Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odwołanie od oceny pracy
strony: [ 1 ]
kamaj00703-06-2007 20:50:29   [#01]
Poradźcie proszę!

Nauczyciel dostał ocenę dobrą, z którą się nie zgadza. W uzasadnieniu wszystko ok: pracuje poprawnie pod wzgl. metodycznym, stosuje różnorodne formy  pracy, metody aktywizujące, ciekawe lekcje, zapobiega konfliktom uczniowskim, łagodzi je, prowadzi koło dziennikarsko-inf., opracował jego program, wspólpracuje z opiekunem koła turystycznego, współautor jego programu, bierze udział w rajdach, współorganizator projektu ogólnoszkolnego, przygotowuje wyznaczone w planie pracy szkoły imprezy, czynnie włacza się w prace RP, wspólpracuje z koordynatorem Interklasy, opracowując scenariusze zaj. i projektów. Żadnych zarzutów.   Nauczyciela nie satysfakcjonuje ta ocena dobra.

Dyrektor nie przedstawił nauczycielowi projektu oceny, n-l nie miał możliwości wniesienia swoich uwag do oceny na piśmie w ciągu trzech dni. Ocena była już ustalona i w tym samym dniu n-l musiał podpisać jej odbiór. Czy jest możliwość odwołania się od oceny ze wzgl na niedotrzymanie procedury? Tak właśnie poradziłam, ale nie jestem pewna, czy dobrze? Doradźcie, proszę.
wiolako203-06-2007 21:08:58   [#02]

Oczywiście, ze odwołanie przysługuje zgodnie z KN

Karta Nauczyciela:
9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;


10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

Ponieważ procedura nie została dotrzymana, ocena na pewno będzie uchylona i powołany przez kuratora zespół dokona oceny pracy nauczyciela.
Terina03-06-2007 22:53:37   [#03]
Albo i nie dokona.
Miałam rodzinnie podobna sytuację : niedotrzymanie procedury ( nieprzedstawieie projektu)
Zespól powołany porzez KO uchylił ocenę I...nic więcej.
kamaj00704-06-2007 08:24:36   [#04]

Terina

Co to znaczy:  "Zespól powołany porzez KO uchylił ocenę I...nic więcej."? Czyli co zrobił?

W rozporzadzeniu jest napisane:

III. W wyniku rozpatrzenia odwołania zespół oceniający może podjąć jedno z następujących rozstrzygnięć:
· podtrzymać ocenę zakwestionowaną przez nauczyciela
(czyli pozostawić tak, jak było?)
· ustalić nową ocenę pracy (czyli postawić ocenę wyżej lub niżej lub ocenić tak samo jak dyrektor?) (Komentarz:sądzić należy, że zespół ustali nową ocenę tylko w przypadku, gdy uwzględni zarzuty odwołującego się nauczyciela – wobec czego nowa ocena może być tylko oceną korzystniejszą).

IV. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
Pytania w nawiasie na czerwono są moje.

Bas04-06-2007 08:32:09   [#05]
To chyba w przypadku odwołania się od oceny. W opisywanym tu przypadku n-l chce odwołać się od trybu.  Tamta komisja nie zrobiła nic z oceną, bo pewnie n-l też odwołał się od trybu, nie od samej oceny. Tak sobie to tłumaczę.
AnJa04-06-2007 08:32:30   [#06]
wydaje mi się, że tam zespół stwierdził jedynie uchybienie formalne

tyle, ze moim zdaniem taki zespół nie był potrzebny - KO w ramach nadzoru powinien nakazać usuunięcie uchybień dyrektorowi

ale ja to tak, na logikę tylko;-)
Bas04-06-2007 08:39:00   [#07]
Jak się n-l odwołał do KO, to ono musiało coś powiedzieć gromkim głosem. No i powiedziało.
kamaj00704-06-2007 10:15:42   [#08]

Czyli jedna sprawa to uchybienia formalne, a druga sprawa to sama ocena. Więc dla pewności lepiej w odwołaniu uwzględnić obydwie te sprawy, bo z oceną n-l też się nie zgadza tzn. zgadza się z uzasadnieniem, ale nie zgadza się ze stwierdzeniem uogólniajacym: ocena dobra.

