Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przekazanie placówki
strony: [ 1 ]
Robi6519-06-2007 08:50:31   [#01]
Witam!
Proszę o pomoc - poszukuję protokołu przekazania szkoły. Znalazłem wątki w szukajce, ale niestety podany periodyk w naszym miasteczku nie jest dostępny. Na co zwrócić szczególną uwagę?Jakie dokumenty powinienem otrzymać ?
Nionka19-06-2007 09:45:14   [#02]
Ja też szukam protokołu przekazania. Przejrzałam starsze watki, ale nie znlazłam żadsnego konkretnego wzoru. Proszę o pomoc.
Wanda M119-06-2007 09:52:40   [#03]
mam ten sam problem. Jak coś znajdziecie to dajcie znać.
zgredek19-06-2007 11:18:14   [#04]

w szukajce poszukajcie

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=20478&st=0
kryka19-06-2007 12:49:59   [#05]

protokół

Ja tez niedługo przejmuję szkołę. Też szukam informacji i znalazłam poniższe
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu ............... w obecności

Pana/Pani.....................jako przedstawiciela......................

Pana/Pani.....................jako przedstawiciela......................

Pana/Pani.....................jako przedstawiciela......................


związku z przejęciem przez Pana/Panią..........................czynności

kierownika..............................................................
(jednostki budżetowej)

od Pana/Pani............................. na podstawie polecenia........

..............z dnia ............nr......

Pan/Pani.............................. jako ustępujący kierownik zdał, a

Pan/Pani .............................. jako obejmujący stanowisko
kierownika przejął całkowity majątek, dokumentację oraz sprawy
niezałatwione lub znajdujące się w załatwianiu w chwili sporządzania
niniejszego protokołu wg następującego wyszczególnienia:
|_______________________________________________________________|______|
| TREŚĆ | Suma |
| |ogólna|
|_______________________________________________________________|______|
|1. Majątek nieruchomy | |
| a. Budynki główne (szkoły, internaty, budynki mieszkalne) | |
| wg załącznika nr ......... | |
| b. Zabudowania pomocnicze (zabudowania gospodarcze oraz inne | |
| budowle i pomieszczenia) wg załącznika nr ......... | |
| c. Urządzenia plantacyjne i melioracyjne | |
| | |
| 1. Grunty, place (place, boiska, plantacje wieloletnie, lasy,| |
| | |
| parki, grunty orne, nieużytki) wg załącznika nr ........ | |
| 2. Ogrody, sady, łąki, (w tym również wszelkie pastwiska) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
|2. Majątek ruchomy | |
| I. Wyposażenie w użytkowaniu | |
| a. Inwentarz specjalny | |
| | |
| 1. Pomoce naukowe (przyrządy do badań, wzorce do produkcji | |
| przyrządy kreślarskie i nie katalogowane pomoce naukowe | |
| do nauki przedmiotów) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 2. Urządzenia pracowni szkolnych (katalogowane pomoce nauko- | |
| we w gabinetach przedmiotowych, laboratoriach i w salach | |
| ćwiczeń) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 3. Maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne warsztatów | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 4. Sprzęt teletechniczny (aparaty radiowe, adaptery,telewizo-| |
| ry, wzmacniacze, głośniki, magnetofony, magnetowidy, ante-| |
| ny satelitarne, kserokopiarki, komputery itp.) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 5. Sprzęt kinotechniczny i fotograficzny (aparaty projekcyj- | |
| ne,aparaty fotograficzne,powiększalniki,teleobiektywy itp)| |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 6. Sprzęt PW i WF (sprzęt PW, sportowy i urządzenia do gier | |
| i zabaw) | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 7. Zbiory, okazy, modele | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 8. Rekwizyty teatralne | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 9. Instrumenty muzyczne | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 10. Pozostały inwentarz specjalny w użytkowaniu | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| | |
| b. Instrumenty medyczne | |
| 1. Sprzęt ambulatoryjny (szafki, leżanki,stoły, fotele denty-| |
| styczne itp.) | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 2. Instrumenty lekarskie (narzędzia, lampy do naświetleń, | |
| wiertarki dentystyczne itp.) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 3. Środki apteczne | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| c. Środki transportowe i lokomocji | |
| 1. Samochody osobowe i ciężarowe | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 2. Traktory, ciągniki, przyczepy | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 3. Motocykle i rowery | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| 4. Inne urządzenia transportowe i części zamienne (silniki, | |
| opony itp.) | |
| wg załącznika nr ......... | |
| d. Inwentarz gospodarczy i biurowy (meble biurowe i szkolne, | |
| kasy,sprzęt pomieszczeniowy i gospodarczo porządkowy itp.)| |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| e. Zwierzęta robocze i produktywne (wg podziału) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| f. Bielizna, pościel, odzież | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| g. Eksponaty i wartości muzealne | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| h. Księgozbiory biblioteczne | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
|_______________________________________________________________|______|

