Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA OSKKO - KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI. Pilne.
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar04-09-2007 07:56:23   [#01]

zapraszamy do konsultacji dokumentu nadesłanego przez MEN (Departament Współpracy Międzynarodowej).

 

KONSULTACJA OSKKO - KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

Marek Pleśniar04-09-2007 08:07:38   [#02]

:-)

Nauczyciele służą za wzór. Duży wpływ na wyniki uczniów ma to, czy zawód nauczyciela odzwierciedla różnorodność społeczeństwa, w którym jest wykonywany, na przykład pod względem kultury, języka ojczystego i sprawności/niepełnosprawności. Państwa członkowskie mogą podejmować działania zapewniające pełne odzwierciedlenie różnorodności społeczeństwa w kadrze pedagogicznej, a zwłaszcza znosić przeszkody uniemożliwiające osiągnięcie równowagi pod względem kulturowym oraz pod względem liczby zatrudnionych na każdym szczeblu kobiet i mężczyzn.

 

czyli w szkole będzie więcej mężczyzn???

;-)

Marek Pleśniar04-09-2007 08:11:18   [#03]

pierwsze odpowiedzi dla MEN ze strony partnerów konsultujących:

Szanowni Państwo - Nadawcy i Adresaci,

[...]  termin odpowiedzi na niniejsze pismo JEST NIEZMIERNIE KRÓTKI, przekazuję je IM Rektorom PWSZ, licząc, że część z Nich będzie w stanie przedstawić uwagi w tym terminie. Nie widze natomiast możliwości przedstawienia, w tak restrykcyjnym terminie, syntetycznych uwag przez Prezydium KRePSZ*.

Z poważaniem,

prof. Tomasz Winnicki, Honorowy Przewodniczący KRePSZ

---------------

*Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)

AsiaJ04-09-2007 20:23:11   [#04]

Dla mnie istotne są poniższe stwierdzenia:

Badania pokazują, że jakość pracy nauczycieli ma znaczny pozytywny wpływ na osiągnięcia uczniów[1] i że jest najważniejszym wewnątrzszkolnym aspektem wpływającym na wyniki uczniów[2] (jej wpływ przewyższa wpływ organizacji, zarządzania czy sytuacji finansowej szkoły). Ponadto inne badania[3] wykazały pozytywną zależność między ustawicznym kształceniem nauczycieli i osiągnięciami uczniów oraz zasugerowały, iż „program ustawicznego kształcenia […] poprawia osiągnięcia dzieci […]

I kolejny cytat dający do myślenia:

W razie wysokiego popytu na rynku pracy więcej absolwentów po studiach pedagogicznych wybiera pracę poza zawodem. Względna wysokość wynagrodzenia wywiera szczególnie duży wpływ na odsetek kontynuujących pracę w zawodzie mężczyzn.

 

I propozycje:

Aby wspomóc państwa członkowskie w reformach kształcenia nauczycieli Komisja proponuje:

(1)               Zapewnić pomoc państwom członkowskim w ramach nowego programu „Uczenie się przez całe życie” i Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wsparcia ich działań na rzecz poprawy oferty i zawartości kształcenia nauczycieli oraz na rzecz mobilności nauczycieli i nauczycieli na stażu;

(3)               Przyczynić się do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie kształcenia nauczycieli oraz wspierać państwa członkowskie w skutecznym jej wykorzystywaniu, poprzez program „Uczenie się przez całe życie” i program ramowy w zakresie badań naukowych;

(4)               Wspierać rozwój inicjatyw propagujących europejski wymiar kształcenia nauczycieli i ich mobilność;


 Moim zdaniem pkt (3) i (4) to  zadania OP i ON - rozwój, rozpowszechnianie i wsparcie.Zarówno w środowisku nauczycielskim jak i W OP i ON znajomość programów dokonalenia nauczycieli jest znikoma i niedoceniana. Potwierdza to ilość osób aplikujących o udział w programie Socrates-Arion dla kadry kierowniczej  czy w programie Grunvig dla nauczycieli. Kolejny problem i przyczyna niewielkiego udziału w programach to brak wystarczającej znajomości języków obcych wśród dyrektorów i n-li.