A tak z ciekawości, czy z takim uzasadnieniem dyrektora należy się reczywiście ocena dobra? Wydaje mi się,że powinno być wyżej, ale jam nie dyrektor. Spójrzcie na to swoim doświadczonym dyrektorskim okiem :-))) i napiszczie, co Wy o tym sądzicie.

Obiecałam,że zapytam na forum, bo dziewczyna nie wie, co robić. A terminy naglą.

A propos terminów, jesli dostała ocenę 25.05. to kiedy mija to 14 dni. Wg moich obliczeń 8.06. Przypada to w piątek, który jest dniem wolnym, potem sobota, niedziela też wolne. Czy w zwiazku z tym wydłuża się ten termin do poniedziałku 11.06., czy lepiej złozyć to odwołanie w środę przed Bożym Ciałem?

Terina04-06-2007 10:18:12   [#09]
Dokładnie tak, jak piszecie.
Nauczyciel odwołał sie od TRYBU a nie od TREŚCI oceny.
Więc zespól orzekł, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami. No i ją uchylił.

Na nową nie było czasu, bo  nauczyciel zmienił miejsce pracy. I chwała Bogu !
kamaj00704-06-2007 20:06:45   [#10]

Podnoszę...

... bo potrzebuję Waszej rady w tej sprawie (#8). Obiecałam pomóc.  Bardzo proszę ;-))
DYREK04-06-2007 20:47:30   [#11]
piatek 8.06. nie jest dniem wolnym od pracy (sekretatriat, KO pracuje) to tylko dzien wolny od zajęć edukacyjnych, termin się nie wydłuży
rzewa04-06-2007 20:48:15   [#12]
coż... uważam, że należy albo złozyc odwołanie w środę, albo wysłać pocztą w piątek (o ile wiadomo, że szkoła będzie w piątek zamkniętach, choć nie powinna)

piątek, 8.06 nie jest dniem wolnym od pracy -> tego dnia nie ma tylko zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
DYREK04-06-2007 20:54:48   [#13]

Nauczyciel powinien złożyć formalne odwołanie od oceny

w uzasadnieniu dodatkowo powinien zaznaczyć, że nie  miał możliwości zapoznania się z projektem oceny

zgredek04-06-2007 21:00:19   [#14]

jest jeszcze jedna sprawa - nauczyciel odwołuje się za pośrednictwem dyrektora - dyrektor zatem musi jeszcze raz przyjrzeć się ocenie - sprawa może zakończyć się na tym etapie

jesli dyrektor pozostanie przy swoim stanowisku to takowe także musi uzasadnić

kamaj00704-06-2007 21:50:40   [#15]

Dziękuję!

A co możecie powiedzieć na temat uzasadnienia i uogólnionej oceny? Czy jedno jest adekwatne do drugiego?

Dyrektorka miała jakieś ustne zastrzeżenia, ale w uzasadnieniu tego nie napisała.

wiolako204-06-2007 21:54:27   [#16]
Z tym 'pośrednictwem' dyrektora też różnie bywa. Mój nauczyciel pominął mnie w tej kolejce i kuratorium to zupełnie nie przeszkadzało, żeby wszcząć procedurę. A co do uzasadnienia: jeżeli nauczyciel odwoła się od oceny, to kuratorium zażąda od dyrektora kryteriów oceniania pracy nauczyciele obowiązujących w szkole. One mają decydujący wpływ na wysokość oceny. Tak więc kamaj: niech Twoja znajoma jak najszybciej składa odwołanie jeżeli jest przekonana, ze została skrzywdzona oceną, bo jeżeli tylko tryb, to czy warto?
zgredek04-06-2007 21:56:42   [#17]
wiolu - powiem szczerze, że wskazałabym KO prawidłową drogę postępowania
zgredek04-06-2007 22:05:14   [#18]

a na jakiej pp te kryteria dyrektor ma mieć?

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego.

