Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wyższy poziom wykształcenia - nowy akt nadania stopnia awansu
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane02-07-2008 10:47:22   [#01]
W jaki sposób sporządza się nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, ktory w trakcje stażu na nauczyciela mianowanedo podniosł swoje wykształcenie (Art. 9f.1.) Czy sporządza się z mocy prawa?
Power402-07-2008 10:57:19   [#02]
nie- na wniosek nauczyciela
Power402-07-2008 11:11:14   [#03]
a miał akt nadania z mocy prawa?-domniemuję, że to niemożliwe skoro to n.kontraktowy i uzupełniał wykształcenie

wniosek nauczyciela do dyrka o jego aktualizację

dyrek wydaje nowy akt, króry wykazuje poprzednią treść wpisu poza poziomem wykształcenia
uzasadnienie nowego aktu powinno zawierać opis stanu faktycznego i prawnego, będącego podstawą do wydania nowej decyzji w tej sprawie

aktualna data wydania

może ktoś Ci to potwierdzi
Marion02-07-2008 11:47:42   [#04]
nauczyciel mianowany składa wniosek do organu prowadzącego o wydanie nowego aktu.
gimnazjum02-07-2008 12:41:45   [#05]
a nie dyrektor składa taki wniosek? ale nasz Op twierdzi, ze juz nie wystawiaja nowych, że ważne sa one wraz z kazdym nastepnym dyplomem czy świadectwem, ale pp nie podali
gimnazjum02-07-2008 13:00:03   [#06]
ale znalazłam..
Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
Power402-07-2008 14:06:18   [#07]
oswiata 02-07-2008 10:47:22 [#01]
pisze o nauczycielu,ktory w trakcje stażu na nauczyciela mianowanego podniosł swoje wykształcenie-rozumiem, że jest nadal w trakcie stażu
skoro mowa o n.kontraktowym to aktualizację robi dyrektor
jeśli to aktualizacja aktu nauczyciela mianowanego robi OP i tam wystepuje nauczyvciel nie dyrek z wnioskiem
Power403-07-2008 13:33:11   [#08]
"gimnazjum 02-07-2008 12:41:45 [#05] nasz Op twierdzi, ze juz nie wystawiaja nowych, że ważne sa one wraz z kazdym nastepnym dyplomem czy świadectwem, ale pp nie podali"

bo może zrobił ktoś studia podyplomowe np i wtedy aktualizacja aktu jest zbędnia -nadal ma mgr z pp i moze uczyć w szkole na stanowisku nauczyciela
ecomarta03-07-2008 15:17:42   [#09]
Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria
komentarz
ABC 2007
Komentarz do art.9(f) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.06.97.674), [w:] A. Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, ABC, 2007, wyd. V.
Stan prawny: 2007.09.01
 
 

1. Zmiana brzmienia ust. 1 w art. 9f dokonana ustawą nowelizującą z dnia 23 sierpnia 2001 r. jest bezpośrednio związana z modyfikacją treści art. 9b ust. 5 określającego elementy, jakie powinny zostać zapisane w akcie nadania stopnia awansu. Wymieniony przepis nakazuje organowi właściwemu do nadawania określonych stopni wydać na wniosek nauczyciela nowy akt nadania, w przypadku gdy nauczyciel uzyskał wyższy poziom wykształcenia. Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się na podstawie aktu nadania wydanego wcześniej, z uwzględnieniem uzyskanego przez nauczyciela wyższego poziomu wykształcenia; dane dotyczące komisji, która wydała zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, nie ulegną zmianie. Oczywiście w nowym akcie nadania znajduje się ten sam stopień awansu zawodowego co posiadany dotychczas przez nauczyciela.
Pewne wątpliwości może budzić ustalenie właściwego znaczenia użytego w omawianym przepisie pojęcia "wyższy poziom wykształcenia", a co za tym idzie - sformułowanie odpowiedniej treści wpisu w tej części aktu. Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe obowiązujące w obszarze edukacji (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym), należałoby przyjąć, iż w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, w miejscu przeznaczonym na informację o poziomie wykształcenia wpisuje się odpowiednio: ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli, wykształcenie wyższe zawodowe, wykształcenie wyższe magisterskie. Wydaje się, że w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy należałoby w akcie nadania wpisać informację o posiadaniu tego stopnia.
W akcie nadania stopnia awansu nie powinno się natomiast wpisywać kierunku (specjalności) posiadanego wykształcenia. Zatem art. 9f ust. 1 dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy na przykład nauczyciel posiadający dotychczas dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli ukończył studia wyższe albo gdy nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe zawodowe ukończył studia magisterskie. Nowego aktu nadania nie wydaje się w sytuacji, gdy nauczyciel ukończył formę kształcenia na tym samym poziomie co ukończona poprzednio (np. studia magisterskie), lecz na innym kierunku. Kwalifikacje tego nauczyciela ulegają co prawda poszerzeniu (uzyskał kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu), ale jego poziom wykształcenia pozostał niezmieniony; nie ma zatem podstawy do wydania nowego aktu nadania stopnia awansu.
Oprócz poziomu wykształcenia w akcie nadania wpisuje się również informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
Wprowadzenie zmienionej treści aktów nadania oznacza niewątpliwie zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół, którzy dotychczas przy nawiązywaniu z nauczycielami stosunków pracy opierali się na zamieszczanej w akcie nadania informacji o kwalifikacjach posiadanych przez nauczyciela. Obecnie dyrektor szkoły w celu ustalenia, czy zatrudniany nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje, oprócz aktu nadania będzie musiał dysponować również innymi dokumentami (dyplom ukończenia szkoły, świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych etc.).
gimnazjum04-07-2008 08:06:12   [#10]
do[#09]- to była podyplomówka, tyle, że dająca kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, a tego w poprzednim akcie nie było
Power404-07-2008 08:12:07   [#11]
no to tego właśnie nie musi być w akcie-nie robi się aktualizacji aktu
mireko6604-07-2008 13:38:58   [#12]