PawełR04-09-2007 21:10:03   [#05]

Jest to strasznie ogólny dokument o charakterze normatywno-postulatywnym, z którego tak naprawdę niewiele wynika. Pewnie na tym szczeblu europejskim inaczej sie nie da, ale dlaczego nie podyskutować

kolor czerwony - było

zielony - moim zdaniem

2.3.2      Konieczne umiejętności

Nauczyciele odgrywają znaczną rolę w przygotowaniu uczniów do znalezienia swego miejsca w społeczeństwie oraz na rynku pracy. W każdym momencie swojej kariery nauczyciele muszą posiadać – lub być w stanie nabyć – szeroki zakres wiedzy tematycznej, postawę i umiejętności pedagogiczne, tak aby potrafić potrafili wspomóc młodych ludzi w osiągnięciu ich pełnych możliwości. W szczególności potrzebują oni umiejętności koniecznych do:

ja bym wpisał może tak:

W każdym momencie swojej kariery nauczyciele muszą wyposażeni w wiedzę i umiejętności merytoryczne, odpowiednie kompetencje, umiejętność odkrywania i rozwijania swojego talentu pedagogicznego, kształtowania pozytywnej postawy wobec dzieci i młodzieży oraz prowadzonej z nimi pracy. W szczególności potrzebują oni umiejętności koniecznych do:

               określenia konkretnych potrzeb każdego uczącego się indywidualnie oraz do ich zaspokojenia, poprzez stosowanie różnorodnych metod nauczania;

określenia indywidualnych potrzeb każdego uczącego się  oraz do ich zaspokajania, poprzez stosowanie różnorodnych treści, metod i form nauczania;

               wspomagania rozwoju młodych ludzi, tak aby mogli samodzielnie przez całe życie rozpoznawać swoje potrzeby edukacyjne i zaspokajać je;

               pomocy młodzieży w zdobywaniu określonych w europejskich ramach odniesienia kompetencji kluczowych[1];

               pracy w środowisku międzykulturowym (w tym zrozumienie wartości różnorodności oraz poszanowania dla inności); oraz

               bliskiej współpracy z kolegami, rodzicami i z szerszą społecznością.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania wobec dyrektorów szkół oraz trudności, których doświadczają niektórzy z nich w pełnieniu stanowisk kierowniczych, byłoby korzystne, gdyby zapewnić im pełną (znaczną) autonomię prowadzenia polityki kadrowej, w tym zatrudniania, awansowania i motywowania materialnego. Nauczyciele powinni mieć również tworzone odpowiednie możliwości w nabywaniu, rozwoju i wykorzystywaniu umiejętności przywódczych.

Ja bym tak zaproponował najdelikatniej - bo generalnie wyrzuciłbym to pismo do kosza... :)

[1]               Patrz: zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE

beera04-09-2007 21:11:40   [#06]

Paweł

jak cię znam, tak Cię lubię

:))

AsiaJ04-09-2007 21:17:26   [#07]
PawleR - w piśmie jest dużo ogólnych ale i trafnych stwierdzeń.Na ich bazie powinny być zbudowane( i mam nadzieję,że będą)  plany operacyjne i wówczas nabierze to konkretności. ;)
PawełR04-09-2007 21:24:46   [#08]

czerwone - wywalić

zielony - poprawa moja

2.3.3      Refleksyjna praktyka i badania

Nauczyciele pomagają uczniom w przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności za wybór własnej drogi zdobywania wiedzy. Dlatego sami powinni również potrafić umieć pokierować własnym rozwojem intelektualnym. Podobnie jak w przypadku innych zawodów, także nauczyciele są odpowiedzialni za nabywanie nowej wiedzy w zakresie kształcenia i szkolenia. nie rozumiem zupełnie tego zdania, ale może lepiej będzie: Nauczyciele są odpowiedzialni za nabywanie nowej wiedzy w zakresie kształcenia i szkolenia. 

