Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń niepełnoletni w szkole dla dorosłych
strony: [ 1 ]
bosia06-11-2008 14:01:07   [#01]

Jest u nas szkoła niepubliczna dla dorosłych, która przyjmuje uczniów niepełnoletnich-16, 17 lat.

Otwiera zawody, w których jest najwięcej uczniów w okolicy. Przychodzą rodzice po odbiór dokumentów i są informują o tym, nie chcą przenosić dziecka, ale i tak uczeń nie chodzi do szkoły.

Rozmowy i przekonywanie dziecka skutkuje ale nie zawsze i na krótko.

Zastanawia mnie natomiast przyjmowanie do szkoły dla dorosłych (zaoczna) uczniów niepełnoletnich.

Macie jakiś pomysł, co z tym zrobić?

AnJa06-11-2008 14:11:53   [#02]
1.zawiadomić KO = niby kablowanaie jest fe, ale to łamanie prawa

2.sprawdzić, czy mają uprawnienia szkoły publiczne- też w KO
bogna06-11-2008 18:27:11   [#03]
to są zawody na poziomie technikum czy zsz?
fredi06-11-2008 19:04:01   [#04]
Krystyna Szumilas
POPlatforma Obywatelska
Interpelacja nr 4163 minister edukacji narodowej
05-09-2008
Interpelacja w sprawie statusu słuchacza szkół dla dorosłych
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Domiceli Kopaczewskiej z dnia 2 lipca 2008 r. (nr SPS-023-4163/08), w sprawie statusu słuchacza szkół dla dorosłych, uprzejmie przedkładam poniższe wyjaśnienie.

Statut szkoły publicznej, zgodnie z przepisami art. 60 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz statut szkoły niepublicznej, zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 5 tejże ustawy, określa w szczególności prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony.

W przypadku szkół niepublicznych zgodność zapisów statutu z przepisami prawa jest analizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych, w tym o uprawnieniach szkół publicznych.

Ustawa o systemie oświaty - art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 obliguje szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych do realizowania ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, a także prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych. W zakresie klasyfikowania i promowania słuchaczy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozdział 3 wymienionego rozporządzenia dotyczy szkół dla dorosłych. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych odbywa się po każdym semestrze.

Słuchacz, który z różnych przyczyn nie uczęszczał na zajęcia i nie otrzymał promocji na wyższy semestr, może powtórzyć semestr, czasowo przerwać naukę lub całkowicie zrezygnować z jej kontynuowania. Słuchacz, który przerwał naukę, przed upływem 3 lat od jej przerwania może mieć, zgodnie z 29 wyżej wymienionego rozporządzenia, zaliczone obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

W świetle powyższego, nie znajduje uzasadnienia sytuacja, w której osoba nieuczestnicząca w zajęciach, w tym m. in. z powodu wyjazdu za granicę czy odbywania służby wojskowej, figuruje w szkolnej ewidencji słuchaczy, tym bardziej, gdy jest wykazywana we wniosku o dotację z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy prawa nie są w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji i warunków, w jakich funkcjonują szkoły. Statut, jako podstawowy szkolny dokument, powinien szczegółowo uregulować zasady jej działania. Organ prowadzący nadaje szkole pierwszy statut - możliwie najdokładniej porządkuje zasady funkcjonowania szkoły, w zgodzie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty - art. 60 ust. 1 - w przypadku szkół publicznych, lub w art. 84 ust.2 - w przypadku szkół niepublicznych. Przepisy w/w ustawy narzucają szkołom konieczność określenia w statutach zarówno warunków przyjmowania słuchaczy, jak również skreślania ich z listy. Dodatkowo zasady przyjmowania uczniów do szkół publicznych (w tym szkół dla dorosłych) określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

Pozostawienie szkołom pewnej autonomii zarówno w zakresie przyjmowania, jak również skreślania z listy słuchaczy pozwala na świadczenie usług edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem w określonym środowisku.

Nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem szkół sprawuje właściwy kurator oświaty, który zgodnie z art. 33 ustawy ocenia stan i warunki działalności dydaktycznej, jej efekty, a także przestrzeganie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz statutu szkoły. Pojawiające się w MEN sygnały o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkół niepublicznych są przekazywane wg właściwości do odpowiednich kuratorów oświaty.

Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2008 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wyniki kontroli potwierdziły nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół dla dorosłych, w tym w zakresie:

- niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

- zawyżania lub zaniżania liczby słuchaczy skutkującego nieprawidłowym naliczeniem dotacji budżetowej.

