Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Postanowienie
strony: [ 1 ]
Nowicjuszka29-11-2008 16:58:55   [#01]

Witam, Mam olbrzymią prośbę. Do środy muszę odpowiedzieć do OP w sprawie zarzutów matki uczennicy, która nie realizuje obowiązku szkolnego( panna 17- letnia w VI klasie). Matka dziewczyny złożyła zarzut w/s prowadzenia egzekucji twierdząc, że organ egzekucyjny zastosował zbyt uciążliwy środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia w wysokości 500,00 zł. Matka jest faktycznie w trudnej sytuacji finansowej.

Teraz ja mam wyrazić swoją opinię, czy zastosowany środek egzekucyjny jest zbyt uciążliwy.

Swoje stanowisko mam zająć w formie POSTANOWIENIA. Muszę zrobić to do środy a nie wiem jak. Jestem dyrektorem dopiero trzy miesiące, nigdy nie miałam z tym do czynienia. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Pozdrawiam.  

Jacek29-11-2008 17:07:53   [#02]
Nie bardzo rozumiem..To organ egzekucyjny nakłada grzywnę i określa jej wysokość wiec ty nie masz nic do tego.. Ja rozumiem, że OP chce od Ciebie opinię o uczennicy i sytuacji finansowej czy bardziej materialnej rodziny. Nie możesz wydac postanowienia lecz własnie opinię, którą weźmie lub nie pod uwagę OP przy określaniu wysokości grzywny
AnJa29-11-2008 17:08:54   [#03]
OP nakłada karę, a ty masz wydać postanowienie?

a w jakiej sprawie?
AnJa29-11-2008 17:09:38   [#04]
cyba andrzejki w Op mieli w piątek
Nowicjuszka29-11-2008 17:12:57   [#05]
Niestety to nie żart.  Cytuję: " Proszę o zajęcie stanowiska w formie postanowienia w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma"
bogna29-11-2008 17:14:26   [#06]

się czepiacie - ma wyrazić opinię w formie postanowienia,

to chyba dosyć częste zjawisko w działaniach administracyjnych.

-----------------

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Rozdział 9

Postanowienia

 

Art. 123. § 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

 

§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

Art. 124. § 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.

 

§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

 

Art. 125. § 1. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie.

 

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 postanowienia mogą być stronom ogłaszane ustnie.

 

§ 3. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego, doręcza się stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 

Art. 126. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 107 § 2-5 oraz art. 109-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie - również art. 145-152 oraz art. 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 149 § 3, 151 § 1, 157 § 1 i 158, wydaje się postanowienie.

 

Jacek29-11-2008 17:14:44   [#07]
popiórkało im się... napisz opinię i wyślij
bosia29-11-2008 17:18:26   [#08]

też myślę, ze się czepiacie

ma tylko zająć stanowisko

napisz jakie jest Twoje zdanie i już

jeśli uważasz, że kara jest zbyt wysoka i niemożliwa do zapłacenia, to to napisz

może samo zajęcie sie tą sprawą już będzie formą kary

jeśli w przyszłości sytuacja niechodzenia by się powtórzyła, to nie byłabym taka wyrozumiała, bo już zarówno matka jak i córka wiedzą co je czeka

Leszek29-11-2008 17:23:04   [#09]

brak delegacji prawnej dla dyrektora szkoły na wydanie postanowienia (jako szczególnej formy okreslonej przez KPA) ... ma ona swój skutek prawny także dla strony zainteresowanej czyli rodzica...

a OP nie może stworzyć takiej delegacji...

a dalej jak w #08 u Bosi

pozdrawiam

 

bogna29-11-2008 17:55:11   [#10]

nie czuję się przekonana

 UoSO - Art. 20.  1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

więc, moim zdaniem, ma tu zastosowanie

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 229 ze zm.)

