Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konkurs i ocena pracy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Konto zapomniane18-03-2002 17:39:32   [#01]
Dyrektor staje do konkursu. Nie posiada oceny pracy na tym stanowisku. Ma ocenę pracy jako nauczyciel. Pięć lat od dokonania oceny mija w czerwcu b.r. Konkurs jest w kwietniu. Czy może wykorzystać tę ocenę przy składaniu dokumentów?
Marek z Rzeszowa18-03-2002 17:57:07   [#02]

Zdecydowanie tak.
Marek

Zola18-03-2002 19:18:30   [#03]
Tak.Tak miałam przy pierwszym konkursie.
Jersz18-03-2002 19:35:11   [#04]
Ta ocena całkowicie wystarczy. Najważniejsze, żeby konkurs odbył się w wyznaczonym terminie i organ  dokonał powierzenia stanowiska przed datą uplywu ważności oceny.
Marek Pleśniar18-03-2002 20:02:14   [#05]

i po 2 miesiącach

zrobią Ci pierwszą kontrolę z oceną:-)))))
Małgosia18-03-2002 20:07:56   [#06]
Właściwie to mogą sie doczepić do tej oceny. Rozporządzenie z 15 lutego 1999 mówi o dobrej ocenie w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska, a powierzenie nastąpi z dniem 1 września. Znam przypadek, że potraktowano to jako przeszkodę formalną i kandydatowi podziękowano. Ale też dla przeciwwagi inny przykład: byłam w komisji na  konkursie, gdzie kandydatowi brakowało 3 dni do utraty ważności oceny (konkurs był 7 czerwca, a 5-letnia ocena kończyła sie 10 czerwca) i jakoś nokomu to nie przeszkadzało. Samo życie...
Konto zapomniane18-03-2002 20:20:41   [#07]

Konkurs i ocena pracy

Serdeczne dzięki :-)))))
stan18-03-2002 23:02:47   [#08]

ocena

Sorry !
Według mojej wiedzy ocena aktualnie jest ważna tylko trzy lata. O tej porze dnia nie podam podstawy prawnej ale sprawdzę to jutro.
Pozdrawiam
stan
:-)

beera19-03-2002 07:29:37   [#09]

yym- chyba nie Stan :-)

Ocena w zasadzie nie ma określonego czasu swojej aktualności.
Jest aktualna wiecznie;-)

Jeden tylko haczyk w tym- regulaminy przyznawania nagród, konkursów, i takich tam innych, mogą okreslać czas otrzymania ostatniej oceny wymaganych do swoich potrzeb.
Jersz19-03-2002 07:48:36   [#10]
Dana ocena pracy jest właściwie ważana do następnej oceny pracy. Jeśli jeszcze o ocenia pracy osoby, która jest kandydatem na stanowisko dyrektora. 5-lat od otrzymania oceny pracy upływa przykładowo 30 czerwca br.  Gmina dokonuje powierzenia np. 1 czerwca br. i wskazuje datę objecia stanowiska - dzień 1 września br. Uważam, że nie ma problemu akt powierzenia został wystawiony jeszcze przed upływem 5 lat od oceny pracy.
stan19-03-2002 08:12:03   [#11]

?

Tak naprawdę to w tym momencie "wiem, że nic nie wiem". W Karcie Nauczyciela nic na ten temat nie ma, wizytator mówi o trzech latach, Asia mówi o pięciu latach ...
Pytanie pozostaje więc otwarte - jaka jest podstawa prawna dotycząca czasu ważności oceny ?
Pozdrawiam
stan
:-(

beera19-03-2002 08:34:26   [#12]

Stan :-)

ja mówię, że nie ma określonego " czasu trwalości" oceny.

Co oznacza, że nie ma jej okraślonego czasu aktualności.

To skutkowac może tym, że w każdym regulaminie, zarządzeniu może być jej okreslony jakiś czas jej aktualności. Na przyklad w regulaminie konkursu na dyrka- 5 lat.

Ale nie jestem pewna, czy stanowiący regulamin, nie może okreslić w wymaganiach - trzech lat.

