Forum OSKKO - wątek

TEMAT: bibliotekarz na ilu uczniów?
strony: [ 1 ]
barbarakuk17-02-2008 11:28:19   [#01]
Przejrzałam szukajkę i nie znalazłam odpowiedzi. Jeden etat bibliotekarza przypada na ilu uczniów? Proszę o odpowiedź.
AnJa17-02-2008 11:30:24   [#02]
wg uznania dyrektora uzgodnionego z OP i wykazanego w arkuszu
barbarakuk17-02-2008 11:38:24   [#03]
Czyli jak teraz mam 1 1/2 etatu ( to 1/2 etatu to ,,obcy" bibliotekarz) a chcialabym mieć 1 etat -a 15 godz. wykorzystać na inne zajęcia , to jest to możliwe po uzgodnieniu z OP?
AnJa17-02-2008 11:41:34   [#04]
tak

z tym, że jak znam życie to w perspektywie kilku lat zostanie Ci 1 etat, a tych 15 godzin zniknie z arkusza
barbarakuk17-02-2008 11:56:58   [#05]
dziękuję za odpowiedz
bosia17-02-2008 12:48:32   [#06]

życie nie jest sprawiedliwe

ty się chcesz pozbyć

a ja przekonuję op, że 3/4 to za mało na bibliotekę

 

Marek Pleśniar17-02-2008 13:32:07   [#07]

według uznania - zo zresztą udowodnił nasz wywiad uczyniony przez OSKKO

w kraju jest to od Sasa do lasa

DYREK17-02-2008 14:29:56   [#08]
zgredek 30-05-2006 00:37:39   [#9]

M.P. 1997 nr 36 poz. 348

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

Status aktu prawnego: 

  nieobowiązujący

Data wydania: 

  1997-06-04

Data wejścia w życie: 

  1997-07-08

Data obowiązywania: 

  1997-07-08

Data uchylenia: 

  1999-01-01

Organ wydający: 

  MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
zgredek 30-05-2006 00:41:43   [#10]

a tu treść tego nieobowiązującego aktu;-):

http://www.abc.com.pl/serwis/mp/1997/0348.htm
teka5717-02-2008 17:12:41   [#09]
zgredku- mam pytanie-w takim razie co lub jaki akt prawny obowiązuje w sprawie ilości godzin bibliotecznych?
bosia17-02-2008 17:15:40   [#10]
KN
emeryt17-02-2008 17:16:54   [#11]
nie ma takiego aktu. U mnie określa się na etapie zatwierdzania arkusza dla szkoły.
bosia17-02-2008 17:18:35   [#12]
ale teka pytała chyba o wymiar tygodniowy
bosia17-02-2008 17:18:55   [#13]
bo ile na ucznia to nie ma
post został zmieniony: 17-02-2008 17:19:23
teka5717-02-2008 17:23:48   [#14]
Po przeczytaniu Zarządzenia MEN z 4 czerwca 1997 jest w nim wyszczególnione ile etatu na ilu uczniów.Dlaczego więc jest on nieaktualny?Czyżby normy każdy dyrektor ustalał sobie sam ,jak również ilość godzin etatu / u jednych etat wynosi 30h ,a inni mają 20 h.Czy to teraz tylko określa organ prowadzący?
AnJa17-02-2008 17:25:36   [#15]
nie wiem, czy to zarządzenie jest aktualne, jesli jest to jednak dotyczy ono wyłacznie szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej

a my w większości samorządowcy jesteśmy
bosia17-02-2008 17:29:56   [#16]

a to co jest w KN art. 42 ?

30 godzin-nauczyciel bibliotekarz bibliotek szkolnych

teka5717-02-2008 17:31:28   [#17]
jestem po lekturze tego zarządzenia i nic w nim nie ma ,że tyczy tylko szkół prowadzonych przez organ administracji rządowej/zobacz #8http://www.abc.com.pl/serwis/mp/1997/0348.htm
DYREK17-02-2008 17:39:07   [#18]

Może się przyda:

 

Załącznik nr 2

 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego –

materiały na konferencję 20 stycznia 2004 roku

 

Brak jest norm (standardów) zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy.

 

 Na podstawie informacji, które udało mi się zebrać na temat norm zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy, część gmin stosuje nadal normy z 1982 roku[1], część normy z 1997 roku[2],część normy wypracowane w czasie pracy grup roboczych[3]. Przedstawiają się one następująco :

Normy z 1982

Normy z 1997 roku

Normy proponowane przez nauczycieli bibliotekarzy – wariant I

Normy proponowane przez nauczycieli bibliotekarzy – wariant II

Szkoły podstawowe :

·          do 145 uczniów – 1 godz. tygodniowo na 10 uczniów

·          146 uczniów - 300 uczniów – ½ etatu

·          powyżej 300 uczniów – 1 etat + ½ etatu na każdych następnych 250 uczniów

Szkoły ponadpodstawowe

·          do 300 uczniów – 1 etat + ½ etatu na każdych 250 uczniów

We wszystkich typach szkół :