Z uwagi na wcześniejsze sygnały o nieprawidłowościach oraz w związku z przedstawionymi przez NIK wynikami kontroli szkół niepublicznych, w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjęte zostały prace nad zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie przekazania części wykonywanych obecnie przez kuratora oświaty zadań jednostkom samorządu terytorialnego, umożliwienia tym organom kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom niepublicznym z ich budżetu. Trwają również prace zmierzające do zwiększenia efektywności nadzoru pedagogicznego. Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego jest jednym z działań Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, w ramach którego realizowane będą projekty mające na celu wypracowanie skutecznego systemu nadzoru pedagogicznego oraz opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krystyna Szumilas

Warszawa, dnia 25 lipca 2008 r.
bosia06-11-2008 19:20:52   [#05]

jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

zawody na poziomie technikum

przyjmuja uczniów klas pierwszych-16 lat

bogna06-11-2008 19:34:39   [#06]
aha....no to zatelefonuj do KO
Adaa06-11-2008 19:36:23   [#07]
na Kongresie padło zapytanie do tego problemu - jak długo do szkół  dla dorosłych bedą przyjmowani niepelnoletni uczniowie
bosia06-11-2008 19:37:19   [#08]

bogna myślę, że ruszę uprzywilejowanych

zastanawiam sie czy warto?

zgredek06-11-2008 19:42:01   [#09]

Adaa - do 24 listopada

(do podstawowych i gimnazjów dla dorosłych)

bogna06-11-2008 19:43:14   [#10]

bosiu - koniecznie!

--------

niepełnoletni - mogą być przyjmowani, jeśli w danym roku kalendarzowym kończą lata,

dodatkowo do szkół podstawowych lub gimnazjów dla dorosłych mogą być przyjmowani 15 lub 16 - latkowie.

 

rozp. MENiS z dnia 15 lipca 2004 r.

 

w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1768)

Na podstawie art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Do szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży.

 

zgredek06-11-2008 19:44:25   [#11]
to co Bogna wkleiła obowiązuje tylko do 24 listopada 2008 - uchylono podstawę prawną
bogna06-11-2008 19:44:49   [#12]

no i właśnie - to co zgredek - do 24 listopada to rozp. obowiązuje

bo art.UoSO, na podstawie którego wydano rozp.,  uchylony został

bogna06-11-2008 19:45:11   [#13]
:-))))))))))))))
zgredek06-11-2008 19:45:22   [#14]
:-)
bosia06-11-2008 19:46:39   [#15]

wiem czytałam to

rodzicom też

szkoła każe podpisywać rodzicom zgodę na uczęszczanie 16 latka do tej szkoły

dzieci pracują, też nielgalnie na "czarno" jakiś obłęd sie zrobił ostatnio, nie dotyczy to tylko mojej szkoły, rozmawiałam z innymi dyrektorami

w tym tygodniu zgłosiło się już trzech uczniów

bogna03-12-2008 19:46:11   [#16]
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

Treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

bogna16-07-2009 14:20:46   [#17]

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia - bardzo różniący się od tego z listopada 2008

bip.­men.­gov.­pl/­men_bip/­akty_projekty/­projekt_rozporza­dzenia_20081121.­pdf

--------------

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi)

Treść projektu rozporządzenia

między innymi dodano zapis:

§ 1. 2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia oraz ze względów uzasadnionych sytuacją życiową lub zdrowotną nie może podjąć lub kontynuować nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży

 

bogna16-07-2009 14:25:32   [#18]

ponieważ każdy absolwent gimnazjum, który miał jeden rok poślizgu, ma ukończone 16 lat,

to jestem ciekawa w jaki sposób będzie weryfikowana "uzasadniona sytuacja życiowa i zdrowotna"?

I nadal nie rozumiem dlaczego młodzieży,

która ma kłopoty w nauce oferuje się naukę wg ramowego planu nauczania szkoły dla dorosłych,

w którym tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych jest zdecydowanie niższy niż w szkole dla młodzieży.

 

zgredek16-07-2009 16:55:11   [#19]

Bogna - to raczej chodzi o naprawdę wyjątkowe sytuacje - znam takie i myślę, że taki zapis może dać szansę na ukończenie szkoły

pod jednym warunkiem - a warunek ten niestety nie zawsze jest możliwy do spełnienia

pod warunkiem, że w okolicy tak szkoła dla dorosłych będzie funkcjonować

a jest wiele takich okolic, że szkół publicznych dla dorosłych po prostu nie ma:-(

bogna16-07-2009 17:02:05   [#20]

całkiem wyjątkowe sytuacje - OK :)

ale kto będzie określał czy to wyjątkowa sytuacja?