Posprawdzam to.

Ciekawe, jak w naszej gminie rozwiązano ten punkt- aż popytam. mamy kilka konkursow za pasem

stan19-03-2002 08:46:11   [#13]

...

Dzięki
stan
:-)
Marek z Rzeszowa19-03-2002 09:00:49   [#14]

Niestety rację ma Małgosia

Zwróćcie uwagę na zapis par.1 pkt. 4 poniższego rozporządzenia: 

 

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1

Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły (placówki) wymienionych w art. 2 pkt 1-5 oraz 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) może być powierzone nauczycielowi lub nauczycielowi akademickiemu, który:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym przedszkolu lub szkole (placówce),

2) posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, o ile kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole (placówce) lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

5) posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub w danym typie szkoły (placówki).

beera19-03-2002 10:29:31   [#15]

Marek?

Kurcze- ja też się nie mylę, chyba?

Dokladnie tak napisalam- aktualnośc oceny może jest okraślona roztomaicie w różnych szczegółowych zapisach, różnych wymagań na różne sprawy.

Co oznacza jeszcze i to, że nauczyciel może byc oceniony 10 lat temu i mieć aktualną ocenę pracy. No...chyba, że stara się o coś, co wymaga jej dokonania w jakimś określonym czasie.

 

I jeszcze cos ważnego dla samego Zdziasława...jeśli chcą znaleźć sposób, żebys nie wygral tego konkursu- nie znam ukladu- to nie daj  im do tego pretekstu.

 

 

bogna19-03-2002 17:28:43   [#16]

a co z oceną dorobku zawodowego

Czy do konkursu może stanąć nauczyciel, który ma ocenę sprzed 5 lat, a z czerwca 2001r. ma pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu?
&3 rozporządzenia w sprawie oceniania mówi, że "ocena może byc dokonana nie wczesniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu". A może tacy ludzie stoją już na z góry przegranej pozycji?
Marek z Rzeszowa19-03-2002 18:46:40   [#17]

Zwróć uwagę, że to dwie zupełnie różne oceny.

Ocena za okres stażu dotyczy szczególnej sytuacji. I jest dokonywana w szczególnym trybie. (KN art 9 i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Ocena dorobku zawodowego to zupełnie co innego. Tu sprawę reguluje KN (chyba art 6) i  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Oczywiście rację ma Asia :-))), że ocena pracy potrzebna jest nauczycielowi (lub organom) w różnych sytuacjach. Ale rzecz dotyczy tylko oceny pracy nauczycie w trybie art. 6 KN.

 

Marek

bogna19-03-2002 18:54:04   [#18]

Marek

W takim razie, ktoś kto robił w zeszłym roku awans i przed oceną dorobku nie pomyślał, żeby mieć aktualną ocenę pracy - przez rok ma zablokowaną możliwość do startowania w konkursie na dyrektora? - przeciez to jest głupie!
Marek z Rzeszowa19-03-2002 18:59:16   [#19]

Nie!
To zupełnie inna ocena i nie podlega temu Rozporządzeniu.

Dwa różne sformułowania (ocena za okres stażu <> ocena pracy), dwie różne podstawy prawne (p. wyżej lub niżej, w zależności od sposobu sortowania forum) = dwie odrębne sprawy.

Marek

Janusz Pawłowski19-03-2002 19:23:05   [#20]

Tak!

Ktoś, kto robił w zeszłym roku awans i przed oceną dorobku nie pomyślał, żeby mieć aktualną ocenę pracy - przez rok ma zablokowaną możliwość do startowania w konkursie na dyrektora.

To jest głupie - ale prawdziwe.

