Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Prawidłowo zapisany temat lekcji.
strony: [ 1 ][ 2 ]
elnik27-10-2008 16:25:06   [#01]

Jak powinien wyglądać prawidłowo zapisany temat lekcji( Chyba należy zrobić nauczycielom powtórkę z dydaktyki) Mamy sprawować nadzór nad realizacją podstawy programowej. A nauczyciele zapisują tematy realizowanych zajęć bardzo chaotycznie, czasem bez sensu, a ztych tematów nic nie wynika. Np.Co nauczyciel realizował na lekcji matematyki zapisując w dzienniku tamat:  Poprawa zadania domowego.

Podzielcie sie swoimi doświadczeniami w tym temacie.

bosia27-10-2008 16:34:07   [#02]
praca kontrolna-też mnie wkurza
Marek Pleśniar27-10-2008 16:37:59   [#03]
tak czy owak, wypadałoby wpisać czego sie uczą lub z czego zdają dzieci na tej lekcji;-)
AnJa27-10-2008 16:39:56   [#04]
pracy kontrolnej zakresu bez trudu domyślić się można

pracy domowej da się- ale troche trudniej

ale "Wojna północna " to juz nie wiadomo co
rzewa27-10-2008 16:41:02   [#05]
no... mamy z tym problemy - patrz tytuły wątków na forum ;-)

i apele by cos zmienić w tym zakresie... ;-)
Marek Pleśniar27-10-2008 16:42:26   [#06]

a co?

znaczy wojna ta to co za jedna??

(sam wpadłem na to co to wojna, ale dalej mi nie idzie;-)

AnJa27-10-2008 16:44:33   [#07]
no- mnie też- bo bez trudu ze 3 wymieniam, a jakby poszperać po podręcznikach wyszłoby pewnie kilkadziesiąt (zwłaszcza obcych podręcznikach)
bosia27-10-2008 16:45:03   [#08]

niekoniecznie wiadomo z czego ta praca

wystarczy myślnik i napisać

pokontrolowałaqm trochę dzienniki i się niektórymi załamałam

nauczyciel matematyki nie ma w ogóle wpisanych ocen, bo ma w swoim notesie(!)

to mu powiedziałam, ze jego pensję będę trzymała w sejfie

 

Power427-10-2008 16:46:18   [#09]
a ja mam inny problem-stanowczo za wąskie i któtkie rubryki w dzienniku na zapis tematu i dlatego się czasem nie dziwię tym cudom
bosia27-10-2008 16:47:08   [#10]
nam to w ogóle dziennika czasami brakuje-kartek
Marek Pleśniar27-10-2008 16:47:35   [#11]

a ja codziennie zagladam do sieciowego produktu jednej z polskich firm i czytam oceny syna, a przy każdej w dymku wyskakuje za co te stopnie są

czyli da się?

bosia27-10-2008 16:49:30   [#12]

pewnie, że się da

mnie się podoba dziennik elektroniczny, ale u nas nie wszyscy rodzice mają dostęp do komputera i potrafią

bosia27-10-2008 16:50:29   [#13]

Marek, ale współczujęTwojemu synowi tej ciągłej kontroli

bidne dziecko;-)

jatoja27-10-2008 16:50:40   [#14]
Na stronach jednego z banków ( że nazwy nie powiem) można poglądać sobie swoje pieniądze
Power427-10-2008 16:50:51   [#15]
Te niektóre tematy o których mowa wyżej biora sie żywcem z poradników dla nauczycieli niestety-to tak na marginesie ale wielu po myślniku rozwija je
JarTul27-10-2008 17:49:11   [#16]
Musi to być zwięzła a jednocześnie dostatecznie rozwinięta informacja o tym, co będzie przedmiotem poznania na lekcji. Zazwyczaj temat lekcji przyjmuje formę zdania oznajmującego, rzadziej pytającego. Z zapisu tematu lekcji w dzienniku czerpią informację nauczyciele uczący różnych przedmiotów w tej samej klasie, także dyrekcja i nadzór pedagogiczny zaznajamiają się z realizacją treści przedmiotowych głównie z zapisu tematów lekcji. Przede wszystkim zaś uczniowie mając, podany temat lekcji na początku każdej jednostki, mogą wywnioskować, o czym dowiedzą się w trakcie jej trwania. Dlatego też musi być staranny zapis, nie pojedyncze hasło, ale zdanie informujące o treści poznania i czynnościach w związku z nowym materiałem podejmowanym na lekcji.
[dr Elżbieta Mastalerz]