--------------

z tego co napisali to minister ma takie prawo i je nawet wykorzystał;-)

DYREK04-06-2007 22:30:16   [#19]

fakt, to uprawnienie ministra a nie dyrektora :-)

Bas05-06-2007 09:14:30   [#20]
Ale takie wewnętrzne kryteria (opracowałam na podstawie ściągi z wymiany) są dobrym argumentem np. w sprawach o mobbing. Jestem w trakcie sporu z n-lem, związki nie miały argumentu, kiedy przedstawiłam im taki arkusz punktowej oceny (kryteria). Oczywiście przedtem uzyskałam akceptację RP.
wiolako205-06-2007 09:29:05   [#21]

zgredku....

...oczywiście, ze wyartykułowałam (grzecznie a jakże i na piśmie) co o tym myślę. Jednak kuratorium nie widziało  w tym nic niezgodnego z procedurą....

bas... są zawsze dobrym argumentem. Byłam w podobnej sytuacji jak Ty.. Podczas komisji rozpatrującej odwołanie na-la (nota bene trwającej 8 godzin, słownie: osiem!!) moja argumentacja oceny była analizowana pod kontem szkolnego regulaminu oceny pracy n-la.
Bas05-06-2007 09:52:37   [#22]
No właśnie, warto zrobić sobie i procedurę, i kryteria (arkusz oceny punktowej).
kamaj00725-11-2007 10:43:17   [#23]
Nie tworzę nowego wątku, bo sprawa, o której pisałam w #01, ma swój ciąg dalszy.
Nauczyciel się odwołał. Podobnie jak w przypadku, który opisywała Terina w #03, KO uznało, że ocena została wydana niezgodnie z przepisami prawa, uchyliło ją i nic więcej. Nie bawiono się w zwoływania komisji. Nauczyciel jest oceniany na nowo, oczywiście już z przestrzeganiem wszystkich procedur.
Właśnie przedstawiono mu projekt oceny. Dyrektor sporządził projekt na piśmie, jednak nauczyciel mógł tylko odczytać ten projekt, dyrektor twierdził, że nie musi dawać nauczycielowi pisemnej wersji do domu, poradził, aby nauczyciel robił sobie notatki, z czym się nie zgadza.
I tu pytanie: czy rzeczywiście dyrektor nie musi dać pisemnej wersji projektu nauczycielowi "do domu", aby mógł się ustosunkować do niektórych kwestii? W Rozporządzeniu nic na ten temat nie ma.

I druga sprawa: dyrektor poprosił o opinię Samorząd Uczniowski, wiem, ma takie prawo. Skonstruowano ankietę na temat pracy tego nauczyciela, dano ją do wypełnienia 70 uczniom, następnie dokonano analizy tej ankiety, wyciągnięto wnioski, na podstawie których opracowano opinię. Wszystko zrobione fachowo, komputerowo itp. Nasuwa się pytanie, kto tak właściwie tworzył tę opinię? Młodzież gimnazjalna, czy też opiekun SU?
Jak Wy to widzicie?
kapika25-11-2007 16:59:28   [#24]

Dyrektor zapoznał nauczyciela z projektem oceny.

Mnie tak samo zapoznano w kuratorium z projektem mojej oceny. Nie widzę w tym nic złego.

Jak ja to widzę, myślę, że problem leży w czym innym - nauczyciel nie zgadza się z oceną i zaczyna chyba szukać dziury w całym ...

beera25-11-2007 17:04:18   [#25]

no nie, raczej musi dać

Dyrektor sporządził projekt na piśmie, jednak nauczyciel mógł tylko odczytać ten projekt, dyrektor twierdził, że nie musi dawać nauczycielowi pisemnej wersji do domu, poradził, aby nauczyciel robił sobie notatki, z czym się nie zgadza.

to jest uchylenie formalne. Moim zdaniem- przepraszam, ale jak dyrektor się nie zna na procedurze ( a niewiele trzeba by się z nią zapoznał) niech ma kłopoty. Trochę tu sam się podstawia.

( a ma chociaż gdzies podpis n-la, że ten zapoznał się z projektem?)