Przytaczam tu rozważania (pewne moje wnioski tendencyjnie wytłuściłem;-))) na ten temat, które prowadziliśmy w Eduseeku:

 

ocena pracy nauczyciela
Autor: Hanna (---.csk.pl)
Data:   19.01 23:34

Nauczyciel mianowany otrzymał w czerwcu 2001 pozytywną ocenę dorobku zawodowego po odbyciu 9-miesięcznego stażu na nauczyciela dyplomowanego. W styczniu 2002 złożył podanie o dokonanie oceny pracy, powołując się na rozporządzenie MENu z 2 listopada 2000r. Jak należy interpretować paragraf 3 ustęp 1 w/w rozporządzenia. Moim zdaniem oceny pracy w/w nauczycielowi mogę dokonać w czerwcu 2002r. Czy mam rację?
Pozdrawiam
Hanna

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Tadeusz (---.radziejow.sdi.tpnet.pl)
Data:   19.01 23:58

Ocenę, którą dokonałaś jest oceną dorobku zawodowego w okresie
stażu. Natomiast ocena pracy nauczyciela odbywa się na podstwie
regulaminu opracowanego w oparciu o KN. Zgodnie z KN, ocenę
pracy nauczyciela dokonuje się nie wcześniej niż 1 rok od ostatniej
oceny.
Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o taką ocenę, dyrektor w ciągu 3-cy
ma obowiązek dokonać oceny zgodnie z regulaminem szkolnym.
Pozdrawiam

Tadeusz

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Janusz Pawłowski (---.vulcan.pl)
Data:   20.01 00:09

--------------------
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. Nr 98, poz. 1066 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1459)

§ 3. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

------------------------

--------------------
KN

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) organu prowadzącego szkołę,
4) rady szkoły,
5) rady rodziców.

------------------------

Istotnie - oba te zapisy jednoznacznie mówią, że ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Tadeusz (---.radziejow.sdi.tpnet.pl)
Data:   20.01 02:49

Przepis tak mówi - rzecz święta i basta! Z faktami nie polemizuję.

Pozwolę sobie na wyrażenie opinii o tym zapisie, który jest nielogiczny,
ponieważ te dwie oceny są różne i jedna drugą nie może zastąpić.
Charakter oceny pracy nauczyciela określa §2 pkt 8 /1,2,3,4,5 /,
a dorobek zawodowy ocenia się za okres stażu.

Jeżeli nauczyciel potrzebuje oceny swojej pracy, a ocena dorobku
jej nie zastąpi i z tego powodu musi czekać cały rok - tj. bez sensu.

To są właśnie fundamenty oświaty.

Propozycje MENiSu odnośnie nowej oceny pracy nauczyciela eliminują
powyższą sprzeczność.

Czy moja opinia jest słuszna.

Tadeusz

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: MC (---.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl)
Data:   20.01 13:21

Więc jeśli nauczyciel otrzymał ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w czerwcu 2001, ocenę pracy miał np. z 1996r. a w maju 2002r. chciałby startować na stanowisko dyrektora to nie może, bo nie ma i nie otrzyma oceny z ostatnich 5 lat?

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Gaba (---.krakow.sdi.tpnet.pl)
Data:   20.01 15:49

Może otrzymać, to prostują w wielu KO.

Gaba

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Zdzisław (---.zgora.cvx.ppp.tpnet.pl)
Data:   21.01 08:34

Ja nie widze tu sprzeczności. I jedno i drugie to ocena pracy. Wystarczy, że zeby przy konkursach na dyrektora uwzgledniano jedną lub drugą, i to moim zdaniem należy uściślić.

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Zola (---.koszalin.sdi.tpnet.pl)
Data:   21.01 20:24

Ocena dorobku jest tylko za dorobek podczas stażu i nie jest oceną pracy .Ocena dorobku może być pozytywna lub negatywna.Ocena pracy może być wyróżniają ,dobra i negatywna.A w konkursie może wystąpić osoba ,która ma co najmniej ocenę dobrą.

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Janusz Pawłowski (---.vulcan.pl)
Data:   21.01 22:58

Czyli Zolu - na dobrą sprawę - w praktycznym zastosowaniu - ocena pracy również jest pozytywna lub negatywna.
Negatywna, to ta, która nie pozwala wystapić w konkursie, a pozytywna ta, która pozwala.

Rzecz w tym, że rozróznienie tych ocen wydaje się być nieco dziwnym - a nawet kuriozalnym.

Bo co to ma oznaczać?