W kontekście samodzielnego uczenia się przez całe życie i ze względu na konieczność zawodowego rozwoju nauczyciele powinni:

               systematycznie rozwijać refleksję nad własną praktyką zawodową;

               podejmować w szkole i na szczeblu akademickim badania naukowe służące praktyce szkolnej;

               wykorzystywać w praktyce wyniki badań podejmowanych w szkole ;

               oceniać efektywność swoich strategii nauczania oraz ewentualnie korygować je, jeśli zajdzie taka potrzeba; oraz

               oceniać rozpoznawać swoje własne potrzeby szkoleniowe.

W celu zrealizowania powyższych potrzeb należy wdrożyć konieczne środki motywujące, środki finansowe oraz systemy wsparcia, przede wszystkim w postaci zapewnienia dyrektorom autonomii kierowania personelem.

PawełR04-09-2007 21:27:16   [#09]

2.3.4      Kwalifikacje

Biorąc pod uwagę złożoność wymogów stawianych nauczycielom, zakres wiedzy i umiejętności, które muszą opanować oraz wymaganie zdobycia wystarczającego doświadczenia w nauczaniu już w ramach podstawowego wykształcenia pedagogicznego, nie jest niespodzianką, że zdobycie podstawowych kwalifikacji nauczycielskich wymaga wiele wysiłku. W 18 państwach członkowskich zdobycie podstawowego wykształcenia pedagogicznego dla nauczycieli wyższych klas szkół średnich trwa przynajmniej pięć lat i prowadzi do kwalifikacji na poziomie akademickim (ISCED 5A); w przypadku nauczycieli niższych klas szkół średnich 12 państw członkowskich wymaga podstawowego wykształcenia pedagogicznego na poziomie uniwersyteckim, którego zdobycie trwa przynajmniej pięć lat [1].

Można Należy rozważyć przyjęcie polityki kwalifikacji wyższego stopnia, tak jak to już ma miejsce w niektórych krajach.


[1]               Eurydice: Key data on Education in Europe 2005 (Kluczowe dane o edukacji w Europie 2005)

bosia04-09-2007 21:31:31   [#10]

Tak dla refleksji o kształceniu nauczycieli przypomnę pedagogów humanistycznych:

1.  Pedagogika filozoficzno – normatywna (prof. K. Kotłowski):

„Ważna jest świadomość reprezentowanych przez wychowawcę wartości, które chce wpoić w dusze swoich wychowanków, własny perfekcjonizm moralny oraz optymizm. W niedoskonałości wychowawcy tkwi z reguły przyczyna wszystkich pedagogicznych niepowodzeń”.

  1. Chrześcijańska pedagogika personalno – egzystencjalna (ks.J.Tarnowski):

„Wydaje się, bowiem, że w procesie wychowania silniej od działań zaplanowanych wpływa sposób bycia, ideowość i morale, czyli osobowość tego, kto wychowuje. Proces wychowania musi się zacząć od samego wychowawcy, od tego, by to on rozbudził w sobie własne wnętrze. Młodzi nadal czekają na „mistrza”, czyli kogoś, kto potrafi ich zafascynować”.

  1. Duchowa pedagogika miłości (A. Brühlmeier):

„Jeżeli pedagogika chce mieć swój wkład w duchowe kształcenie dziecka tzn. rozwinąć jego wrażliwość artystyczną i kreatywność, ożywić jego życie uczuciowe, napełnić je bogactwem wewnętrznym obrazów i zakorzenić jego działanie w obiektywnych wartościach, to tylko przy udziale nauczyciela, który to wszystko w dużej części rozwinął już w sobie samym. Nikt nie może dać więcej niż posiada, nikt nie może pobudzić czegoś, co w nim samym nie jest żywe”.

  1. Pedagogika radykalnego humanizmu (Erich Fromm):

„Kształcenie oznacza zapoznanie młodego człowieka z najlepszym dziedzictwem ludzkiej rasy. Ale ponieważ większość tego dziedzictwa sformułowana jest w słowach, kształcenie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy te słowa stają się rzeczywistością w osobie nauczyciela oraz praktyce społecznej i strukturze społeczeństwa. Tylko idea zmaterializowana w ciele może mieć wpływ na człowieka; idea, która pozostaje w sferze słów zmienia wyłącznie słowa”.

