Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Publikacje zdjęć uczniów na stronie Internetowej
strony: [ 1 ]
danka10209-03-2009 20:38:14   [#01]
Czy publikacje zdjęć uczniów na stronie Internetowej szkoły wymaga zgody rodziców i uczniów? Jak taką kwestię formalnie należy załatwić? (praktyczne rozwiązania)
Ewwa09-03-2009 21:01:03   [#02]

Zebrałam zgody. Po prostu na małych karteczkach podpisy rodziców (w czasie zebrań z rodzicami).   A teraz takie zgody mam zamiar umieszczać na drukach kwestionariuszy z danymi dziecka, które rodzice wypełniają.

Po prostu jest tych zdjęć coraz więcej i nie chcę mieć nieprzyjemności, gdy jakieś dziecko nie będzie zadowolone ze swojego zdjęcia.

Wszyscy rodzice wyrazili zgody.

radolo09-03-2009 21:24:05   [#03]

Olgierd Rudak, prawnik: "W myśl art. 81 prawa autorskiego rozpowszechnienie wizerunku wymaga każdorazowego zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgoda taka nie jest wymagana jeśli osoba sfotografowana otrzymała wynagrodzenie za pozowanie (domyślnie wypłacenie honorarium wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia). Warunki te ulegają pewnej modyfikacji w przypadku osoby powszechnie znanej, którą sfotografowano w związku z pełnieniem funkcji politycznych bądź zawodowych, jak i w przypadku uwiecznienia człowieka jako elementu większej całości (np. zgromadzenia sportowego, krajobrazu, imprezy publicznej). Nie może to jednak polegać na wyławianiu z tłumu i portretowaniu poszczególnych uczestników takiej imprezy bez ich zgody. "
Ja się trzymam takiej wykładni i publikuję zdjęcia na szkolnej stronie bez nikakich podpisów.

Ale admin ze mnie młodziutki, więc zmienię zasady, jeśli mnie kto nawróci rzetelnie.

hanabi09-03-2009 21:49:15   [#04]
to zupełnie co innego kiedy fotografujesz tłum kibiców na stadionie sportowym, rzesze widzów na imprezie plenerowej, a co innego kiedy na stronie szkoły, takiej to a takiej ,umieszczasz zdjęcie Jasia Malinowskiego
zdjęcia dzieci z nazwiskami zawsze wymagają zgody rodziców na publikację
nie należy kusić licha,czasy ostatnio nie są najlepsze, bardzo łatwo, ludziom o złych zamiarach, "namierzyć" dziecko o pełnym imieniu i nazwisku z dopiskiem klasa III c, kiedy oprócz tego na stronie szkoły można znaleźć plan lekcji
radolo09-03-2009 22:58:14   [#05]
Hm, podpisywanie zdjęć nazwiskami dzieci na razie ani mi w głowie nie postało. A u nas na fotkach to z reguły i tak tłumek się kłębi - tak jakoś robię...
Jersz09-03-2009 23:03:03   [#06]
W grudniu ubiegłego roku byłem na wyjeżdzie studyjnym w Brandenburgii (wsplpraca partnerska w woj. wielkopolskim) i zwiedzałem szkoły niemieckie. Na stronach internetowych szkół praktycznie zero zdjęć. Całkowity brak zdjęć z podpisami kogo przedstawiają. Mogliśmy robić zdjęcia w szkole pod warunkiem, że będziemy unikać fotografowania dzieci z bliska i nie wolno nam tych zdjęć publikować. U nas pełne galerie z pdpisami, szczególnie w małych szkołach. Trochę mało dbamy o ochronę wizerunku naszych dzieci. W szkole podstawowej mojej córki (teraz już gimnazjalistki) podsunięto mi do podpisania świadczenie o mojej zgodzie na publikowanie zdjęć i informacji o córce na stronie szkoły. Odmówiłem. Uważam, że taka zgoda powinna zostać pozyskana przez szkołę każdrazowo.
andyzaj10-03-2009 11:24:50   [#07]

Kilka lat temu brałem udział w konferencji w Kielcach. Był tam dyrektor referatu informatycznego z GIODO. Jego interpretacja to potrzebna zgoda rodziców na publikacje zdjęć dzieci. Po konferencji dzwoniłem do niego i ustaliłem "regułkę", którą umieszczam na ankietach uczniów klas I  przed przyjęciem do gimnazjum (obok zgody na wdż i religię). Taką samą zgodę podpisują mi nauczyciele.

Wyrażam zgodę/*nie wyrażam zgody/*na przetwarzanie przez ........................... (tu nazwa placówki)  danych osobowych mojego syna /*córki     w celu publikacji na szkolnej stronie www osiągnięć i wyróżnień uczniów,  rankingów uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.  Poinformowano mnie,  że administratorem danych osobowych jest ...........................................(tu nazwa placówki),  i że dane te są przetwarzane w w/w celach oraz o dobrowolności podawania danych  osobowych i prawie wglądu do nich,  jak również ich poprawiania.

...................................(podpis rodzica/opiekuna)

/*  niepotrzebne skreślić

 

dyrsp10-03-2009 14:00:42   [#08]
A co w sytuacji kedy nauczyciel na swojej stronie publikuje zdjęcia uczniów i nauczycieli? Proszę podajcie pp rozp. czeka mnie rozmowa z n-lem.
Adaa10-03-2009 19:34:37   [#09]

Trochę mało dbamy o ochronę wizerunku naszych dzieci.

Zgadzam się

Z przerazeniem ogladam galerie (na naszej klasie) - zdjecie USG, pierwsze godziny noworodka, pierwszy dzien, tydzień, miesiąc, nocnik...itd.