 

Art. 17. § 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego następuje w formie postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

 

Nowicjuszka29-11-2008 18:07:09   [#11]
Tylko, że ja dalej nie wiem jak napisać to postanowienie. Przecież nie kończyłam prawa, tylko pedagogikę. Na kursie też nie było. Jedyny wzór jaki znalazłam to postanowienie prezydenta o nadanie orderów. Jestem w punkcie wyjścia. Już widzę minę wójta, jak powiem- nie napisałam, bo nie wiem jak.
Adaa29-11-2008 18:29:05   [#12]

wklejal mirek66 na watku "OP łaczmy się"

Znak: XXXXXXXX/06

POSTANOWIENIE

o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

 

Na podstawie art. 119 § 1 i 122 § 1 w związku z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) oraz art. 18 pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

postanawiam nałożyć

na Państwa W. i S. W-skich, zamieszkałych W. 15, 00– 999 XXX, grzywnę w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych) i wzywam do jej uiszczenia w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. na rachunek bankowy określony w niżej wymienionym tytule wykonawczym z dopiskiem “egzekucja obowiązku szkolnego”.

W przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie, zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Równocześnie wzywam do wykonania obowiązku wskazanego w Tytule Wykonawczym Nr 2/06 z dnia 13.01.2006 r. wystawionym przez Dyrektora Gimnazjum w XXX w terminie do dnia 13 lutego 2006 r.

W przypadku niewykonania obowiązku w terminie, nakładane będą grzywny w tej samej lub wyższej kwocie (do wysokości 5.000 złotych), które mogą być nakładane wielokrotnie do kwoty 10.000 złotych.

Z chwilą doręczenia niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po stronie zobowiązanego powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za jego wydanie w kwocie 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych).

Uzasadnienie

Państwo W. i S. W-wscy, pomimo otrzymania upomnienia – wysłanego przez Dyrektora Gimnazjum w XXX w dniu 03.11.2005 r. – wzywającego do wykonania obowiązku polegającego na zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka M. W. na zajęcia szkolne w Gimnazjum w XXX , nie wykonali tego obowiązku. Obowiązek ten wynika z art. 18 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Natomiast zgodnie z art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków, w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa – w tym przypadku wynikających z ww. art. 20 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy decyzja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Zgodnie z art. 122 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny.

W ww. sprawie uwzględniono dokumenty przedłożone przez Dyrektora Gimnazjum w X: wniosek nr 2/06, znak: ZZZZZZ/06 z dnia 13.01.2006 r., Tytuł Wykonawczy nr 2/06 z 13.01.2006 r., kopie upomnienia nr UP 3/2005/06 z dnia 03.11.2005 r. wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki poleconej nr 16949 z dnia 04.11.2005 r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w YYY, za pośrednictwem Burmistrza XXX, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postępowania.

 3. W sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu przysługuje również prawo wniesienia do organu egzekucyjnego zażalenia oraz zarzutów w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Podstawą zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

  1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,

  2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,

  3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  4) błąd co do osoby zobowiązanego,

  5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,

  6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,

  7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,

  9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,

  10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Zgodnie z art. 36 § 3 ww. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zobowiązanym spoczywa obowiązek zawiadomienia, w terminie 7 dni, o każdej, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, zmianie miejsca swego pobytu. Zaniedbanie tego obowiązku zagrożone jest karą pieniężną, którą może nałożyć organ egzekucyjny, na podstawie art. 168d § 3 powołanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 5. Nieuiszczone w terminie grzywna i opłata egzekucyjna będą ściągnięte w trybie egzekucji należności pieniężnych, co spowoduje dalsze koszty egzekucyjne.

 6. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub ściągnięte grzywny w celu przymuszenia ulegają umorzeniu. Postanowienie w tej sprawie zostanie podjęte na wniosek zobowiązanego (umorzenie nie dotyczy opłaty egzekucyjnej).

 

 

 

/okrągła pieczęć urzędowa/

 

 

/pieczęć imienna z podaniem

stanowiska służbowego i podpis/

 

 

 

W załączeniu:

Odpis tytułu wykonawczego.

Do wiadomości:

 1. Dyrektor Gimnazjum w XXXXXX.
 2. ZASiP w XXXXXX.
 3. A/a.
Jacek29-11-2008 18:35:32   [#13]

ale Adaa to pisze OP a Nowicjuszka ma napisać niby jakieś postanowienie usprawiedliwiające lub nie wysokośc nałożonej grzywny..

