Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Priorytety
strony: [ 1 ]
irekm122-08-2008 21:10:03   [#01]
Czy ktoś może podać Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009.
Mam 25.08 RP i chciałbym podać nauczycielom.Z góry dziękuje.
zgredek22-08-2008 21:18:32   [#02]

a po co to nauczycielom, ze z ciekawości zapytam?

;-)

III.    Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań

1. Tematyka badań (tabela 5) została podporządkowana następującym priorytetom w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 

Ministra Edukacji Narodowej

1.      Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.

2.      Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego.

3.      Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

 

Pomorskiego Kuratora Oświaty

  1. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego.

2.      Efektywność działań szkoły podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

 

   oraz zmianom prawa oświatowego, szczególnie w zakresie reformy. Uszczegółowienie tematyki następuje w fazie planowania badań.

---------------

na stronie KO umieścili;-)

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Plan%20nadz%20pedagog%202008-2009.doc

irekm122-08-2008 21:37:34   [#03]
Dziękuję ,,zgredkowi" i jednocześnie odpowiadam na pytanie.Moim zdaniem nauczyciele i rodzice powinni znać Priorytety Ministra i Kuratora na dany rok szkolny.
AnJa22-08-2008 21:57:22   [#04]
a po co?

rozumiem, gdyby to były priorytety pracy - choć też tak sobie, odkąd oświatę mamy niepaństwową

ale to są priorytety badań tylko
agwa22-08-2008 22:29:40   [#05]
mam pytanko: skoro to sa priorytety MEN, Kuratora czy należy je umieszczać w planie nadzoru pedagoigicznego i zapoznawać z nimi nauczycieli?
AnJa22-08-2008 22:48:03   [#06]
u mnie akurat cześć korespondowała z tym, co wynikało z wniosków z poprzedniego roku- więc jest

uważam, że zapoznać trzeba - ale umieszcza się to, co zamierza realizować(nadzorować) samemu
nikola23-08-2008 00:07:18   [#07]
zgredek 22-08-2008 21:18:32 [#02]

a po co to nauczycielom, ze z ciekawości zapytam?

odpowiadam

w naszej szkole w planach wychowawcy klasy mamy umieścić realizację priorytetów MEN, KO i szkoły
a potem na półrocze i koniec roku otrzymujemy od dyrekcji do uzupełnienia arkusz: Sprawozdanie wychowawcy i tam jest między innymi pkt. 12:

12. Formy i tematyka zajęć podczas realizacji wychowawczych priorytetów MEN, KO i szkoły

no to już wiadomo po co :)
zgredek23-08-2008 00:10:09   [#08]

a rozumiecie po co są te priorytety?

i dyrektor rozumie?


post został zmieniony: 23-08-2008 00:11:11
bosia23-08-2008 00:11:50   [#09]
kurator rozumie
zgredek23-08-2008 00:14:15   [#10]

Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego

????????

zgredek23-08-2008 00:17:29   [#11]

albo to od ministra:

Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego

w planie wychowawca klasy umieszcza co?

nikola23-08-2008 00:18:06   [#12]
większość nie :)
i ściąga od tych co coś tam napiszą

na pytanie: Po co w planach wychowawcy klasy priorytety MEN i KO? pada odpowiedź, że po wizytacji wizytator stwierdził, że mają być a poza tym dyrekcja musi to opisać w swoim sprawozdaniu i ma wtedy łatwiej :)

przytoczyłam prawie dosłownie
AnJa23-08-2008 09:10:34   [#13]
musi?

jedyne znane mi organy,które w temacie sprawozdania mogłyby coś na dyrektorze wymusic to RP i RR- bo tylko im składa się sprawozdanie

z tym, że nigdzie nie zapisano, że one przyjmują te sprawozdania, a jedynie, że dyrektor im je przedstawia

czyli i one do niczego dyrektora zmusić nie mogą

to co nam tu wróbelek od sobotniego rana kit wciska?

a?