-----------------------
-----------------------
Temat lekcji wyraża główny (ogólny) jej cel w powiązaniu z treścią procesu uczenia się i nauczania

Temat jest wiodącym i nadrzędnym motywem lekcji. Stanowi on jednostkę treściową zaplanowaną wcześniej i przewidzianą do realizacji w określonym czasie.
Temat lekcji (wbrew pozorom) określa szczegółowy tok postępowania dydaktyczno-wychowawczego. Jest więc ogromnie ważnym elementem w metodyczno-organizacyjnym przygotowaniu się nauczyciela do lekcji. Temat lekcji, z tzw. czynnościowym układem treści kształcenia, ma charakter „trójczłonowy" i obejmuje: • typ ćwiczeń (językowych, graficznych, praktycznych ...); »podstawę tematyczną tychże ćwiczeń;« • środki dydaktyczne.
Najogólniejsze sformułowanie tematu lekcji może mieć postać: Konstruowanie opowia¬dania na temat: „Rower pojazd ekologiczny", przy wykorzystaniu podręcznika (...)
Temat lekcji określa tok postępowania dydaktyczno-wychowawczago nauczyciela Efek¬tem lekcji powinna być określona umiejętność (np. językowa, graficzna, praktyczna ...) od¬zwierciedlona w pierwszym członie tematu, a wszystkie szczegółowe działania nauczyciela i uczniów mają do niej zmierzać.
Funkcja tematu
- zaznajomienie uczniów z treścią i zakresem pracy na lekcji;
- postawienie ich w stan gotowości do działania;
- skoncentrowanie uwagi na określonym wycinku wiedzy, zagadnieniu bądź umiejętności;
- rozwijanie dokładności myślowej i słownej uczniów, umiejętność pracy na temat.
Miejsce tematu w lekcji
Ze względu na swoją funkcję temat musi być sformułowany na początku lekcji. Odstęp¬stwo od tej zasady może wystąpić na lekcji problemowej, kiedy na początku lekcji zostaje postawiony problem, który mają uczniowie rozwiązać, a na końcu formułuje się sam temat.
Zależność tematu od dominującej metody lekcji
Temat w formie zdania oznajmującego bądź wypowiedzianego bez orzeczenia odpowiada najczęściej:
- metodzie podającej:
Poznajemy zespoły wchodzące w skład układu napędowego roweru...
Z dziejów polskiej myśli technicznej...
- metodzie zajęć praktycznych:
Posługiwanie się leksykonem techniki...
Demontaż tylnej piasty rowerowej...
Temat w formie zdania pytającego jest typowy dla lekcji problemowych, zawiera bowiem zagadnienie wymagające rozwiązania:
Jak zwiększyć twardość powierzchni materiału na przykładzie... ?
Temat w formie wypowiedzi bez orzeczenia może zapowiadać lekcję problemową, jeśli za¬wiera problem do rozstrzygnięcia lub uzupełnienia:
Czy materiały podlegające biodegradacji przyczyniają się do zaśmiecania środowiska naturalnego?...
Temat w formie pozornego pytania - zdanie jest formalnie pytające, ale nie wymaga rozstrzy¬gnięcia ani uzupełnienia, lecz zrelacjonowania znanych treści lub zapoznania się z nimi na podstawie podręcznika lub wyjaśnień nauczyciela:
Jak Kasia przygotowała rower do wycieczki?...
Jak zbudowany jest komputer (z jakich bloków funkcjonalnych)?...
Temat a hasła programu nauczania:
Zakres wiedzy i umiejętności wskazany przez temat lekcji w danej klasie musi być zgodny z zakresem wiedzy i umiejętności wskazanym dla tej klasy program nauczania. Sformułowa¬nie tematu lekcji nie może być tożsame z hasłem programowym, lecz jego odpowiednio zin¬terpretowanym uszczegółowieniem.
[dr Wojciech Wałat]
Marek Pleśniar27-10-2008 17:52:20   [#17]
omamulu:-)
elnik27-10-2008 17:57:00   [#18]
No wspaniale - dziękujemy za powtórke. Materiał na warsztaty dla nauczycieli w tym temacie.
Marek Pleśniar27-10-2008 19:33:32   [#19]
ee, wystarczy przypiąć w pokoju na korku:-)
Ala27-10-2008 20:02:29   [#20]