====

(KO też nie dotrzymało procedury)

kamaj00725-11-2007 17:11:34   [#26]
Też mi się wydaje Asiu, że powinien dać na piśmie "do domu".
Projekt owszem był przygotowany na piśmie, ale nauczyciel mógł tylko się z nim zapoznać na miejscu. Musiał też podpisać, że został zapoznany. Dyrektor zapytał, czy chce uwagi wnieść ustnie, czy na piśmie. Tak jak już pisałam w #23 wcześniejsza ocena była unieważniona ze względu na uchybienia proceduralne.
kamaj00725-11-2007 17:13:31   [#27]
Acha, dyrektor podobno pytał wizytatora i ten powiedział mu, że nie musi dawać tego projektu do ręki.
beera25-11-2007 17:20:56   [#28]
niech się zwróci do dyrektora na piśmie, że prosi o przekazanie projektu oceny.
kamaj00725-11-2007 17:33:51   [#29]
Niestety nic takiego nie zrobił, projekt był przedstawiony 22.11. jutro mija więc termin wniesienia uwag. N-l zrobił sobie odpowiednie notatki i przygotował pismo. Czy może w nim wspomnieć, że nie dostał tego projektu do ręki?
A co Asiu myślisz o tych poczynaniach z Samorządem Uczniowskim? JA do tej pory nie spotkałam się z tym, żeby dyrektor prosił o taką opinię i zupełnie nie wiem, jak to się powinno odbywać, ale ten sposób budzi moje duże wątpliwości, ale może się mylę?
beera25-11-2007 17:41:01   [#30]

może wspomnieć, ze w związku z nieotrzymaniem projektu do wgladu miał trudności w odniesieniu sie do uwag

co do samorządu- jest w zasadzie Ok, mozna to robic w kazdy sposób

oczywiście mozna zastanawiac się na ile jest to stała procedura, z czego wynikał taki akurat jej przebieg, itp

ale ja tego nie rozstrzygnę

====

jednak wróce do procedury

skąd wynika, ten termin? Ze jutro upływa czas wniesienia uwag do projektu?

nie wynika on z ogólnych przepisów, więc skąd?

ja napisalabym pismo do dyrektora " proszę o wydanie mi projektu oceny, w związku z koniecznoscią wniesienia uwag"

 

kamaj00725-11-2007 19:36:29   [#31]

Asiu, ten termin wynika z przpisów:

"art. 6a ust. 8 ustawy - ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń

§ 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia - Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń.Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

W tej sytuacji projekt był przygotowany na piśmie, ale nauczyciel nie mógł dostać go do ręki, bo wg dyrektora nie ma on takiego nakazu w przepisach. Wg mnie rzeczywiście rozporządzenie tego nie precyzuje. Wszystko zależy od interpretacji. Dyrektor zinterpretował to sobie właśnie tak, podpierając się opinią wizytatora.

Termin 3 dni jednak określony jest konkretnie.

Wrócę jednak do samorządu - z tego co wiem, dyrektor nigdy dotąd  nie prosił o opinię samorządu uczniowskiego, nie ma więc mowy o jakiejkolwiek procedurze z tym związanej obowiązujacej w tej szkole podczas oceny nauczyciela. Wydaje się, że jest to przypadek jednorazowy, nauczyciel wątpi, aby przy ocenie innych nauczycieli będzie miał jeszcze miejsce.

 

 

 

beera25-11-2007 19:49:34   [#32]

o
sobie odświeżyłam przepis przy okazji

=========

na żądanie pracownika musiał oddać projekt do zapoznania się- nic tu rozmowa z wizytatorem nie ma znaczenia.

=========

to, że nigdy dyrektor nie pytal samorzadu w zasadzie nie ma znaczenia, choc mozna zażadać procedury oceniania  w szkole- na pewno w tej procedurze taka możliwość jest.

