Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy egzamin poprawkowy na wniosek ?
strony: [ 1 ]
Józefina15-06-2007 10:31:50   [#01]

mam problem, Czy egzamin poprawkowy powinien być na wniosek rodziców ( szkoła podstawowa)?

 

iałam wczoraj radę, dopuściliśmy do porawek troje uczniów z 2 niedostat., czy rodzice powinni napisać wniosek , probę o poprawkę? W rozp. jes napisane ,że może zdawać egzamin, nie znalazłam konieczności , że na prośbę rodziców, taj jak w przypadku egz. kwalif, czy w sytuacji wystawienia niezgodnie z prawem. Jak to widzicie?

Małysz15-06-2007 10:34:10   [#02]
U nas w statucie jest zapis, że egzamin poprawkowy przeprowadzamy na wniosek ucznia lub rodzica.. Nie uszczęśliwiamy, jeżeli nie chce..
jerzyk15-06-2007 11:08:00   [#03]
u mnie jest tak:
ma jedna ocenę ndst - pisze wniosek  ( uczen lub rodzic) do dyrektora o wyznaczenie terminu egzaminu
ma 2 oc ndst - przed klasyfikacja- pisze wniosek do RP o wyrazenie zgody na zdawanie dwóch egzaminów
Józefina15-06-2007 14:23:55   [#04]
Bardzo dziekuję!!
aisew15-06-2007 18:29:04   [#05]
Podpowiedzcie mi,czy dobrze myślę-egzamin poprawkowy może zdawać także uczeń kl.VI szkoły podstawowej?
rzewa15-06-2007 18:33:08   [#06]
oczywiście, że może

taki egzamin może zdawać również uczeń 3 klasy LO
aisew15-06-2007 19:04:58   [#07]
Dzięki Rzewo!
dyrlo15-06-2007 20:13:55   [#08]
Ale w ostatnim tygodniu sierpnia.
masia16-06-2007 13:55:34   [#09]

ale gdzie w rozporządzeniu jest napisane, że musi złożyć wniosek, według mnie wyznaczasz termin, a on może zdawać poprawkę lub nie ma wolę

jeżeli nie napisze podania a my nie wyznaczymy terminu, czy później nie będzie mógł się w sądzie odwoływać, ze nie został mu wyznaczony termin

zastanawiał się ktoś?

Donda16-06-2007 14:08:55   [#10]
 Ja też uważam, że przy jednej ocenie niedostatecznej wyznacza się uczniowi termin poprawki bez jakiegoś pisemnego wniosku. Rozporządzenie daje uczniowi taką możliwość i nic o pisemnym wniosku nie wspomina.
Kati17-06-2007 17:18:45   [#11]

ocena niedostateczna w klasie programowo najwyższej

proszę o podpowiedz ale taka 100% bo kazdy mówi co innego

jesli uczeń w 3 klasie gimnazjum otrzymal 1 lub 2 oceny niedostateczne na koniec roku to może zdawac egzamin poprawkowy czy nie????????

Kati17-06-2007 17:18:45   [#12]

ocena niedostateczna w klasie programowo najwyższej

proszę o podpowiedz ale taka 100% bo kazdy mówi co innego

jesli uczeń w 3 klasie gimnazjum otrzymal 1 lub 2 oceny niedostateczne na koniec roku to może zdawac egzamin poprawkowy czy nie????????

zgredek17-06-2007 17:35:35   [#13]

jeśli jedną - to gdy zechce może zdawać w sierpniu poprawkę

jeśli - dwie - to RP decyduje, czy mu pozwoli, gdyby chciał

Kati17-06-2007 17:38:51   [#14]

upewniam sie bo mampo raz pierwszy taki przypadek w szkole i moja ice upira się , że w ostatniej klasie nie może mieć jedynki

zgredek17-06-2007 17:40:35   [#15]

jedynkę zawsze może mieć;-)

ale może też mieć poprawkę w sierpniu - na takich samych zasadach jak w niższych klasach (zarówno jedną jak i dwie)

