Forum OSKKO - wątek

TEMAT: stanowiska urzędnicze i pracownicze w oświacie
strony: [ 1 ][ 2 ]
zgredek21-08-2007 17:42:59   [#01]

ze względu na to, ze w tej chwili istotne jest to, jakiego typu stanowiska mamy  w szkole, bo wiąże się to z oceną i konkursami, warto chyba w jakiś sposób ujednolicić nazewnictwo

nie ma problemu z referentami, specjalistami - bo jeśli nawet dodamy do stanowiska dookreślenie - do spraw - to dalej jest to referent lub specjalista (np. referent ds. plac, specjalista ds. księgowych itp.)

a co z kierownikami?

rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych określa takie np. typy stanowisk rozpoczynających się od "kierownik":

Kierownik zespołu - kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik gospodarczy - stanowisko pracownicze

------------------

i teraz tak sobie myślę:

kierownik zespołu administracyjnego - urzędnicze

kierownik gospodarczy - pracownicze

a

kierownik administracyjno-gospodarczy???

czy może takie stanowisko funkcjonować?

jesli tak - to jest pracownicze, czy urzędnicze?

----------------

i jeszcze jedno - wydaje mi się, że należałoby każdemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w oświacie określić (pisemnie):

1. czy dane stanowisko jest pracownicze, czy urzędnicze

2. podległość - przy stanowiskach urzędniczych bezpośredni przełożony dokonuje oceny kwalifikacyjnej

ewa21-08-2007 18:21:41   [#02]
pozbądź się myślników ;-)
ewa21-08-2007 18:31:28   [#03]
a co do drugiej części jakiś schemat organizacyjny masz? ;-)
zgredek21-08-2007 18:35:04   [#04]
a pewnie:-) sama zrobiłam;-)
dwalcz21-08-2007 22:38:49   [#05]

nie zwlekaj - daj do wymiany :-)

pozdrawiam

jadwinia21-08-2007 22:53:56   [#06]
Od niedawna "dyrektoruję".Z czego wynika potrzeba ustalenia tych "typów" , domyślam się, że z rozporz. o prac. samorz.- gdzie to znaleźć? Pozdrawiam i proszę o wsparcie
zgredek21-08-2007 23:13:00   [#07]
do różzności dodałam taki przykładowy schemat organizacyjny;-)
rzewa21-08-2007 23:18:18   [#08]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146 poz. 1222 ze zm.)

i możesz je znaleźć tu: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
zgredek21-08-2007 23:20:13   [#09]

powklejam rożne takie z wcześniejszych wątków tu

zaraz

zgredek21-08-2007 23:21:15   [#10]
zgredek 16.08.2007 20:37 [#19]
wybrałam te najczęściej występujące:

KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE:

główny księgowy w jednostce
główny księgowy w gospodarstwie pomocniczym
zastępca głównego księgowego w zakładzie (jednostce)
zastępca głównego księgowego w gospodarstwie pomocniczym

STANOWISKA URZĘDNICZE:

główny: specjalista, programista
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy programista,
starszy projektant,
starszy specjalista-laborant,
starszy technolog
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
specjalista,
programista,
rewident zakładowy
samodzielny referent,
starszy księgowy
starszy referent,
starszy intendent,
starszy laborant,
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer
referent

STANOWISKA PRACOWNICZE:

kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki
kierownik biblioteki
kierownik: świetlicy, klubu
starsza maszynistka
sekretarka,
maszynistka
pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)
kuchmistrz-szef kuchni
szef kuchni
rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta,
elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),
konserwator,
robotnik wykwalifikowany
palacz c.o.
starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca
portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.
sprzątaczka
Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów,
kierownik budowy
kierownik obiektów sportowych
kierownik gospodarczy
sekretarz szkoły
starszy ratownik
dietetyczka
ratownik
młodszy ratownik
pomoc nauczyciela

zgredek21-08-2007 23:23:25   [#11]
zgredek 16.08.2007 20:42 [#23]
ustawa o pracownikach samorządowych

Art. 17. 1.  Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.