Że nauczyciel, który źle pracuje (ma negatywną ocenę pracy) może mieć pozytywną ocene dorobku zawodowego za okres stażu?
To znaczy - ten, który jest złym nauczycielem - może otrzymać awans na wyższy stopień awansu zawodowego?

A odwrotnie?
Ten, który ma wzorową ocenę pracy, nie może starać się o awans, bo za okres stażu oceniono jego dorobek negatywnie, bo nie zdążył napisać rozprawki o dwóch przypadkach?

No to jak - negatywny gość, czy pozytywny?

Obie oceny wystawia dyrektor - on zdurniał, czy ja?

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Janusz Pawłowski (---.vulcan.pl)
Data:   21.01 22:59

Ani on, ani ja - sejm zdurniał - on wszak tę ustawę uchwalił.

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Zola (---.koszalin.sdi.tpnet.pl)
Data:   21.01 23:23


To ostatnie z ust mnię wyjąłeś. Ja tylko maluczki człowieczek próbuję to pojąć i nie zawsze mi sie udaje.Ale ustalenie ,że można oceniać nauczyciela dopiero po roku od oceny dorobku świadczy o Twojej słusznej interpretacji.Jak dorobek nauczyciela za okres stażu zostanie oeniony negatywnie. To co tu oceniać za miesiąc czy dwa - penie dalej będzie negatywnie.Niech troche popracuje i sie podciągnie.Jak oceniony pozytywnie to tak jak piszesz jest poztywny i już. Ale co wtedy z tą ocena dobrą potrzebna do konkursu ? Tak stało w regulaminie ,kiedy stawałam do konkursu.Wynika to z ustawy o systemie oświaty ( ale nie jestem tego pewna).

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Tadeusz (---.radziejow.sdi.tpnet.pl)
Data:   22.01 20:08

co to za przepisy, które nie wyjaśniają sprawy jednoznacznie, tylko
dają mozliwość różnej interpretacji.
Pytam się - od kogo?, od czego?, co musi się wydarzyć?, żeby logiczna
interpretacja nielogicznego zapisu mogła być zastosowana.
Przewagę zawsze mają i mieć będą decydenci.
I właśnie to jest samo życie!!! Tadeusz

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Janusz Pawłowski (---.vulcan.pl)
Data:   22.01 21:15

A kto mówił o różnych interpretacjach?

Stan prawny jest taki jaki jest:
Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego są to dwie różne i do różnych celów "używane" oceny.

Ponadto ocena pracy nie może być przeprowadzona wcześniej niż ...
Ale ocena dorobku zawodowego może.

Jak komuś oceniono wczoraj dorobek zawodowy, a pracę oceniono 6 lat wczesniej, to musi rok czekac na ocene pracy - i przez ten rok nie może startowac do konkursu.

Że to jest bez sensu? Jest! Ale jest! I nikt tego to inaczej nie rozumie.

Chociaż swoją drogą ...
Pomyślmy:
Jak ktoś chce startować do konkursu, to powinien wykazać się umiejętnościa przewidywania i zanim pozwoli ocenic swój dorobek zawodowy, powinien zarządać oceny pracy.
Wtedy najpierw oceniono by jego pracę, a potem dopiero jego dorobek zawodowy - wszystko zgodnie z prawem.
A jak ktoś nie posiada umiejętności przewidywania, to rodzi się pytanie, czy istotnie powinien zostać dyrektorem.
Tak więc - może to jednak ma sens? ;-)))

 
 Re: ocena pracy nauczyciela
Autor: Zola (---.koszalin.sdi.tpnet.pl)
Data:   22.01 23:51

;-))))
Marek z Rzeszowa19-03-2002 20:14:31   [#21]

NO tak.
Nie doczytałem qrde!

Dura lex i takie tam... ;-))

Marek

Marek z Rzeszowa19-03-2002 21:26:28   [#22]

No to teraz ja mam problem

Bardzo się przejąłem sprawą oceny, a raczej ocen: pracy i za okres stażu.
To, że Handke pozostawił po sobie bajzel prawny już mnie nie dziwi, ale że aż taki...
No i czytam sobie różne przepisy, i zaczynam głupieć coraz bardziej.
Spójrzmy na newralgiczne z punktu widzenia dyskusji w tym wątku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek

a raczej na podstawę prawną jego funkcjonowania:

art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).