Dzieci odarte z prywatnosci juz w życiu płodowym - przez glupich rodziców.

beera10-03-2009 19:36:31   [#10]

podobnie ze zdjęciami uczniów publikowanymi na NK przez nauczycieli, dyrektorów.

 

Adaa10-03-2009 19:43:00   [#11]

w ogóle NK jest pewnym fenomenem socjologicznym, poczawszy od " to ja przy moim audi" , zakończywszy na kupie niemowlaka

zdjecia robione "z ręki" i fotobujda niektórych nie mogacych pogodzic sie z wiekiem:-)

wszystko to razem to mix zaskakujacy

...........................

publikuje zdjecia uczniów z imprez, akademii, zabaw - nie zaprzatam sobie głowy zgodami...jednak zdjęć nie podpisuje (imiennie) nigdy

 

dyrsp11-03-2009 08:54:52   [#12]

Ja jeszcze podrążę... Proszę o pp zakazy publikacji zdjęć bez zgody osoby fotografowanej potrzebuję koniecznie.

 

hanabi11-03-2009 09:10:59   [#13]

Ochrona wizerunku osoby fizycznej w prawie autorskim

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek człowieka jest zaliczany do jego dóbr osobistych i podlega ochronie.

Przyjmuje się, iż ochrona taka przysługuje niezależnie od tego, czy wskutek posłużenia się przez osobę trzecią wizerunkiem danej osoby w sposób bezprawny, a więc bez zgody zainteresowanego, doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, takich jak cześć czy godność. Prawo do wizerunku traktowane jest więc jako oddzielne i niezależne od innych dóbr osobistych chronionych prawem.

Artykuł 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) dalej zwanej „Ustawą”, stanowi, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku zaś wyraźnego zastrzeżenia  takiej zgody zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną opłatę za pozowanie. Z literalnego brzmienia tego przepisu należy wnioskować, iż ochrona wizerunku w nim przyznana jest mniejsza niż ta, jaką przyznaje kodeks cywilny, gdyż dotyczy jedynie wizerunku o charakterze plastycznym (obrazu, zdjęcia, karykatury), nie obejmując wizerunku jaki może być przedstawiony w utworze piśmienniczym.

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga pisemnej zgody osoby na nim przedstawionej. Jednakże nie mogą zaistnieć jakiekolwiek wątpliwości, iż zgoda taka została udzielona, a ponadto, zgoda taka nie może być ogólna. Zezwolenie powinno więc dotyczyć zarówno czasu, jak i miejsca rozpowszechniania wizerunku oraz formy, kontekstu i celu jego prezentacji. Zgodnie z Ustawą, zezwolenie nie jest wymagane w przypadku, gdy osoba pozująca otrzymała umówioną opłatę za pozowanie, a ponadto dodatkowo nie zastrzegła w sposób nie budzący wątpliwości, iż dla rozpowszechniania jej wizerunku wymagana jest jej zgoda.

Art. 81 ust. 2 Ustawy określa dwa wyjątki od zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnianie zezwolenia. Zgody takiej nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy publiczna impreza. W odniesieniu do pierwszego z tych wyjątków może wystąpić wątpliwość, kogo należy uznawać za osobę powszechnie znaną. Ustawa nie wprowadza bowiem definicji tego pojęcia. Ustalenie okoliczności, czy dany wizerunek jest wizerunkiem osoby powszechnie znanej będzie więc każdorazowo zależne od konkretnego przypadku jego rozpowszechnienia, kręgu jego odbiorców lub terytorialnego zasięgu. W odniesieniu do drugiego z wyżej wymienionych wyjątków problemem może być ustalenie granicy pomiędzy ujęciem wizerunku jako szczegółu, a ujęciem wizerunku jako zasadniczego elementu danego ujęcia.

Możliwość rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej bez jej zgody wymaga istnienia związku danej publikacji z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych. Taka regulacja chroni „osoby publiczne” przed ingerencją w ich życie prywatne. Istotne znaczenie ma więc nie tylko kontekst zamieszczonej fotografii, ale również moment jej sporządzenia. Innymi słowy, jeżeli wizerunek osoby powszechnie znanej został wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, fakt sprzeciwienia się jej wykonaniu tego wizerunku nie ma znaczenia dla możliwości jego publikacji.

W odniesieniu do osób nie będących powszechnie znanymi, możliwość rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganej Ustawą zgody, ograniczona została tylko do sytuacji, gdy osoba, której wizerunek podlega rozpowszechnieniu, stanowi jedynie szczegół przedstawianej całości. Obowiązek uzyskania zgody takiej osoby w ww. sytuacji nie będzie istniał nawet wówczas, gdy daną osobę można będzie zidentyfikować. Z punktu widzenia Ustawy, istotna jest bowiem obiektywna ocena konkretnych okoliczności, nie zaś subiektywne odczucie osoby zainteresowanej. Jeżeli więc publikacja danego zdjęcia nie ma na celu rozpowszechniania wizerunku właśnie tej osoby, nie może się ona jedynie powoływać na fakt, iż można ją na nim rozpoznać.

Zgodnie z art. 83 w związku z art. 78 ust. 1 Ustawy, w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zezwolenia, może ona żądać zaniechania tego działania oraz, aby osoba, która dopuściła się takiego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Do czynności takich należeć będzie w szczególności złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W przypadku, gdy naruszenie było zawinione, sąd może przyznać osobie pokrzywdzonej odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub, na jej żądanie, zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny. Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci osoby, której wizerunek został rozpowszechniony z naruszeniem przepisów Ustawy.


Piotr Przegaliński

aplikant radcowski w kancelarii prawniczej Biedecki, Biedecki i Partnerzy

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]