Kati17-06-2007 17:49:50   [#16]
dziekuję
j julia17-06-2007 18:20:37   [#17]
Podpinam się, bo mam podobny problem. Uczennica ma jedynkę z jednego przedmiotu, nauczycielka proponuje, zeby promowac ją warunkowo. Problemy dziewczynki wynikały z częstych nieobecności w szkole, sytuacja rodzinna się zmieniła, w przyszłym roku powinna chodzic regularnie. Utwierdzcie mnie - mozna promowac warunkowo ucznia, który nie podchodził do egzaminu poprawkowego, porawda?
Józefina17-06-2007 18:26:33   [#18]

no własnie , w rozporz. nic o tym nie ma ( tzn. czy wniosek pisać czy nie), dotyczy to zrówno jednej i dwóch ocen niedostatecznych,

masia, my ten termin wyznaczyliśmy , w rozporz. w  obu przypadkach jest napisane ,       § 19. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

a jeśli może to powinien chcieć i wyrazić swoję wolę we wniosku, podaniu skierowanym do dyr. i wtedy wyznaczam mu termin, oczywiście po wcześniejszym posiedzeniu rp , na którym na taką możliwość rada wyraziła zgodę.

beera17-06-2007 18:31:17   [#19]

j julio

NIE

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

gosienka17-06-2007 19:05:18   [#20]
A jeżeli ktoś ma np. dwie lub trzy jedynki to rada zgadza się na egzamin poprawkowy oddzielnie z każdego przedmiotu czy hurtem dla wszystkich?
beera17-06-2007 19:07:50   [#21]

jak ma trzy, to nie ma mozliwości zdawania poprawki

jak ma dwie, to rada się musi zgodzic na dwie poprawki

gdy ma jedną, to zgoda rady jest niepotrzebna

ewa17-06-2007 19:07:53   [#22]

może mieć najwyżej dwie, przy trzech niedostatecznych jest powtarzanie klasy

a co do sedna zależy jak przyjęte jest w regulaminie RP

ewa17-06-2007 19:08:15   [#23]
zamorduję ;-)
beera17-06-2007 19:08:54   [#24]

mie?????????????????

wróciłam:)))

ewa17-06-2007 19:09:27   [#25]
no widzę ;-)))))))))
beera17-06-2007 19:10:51   [#26]

to sie pójdę wykapać

;)))

ewa17-06-2007 19:11:49   [#27]
a idź ;-)
beera17-06-2007 19:12:31   [#28]
;))
AnJa17-06-2007 19:12:48   [#29]
w wannie mordowano w Rzymie- oni to nazywali zresztą samobójstwem
beera17-06-2007 19:13:27   [#30]

hm...

w tej sytuacji zdecyduję się na prysznic

;)))

ewa17-06-2007 19:14:20   [#31]

byle nie na 2 godz ;-)

Anja co Ty imputujesz?

zgredek17-06-2007 19:16:29   [#32]
że ją zamordujesz przez internet w wannie
AnJa17-06-2007 19:22:56   [#33]
rozwiązanie pdobne do rzymskiego - tam było tak:

ktoś(tu: ewa) informuje, że i tak kogoś(tu: asię) zamorduje

znając skutecznośc kogoś(ewy) ktoś(asia) woli nie czekać, wchodzi do wanny i otwiera sobie żyły

w Rzymie codziło głównie o to, że taka wanna oznaczała dla cesarza niemożliwość faktyczną wpisania ofiary na listy proskrypcyjne (co uderzało w rodzine nieszczęśnika)

jakimi narzedziami zachety dysponuje ewa- nie wiem;-)
ewa17-06-2007 19:26:00   [#34]
asia wybrała prysznic, nie ma syndromu samobójcy :-))
AnJa17-06-2007 19:29:39   [#35]
rzymianie nie znali prysznica

może Asia chce byc prekursorem?

Ty się lepiej przyznaj, jakie masz metody, że ludzie wolą pod prysznić gonić, zamiast z Tobą pogadać? :-)
ewa17-06-2007 19:34:32   [#36]
ludzi pytaj nie mię ;-)
Józefina17-06-2007 22:42:20   [#37]

asia #21

Już wróciłaś? Ja idę , ale na pewno wiedziona ostrzeżeniem AnJa. pod przysznic.:-))

No dobrze , przy dwóch poprawkach zgoda rady, a przy jednej czy ma być wniosek o dopuszczenie do poprawki?Właściwie to czy  przy dwóch też  ? Jak to rozwiązałaś?

ama114-06-2023 07:26:55   [#38]

Czy egzamin poprawkowy np. z matematyki organizuje się dla każdego ucznia oddzielnie, czy można jeden, ta sama data, godzina, a piszą różne testy.

izael14-06-2023 10:11:02   [#39]

ale składy komisji takie same? to znaczy z tym samym nauczycielem uczącym?

jeśli tak, to zrobiłabym pisemny wspólnie, a tylko w części ustnej oddzielnie

 

Moltena14-06-2023 13:53:50   [#40]

Uczennica jest nieklasyfikowana z jednego przedmiotu, nieobecność nieusprawiedliwona, z dwóch ma oceny niedostateczne. Nie ma kontaktu z rodzicami ( pisaliśmy o wgląd w sytuację rodzinną, działania w toku. Uczennica w szkole pojawia się z rzadka.

