Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wprowadzanie regulaminów
strony: [ 1 ][ 2 ]
bosia03-04-2009 17:17:40   [#51]

tak wystąpiłam do naszej w mieście-poprawili, odesłali do przeczytania

teraz zatwierdzą-wszystkie trzy

DYREK05-04-2009 13:41:42   [#52]

czyżby nowa moda: zarządzenia dyrektora (#41) ? :-)

 

Zarządzenie nr 1.../.../09
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr ..... w  ........
z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia w Szkole ....... instrukcji kancelaryjnej

W celu ujednolicenia i usprawnienia systemu kancelaryjnego w Szkole...... zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr ........... Dyrektora Szkoły .......................... z dnia 1 maja 1999 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

Dyrektor Szkoły

........................ 

 

 

 

bosia05-04-2009 16:35:19   [#53]

chyba nowomoda

mnie tam wszystko jedno, chcą zarządzeniem, niech będzie-taką formułę wprowadzili u nas

szkoda mi energii na wyjasnanie, ze bez tego też można

DYREK06-04-2009 08:58:17   [#54]
też prawda:-)
renia220-02-2013 21:15:55   [#55]

Odświeżam wątek, bo po kontroli okazało się, że są źle przywołane akty prawne w Regulaminie pracy i do tego jest już nieaktualna pp, ta z 1990 roku; od 1.1.2009 jest nowa ale jaka

Jeżeli ktoś ma właściwe odwołania to proszę podeślijcie.

No i co dalej? jak zmienię te podstawy prawne to od nowa wprowadzam ten regulamin i uzgadniam z zz?

DYREK20-02-2013 22:02:30   [#56]

pp to podstawa prawna: art. 104 – 1043

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

http://kodeks-pracy.org/IV-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika/regulamin-pracy

wszelkie zmiany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

renia221-02-2013 20:40:24   [#57]

No cóż, oto co mi napisano w protokole pokontrolnym:

,,...Jako podstawę prawną,,Regulaminu pracy" na dzień wejścia w życie dokumentu tj.2.09.1999 należało wskazać art. 24 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 1990 r. Nr 21, poz.124 z późn. zm.), która w zakresie podstawy prawnej oraz  zakresie przedmiotowego uregulowania była aktem szczególnym. Wskazany art. 104 Kodeksu pracy, w przedmiotowym przypadku pełnił rolę przepisu ogólnego uzupełniającego w stosunku do ustawy o pracownikach samorządowych, nie stanowił delegacji do wydania ,,Regulaminu ...", która wynikała z aktu szczególnego. Obowiązek zastosowania przepisu szczególnego przed ogólnym wynika z art. 5 Kodeks pracy. Powyższym działaniem naruszono § 77 ust. 1 Uchwały Nr 147 Rady ministrów z dnia 5 listopada 1991 r.. w sprawie zasad techniki prawodawczej, a obecnie było niezgodne z § 134 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej". Istotnym jest również wskazanie, iż od dnia 1 stycznia 2009 delegację prawną do wydania ,,Regulaminu pracy" winien stanowić art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,poz.1458), uchylającej poprzednio obowiązującą ustawę z 1990 roku.

Proszę  DYRKU wytłumacz o co w tym wywodzie chodzi, i co w końcu powinno być w pp do tego regulaminu.

rzewa21-02-2013 21:02:54   [#58]

cóż... nie zgadzam się z kontrolującym

pp do wprowadzenia regulaminu pracy stanowi art 104 k.p., natomiast powinno być w tym regulaminie wspomniane, że regulamin został stworzony w oparciu m.in. o ustawę o pracownikach samorządowych (ale nie tylko bo dotyczy także n-li więc i KN i rozporządzenia wykonawcze do u.p.s., KN i k.p.

renia221-02-2013 21:14:04   [#59]

Miałam też odwołanie w pp do KN i zz ,, art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 o zz", ale brakowało rocznika, nr i poz. dziennika urz.

Tak właściwie to nie wiem co zrobić, poprawić pp, tylko na jak? i lecieć do  zz bo każdą zmianę się uzgadnia

DYREK21-02-2013 21:36:14   [#60]

"delegację prawną do wydania ,,Regulaminu pracy" winien stanowić art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych"

w skrócie: kontrolujacy zapomniał, że w szkole pracują także nauczyciele (nie zauważył zapisu art.3 ustawy o pracownikach samorządowych)

 

i w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych

Art.  42. 1. Regulamin pracy jednostki, o której mowa w art. 2, określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

(...)

Art.  2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: 

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art.  3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy. (dla nauczycieli jest to Karta Nauczyciela)

 

Z kodeksu pracy (art. 104 – 1043 ) wynika że regulamin ma  za zadanie szczegółowe sprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy (szkoła) i pracownika ( nauczyciel, pracownik niepedagogiczny) w kontekście danego zakładu pracy, z uwzględnieniem charakteru i rodzaju prowadzonej przez pracodawcę działalności.

W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Ustawa o pracownikach samorządowych nie ma zastosowania do nauczycieli  (art.3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Czyli

art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych nie ma zastosowania w przypadku pracodawcy jakim jest szkoła.

Wg mnie należy odpowiedzieć na zalecenia pokontrolne.

 

 

renia221-02-2013 22:30:14   [#61]

Dziękuję pięknie za wyjaśnienia. Jeszcze mam więcej takich kwiatków, będę się do was uśmiechać o pomoc.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]