_______________________________________________________________|______|
| TREŚĆ | Suma |
| |ogólna|
|_______________________________________________________________|______|
| z przeniesienia | |
| | |
|3. Wyposażenie zdeponowane w magazynach własnych (nie w użyciu)| |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
|4. Wyposażenie zdeponowane w magazynach obcych oraz znajdujące | |
| się w użytkowaniu osób trzecich | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
|5. Wyposażenie w użytkowaniu, surowce, artykuły żywnościowe,ma-| |
| teriały gospodarcze, półfabrykaty, wyroby gotowe, produkty | |
| rolne i zwierzęce, tucz trzody chlewnej | |
| a. Wyposażenie w użytkowaniu | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| b. Surowce i materiały do produkcji i usług przemysłowych | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| c. Części zamienne do maszyn i urządzeń | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| d. Półfabrykaty | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| e. Wyroby gotowe | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| f. Artykuły żywnościowe | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| g. Produkty rolne i zwierzęce | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| h. Materiały gospodarcze | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| i. Inwentarz młody, żywy i na opasie (tucz trzody chlewnej) | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| | |
|6. Surowce, materiały, artykuły żywnościowe oraz produkty rolne| |
| i zwierzęce w przerobie własnym, obcym i wypożyczone | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
|7. Środki pieniężne i rozliczenia | |
| | |
| | |
| I. Budżet | |
| | |
| a. Stan rachunku bankowego(ostatni wyciąg NBP z dnia.......) | |
| b. Gotówka w kasie | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| c. Papiery wartościowe i inne wartości | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| d. Druki ścisłego zarachowania | |
| | |
| wg załącznika nr ......... | |
| | |
| e. Należność według stanu na dzień.......... | |
| | |
| f. Zobowiązania według stanu na dzień......... | |
| g. Stan księgowości (podać datę i numery porządkowe pozycji | |
| ostatnich zapisów) w księdze dziennik-główna i urządze- | |
| niach analitycznych) | |
| | |
| II. Środki specjalne | |
| | |
| a. Środki pieniężne na rachunku bankowym (ostatni wyciąg NBP | |
| | |
| z dnia.............) | |
| b. Gotówka w kasie według załącznika.................. | |
| | |
| c. Należności według stanu na dzień................. | |
| | |
| d. Zobowiązania według stanu na dzień................. | |
| e. Stan księgowości (podać datę i numery porządkowe | |
| ostatnich zapisów) w księdze dziennik-główna i urządze- | |
| niach analitycznych) | |
| | |
|8. Pieczęcie i dokumenty podlegające ścisłej ewidencji np.: | |
| według załączników za poszczególne lata: | |
| a. katalogi roczne ocen uczniowskich, | |
| b. odpisy świadectw dojrzałości, | |
| c. protokoły egzaminów dojrzałości, | |
| d. protokoły rady pedagogicznej itd. | |
| | |
|9. Teczki bieżących akt szkolnych - wg załącznika nr ......... | |
|10.Archiwum | |
|11.Wykaz spraw niezałatwionych | |
|12.Różnice inwentaryzacyjne (podać oddzielnie nadwyżki i braki | |
| w środkach podstawowych i materiałach) | |
|13.Składniki majątkowe samorządu szkolnego (sklepik uczniowski,| |
| PCK,ZHP, koło sportowe itp.) na podstawie wykazów sporządzo-| |
| nych w wyniku dokładnie przeprowadzonej inwentaryzacji | |
| (podać stan majątkowy oddzielnie dla każdej organizacji) | |
|14.Uwagi stron zdającej i przejmującej | |
| | |
| Protokół niniejszy sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzem-| |
| plarzach i po odczytaniu podpisano | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Zdający Przejmujący | |
| | |
| | |
| | |
| Podpisy osób asystujących | |
| przy przejmowaniu majątku | |
| | |
| Główny Księgowy | |
|____________________________________________________________
Terina19-06-2007 13:40:20   [#06]
Najlepsze są te - zwierzeta robocze i produktywne ( czy to chodzi o pracowników ? )
Podoba mi sie tez inwaentarz zywy, młody i na opasie ( uczniowie ?)
Terina19-06-2007 13:40:45   [#07]
Najlepsze są te - zwierzeta robocze i produktywne ( czy to chodzi o pracowników ? )
Podoba mi sie tez inwentarz zywy, młody i na opasie ( uczniowie ?)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]