Art. 3a. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4, zwane dalej "stanowiskami urzędniczymi", jest otwarty i konkurencyjny

zgredek21-08-2007 23:24:28   [#12]

rozszerzony Art. 3a

zgredek 07.06.2007 22:41 [#25]

Art. 3a. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4, zwane dalej "stanowiskami urzędniczymi", jest otwarty i konkurencyjny.

2. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach, o których mowa w art. 1, organizują kierownicy tych jednostek.

3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek, o których mowa w art. 1, z wyjątkiem urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, urzędu gminy albo biura związku, organizują odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku.

4. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

5. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5) wskazanie wymaganych dokumentów,

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

6. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

Art. 3b. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 3c. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) informację o z

astosowanych metodach i technikach naboru,

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 3d. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Art. 3e. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 3d stosuje się odpowiednio.

zgredek21-08-2007 23:24:57   [#13]

i 17

zgredek 09.08.2007 22:12 [#15]
ustawa o pracownikach samorządowych

Art. 17. 1.  Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.

2. Okresowa ocena kwalifikacyjna obejmuje w szczególności wywiązywanie się przez pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1. Ocenę niezwłocznie doręcza się pracownikowi.

3. Od okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikowi służy odwołanie w ciągu 7 dni od jej doręczenia do kierownika jednostki, o której mowa w art. 1, zatrudniającej pracownika, o którym mowa w ust. 1.

4. Po doręczeniu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, pracodawca samorządowy:

1) niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska,
2) może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym zatrudnionym na stanowisku innym niż urzędnicze za wypowiedzeniem.

5. Do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym z przyczyny, o której mowa w ust. 4, stosuje się okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen.

zgredek21-08-2007 23:26:37   [#14]

i najważniejsze z wymiany:

zgredek 16.08.2007 20:05 [#13]

przy okazji polecam w wymianie plików:

13.04.2007 Ewa Bergtraum Konkurs na stanowisko urzędnicze - krok po kroku.
Pobierz: KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - krok po kroku.doc* (193 KB)

Ala21-08-2007 23:26:38   [#15]

zgredku

a intendentka? według mnie pracownicze ale nie mam pewności
zgredek21-08-2007 23:31:17   [#16]
intendent - pracownicze
zgredek21-08-2007 23:34:52   [#17]

no i to co powinno byc na początku - na koniec;-)

USTAWA z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218)

-------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261)

zgredek21-08-2007 23:37:58   [#18]

no i trzeba pamiętać, że od 07.08.2005

obowiązuje w uoso:

Art. 5d. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.

zgredek22-08-2007 00:03:15   [#19]

i jeszcze:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

(Dz. U. Nr 55, poz. 361)

zgredek22-08-2007 00:11:04   [#20]

a jak już jesteśmy przy pracownikach samorządowych

to wkleję jeszcze to:

zgredek 25.03.2007 20:20 [#02]
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

§ 7. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

---------------------------------

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorządowych

Art. 21. 1. Pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę. Przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 oraz art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych stosuje się odpowiednio

--------------------------------

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Art. 28.

1. Urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa:

1) po dziesięciu latach pracy w urzędach - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

2) po piętnastu latach pracy w urzędach - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

3) po dwudziestu latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny

zgredek22-08-2007 00:12:15   [#21]

poprawię koncówkę:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Art. 28.

1. Urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa:

1) po dziesięciu latach pracy w urzędach - w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

2) po piętnastu latach pracy w urzędach - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

3) po dwudziestu latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny

zgredek22-08-2007 00:16:23   [#22]

ucięło tę 3.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
zgredek22-08-2007 00:24:42   [#23]

omatko, przepraszam, ale jeszcze to ważne:

barlink 09.08.2007 17:34 [#09]
USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z dnia 25 września 2006 r.)
 