  1. Pedagogika społeczno – personalistyczna (A. Kamiński):

„Wychowawca – to człowiek, który chce wychowywać. Ale nigdy ten, który jest do wychowywania zmuszany. Aktywnej i twórczej osobowości wychowawcy, przejętej życzliwością do wychowanków oraz chęcią obcowania i pracy z nimi, nie jest w stanie zastąpić żadna technika, forma czy metoda wychowania”.

PawełR04-09-2007 21:42:28   [#11]

Kształcenie nauczycieli w kształceniu wyższym

Aby zapewnić zdolność instytucji kształcenia wyższego do zagwarantowania odpowiedniego wykształcenia nauczycieli pod względem jakościowym i ilościowym oraz do propagowania profesjonalizacji nauczania, programy kształcenia nauczycieli powinny być dostępne na szczeblu magisterskim i doktoranckim (oprócz szczebla licencjackiego) system kształcenia powinien dotyczyć tylko studiów magisterskich (pięcioletnich). Podział na licencjackie i uzupełniające jest fatalny, to uzupełnienie często jest powielaniem...

Należy wzmocnić powiązania między osobami kształcącymi nauczycieli, praktykującymi nauczycielami oraz rynkiem pracy i innymi sferami działania.

Instytucje kształcenia wyższego odgrywają znaczną rolę w rozwoju efektywnych partnerstw ze szkołami i innymi zainteresowanymi stronami, umożliwiających oparcie kształcenia nauczycieli na faktach oraz na doświadczeniu zdobytym w trakcie praktyk odbywanych w szkole.

Nowoczesne zaliczenie studiów, kwalifikujące do tytułu naukowego, powinno w przypadku nauczyciela polegać na tworzeniu i realizacji określonego projektu (indywidualnego czy grupowego) związanego z procesami dydaktycznymi, wychowawczymi czy opiekuńczymi szkoły. Zamiana pisemnych prac dyplomowych na praktyczne projekty nie tylko posłuży do pełnej prezentacji absolwenta, ale także wyeliminuje szereg nadużyć podczas pisania pracy teoretycznej. Projekt dyplomowy powinno wdrażać się w szkole, w której student odbywa roczne praktyki. Kształcenie nauczyciela pod względem praktyki powinno przypominać studia medyczne.

Tworzenie projektu na zakończenie studiów nauczycielskich możliwe jest tylko wtedy, gdy słuchacze takie projekty będą potrafili planować i realizować. Bardzo ważne jest więc to, aby metody wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innych zajęć w uczelni miały charakter warsztatowy, czy właśnie prowadzone były metodami projektów. Z jednej strony sprawi to, że proces studiowania będzie bardziej interesujący i owocny, a z drugiej – słuchacze zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Metoda projektów jest obecnie jedną z wielu metod, które muszą posłużyć do zmiany szkoły z przestarzałym już i niewydolnym systemem klasowo-lekcyjnym. Stąd też proces dydaktyczny w uczelni nauczycielskiej musi mieć nowoczesną formę, trzeba szukać możliwości odejścia od tradycyjnych wykładów, ćwiczeń i innych zajęć, a zastępować je nowoczesnymi formami przekazu wiedzy, przede wszystkim przez samodzielne poszukiwanie i rozwiązywanie problemów.

Osoby odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli (oraz za kształcenie osób kształcących nauczycieli) powinny posiadać doświadczenie w nauczaniu w szkołach oraz wysoki poziom umiejętności, postaw i kompetencji, których wymaga się od nauczycieli.

Studenci powinni spotykać się ze zrozumieniem, szacunkiem i rzetelnością wszystkich pracowników, dzięki czemu będą uczyli się odzwierciedlać te postawy w przyszłej pracy zawodowej.