·          do 145 uczniów – 1 godzina zajęć tygodniowo na każdych 10 uczniów

·          od 146 do 300 uczniów – ½ etatu

·          powyżej 300 uczniów – 1 etat + ½  etatu na każdych następnych 250 uczniów

 

W szkołach specjalnych :

·          do 80 uczniów (wychowanków) – ½ etatu, norma wzrasta o 0,5 etatu na każdych 150 uczniów (wychowanków)

Dodatkowo :

·          W przypadku prowadzenia działu pedagogicznego liczbę uczniów powiększa się o liczbę nauczycieli

 

We wszystkich typach :

 

·          do 8 oddziałów (ok.200 uczniów) – ½ etatu

·          od 9 do 14 oddziałów (ok.201 do ok. 370 uczniów)  – 1 etat

·          od 15 do 20 oddziałów (od 370 do ok.  520 uczniów)– 1 i ½ etatu

·          powyżej 20 oddziałów (czyli powyżej 600 uczniów) – 2 etaty

We wszystkich typach szkół

 

·          ½ etatu – jako punkt wyjścia w każdej szkole + jedna godzina tygodniowo na 10 uczniów + 1 godzina tygodniowo na 20 nauczycieli

 

Zwiększenie norm :

·          jeśli biblioteka posiada zbory wielkości 10-30 tysięcy jednostek oraz czytelnię w wyodrębnionym pomieszczeniu – o ½ etatu

·          przy zbiorach liczących ponad 30 tysięcy jednostek i wydzielonym pomieszczeniu na czytelnię – o 1 etat.

 

Zwiększenie norm :

·          ¼ etatu w zespołach szkół (szkoły dla dorosłych i centrach kształcenia ustawicznego)

·          1 etat w zakładach kształcenia n-li

·          ½ etatu dla bibliotek posiadających księgozbiory liczące 10.000-30.000 jednostek bibliotecznych i czytelnie w odrębnych pomieszczeniach

·          1 etat dla bibliotek posiadających księgozbiory liczące ponad 30.000 jednostek bibliotecznych i prowadzących czytelnię w wyodrębnionych pomieszczeniach

·          ½ etatu w bibliotekach w których występują szczególne warunki pracy

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj organ prowadzący szkołę sam, dowolnie  decyduje o normach zatrudniania. Niektóre gminy nadzwyczaj chętnie korzystają z tego uprawnienia – np. jedna z pomorskich gmin ustaliła następujące normy :

do 400 uczniów ½ etatu + ½ etatu w przypadku istnienia czytelni (400 uczniów to około 15 oddziałów !)

 

opracowała : E.Szwoch

 


[1] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 czerwca 1982r. w sprawie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Dz.Urz.MOiW nr 8 poz.69; zm.1984 nr 11 poz.68; „Biblioteka w Szkole” 1991 nr 10 s.31-32

[2] Zarządzenie MEN z dnia 4 czerwca 1997r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza (M.P. z dnia 23 czerwca 1997r.)

[3] Sprawozdanie z pracy zespołu II „Współczesne standardy dla bibliotek szkolnych”; Internetowy Biuletyn Bibliotek Szkolnych nr 1 – marzec 2001 (http://www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/001/ie4/zesp2.html )

 

z: http://www2.solidarnosc.gda.pl/zalaczniki_biblioteki.rtf

 

AnJa17-02-2008 17:45:14   [#19]
tamto zarządzenie jest nieaktualne w związku z : Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.(Dz.U.1998.106.668)
halinah17-02-2008 19:38:56   [#20]
A co powiecie na: 680 uczniów, 42 nauczycieli, 24000 książek, 11 komputerów w ICIM, osobna czytelnia - i 1 etat nauczyciela bibliotekarza? Wg OP wystarczy.
Marek Pleśniar17-02-2008 22:21:40   [#21]

kiedyś badaliśmy (OSKKO) tę sprawę w kraju

w całej Polsce było tak: 

Liczba uczniów na 1 godz. pracy bibliotekarza
 
 
Min – 7, max - 70
AsiaJ17-02-2008 22:27:37   [#22]

fajne wyliczenia;-), same siódemki z tego wyszły...

ale logiki jakby brak, znaczy w tym rozrzucie brak,a nie w badaniach OSKKO

jatoja17-02-2008 22:29:23   [#23]

halinah

Brzydkie masz to OP.

Pewnie są dwa wyjścia:

- zorganizować pracę biblioteki odpowiednio na możliwości 1 etatu i nasłać na siebie kontrolę, że biblioteka jest słabo dostepna. Zaalarmować OP, że źle funcjonuje biblioteka szkolna. Zwrócić się o radę, pomoc, ratunek...

- Pstrowski.

 

mireko6613-05-2009 10:25:03   [#24]
 

Art. 42 ust. 4 KN: Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze zarządzenia, liczbę uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza (M.P. Nr 36, poz. 348).

