45:45
Klio01-06-2016 08:53:00   [#21]

Skąd? został zawezwany przez KO. Cieszę się, że masz pozytywne doświadczenia. pozdrawiam

Ed01-06-2016 17:13:39   [#22]

1. Czy w takich sytuacjach dyrektor z reguły jest przed tą komisją "przesłuchiwany" (np. w celu ewentualnych wyjaśnień).

2. Co z nauczycielem - przeprowadzana jest jakaś rozmowa między nim a komisją ?

izael01-06-2016 22:26:22   [#23]

U nas komisje pracują w takim składzie, jak podano w rozporządzeniu.

Nie uczestniczą w pracach dyrektor i nauczyciel.

"Gadają" dokumenty i osoby powołane zgodnie z przepisem.

 

Gucia03-06-2016 22:55:56   [#24]

Tak Ed, dyrektor jest przesłuchiwany, proszony o wyjaśnienia, nauczyciel tak samo. I właściwie nie jest tak ważne, co obydwoje powiedzą, tylko to, kto z szanownej komisji jest po stronie nauczyciela, a kto po dyrektora.

Przechodziłam to 2 razy. Chciałam bardzo uczciwie, sądziłam, że prawda sama się wybroni. Naiwnie wierzyłam, ze skoro mam mnóstwo papierów, notatek, opinie uczniów, Su, notatki z obserwacji, naganę, to wygram. Niestety nauczycielka nakłamała, pan ze zz przekabacił reprezentantkę RR, z RP była przyjaciółka i koniec.

Cokolwiek się powie, to się nie liczy, bo na końcu jest głosowanie (tajne). Każdy z cżłonków głosuje, czy ocena ma być podtrzymana, czy zmieniona. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. Mimo, że przew. komisji - reprezentantka KO i doradca metodyczny głosowali za podtrzymaniem, ocena była podwyższona do wyróżniającej, bo wynik głosowania to 2:3. To jest naprawdę chore i upokarzające dla dyr.

Gucia03-06-2016 22:58:08   [#25]

Nie zgadzam się z izael, że "gadają dokumenty". Nie zawsze bynajmniej. Czasami szanowna komisja stosuje różne metody, nieetyczne, nie mające nic wspólnego ze zgromadzoną dokumentacją. 

Skimir04-06-2016 09:55:53   [#26]

No dobrze, a jakie argumenty były za oceną "wyróżniającą"? 

izael04-06-2016 11:50:59   [#27]

Gucia, ale nie zgadzasz się z tym, że w moim KO tak jest?

:))))

przecież napisałam "u nas"

noe1905-06-2016 20:37:32   [#28]

niestety mam podobne odczucia do Gucia. Raz to przerobiłem, wystawiłem zgodnie ze sztuką ocenę dobrą. Byłem do niej 100% przekonany, dokumentacja to potwierdzała i co? ocenę podwyższono do wyróżniającej.

U nas dyrektor nie był wzywany. 

Sisteron06-06-2016 08:35:23   [#29]

Witam,

jak wytypować przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji oceniającej?

jako dyrektor przedstawiam kandydata?

zbieram typy RP?

jak to uczynić prawidłowo?

DYREK06-06-2016 08:40:01   [#30]

członkowie RP (w tym dyrektor) zgłaszają kandydatury

głosownie (uchwala RP) -> zgodnie z Waszym regulaminem RP

Sisteron06-06-2016 08:51:43   [#31]

czyli podaję swoją kandydaturę?jak RP chce podaje swoją kandydaturę?

i głosujemy.

Osoba z największą liczbą głosów wygrywa?

DYREK06-06-2016 09:08:40   [#32]

tak  i tak jest u nas

noe1906-06-2016 09:10:12   [#33]

każdy członek RP może zgłosić kandydata (sam kandydat też może siebie zgłosić :)

i mamy listę kandydatów i potem jak DYREK czyli zgodnie z regulaminem głosowanie, ten który zdobędzie zgodnie z regulaminem najwięcej głosów wygrywa --> to chyba oczywiste :)

Sisteron06-06-2016 09:23:53   [#34]

Dziękuję :) oczywiste :) ale czasami już wolę się upewnić ;-)

JurekW13-06-2016 18:42:54   [#35]

Czy nauczyciel odwołujący się od oceny może wystąpić o udział w pracach komisji przedstawiciela organizacji związkowej, której nie jest członkiem i organizacja ta nie zrzesza żadnego pracownika danej szkoły?

Skimir13-06-2016 18:50:13   [#36]

Tak przy okazji dwa pytania:

1. Ocena pracy z inicjatywy dyrektora... Od momentu zawiadomienia o wszczęciu oceny do wręczenia oceny ma upłynąć minimum miesiac a ile maksymalnie? Czy tutaj też działa trzymiesięczny okres?

2. Nauczyciel odwołuje się od oceny do KO. Odwołanie jest złożone pod koniec czerwca. Jak wygląda procedura KO jeśli na dobrą sprawę nie da się wyznaczyć przedstawiciela RP lub RR (okres urlopowy) w terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania?

rzewa13-06-2016 21:11:18   [#37]

1. nie, nie ma tu żadnego terminu -> dyrektor może nawet całkiem odstąpić od oceny

2. dlatego odwołanie składa się  przez dyrektora, żeby ten mógł od razu o tym wiedzieć i za wczasu zadbać  o przedstawicieli rp i rodziców 

JurekW14-06-2016 21:06:13   [#38]

Podnoszę #35, może coś jednak wiadowo o tych związkach.

rzewa15-06-2016 07:05:51   [#39]

n-l ma prawo wnioskować o uczestniczenie przedstawiciela dowolnego związku zawodowego - jeśli związek zgodzi się reprezentować n-la, to nie ma znaczenia czy n-l należy do tego związku czy nie ani to czy związek działa na terenie szkoły czy nie

aby związkowiec był w komisji powołanej w skutek odwołania się n-la od oceny, n-l musiał złożyć wniosek o uczestnictwo zz-tów już na I etapie procedury oceniania

JurekW15-06-2016 12:22:03   [#40]

Dziękuję.

Annna10-04-2017 21:58:40   [#41]

Nauczyciel otrzymał projekt oceny, wniósł zastrzeżenia. Ile czasu ma dyrektor na wydanie oceny od otrzymania zastrzeżeń?

 

rzewa11-04-2017 07:57:16   [#42]

ocenę n-l musi otrzymać po co najmniej 3 dniach od przedstawienia projektu i nie później jak po 3 m-cach od złożenia wniosku o ocenę (jeśli to ocena na wniosek)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]