PawełR04-09-2007 21:45:07   [#12]

2.3.6      Uczenie w społeczeństwie

Nauczyciele służą za wzór. Duży wpływ na wyniki uczniów ma to, czy zawód nauczyciela odzwierciedla różnorodność społeczeństwa, w którym jest wykonywany, na przykład pod względem kultury, języka ojczystego i sprawności/niepełnosprawności. Państwa członkowskie mogą podejmować działania zapewniające pełne odzwierciedlenie różnorodności społeczeństwa w kadrze pedagogicznej, a zwłaszcza znosić przeszkody uniemożliwiające osiągnięcie równowagi pod względem kulturowym oraz pod względem liczby zatrudnionych na każdym szczeblu kobiet i mężczyzn. Wprzypadku mężczyzn należy wprowadzić 100% wyższe od pensji kobiet wynagrodzenie.

PawełR04-09-2007 21:48:34   [#13]

NO to chyba tyle ja bym podopowiedział, pozmieniał, chociaż ja bym po prostu zaplanował:

1) rozwiązać szkoły

2) dać rodzicom pieniądze

3) nauczyciele będą się ogłaszać na wolnym rynku

4) egzaminy co 4-5 lat...

tak było kiedyś... czy wszystko co było jest złe? nie... jeszcze wrócimy do tego, wspomnicie moje słowa, albo wnuki nasze wspomną

No... miało być szybko, to tak szybko i na gorąco zrobiłem :)

zgredek04-09-2007 21:50:08   [#14]

Paweł się zaangażował bardzo:-)

jeśli mogę wyrazić swoje zdanie, to podzielam Pawłowe niebieskie w #05

Marek Pleśniar04-09-2007 22:43:02   [#15]

kompletnie nie miałem czasu zaglądać tu:-) bo kongres

ale widzę że budująco tu wygląda. Mam zdanie podobne jak Paweł - dokument jest tak ogólny, że łatwo mu być trafnym

to jak oznajmiac że dobrze by było żeby było dobrze

lecz co innego jest ważne - komentowanie dokumentu jest istotne bo sygnalizujemy, że jest komu komentować;-)

podzielam prorównościową radę Kolegi - zwiększyć mężczyznom pensję o 100%;-)

i powołać zawód guwernera - po likwidacji szkół

AsiaJ04-09-2007 23:18:28   [#16]
A ja tam się będę upierać przy swoim..Bo mimo iż to dokument o dużym stopniu ogólności to wiele w nim trafnych stwierdzeń. A poza tym  jest to

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wydaje mi się,że w takich KOMUNIKATACH trudno mówić o szczegółach.Dlatego też, i komentarz do łatwych nie należy.

Gratulacje dla Pawła za tak wnikliwą analizę :))

jatoja04-09-2007 23:50:17   [#17]

ad. #12 ;-)

a czemu tylko sto procent?

Pstrowski mógł więcej

jatoja04-09-2007 23:52:16   [#18]

a tak w sprawie pisma...hm....

hm...( ale ja pewnie nie znam się)

PawełR05-09-2007 07:45:39   [#19]

Marku, teraz guwerner określany jest mianem korepetytora - rozpoczęcie roku szkolnego z ministrami było w tym roku w Radomiu, w liceum im. Kochanowskiego (szkoła olimpijczyków) - nie wiem dokładnie jaki odsetek uczęszcza na korepetycje, ale zaręczam, że dużo - wszystkie dzieci moich znajomych (ok. 15), które tam chodzą bądź niedawno chodziły brały korki... u guwernerów,

ale jakoś nikt ich nie wspomniał podczas otwarcia :) obłuda, ohydna obłuda,o której wiedzą uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja...

korki - jestem za, np. dla zainteresowanych w celu poszerzania wiedzy na poziomie wykraczającym poza program 

a co do męskich poborów - nie przesadzajmy, postuluję 100%, znaczy się 200% żeńskiej (czyli podwójną żeńską) - na początek, zobaczymy jak drgnie

a dokument ma bardzo wiele trafnych spostrzeżeń, dlatego starałem się coś w nim czytać i pisać :)

PawełR05-09-2007 20:03:40   [#20]

Tu mnie jeszcze coś dziwi:

2.3.1      Uczenie się przez całe życie

Podstawowe wykształcenie pedagogiczne nie jest w stanie dostarczyć nauczycielom koniecznej wiedzy i umiejętności potrzebnych, aby uczyć przez całe życie. Wykształcenie i rozwój zawodowy każdego nauczyciela muszą być postrzegane jako zadanie trwające całe życie (czy na emeryturze też?) – należy zapewnić odpowiednią strukturę oraz konieczne środki na realizację tego zadania.

napisałbym tak:

 

Podstawowe wykształcenie pedagogiczne nie gwarantuje wiedzy i umiejętności do pracy przez wszystkie lata zatrudnienia w szkole. Wykształcenie i rozwój zawodowy każdego nauczyciela muszą być postrzegane jako permanentne, a więc nieustanne doskonalenie, dlatego należy zapewnić odpowiednią strukturę oraz konieczne środki na realizację tego zadania.

myślę, że ta kosmetyka uściśla, mam wrażenie, że ten dokument jest niezdarnym tłumaczeniem z innego języka na polski :)

PawełR05-09-2007 20:12:23   [#21]

Napisałem

nieustanne doskonalenie

bo nie lubię słowa "ustawiczne" - nie rozumiem jego etymologii w kontekscie kształcenia nieustannego :)

nie, proszę Was, co o tym sądzicie? bo ja od wczoraj główkuję i nie wiem, czy dobrze...

Marku, wielki problem mi stworzyłeś

oprócz tego, że moi rodzice stworzyli dwa obozy mundurowe

jedni chcą kamizelek a drudzy koszul z rękawami :)

beera06-09-2007 11:37:09   [#22]

po wielu namysłach

takie napisaliśmy:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

 

 

Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do dokumentu pt. Komunikat Komisji do Rady UE i Parlamentu Europejskiego „Poprawa jakości w kształceniu nauczycieli”.

 

   Informujemy, że ustalony przez MEN termin odpowiedzi na pismo DWM – 1–AP – 061 – 331/2007 jest zbyt krótki, by w sposób szerszy opracować uwagi do przedstawionego dokumentu.

        Z uwag ogólnych: uważamy za istotne położenie nacisku na podmiotowość nauczycieli. Wskazanie na możliwość wykorzystania ich inicjatywy własnej w procesie doskonalenia może być naszym indywidualnym wkładem w działania europejskie. Polska ma wiele dowodów na istnienie inicjatyw oddolnych w zakresie doskonalenia się, wskazujemy więc, by  obok „motywowania”, „zachęcania”, uwzględnić także „wspieranie inicjatyw”.


 Reasumując proponujemy, by polskim wkładem było wskazanie konieczności poszukiwania tego co środowisko samo  już robi na rzecz własnego doskonalenia się
. ( Przykładem są tu, chociażby, działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)

 

 

Jednocześnie OSKKO zgadzając się, z tezą, ze jakość kształcenia nauczycieli ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia jakości edukacji oraz poprawy wyników w nauce młodzieży pragnie zwrócić uwagę, że zmiany wymaga rzecz podstawowa, a mianowicie jakość kształcenia kandydatów na nauczycieli, jako bazy dla zmiany polskiej szkoły.

..............

Paweł i co Ty na to?
:))

PawełR06-09-2007 16:38:08   [#23]

O rety, Pani Prezes, pewnie, że ta sprawa wymaga wielkiej dyskusji, a na ogólnikowe pismo trzeba ogółami:

ważne jest to sformułowanie:

jakość kształcenia kandydatów na nauczycieli

te wszystkie podyplomówki w jakiś dziwnych instytucjach (w samym Radomiu może z dziesięć) to koszmar

system studiowania także - moim zdaniem - makabryczny

a ja mam od przyszłego tygodnia 5 nauczycieli na staż z Urz.Pr. (kształcenie, polski, w-f, informatyka) z licencjatami - będą przez rok praktykować

bo mnie się taki system widzi - 3 lata studiów, praca (2 lata) kontynuacja studiów - no coś takiego rzuciłem ogólnie - ale kształcenie się musi być powiązane z praktyką

a poza tym w naszym zawodzie liczy się talent pedagogiczny, serce i to COŚ

z wyrazami szacunku

zawsze gotowy do dyskusji

paweł

beera06-09-2007 17:12:11   [#24]