JarTul - pijękne :-)

przypnę na korku i to zanim pójdę dzienniki sprawdzać :-)

ciekawe jaki efekt będzie? tzn. czy przeczytają i wezmą do się?

sstan27-10-2008 20:48:07   [#21]
Czy tematy lekcji z języków obcych powinny być w języku obcym czy polskim ? Jakie ew. to przepisy regulują ?
bosia27-10-2008 20:48:26   [#22]
w polskim
Gusia27-10-2008 20:50:51   [#23]
u nas jest tak, że najpierw po polsku a potem po angielsku...

mam jednak pytanie co do ścieżek... jak to wcisnąć obok tematu w malusią linijeczke, jeśli niejednokrotnie zajmują one kilka linijek tekstu?
Adaa27-10-2008 21:32:32   [#24]

nie musza byc w jezyku polskim

niektórych tematów lekcji nie da sie inaczej zapisać

jak sie ktos upiera przy polskim wychodzą smiesznosci

......................

bosia, masz chyba dzis zly dzień

udzielasz stanowczych odpowiedzi, nie zawsze zgodnych z prawdą;-)

bosia27-10-2008 21:33:03   [#25]
mam
bosia27-10-2008 21:34:24   [#26]

ale niekoniecznie niezgodnych z prawdą

nie pamiętam gdzie o tym temacie po polsku jest

Power427-10-2008 21:35:46   [#27]
a jaki mamy język urzędowy?
ddorota27-10-2008 21:37:12   [#28]
a było coś o języku urzędowym w Polsce, a dziennik dokumentem urzędowym jest
dyrlo27-10-2008 21:38:27   [#29]
Adaa, po polsku piszemy tematy bo w Polsce żyjemy i dokumentacja szkoły polskiej to jest.
dyrlo27-10-2008 21:39:36   [#30]
Co Wy tak szybko stukacie w tę klawiaturę, ledwie pomyślę, żeby napisać a tu już z 5 wpisów ;-)
ddorota27-10-2008 21:40:30   [#31]
ale jaka jednomyślność w tych 5 wpisach
bosia27-10-2008 21:40:43   [#32]
to nie stukanie, a prędkość łączy
Adaa27-10-2008 21:41:04   [#33]

rany ...

Dokument urzędowy - termin prawniczy służący do określenia środka dowodowego w postaci dokumentu pochodzącego od powołanego do jego sporzadzenia organu państwowego, organizacji, jednostki organizacyjnej lub podmiotu (w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw rostrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, czy też wydawania zaświadczeń).


Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (art. 244 kpc) i Kodeksem postępowania administracyjnego (art. 75 kpa) dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Dokumentami są wszelkie dokumenty pisemne niezależnie od tego, na jakim materiale zostały sporządzone. Przepisy dotyczące formy oraz ewentualnej treści dokumentu urzędowego zawarte są w przede wszystkim w prawie administracyjnym (art. 107 kpa) oraz przepisach szczególnych regulujących sposób działania danego organu. Dokumentem urzędowym jest także dokument sporządzony przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej.

