Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy dyrektor szkoły musi byc nauczycielem?
strony: [ 1 ]
Mariola z O15-03-2002 23:03:35   [#01]
Mam koleżankę , która kiedyś pracowała ze mną w szkole
5 lat temu zmieniła pracę ( a była wtedy nauczycielem mianowanym) i  przejszła do pewnej firmy ( z wiadomych względów)
z wyształcenia jest ekonomistką
ma ukończone zarządzanie ( ale nie oświatą)
Czy ona może stanąć do konkursu na dyrektora pewnej szkoły?
Marek Pleśniar16-03-2002 10:01:46   [#02]

masz to w menisie

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lipca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek
Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239 i Nr 48 poz.550) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych i szkół artystycznych, oraz stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym przedszkolu lub szkole (placówce) i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2-5.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego, oraz stanowisko dyrektora szkoły zasadniczej może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2 -5.";

3) skreśla się § 4 i 5,

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W szkołach wszystkich typów oraz w zespołach szkół, w których zostało utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze do spraw pedagogicznych, stanowisko dyrektora szkoły (zespołu szkół) można powierzyć osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych, jeżeli osoba ta spełnia następujące warunki:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie,
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,
3) spełnia warunki określone w § 1 pkt 2 i 5.",


wygląda na to że nie może:-)
Mariola z O16-03-2002 10:06:17   [#03]

to teraz inaczej

czy ta moja koleżanka jest nauczycielem?
Pracowała w szkole 15 lat a teraz ma przerwe 5-cio letnią.
Jest czy nie jest nauczycielem?
Ewa z Rz18-03-2002 01:44:42   [#04]
Jeżeli ma kwalifikacje nauczycielskie :))) i zostanie zatrudniona na stanowisku nauczyciela to będzie nauczycielem. Jeżeli przerwa w pracy nie jest dłuższa niż 5 lat i była (raczej napewno) nauczycielem mianowanym, to w momencie zatrudnienia dostaje stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa.
Mariola z O18-03-2002 05:59:19   [#05]
dzięki

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]