Moim zdaniem ona nie ma podstaw prawnych do wydania postanowienia a jedynie do przedstawienia opinii czy też stanowiska.

Bogna.. to na jaką pp ma się powołać Nowicjuszka w tym postanowieniu?

Nowicjuszka29-11-2008 18:35:34   [#14]
Wielkie dzięki !!
Adaa29-11-2008 18:40:33   [#15]

wiem Jacku...:-)

mało to razy odwalałes robote za OP?

;-)

Niech im Nowicjuszka napisze i z głowy

Adaa29-11-2008 18:43:29   [#16]

w tym watku Nowicjuszko jest tez tytył wykonawczy

poszukaj sobie

Jacek29-11-2008 18:46:33   [#17]
Matka dziewczyny złożyła zarzut w/s prowadzenia egzekucji twierdząc, że organ egzekucyjny zastosował zbyt uciążliwy środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia w wysokości 500,00 zł. Matka jest faktycznie w trudnej sytuacji finansowej.

Teraz ja mam wyrazić swoją opinię, czy zastosowany środek egzekucyjny jest zbyt uciążliwy.

Adaa...mam wrażenie, że Nowicjuszka o co innego pytała a nie o wzór o nałożenie grzywny. Grzywne już nałożono jak rozumiem z jej postu ale matka się odwołała od jej wysokości wiec po co ma pisac jeszcze raz to samo co już OP napisał?

albo ja czegoś nie zrozumiałem

Adaa29-11-2008 18:51:09   [#18]

dobrze zrozumiałes:-))

Nowicjuszka nie wiedziala jak sie pisze postanowienie - więc podalam jej wzór

Tylko, że ja dalej nie wiem jak napisać to postanowienie. Przecież nie kończyłam prawa, tylko pedagogikę. Na kursie też nie było. Jedyny wzór jaki znalazłam to postanowienie prezydenta o nadanie orderów.

Jacek29-11-2008 18:54:42   [#19]
no kumam..tylko ja nie bardzo wiem jakie pp poda na wstępie?. co postanowi? bo jeszcze z uzasadnieniem to małe piwo :-)
bogna29-11-2008 18:58:11   [#20]

na jaką pp ma się powołać Nowicjuszka w tym postanowieniu

 uważam, że na te art., które wyżej cytowałam

oraz na art. 34 § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Art. 33. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

 

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;

4) błąd co do osoby zobowiązanego;

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1;

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27.

 

 

Art. 34. § 1. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym - także na podstawie art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 pkt 1-5, wypowiedź wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążąca.

 

§ 1a. Jeżeli zarzut zobowiązanego jest lub był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługują środki zaskarżenia, wierzyciel wydaje postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu.

 

§ 2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysługuje zażalenie.

 

§ 3. Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, o którym mowa w § 4.

 

§ 4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione - o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

 

Jacek29-11-2008 19:00:23   [#21]

będę upierdliwy bogna :-) i zapytam a co ma postanowić biedaczyna?

że wójt nie ma serca?

Nowicjuszka29-11-2008 19:02:14   [#22]

mam chociaż wzór samego dokumentu. Teraz będę próbowała coś spłodzić do poniedziałku. Też nie rozumiem zdania: " proszę zająć stanowisko w formie postanowienia" Zawsze sądziłam, że tego typu pisma tworzą prawnicy.

Augustyna- dziękuję za radę, nie pomyślałam o tym.

bogna29-11-2008 19:34:30   [#23]

Jacku, nie wiem co ma postanowić:

może uznać, że podziela zdanie wnoszącego zarzut, iż zastosowano zbyt uciążliwy środek egzekucyjny; że w jej opinii grzywna w wysokości 500 zeta jest zbyt wysoka, gdyż rodzina utrzymuje się tylko z czegoś tam... i brakuje jej środków na bieżące potrzeby, ...

albo moze uznać, ze grzywna jest nałożona w odpowiedniej wysokości...