Jednakże art. 42 ust. 4 został skreślony przez art. 38 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) z dniem 1 stycznia 1999 r. Od tego czasu MEN już nie ma stosownego upoważnienia do ustalania norm dla n-b, ale takiego upoważnienia nie ma też OP (por. art. 7 i 94 Konstytucji RP). Dlatego zatrudnienie ustala się jedynie w arkuszu.

 Poza tym uoso:

Art. 34a. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

 

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

5a)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) tu za załącznikiem nr 2:

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

mireko6613-05-2009 10:25:32   [#25]

Oczywiście przy ustalaniu zatrudniania n-b trzeba brać pod uwagę również, że są nowe zadania chociażby związane z ICIM.

 N-b nie jest z pewnością ani "strażnikiem ksiąg" ani "magazynierem książek", a jeśli tylko taką funkcję pełni to trzeba go zwolnić i zatrudnić prawdziwego n-b.

I jeszcze niezwykle doniosłe zdanie z “Manifestu Bibliotek Szkolnych UNESCO/IFLA” – “udowodniono, że gdy bibliotekarze i nauczyciele współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów, umiejętności informacyjnych swoich wychowanków – efekty są dużo lepsze niż w przypadku braku takiego współdziałania."

możliwe13-05-2009 11:19:20   [#26]

Jak wyrosłam z łóżeczka , to mi rodzice kupili wersalkę.

Ale moi rodzice podobno "szli z duchem czasów"

Dyrek- oczywiście, że się przyda -choćby jako dowód, że kiedyś coś takiego było  :)

Mój bibliotekarz opiekuje się: 760 uczniami, dwoma tysiącami wol,  45 nauczycielami

- ciągle mówi, że jest już stary (38 lat) i ciągle grzebie w przepisach emerytalnych, co mnie już męczy

DYREK13-05-2009 11:39:26   [#27]

Obecnie brak jest norm (standardów) zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy.

Może warto wrócić do tego tematu, wystapić z pytaniem do MEN (punktem wyjściowym może być opinia MEN dotycząca likwidacji bibliotek) oraz dyskusja na FORUM:

wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36673&ux=2848&pst=98#pst98

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37207&ux=2848&pst=25#pst25

możliwe13-05-2009 14:35:46   [#28]

Napiszę jeszcze tylko to:

Są standardy kształcenia.  Sprawdza się corocznie w ogólnopolskich sprawdzianach, egzaminach wiadomości i umiejętności uczniów.

Jak ma się do tego nierówny dostęp do informacji? Bo dostęp do informacji 800 czytelników przy obsadzie jedno- a trzyetatowej jest chyba inny? Ile czasu poświęci bibliotekarz uczniowi jeżeli jest sam ? O samym ksiegozbiorze juz nie wspomnę, ale tu juz dyrektor coś może zaradzić.

Ala13-05-2009 14:43:42   [#29]
dyrektor może zaradzić tyle ile OP w arkuszu zatwierdzi :-(
mireko6613-05-2009 22:21:12   [#30]
A u nas w szkole podstawowej jest 650 uczniów i 3 pełne etaty n-b. Miało być 2,5, ale doszliśmy do wniosku, że młodych trzeba przyzwyczajać do książek i ICIM-a, a nie poczekalni-świetlicy. Nawet zaadaptowaliśmy większe pomieszczenia na bibliotekę szkolną, ale gdyby nie wymagania sanepidu odnośnie dodatkowych kibelków itp. można by było zrobić z nich jeszcze lepszy użytek. Nowe wyposażenie itp. parę zł dali nam z MEN-u na nowo oddawane pomieszczenia do nauki.
olaszyma08-01-2019 13:24:33   [#31]

Podnoszę po latach. Czy coś się w tej kwestii zmieniło ? Czy nadal dalej OP decyduje o tym ile godzin biblioteki przyznaje na daną ilość uczniów szkoły?

izael08-01-2019 13:35:10   [#32]

nie zmieniło się:)

dariuszn708-01-2019 14:10:08   [#33]

Nadal OP decyduje.

MKJ08-01-2019 19:57:46   [#34]

Nie do końca...

OP nie ma takich kompetencji (był nawet wyrok sądu w tej sprawie) - to dyrektor decyduje, ile godzin specjalistów i bibliotekarza jest potrzebnych i taką liczbę wpisuje w arkuszu. Ale OP może nie zatwierdzić arkusza. :-)

rzewa08-01-2019 20:02:30   [#35]

a dyrektor nie może wpisać więcej godzin niż przewiduje to plan finansowy :-)

MKJ08-01-2019 20:05:08   [#36]

Który ustala OP, czyli i tak OP decyduje. I po co było się sądzić? :-)

rzewa08-01-2019 20:09:22   [#37]

ten plan ustala dyrek, ale... otrzymuje od OP ramy, w których musi się zmieścić

:-)

MKJ08-01-2019 20:13:42   [#38]

No tak, ale na jedno wychodzi. :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]