:-)
tomma6323-08-2008 10:54:36   [#14]

Myślę, że nie do końca to jest kit. Jestem po ocenie i wizytacji /luty 2008/ i pani wizytator szczególną uwagę zwracała na realizację prirytetów KO i MEN zarówno w planie pracy dyaktycno-wychowawczej jak i w sprawowanym przeze mnie nadzorze pedagogicznym oraz w arkuszch samooceny /co roku opracowuję / sporządzanych na koniec roku przez kazdego nauczyciela. W posumowaniu wizytacji odnosiła się szczegółowo do doumentacji nadzoru i realizacji zadań prirytetowych.

A swoją drogą co roku jest to niezła "radosna twórczość", aby rozpisać na zadania owe prorytety.

maniana23-08-2008 10:57:44   [#15]
Aż mi ulżyło, że takie waaaaażne priorytety można nieco zbagatelizować. Gratuluję poczucia humoru!
AnJa23-08-2008 11:10:28   [#16]
widocznie nie uświadomiłaś Pani Wizytator konieczności czytania ze zrozumieniem

wiem, ze w czasie wizytacji takie uświadamianie łatwe nie jest- ale to się opłaca jednak

człowiek ma potem satysfakcję z odniesionego sukcesu pedagogicznego w zakresie oświaty dorosłych
jolakam23-08-2008 17:17:45   [#17]
Zastanawiam się, jak tegoroczne priorytety przełożyć na pracę poradni. Tym razem będzie trudno.
Leszek23-08-2008 18:26:54   [#18]

a w jeszcze panującym nam rozporz. o nadzorze z 2006 r. tak określono plan nadzoru dyrektora szkoły:

§ 7. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich.

3. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1)  zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań, o których mowa w § 3 ust. 2;

  2)  plan hospitacji;

  3)  tematykę szkoleń nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniających w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym;

  4)  inne informacje, uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za istotne.

 

pozdrawiam

 

zgredek23-08-2008 18:35:15   [#19]

to ja dokleję;-)

rozporządzenie o nadzorze:

§ 6. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, uwzględniając wyniki nadzoru z lat poprzednich, a w przypadku planu opracowywanego przez kuratora oświaty - także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytyczne i polecenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

i uoso:

Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 3b;
2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności:

1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego;
 
;-)
beera23-08-2008 18:49:34   [#20]

tyle toria

ale jest jeszcze - często wazniejsza, praktyka

 

Leszek23-08-2008 19:01:09   [#21]

i z tego mogłoby wynikać, iż "priorytety" MEn i KO są tylko ich priorytetami...

pozdrawiam

AnJa23-08-2008 19:20:51   [#22]
panujące nam rozporządzenie nosi piętno jego twórcy

i pamiętam, jak tenże twórca (wykładnia autentyczna) tłumaczył jak to rozumieć- tak mianowicie, że jeśli w planie nadzoru KO jest np zapowiedziana wizytacja szkoły, to w planie nadzoru owinno to być tez uwzględnione

wprawdzie nie dosłuchałem, jak to należało realizowac, ale o żadnych priorytetach mowy tam nie było
beera23-08-2008 19:22:38   [#23]
chyba te priorytety wymyslono wcześniej - przed Szubańskim
AnJa23-08-2008 19:27:36   [#24]
mozliwe

tez mi się kojarzy- z tym że jako priorytety w pracy

jesli wiec prorytetem była realizacja praw człowieka w szkole to ja to w swoich planach pracy uwzględnaiłem

jeśli jednak KO pisze, że będzie monitorowało stan przestrzegania tych praw - to niech se monitoruje

owszem- ja też mogę to sobie zapisac- ale jesli uznam, że mi to potrzebne- bo wiem, że mam jakies kłopoty z tym, albo wiem, że pojęcia nie mam, jak z tym u mnie
zgredek22-08-2009 13:55:35   [#25]

:-)

Tess22-08-2009 15:35:16   [#26]
Mnie kojarzą się z poprzednim rokiem szkolnym  2008/2009. 
zgredek22-08-2009 15:36:15   [#27]
bo to wątek z ubiegłego roku;-)
malmar1502-07-2014 18:51:29   [#28]

Kierunki polityki oświatowej 2014/2015 MEN

W roku szkolnym 2014/2015 będą to:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
  2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

„- Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli - tłumaczy minister edukacji narodowej. - Dla mnie jako ministra oraz dla całego resortu przyszły rok będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców - dodaje.”

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]