1. Czy bez wniosku rodzica wyznaczamy egzamin klasyfikacyjny? Rada podejmuje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu? Czy nie ma wniosku, nie ma egzaminu? Jak wyznaczyć termin jeśli ma być wyznaczony w porozumieniu z rodzicami?

Zakładając, że wyznaczymy termin, przyjdzie, zda, otrzyma ocenę pozytywną może podejść do egzaminów poprawkowych?

 

rzewa14-06-2023 14:29:31   [#41]

na egz. klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności musi być wniosek i zgoda rp

jak w wyniku egz. klasyfikacyjnego uzyska ocenę pozytywną, to oczywiście może zdawać poprawki z tych 2 przedmiotów

Moltena14-06-2023 19:40:39   [#42]

Zgoda rady pedagogicznej musi być. 

Znalazłam w kilku źródłach takie informacje, co uważacie?

Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają wymogu składania podania o egzamin klasyfikacyjny. Taki wymóg zawarty był w rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. W obowiązującym wówczas stanie prawnym rada pedagogiczna decydowała o umożliwieniu przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia mającego nieobecności nieusprawiedliwione, ale tylko na wniosek ucznia lub jego rodziców (§ 17 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Obecnie podczas klasyfikacji rada pedagogiczna powinna podejmować taką decyzję w odniesieniu do każdego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych. Nie ma obowiązku składania podań w tym celu, gdyż obowiązek ten został zniesiony poprzez zmianę zapisów ustawy o systemie oświaty.

rzewa14-06-2023 23:34:00   [#43]

Cóż... nie zgadzam się z tą interpretacją

W art 44k ust 2 i 3 u.s.o. jest mowa o tym, że uczeń MOŻE zdawać egzamin klasyfikacyjny -> zatem jeśli chce go zdawać to powinien o to poprosić -> czyli złożyć wniosek

a rada pedagogiczna nie powinna się zajmować ew. egzaminem klasyfikacyjnym, jeśli nie ma wniosku, bo to oznacza, że uczeń nie chce go zdawać

termin na złożenie takiego wniosku, jak i cała związana z tym procedura powinien być opisany w statucie szkoły

tylko taka interpretacja wchodzi w grę, gdyż słowo "może" w tym wypadku odnosi się tylko i wyłącznie do ucznia (jego rodzica), bo odniesienie go do szkoły (jej któregokolwiek organu) byłoby interpretacją rozszerzającą, która jest niedopuszczalna

Natomiast aby interpretacja przytoczona w poście #42 była słuszna art 44k ust 2 i 3 u.s.o. musiałby mieć następujące brzmienie:

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin klasyfikacyjny, po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną.


post został zmieniony: 14-06-2023 23:37:03
Moltena15-06-2023 10:04:18   [#44]

W statucie mamy o wniosku, tak też zrobię.

Dziękuję za wypowiedzi.

olaszyma24-08-2023 08:57:22   [#45]

Trochę inny problem niż w tytule wątku. Uczeń z Ukrainy miał dwie poprawki. Dowiedzieliśmy się  , że rodzina przeniosła się z Polski do Niemiec i uczeń nie stawi się na egzamin. Czy powinniśmy wyznaczyć jeszcze jeden termin po stwierdzeniu jego nieobecności w dniach egzaminów, czy też od razu można zatwierdzić brak promocji?

olaszyma24-08-2023 10:47:48   [#46]

Podnoszę.

laostic24-08-2023 13:36:39   [#47]

A na jakiej podstawie nowy termin? Wg mnie brak promocji.

olaszyma24-08-2023 13:49:25   [#48]

Kojarzę   taki przepis mówiący o usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie. Wtedy wyznaczało się nowy termin.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]