:)

PawełR06-09-2007 17:17:36   [#25]

i generalnie upierałbym się np. za nowoczesną formą kończenia studiów,

np. projektem zrealizowanym w szkole, w której kandydat miał roczne praktyki (projekt z ngo.pl czy innych instytucji, własny pomysł...) wszystko robione pod okiem osoby, u której jest się na seminarium

ci wykładowcy z uczelni nauczycielskich muszą cechować się rzetelnością tego co robią i nie mogą odstawiać bylejakości... niech się im zapłaci porządnie, aby miał taki delikwant czas na pracę w jednej uczelni a porządnie a nie w dziesięciu...

Asiu, zapłacić porządnie nauczycielom nauczycieli, niech dadzą z siebie maksa:)

a może to nie tylko w forsie rzecz :)

beera06-09-2007 17:23:50   [#26]

zgadzam się, Pawle

PawełR06-09-2007 17:28:44   [#27]

no a takich postulatów, co do których się zgodzimy można mnóstwo :)

ale może będzie kiedyś lepiej :)

kto na ministra?

AsiaJ06-09-2007 17:29:18   [#28]
Tak was czytam i przypomniało mi się,że w Stanach jest tak,że n-l po ukończeniu 3 lat studiów, z tytułem bachelor, może pójść do pracować do szkoły . Pracuje sobie 2 lub 3 lata zbierając portofolio i po tych latach tzw. praktyki uzyskuje tytuł master.Ma też możliwość wyboru innej ścieżki -  5 letnich studiów magisterskich. Czyli  tak jak sugeruje Paweł:)
beera06-09-2007 17:30:08   [#29]

to chybotliwy stołek

Chyba AnJa, bo ona ma doświadczenie w zmianie pracy;))

beera06-09-2007 17:30:46   [#30]

podoba mi się to, Asiu

PawełR06-09-2007 17:34:01   [#31]

Myślę, że mogą być różne formy kształcenia, w zależności od typu szkoły czy przedmiotu

bo mnie się widzą i 5 letnie, i trzyletnie + 2 praktyka + nauka

ważne jest aby przedmiotowcy mieli wiedzę i umiejętnosci pedagogiczne i psychologiczne nie tylko na zasadzie odbytych przedmiotów akademickich

a wiecie, że z moich obserwacji wynika, że jak się swoje dzieci rodzone przepuści przez szkołę ma się znacznie więcej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, nauczycielskich :)

beera06-09-2007 17:36:18   [#32]

pod warunkiem, że ma się skłonność do refleksji nad własnym rozumieniem spraw i nad własnym działaniem

:)

AsiaJ06-09-2007 17:39:28   [#33]
również uważam,że to niezłe rozwiązanie :) a co forsy to myślę gdyby zapłacić porządnie nauczycielom to dostali by takiego speeda,że byśmy ich ze szkoły wygonić nie mogli ;)
PawełR06-09-2007 17:40:02   [#34]

acha ...

teraz otworzyła się możliwość brania na staż z Urz Pr - pisałem, że biorę pięc osób w tym roku - niech się sprawdzają, czy chcą być w tym zawodzie, niech doskonalą się, zderzają z rzeczywistością szkolną, a później niech męczą swoich wykładowców na uczelniach

tak rok będzie dla nich pewnie ciekawy

w minionym roku już tak robiłem i fajnie, teraz mam doświadczenie, więc postaram się jeszcze lepiej to zorganizować

a za jakiś czas napiszę artykuł z instrukcją... myślę, że póki co można w naszym kraju podejmowac takie próby :)

PawełR06-09-2007 17:41:22   [#35]

acha... było do asi #32

ale teraz drugie acha do asi #33

są tacy co ich ze szkoły nawet bez porządnej forsy wygonić nie można, ale generalnie trzeba zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]