Art. 3. Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, innych niż pracownicy samorządowi mianowani, przeprowadza się w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli oceny należy dokonać do 9 października 2007.
Misza22-08-2007 11:28:06   [#24]
Jak myslicie, jeżeli zatrudniamy pracownika na stanowisko urzędnicze, ale tylko na zastepstwo też musi być konkurs?
zgredek22-08-2007 13:19:08   [#25]
nie
krisko 6322-08-2007 20:03:41   [#26]
A jeśli zatrudniłam na stanowisko samodzielnego referenta w sierpniu 2006 r osobe a teraz chce zmiany nazwy dla tego stanowiska na kierownika administracyjno ze wzgledu na zwiększenie  zakresu czynności dla tej osoby to obowiązuje konkurs czy nie?
sońka22-08-2007 20:37:34   [#27]

Czym różni się samodzielny referent od staszego referenta, a ci z kolei od specjalisty d/s kadr?

zgredek22-08-2007 21:12:04   [#28]

pewnie kategorią zaszeregowania, wymaganiami kwalifikacyjnymi

krisko - nie zmieniasz nazwy stanowiska - tworzysz nowe

co to kierownik administracyjny to nie mam zielonego pojęcia

natomiast jeśli stanowisko: kierownik zespołu administracyjnego - to jest to stanowisko urzędnicze i ogłaszasz konkurs

zgredek22-08-2007 21:22:09   [#29]

Lp.

 
 
Stanowisko

Kwota

Wymagania kwalifikacyjne1)

 
wynagrodzenia zasadniczego do

dodatku funkcyj-
nego do

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

 
staż pracy
(w latach)

10.

Samodzielny referent,
starszy księgowy

VII-XIII

-

wyższe2)

2

średnie3)

4

11.

Starszy referent,
starszy intendent,
starszy laborant,
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer

 
 
 
VI-XII

 
 
 
-

 
 wyższe2)

 
-

 
średnie3)

 
2

8.

Specjalista,
programista,
rewident zakładowy

 
VIII-XIV

 
-

wyższe2)

4

średnie3)

5

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art. 3a ust. 5 pkt 3 ustawy.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art. 3a ust. 5 pkt 3 ustawy.
Alutok22-08-2007 22:18:05   [#30]
sekretarz szkoły to pracownik, nie urzędnik?
zgredek22-08-2007 22:19:57   [#31]
#10
KAIG22-08-2007 22:35:18   [#32]
Zatrudniłam w styczniu BHPowca na 4/40 bez konkursu a tu czytam wyżej że to stanowisko urzędnicze. Jak mogę wybrnąć z tej sytuacji? Czy to jakoś odkręcać i uzupełniać. Rozumiem też że teraz do 9 października musi mieć ocenę
KAIG23-08-2007 16:48:14   [#33]
Podniosę wątek bo mocno zaniepokoiłam się swoimi uchybieniami. Bardzo proszę o radę do #321
zgredek23-08-2007 16:51:51   [#34]

zmień mu stanowisko na pracownicze:

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

ewa bergtraum24-08-2007 14:44:31   [#35]

Zamienił stryjek ;-)

Zgredek wymieniła w liście 10 stanowiska urzędnicze. I specjalista  (obojętnie od czego) takim jest.

Poszukaj w załączniku nr 3 do rozporządzenia w II tabeli wśród stanowisk pracowniczych takiego, do którego jakoś tam będziesz mogła dopasować zakres obowiązków.

Np. pomoc administracyjna - tu sobie możesz dopisać np. ds. bhp, (kategoria zaszeregowania od III do VIII), rzemieślnik specjalista (VII-XIII), robotnik wysokowykwalifikowany (VI-XI).

Nie piszesz, jakie ten behapowiec ma wykształcenie i przygotowanie. Zajrzyj do tabeli.

rzewa24-08-2007 14:50:47   [#36]
proponuję zakrzeć do rozporządzenia dot. pracowników bhp i służby bhp - coś mi sie kołacze po głowie, że tam jest napisan jakie to moga byc stanowiska.
zgredek24-08-2007 14:57:49   [#37]

dziewczyny - ale jest dokładnie takie stanowisko wśród pracowniczych

udowodnić?

zgredek24-08-2007 14:59:24   [#38]

a proszę:

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik: zespołu magazynów,
centralnego magazynu

IX-XVI

6

wyższe2)

3

średnie3)

5

2.

Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespołu
magazynów, centralnego magazynu


VIII-XV


4

wyższe2)

2

średnie3)

4

3.

Kierownik dyspozytorni

XI-XIV

3

średnie3)

5

4.

Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki

 
VIII-XIII

 
4

wyższe2)

-

średnie3)

4

5.

Kierownik powielarni
 

VII-XIII

4

wyższe2)

-

średnie3)

4

 
6.

Kierownik biblioteki

 
X-XII


3

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

kierownik: świetlicy, klubu

średnie3)

4

6a.

Specjalista do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy

IX-XIV

-

według odrębnych przepisów

ewa bergtraum24-08-2007 15:09:32   [#39]

?

Bożenko, a skąd to masz?. Bo w tabeli w moim rozporządzeniu jest to kierownicze stanowisko urzędnicze ?.
zgredek24-08-2007 15:17:55   [#40]

nie masz zmiany

tu dodano tego specjalistę:

Dz.U. 2006 nr 38 poz. 261

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

ewa bergtraum24-08-2007 15:37:15   [#41]

Dzięki, dobra kobieto :-)

Otrzymuję akty prawne z pewnego wydawnictwa. Sprawdziłam sobie. Zrobili błąd. Zmienić dostawcę? ;-).
zgredek24-08-2007 15:38:25   [#42]

pewnie

wykup dostęp w prawie optivum

ewa bergtraum24-08-2007 15:43:24   [#43]

Kiedyś miałam,

ale potrzebuję specjalnego szkolenia, bo tępawa jestem. Chyba że się zobowiążesz do do przyuczenia mnie ...
zgredek24-08-2007 15:44:14   [#44]

masz jak w banku:-)

przyjedziesz? to i kawę wypijemy:-)

ewa bergtraum24-08-2007 15:45:54   [#45]

Kawy nie piję.

I nie drażnij :-). Bywasz w moich okolicach, ja zagłębia miedziowego nie odwiedzam.
zgredek24-08-2007 15:47:21   [#46]
no i widzisz - trzeba zacząć odwiedzać:-)
rzewa24-08-2007 17:28:42   [#47]
no właśnie i dlatego mi po głowie latało, ba te zmianę (samą) gdzieś czytałam (jak się zaglębiałam w problematykę bhp pisząc pracę dyplomową :-))
zgredek15-09-2007 22:41:03   [#48]

wkleję tu - będzie w jednym miejscu

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 216 poz. 1584

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Art. 2. Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez:
 
  6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 
 6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 
  6b)  członków zarządów województw, skarbników województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
 
Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:
  1)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
  2)   być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
  3)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
  4)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
  5)   posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
  6)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
zgredek29-09-2007 22:52:06   [#49]

powiem szczerze, że dopiero teraz doczytałam:-(

wprawdzie nie zmienia to tego co napisane w powyższych postach a dotyczące oceny i konkursów,

ale dość istotne jest:

2. Ustala się wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

----------------------

to znaczy - stanowiska wszystkie są pracownicze

a wśród nich - urzędnicze

Marla03-06-2008 19:30:15   [#50]

czy możecie mi łopatologicznie wytłumaczyć czym się r.óżni stanowisko pracownicze od urzedniczego

moj OP upiera sie ze na kierownika gospodarczego powinien byc rozpisany konkurs bo oni na kadrową tez rozpisali mimo iz prawo tego nie wymaga

ja rozumię to tak , że prawo mówi kiedy musi byc konkurs a jesli chce sie ogłaszac konkursy tam gdzie nie trzeba to juz wola pracodawcy

no i zadano pytanie czym sie roznia te stanowiska :pracownicze i urzednicze

nie umialam tego uscislic

pomóżcie ! :-)

strony: [ 1 ][ 2 ]