A propos ww. komentarza zawsze pracownik miał obowiązek posługiwać się odpowiednimi dokumentami, a nie tylko samym aktem, np.:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.):

 § 3. Udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje poprzez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.

 

Konto zapomniane18-08-2008 10:14:46   [#13]

W uzasadnieniu do aktu nadania nau. mianowanego co teraz wpisujemy?

 

Jacek18-08-2008 10:47:14   [#14]
to samo co wcześniej
tarek04-10-2018 22:29:16   [#15]

A kto wydaje nowy akt nadania stopnia kontraktowego po uzyskaniu wyższego wykształcenia w przypadku zmiany szkoły? Poprzedni dyrektor, który wydał akt nadania stopnia, czy nowy, aktualny pracodawca nauczyciela? I czy ma to znaczenie, w stosunku do awansu na kolejny stopień (wszak do postępowania złoży dokumenty i wyższy poziom wykształcenia będzie uwzględniony w akcie na mianowanego)?


post został zmieniony: 04-10-2018 22:35:57
rzewa04-10-2018 22:57:29   [#16]

ale póki nie ma mianowanego, to powinien mieć właściwy akt nadania stopnia n-la kontraktowego

organem właściwym do wydania nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z powodu o jakim mowa w art 9f ust 1 KN jest dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela w chwili uzyskania przez n-la wyższego poziomu wykształcenia

beba126-10-2018 10:32:35   [#17]

 

w akcie piszę: Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek złożony w dniu 30.06.2014 r. i uzyskaniu zaświadczenia z dnia 20.08.2014r. o akceptacji Komisji (to co w starym akcie)

aktualna data

a jaka będzie treść uzasadnienia? czy gdzieś wpisuję że w związku z art. 9f ust. 1 KN?

tarek03-06-2022 14:13:03   [#18]

podniosę pytanie #17

rzewa03-06-2022 15:12:28   [#19]

wypełniasz wzór tymi samymi danymi co poprzednio za wyjątkiem poziomu wykształcenia, który wpisujesz ten uzyskany obecnie oraz daty, która powinna być bieżąca

w uzasadnieniu piszesz:

"Nauczyciel, Imię Nazwisko, w dniu ... złożył wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia nauczyciela ..... Nauczyciel uzyskał w dniu .... akt nadania stopnia nauczyciela .... Nauczyciel uzyskał w dniu ... np. tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim, co oznacza, że legitymuje się obecnie poziomem wykształcenia magister z przygotowaniem pedagogicznym

Podstawa prawna art 9f ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)"

tarek03-06-2022 15:19:30   [#20]

Dzięki :)

Roman Langhammer03-06-2022 16:25:08   [#21]

A możecie mi tak na chłopski rozum wyjaśnić do czego jest potrzebny akt nadania stopnia z aktualnym wykształceniem?

Roman Langhammer21-07-2022 09:17:51   [#22]

Podbijam moje pytanie. :)

Ala21-07-2022 13:04:51   [#23]

żeby było zgodnie z aktualnym stanem faktycznym :)))

Roman Langhammer21-07-2022 13:09:22   [#24]

No tak, ale po co?

Jeśli chodzi o zaszeregowanie, to akt nadania określa stopień, a wykształcenie dyplomy. 

Do czego to potrzebne w praktyce? :)

Ala21-07-2022 18:19:29   [#25]

myślę, że kiedyś kogoś poniosło ;) i tak trwa nie wiadomo po co :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]