Swoja drogą- jak to jest dobry n-l, taki jakim go opisujesz w poście 1, to chyba opinia samorządu jest dobra?

elrym25-11-2007 19:53:11   [#33]

u mnie samorząd sporządza opinię,ktorą przedkłada dyrektorowi

dla nas to nie nowum

kamaj00725-11-2007 22:27:52   [#34]

Podobo w opinii samorządu wyszło, że nieterminowo oddaje prace klasowe i w zasadzie na tym dyrektor opiera najbardziej swoje uzasadnienie oceny dobrej. Więcej nie wiem.

elrym - a w jaki sposób odbywa się to sporządzenie opinii przez samorząd? Konstruowana jest ankieta, jesli tak, to kto to robi? Kto opracowuje tę opinię - uczniowie, czy opiekun SU? Jak to szkoła? Gimnazjum czy srednia?

Tak się uczepiłam tej opinii SU, bo jakoś mi tak to nie pasi. Ale może nie jestem do tego przyzwyczajona, bo u nas w szkole nigdy czegoś takiego nie było?

bosia26-11-2007 12:40:36   [#35]

Sporządzanie opinii przez samorząd, a właściwie sposób zależy od szkoły, nie spotkałam się z żadnymi regulacjami co do metody.

Dyrektor może oczywiscie dokonać oceny pracy nauczyciela bez opinii samorządu, ale ciekawe jest dla mnie jak widzą naszą pracę najbardziej zainteresowani.

A tak na marginesie, pisanie opinii o nauczycielu-wychowawcy to było juz u Janusza Korczaka. I to mi się podoba.

nina23-05-2009 22:59:05   [#36]
Nauczyciel odwołał sie od oceny.
Wizytator przyjechał do szkoły i zgodnie z procedurami tj. powołanymi członkami komisji ( Rada Rodziców , Związek Zawodowy, Rada Pedagogiczna)stwierdzili uchybienia
( brak regulaminu oceny pracy,
brak oceny od dyrektora szkoły w której uzupełnia etat itp.)
Podwyższył ocenę z dobrej na wyróżniającą.

Sporządził protokół otrzymali członkowie Komisji.
Jaka jest rola dyrektora? Czeka 2 tygodnie na"oficjalną decyzję " czy to KO wystawia nauczycielowi ocenę?
Minęły 3 tygodnie i cisza?
Co dalej??? Poradzcie???
zgredek24-05-2009 00:06:03   [#37]

prawdę powiedziawszy to czegoś nie rozumiem

ale od początku:

nauczyciel może się odwołać od oceny

ocena ustalona przez zespół oceniający jest ostateczna - bo nie przysługuje już od niej odwołanie

----------------

Art. 6a

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

----------------

rozumiem, że takie postępowanie jest właściwe, jeśli dyrektor ustalając ocenę nie popełnił błędów proceduralnych

czy w przypadku, gdgy takowe błędy były, to zespół oceniający je prostuje?

np. w tym przypadku - brak było porozumienia z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełniał etat

czy zespół oceniający (powołany na skutek odwołania) prostował to uchybienie?

oceniał w porozumieniu z tym pominiętym dyrektorem?

bo wydaje mi się, że czym innym jest ponowna ocena, a czym innym błędy formalne

?

zgredek24-05-2009 00:09:32   [#38]

a co z tym regulaminem?

co ma zrobić dyrektor, jeśli zarzuca mu się brak regulaminu, który nie ma podstawy prawnej istnienia?

zgredek24-05-2009 00:26:07   [#39]

wystarczyło wątek poczytać od początku:-)

jesli formalne uchybienia - to zespół nie dokonuje oceny zdaje się

tylko uchyla

ale w przypadku z #36 - nie uchylił, tylko ustalił nową ocenę

nic nie rozumiem:-(

nina24-05-2009 02:09:21   [#40]
Tak ustalił nową ocenę.
Ale formalnie to pan wizytator powinien przysłać chyba oficjalne pismo w sprawie "że w dniu... w wyniku uchylenia oceny dobrej należy podwyższyc na ocenę wyrózniającą" ?
żeby formalnie a/a wpiąć KARTĘ OCENY PRACY
Annna10-04-2017 22:14:43   [#41]

Czy ocena ustalona przez komisję ma większą wagę?

Sisteron10-04-2017 22:30:00   [#42]

Nie, jest ostateczna i nie możesz jej zmienić. Jeżeli podniosą nauczycielowi z dobrej na wyróżniającą, to wkładasz decyzję komisji do akt i sprawa się kończy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]