 

katarzyna3016-07-2009 17:02:15   [#21]
Wiem o sytuacji odwrotnej. Mianowicie uczeń ukończył szkołę zawodową. Złożył dokumenty do innej szkoły zawodowej, gdzie podobno został przyjęty. Praktykę ma mieć na warsztatach szkolnych. Uczeń ten ma teraz 19 lat (powtarzał klasę w gimnazjum). Zastanawia mnie, czy ktoś tego nie zakwestionuje przy pierwszej lepszej kontroli.
zgredek16-07-2009 17:06:23   [#22]

to nie jest sytuacja odwrotna

nie ma granicy przy przyjmowaniu uczniów do szkoły dla młodziezy

jeśli nie jest to młodociany pracownik - a nie jest, bo zajęcia praktyczne organizuje szkoła, to nie ma ograniczeń

jeśli dyrektor zgodził się przyjąć 19-latka do pierwszej klasy - to miał takie prawo


post został zmieniony: 16-07-2009 17:06:38
bogna16-07-2009 17:08:12   [#23]

upsss...dobrze, że odświeżyłam:)

bo bym była zgredkowym echem :)

zgredek16-07-2009 17:09:19   [#24]

Bogna - dyrektor szkoły dla dorosłych - określi, czy może, czy nie przyjąć takiego słuchacza

czy myślisz, że ma za małe kompetencje? 

bogna16-07-2009 17:11:21   [#25]

Nie wąpię  w kompetencje dyrektora,

obawiam się przyjmowania do szkół niepublicznych nastawionych na zysk :(

zgredek16-07-2009 17:12:56   [#26]

masz rację - cały czas myślałam o publicznych-niepłatnych

katarzyna3016-07-2009 17:16:54   [#27]
Ja jeszcze odnośnie tego 19-latka. U niego jedno z rodziców nie żyje. decyzja złożenia dokumentów do następnej ZSZ jest podyktowana pobieraniem renty rodzinnej ze względu na naukę. Czy ZUS tu nie odegra jakiejś roli?
zgredek16-07-2009 17:19:24   [#28]

nie sądzę - został przyjęty do szkoły - uczy się - to chyba tak ZUS powinien to przyjąć

ale jak może być - to chyba tylko ZUS wie

bogna16-07-2009 17:26:52   [#29]

też nie sądzę - ZUS chyba tylko stawia warunek, zeby się uczyć i warunek wieku;

w szkole policealnej można po skończonych studiach,

to i w ZSZ można chyba 2x ;)

bosia16-07-2009 17:41:15   [#30]

szkoły niepubliczne będą miały teraz możliwość przyjmowania każdego kandydata niepełnoletniego

a że tak jest to włąśnie wiem i dlatego wcześniej założyłam ten wątek

u nas pracuje nauczyciel, który jest właścicielem takiej szkoły

prowadzi agitację wśród naszych dzieci

przechodzą do niego, bo ....

nie chce mi się nawet gadać

jestem bezsilna

Małgoś16-07-2009 17:43:14   [#31]

a ja niepełnoletnich nie przyjmuję....

bo na podstawie czego bym mogła ?


post został zmieniony: 16-07-2009 17:43:50
bosia16-07-2009 18:14:58   [#32]
po wejściu tego rozporządzenia będziesz mogła
rzewa16-07-2009 20:20:07   [#33]

i teraz mogę... tylko trochę starszych, ale... nie przyjmuję

bo mam więcej z nimi kłopotu niż to warte ;-)

(natomiast przyjmę, jeśli sytuacja wyjątkowa zdecydowanie jest :-))

Małgoś17-07-2009 21:14:45   [#34]

nie wiem, czy będę przyjmować...

nienawidzę funkcji wychowawczo-opiekuńczej ;-)

Kasiaba22-05-2014 12:24:12   [#35]

Dzień dobry

 

Czy nadal obowiązuje rozporządzenie MEN z 29 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 3 z 2010 r.) w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat? Podobno tegoroczna nowelizacja UoSO znosi tę możliwość

rzewa22-05-2014 12:39:54   [#36]

nie

Teraz obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857)

Kasiaba22-05-2014 12:56:54   [#37]

Dziękuję serdecznie:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]