Power427-10-2008 21:41:42   [#34]
ustawa o języku polskim
Power427-10-2008 21:46:04   [#35]
Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1. Przepisy ustawy dotyczą: 1) ochrony języka polskiego, 2) używania języka polskiego w realizacji zadań publicznych, 3) używania języka polskiego w obrocie oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."; http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0878.htm
Adaa27-10-2008 21:56:50   [#36]

poloniści zatem powinni zrezygnowac z zapisu "Quo Vadis" ;-)

idac tym tokiem rozumowania - zapis w dzienniku powinien byc zgodny z zapisem w zeszycie przedmiotowym ucznia

czyli podając w dzienniku tematy w jezyku polskim powinniśmy równiez wymagac takiego zapisu u uczniów np:

Zaimki "to" i "tamto".

:-)))))

 

dyrlo27-10-2008 22:02:51   [#37]

Adaa - a Twoim zdaniem temat "Quo Vadis" na języku polskim jest prawidłwy?

Bo moim zdanie należałoby jeszcze coś dopisać - bo lektura to jest ale co było w związku z tym na lekcji. A może Oni sobie tylko czytali?

Idąc za Tobą to ja mogę przez cały rok pisać "Rozwiązywanie zadań"


post został zmieniony: 27-10-2008 22:04:22
Power427-10-2008 22:07:00   [#38]
niezupełnie np
"Art. 11. Przepisy art. 5-10 nie dotyczą:
1) nazw własnych,
2) obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji,
3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi,
4) twórczości naukowej i artystycznej,
5) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,
6) znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług,
7) norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.";
Power427-10-2008 22:08:49   [#39]
niezupełnie było oczywiście #36 i zgadzam się w pełni z #37
walkiria5727-10-2008 22:17:58   [#40]

To się zaczyna ocierać o szaleństwo, chyba.

Uczniowski zeszyt też jest dokumentem i kontrolujący go ktoś może zupełnie nie znać języka, w jakim ten zeszyt jest prowadzony.

No chyba - im mniej jest języka ojczystego na lekcjach języka obcego -to dobrze?

Poza tym, niektóre konstrukcje obcojęzyczne nie występują w gramatyce polskiej...

Adaa27-10-2008 22:19:08   [#41]

oj dyrlo - nie napisałam z "zapisu tematu"

chyba nawet najgłupszy nauczyciel coś by po tym napisał:-)

ale w sumie nie przeszkadza mi, ze macie odmienne zdanie niz ja, bo domyslam sie, że jezyka obcego nie uczycie:-)

Adaa27-10-2008 22:21:44   [#42]

oj...sorry, nie odfreszowałam

mój post ...sorry...komentarz, powinien być przed walkirią:-)

Marek Pleśniar27-10-2008 22:22:53   [#43]

nieprawda że najgłupszy by napisał;-)

ja np kiedyś wpisałem (już tu o tym nudziłem raz czy 2) do dziennika temat: "Okucie"

zgredek27-10-2008 22:23:51   [#44]
z tego co pamiętam to najsensowniej tematy lekcji zapisują nauczyciele języków obcych, mimo, że nie czynią tego w języku polskim;-)
zgredek27-10-2008 22:25:38   [#45]
oczywiście w znanych mi przypadkach - bo chyba za duże uogólnienie mi wyszło;-)
Adaa27-10-2008 22:26:09   [#46]

a powinno być

"Okucie - wszystkie elementy którymi sa okute inne elementy"

elrym27-10-2008 22:26:48   [#47]
 i błąd że nie czynią,a powinni
bosia27-10-2008 22:26:53   [#48]

skąd wiesz, że najsensowniejsze?

znasz wszystkie języki obce uczone w szkole?

zgredek27-10-2008 22:27:34   [#49]
w mojej szkole - tak
Adaa27-10-2008 22:27:48   [#50]
nauczane:-)
strony: [ 1 ][ 2 ]