 

bogna29-11-2008 19:38:08   [#24]

Nowicjuszko - zdanie "proszę zająć stanowisko w formie postanowienia"

oznacza, ze Twoje pismo w przedmiotowej sprawie

musi zawierać elementy, o których mowa w  Art. 124 KPA

AnJa29-11-2008 20:25:42   [#25]
a skad dyrek ma wiedziec, czy ta kara adekwatna czy za wysoka?

uzna, ze adekwatna, to mama zażalenie na jej postanowienie walnie do OP, uzna, ze za wysoka, to wójt ją z roboty wyciepnie, bo przeca, wójt nakładając - wiedział co czyni i sytuację znał, nawet powinien lepiej niż dyrek (bo gops ma)
bogda429-11-2008 20:31:04   [#26]

no wiec Państwo Dyrektorstwo

OP, uzna, ze kara za wysoka

to wójt ją / derektorkę/  z roboty wyciepnie

gdyż wójt nakładając - wiedział co czyni

poniewaz sytuację znał

 

Marek Pleśniar29-11-2008 20:36:44   [#27]

dyrektor - jak zresztą i inni piszą powyżej - nie ma uprawnień do postanawiania czegoś w kwestii kary nakładanej przez OP

poszaleli tam?

----

mozesz napisać pismo zawierające opinię o sprawie

nie musisz mu nadawać tytułu "opinia" ani innego

 

ktoś Cię pakuje na minę:-)

Napisz opinię i tyle,

Jacek29-11-2008 20:56:12   [#28]

no :-)

albo napisz tak

"W odpowiedzi na pismo z dnia ...... syg. ...... postanawiam przedstawić opinię w sprawie pani ........"

:-)

Nowicjuszka29-11-2008 21:03:49   [#29]
Sama już nie wiem co zrobić. Wypiąć się i opisać swoje stanowisko w tej sprawie w formie zwykłego pisma, czy też dalej biedzić się nad tym nieszczęsnym postanowieniem. Czyż można lekceważyć polecenia OP, haha . Za młody ze mnie dyrektor aby się stawiać.  Do tego w lutym czeka mnie konkurs więc chyba powinnam być " grzeczna"Z drugiej strony ja faktycznie nie mam uprawnień aby tworzyć coś takiego!
bogda429-11-2008 21:06:49   [#30]

jak sie wypniesz to wybij sobie z głowy kandydowanie

....

poznaj prawo

 

Marek Pleśniar29-11-2008 21:14:11   [#31]

zle robienie czegoś prawidłowo to nie lekceważenie

więc bez lekceważenia im napisz tę opinię:-)

Jacek29-11-2008 21:38:08   [#32]
a moze zadzwoń do giminy i zapytaj co oni chcą.. kto pyta nie błądzi i wcale nie stawia pytającego w roli głupka niewiedzącego
AnJa29-11-2008 21:40:10   [#33]
ale pytanego często
bosia29-11-2008 21:52:46   [#34]
ale wtedy to już problem pytanego
DYREK29-11-2008 21:57:46   [#35]

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIAZEK NAUKI

http://www.um.bedzin.pl/default.aspx?docId=1991

i

może się przyda:

ustawa o postępowaniu egzekucyjnym:  http://samorzad.infor.pl/niezbednik/
akty-prawne/DZU.2005.229.0001954/
USTAWA-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji.html

tytuł wykonawczy

(załączniki do ustawy o p egz.)

zał. 24 http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/pobor_i_egzekucja/rmf021219_zal_24.pdf?PortalMF=6ef63bfd68bda8e501190832f245c164

zał. 25

http://www.vademecumwiedzy.pl/pliki/tyt_3a.pdf


post został zmieniony: 29-11-2008 22:03:21
EwaBe30-11-2008 16:55:43   [#36]
Pomyłka.
post został zmieniony: 30-11-2008 17:03:56
klemur20-11-2015 12:22:58   [#37]

Dyskusja kończy się na wydaniu Postanowienia przez wójta nakładającego grzywnę na rodzica.

A co dalej,  jeśli po otrzymaniu Postanowienia  rodzic nie zapłaci grzywny, a czternastoletni uczeń nadal nie chodzi do szkoły (II klasa gimnazjum)? W tym roku szkolnym pojawił się tylko raz - 1 września.

Jakie dalsze kroki powinien podjąć w tej sytuacji organ prowadzący?

rzewa21-11-2015 11:18:16   [#38]

przekazać  do US

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]