Pewnie w 1999 roku wszystko było OK. 


Tylko, że od tego czasu prawo się cokolwiek zmieniło. I na przykład ust. 2 art. 36 UoSO dotychczas dający MEN'owi delegację do ustalania gdzie można zatrudnić na stanowisku dyrektora osobę bez kwalifikacji pedagogicznych cytuję:

2. Minister Edukacji Narodowej, a w stosunku do szkół artystycznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury może określać, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze można powierzyć osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych, z tym że osoby te nie mogą sprawować nadzoru pedagogicznego. W tym przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

na mocy tzw. "ustawy czyszczącej" zmienił swoje brzmienie całkowicie!
MEN już nie ma delegacji, Sejm samodzielnie i jednoznacznie określił te przypadki. Teraz ten przepis brzmi tak:

2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, z tym że osoba ta nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W tym przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

Cóż to oznacza?
Brak delegacji = nieważność przepisu wydanego na mocy nieważnej delegacji.

WNIOSEK: OD 7 WRZEŚNIA 2002 PRZEPIS O WYMAGANIACH NA DYREKTORA PRZESTANIE OBOWIĄZYWAĆ (bo jest jeszcze art. 30 "czyszczącej": Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie upoważnień, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy).

Zniknie choć jeden knot prawny (choć w tym przypadku nie wiem czy knotem jest akurat tem przepis).

Inną moją wątpliwością jest sprawa tych nieszczęsnych zapominalskich, co to wybrali "awans zawodowy" a nie "awans na dyrektora".

Ciekawe jak zachowa się sąd, który będzie musiał rozstrzygnąć problem następujący. Skoro KN zrównuje w skutkach prawnych ocenę pracy z oceną za okres stażu (a wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 6a KN) to czy pozytywna ocena za okres stażu jest równoznaczna z dobrą oceną pracy zawodowej? A że dojdzie do takich spraw nie mam wątpliwości.

 

Marek

HenrykB20-03-2002 10:33:13   [#23]

MENiSie

Wydawaj szybko następne rozporządzenia!

Czekamy!

bogna20-03-2002 17:22:53   [#24]

Janusz

Bardzo dziękuję za takie szczegółowe wyjasnienia. Moja wina - nie byłam przewidująca, nie będę dyrektorem! Pewnie wyjdzie mi to na zdrowie (psychiczne).
Spróbuję jeszcze zasięgnąć języka w menisie - ale czy (i kiedy) odpowiedzą?
beera20-03-2002 19:22:56   [#25]

Bogna :-)

Zeby zostać dyrkiem wystarczy pożyczyć od Ani gatki w biedronki- wielu już tu korzystalo z dobrym skutkiem ;-))

A powaznie- to kretyńskie to- nie sądzisz?
Cały MENiS stoi na glowie
bogna20-03-2002 19:31:07   [#26]

Asiu

Z tymi gatkami to świetny pomysł, ale czy Ania mi pożyczy?
Dzięki za radę!!
A co do menisu - to oni chyba nie są w stanie zapanować nad swoimi wszystkimi nowościami!
Tak dla przykładu - robimy nabór do szkoły ponadgimnazjalnej, a klasyfikacja zawodów jest jeszcze nie zatwierdzona.
Marek Pleśniar20-03-2002 20:05:43   [#27]

chwila, kurcze

ustapie ale tylko trochę

do Aninych (a raczej będących w jej gestii:-) gate jest kolejka

mogę być drugi?

ja konkurs też!

Ania20-03-2002 21:01:51   [#28]

Mnie tu nie było,a Wy za moimi plecami dyponujecie biedronkowymi inexprimablami!!!!!

Świat się kończy!!!!!!!!!

To kto to jest aktualnie na czele listy ogonkowej?

beera20-03-2002 21:09:51   [#29]

Lista ogonkowa :-)))

Z tymi ogonkami to aluzja jakaś, bo nie wiem- śmiac się, czy już zdychać ( ze śmiechu :-))
Ania20-03-2002 21:11:30   [#30]

zgorszenie to-tal-ne :-)

To takie świństwa szerzą się na wszystkich wątkach?!?
Rety...

Marek Pleśniar20-03-2002 22:41:01   [#31]

jak to w necie

ruja i poróbstwo
Zola20-03-2002 23:39:30   [#32]
wolałabym nieróbstwo
Marek Pleśniar21-03-2002 06:24:59   [#33]

aha

i żadnych aluzji!!!
Ania21-03-2002 07:21:00   [#34]

szlaban na aluzje :-(

Nieeee?!?
Wolisz wprost?!?
No to...

:-)

Marek Pleśniar21-03-2002 07:38:08   [#35]

cwaniak

noo?

słucham:-)

ja też jestem cwaniak:-)

Ania21-03-2002 09:09:07   [#36]
Coś o INNYCH wątkach?
:-)
bogna21-03-2002 12:58:56   [#37]

wątek - biedronki

Aniu jestem pierwsza w kolejce do biedronkowatych gatek, Marek drugi - pożyczysz?
Marek Pleśniar21-03-2002 14:34:33   [#38]

więc jednak lista ogonkowa:-)

ok, drugi
Ania22-03-2002 11:42:47   [#39]

Bogna!

Jasne, pożyczę, już taki ze mnie uczynny człowiek :-)

Tylko powiedz, jaki... numer nosisz?

hi hi hi

bogna22-03-2002 12:36:44   [#40]
Aniu - jesteś kochana!!!
Już z góry serdecznie dziekuję za pożyczkę - myślę, że będą pasować!
Bo ja rozmiar taki nie za duży,nie za mały....
Marek Pleśniar22-03-2002 12:37:31   [#41]

:-)))

Ania!
beera22-03-2002 12:54:28   [#42]

:-))

Gatki :-)

 

ja też chcę !!!

Tylko nie po Marku- bo on zanadto je rozciągnie ;-)))

(wezmę jak mi będą powierzać :-))

Ania22-03-2002 13:29:09   [#43]

No co, Marku!?!

Ja muszę mieć jasność sytuacji :-)))))))))))

Asi pożyczę nawet poza kolejką, bo regulamin ogonkowy przewiduje wpuszczanie poza kolejnością osób...!!!
A ona sama przyznaje, że jej koty przy nadziei.
I sama też pełna nadziei na wiosnę :-)

Eeeee tam!  Myślcie sobie, co chcecie, najwyżej niech Asia tu odkręca, jak coś poplątałam :-)

Wicie, rozumicie :-)

Zola22-03-2002 19:11:56   [#44]

równi i równiejsi

No tak zawsze są jakies priorytety
Marek Pleśniar22-03-2002 19:30:06   [#45]

kurka

no nie rozciągnę wam!!!
Ewa z Rz22-03-2002 22:44:42   [#46]

Do Bogny

A może jak pójdziesz do dyrka to ta potrzebna ocena się znajdzie?... U mnie pewnie by się znalazła, wstyd się przyznać jaki mam bałagan...
Marek Pleśniar22-03-2002 23:32:43   [#47]

:-) nareszcie bałagan ma zalety

to cieszy bo mam

tzn nie zalety ale bałagan (i też jestem za znalezieniem tej oceny:-)

bogna26-03-2002 15:38:07   [#48]

kto pomoże?

Zakładając, że ocena się znajdzie - czy możecie mi pomóc w stworzeniu koncepcji kierowania szkołą? Co powinnam w niej umieścić, na co szczególnie zwrócić uwagę?

Pozdrawiam wszystkich!

beera26-03-2002 16:06:22   [#49]

zakładając, że się znajdzie :-)

Yhm :-)

Coś tam wygrzebiemy z szuflad ;-))

Marek Pleśniar26-03-2002 18:40:04   [#50]

no, znalazła się??

:-)
strony: [ 1 ][ 2 ]