Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przekształcenie stosunku pracy
strony: [ 1 ]
jolkaB15-01-2007 13:14:29   [#01]

Bardzo proszę o wzór pisma, w którym dyrektor potwierdza przekształcenie stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na czas ieokreslony w stosunek pracy na podstawie mianowania

z góry dziękuję i pozdrawiam

emeryt15-01-2007 14:09:11   [#02]

do jolkiB....to mniej więcej może być tak...

...........(pieczęć szkoły)............                                            ............................., dnia 02 styczeń 2007 r.

 

 

 

                                                                                          Pani

                                                                                          ...................................................

                                                                                          zam. ...........................................

                                                                                    nauczyciel mianowany

                                                                         Szkoły Podstawowej w .................................

                                                                                           

                 

DECYZJA Nr........../07

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ......................................

z dnia 02 stycznia 2007 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) przekształcam Pani stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia .........................w stosunek pracy na podstawie mianowania z dniem 01 stycznia 2007 r. w związku z uzyskaniem w dniu 21 grudnia 2006 r. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia 21 grudnia 2006 roku; Nr ....../2006 wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy w ..................................

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art.39 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. przysługiwać będzie Pani wynagrodzenie zasadnicze i dodatki w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach ustawy Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. oraz regulaminu wynagradzania 1), w tym:

·        wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego-  ...1742,- zł.. miesięcznie

·        dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego

·        dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy  .......25..........zł miesięcznie

·        dodatek za wysługę lat w wysokości ....4....% wynagrodzenia zasadniczego,

 

 

Uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy określają przepisy powołanej wyżej ustawy i aktów wykonawczych, a w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami – postanowienia Kodeksu pracy.

 

 

                             ............................................................

                                       (pieczęć i podpis dyrektora)

   ………………………................………

            ( data i podpis pracownika)

                                           

                                                          

1) Uchwała Nr ............. Rady Miejskiej w ....................... z dnia ............................ 2006 roku.

 

jolkaB15-01-2007 14:19:48   [#03]

ZdzisławieF

bardzo dziękuję

rzewa17-01-2007 07:23:39   [#04]

lepiej, gdy jest to po prostu

akt mianowania zgodnie z art 11 KN -> zawierający to co wskazuje art 13 i 14 KN

Tak jak dla zmiany umowy o pracę lepsza jest następna umowa nix aneks do obowiązującej. Wystawienie następnej umowy automatyczni analuje starą i łatwiej jest posługiwac sie jednym papierem niz dwoma (lub więcej) - podobnie z mainowaniem.

Przekształcenie stosunku pracy to zmiana umowy - zamiast nowej umowy wystawiamy akt mianowania, tak jakbyśmy w tym dniu (dzień przekształcenia stosunku pracy) zatrudniali nauczyciela.

To samo radzę w sytuacjach "porządkujących" czyli gdy n-l nie otrzymał wtedy gdy powinien aktu i chcemy to teraz "wyprostować".

beera30-01-2007 12:41:51   [#05]

rzewo, mysle inaczej

Dyrektor nie wystawia nauczycielowi Aktu mianowania

może TYLKO zawrzeć umowę o pracę na podstawie mianowania

To juz nie jest- moim zdaniem to samo

Dlatego uważam, że albo to powinna być decyzja dyrektora, albo informacja o przekształceniu podstawy prawnej, albo Aneks do umowy w części dotyczącej podstawy prawnej zawartej umowy

rzewa30-01-2007 13:14:56   [#06]

?

a jak zatem wytłumaczysz art. 13 i 16 KN?

uważam, że inne przekształcenie tego stosunaku jak wręczenie aktu nie powinno miec miejsca - i zastrzeżenie wynikające z art 16 KN jest istotne.

zatrudnienie na podstawie mianowania jest własciwie pozaumownym stosunkiem pracy -> stąd, moim zdaniem, wynika konieczność wręczenia aktu mianowania na stanowisko nauczyciela w ....

Według mnie nie istnieje coś takiego jak umowa o pracę na podstawie mianowania...
beera30-01-2007 13:37:28   [#07]

oczywiście masz rację, nie ma czegos takiego jak umowa o pracę na pdst mianowania

myślałam o stosunku pracy nawiązanym na podstawie mianowania

beera30-01-2007 13:42:54   [#08]

ale odnosząc się "do rzeczy"

w dalszym ciągu nie uważam za możliwe, by dyrektor wydał nauczycielowi AKT MIANOWANIA

Uważam, że następuje tylko przekształcenie z umowy o pracę na czas nieokreślony na " z mianowania"

Podobne zdanie wyrażają tu:

W przypadku uzyskania przez nauczyciela kontraktowego stopnia nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. W takim przypadku przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. W razie niewystąpienia warunków do mianowania - nauczyciel pozostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

http://scholaris.pl/Portal?secId=U2YLGPW1WVGUH73Y5LILH767&refId=2UI32471403L7623EM2XJ0P8

Przekształcenie stosunku pracy w przypadku uzyskania przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego
Kolejna nowela Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. wprowadziła zasadę, iż stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli nauczyciel spełnia przesłanki z art. 10 ust. Karty Nauczyciela ( posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony).
Nadanie statusu nauczyciela mianowanego nie oznacza automatycznie, że szkoła ma obowiązek zatrudnić nauczyciela na podstawie mianowania. Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na podstawie mianowania na czas nieokreślony - jeżeli istnieją warunki do zatrudnienia w pełnym wymiarze, a jeśli brak ku temu warunków (etatów), w niepełnym wymiarze. Z kolei art. 13 mówi, że stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania. Tyle mówią przepisy Karty.
Określenie nauczyciel mianowany oznacza w Karcie Nauczyciela (od kilku lat) dwie różne rzeczy: raz stopień kwalifikacji zawodowych i dwa: rodzaj stosunku pracy. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego może być zatrudniony zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę.
W przypadku uzyskania przez nauczyciela kontraktowego stopnia nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. W takim przypadku przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. W razie niewystąpienia warunków do mianowania - nauczyciel pozostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

beera30-01-2007 13:43:56   [#09]

nie podałam drugiego linku, a jest ciekawy:

http://www.pcen.rzeszow.pl/publikacje/czasopisma/ergo/ergo16/prawo.php

rzewa30-01-2007 14:27:17   [#10]
nie doczytałam się niczego coby przeczyło mojej tezie zawartej w #04 i #06

stosunek pracy "z mianowania" nawiazuje się poprzez wystawienie aktu mianowania - stosunek ten trwa od momentu doręczenia aktu, bez względu na wyrażenie zgody przez pracownika w ten sposób zatrudnionego (stąd zastrzeżenie z art 16 KN)

Jeśli taki sposób zatrudnienia pracownika wynika wprost z przepisów prawa jako jedyny sposób zatrudnienia w pewnych okolicznościach (jak to ma miejsce w przyp. nauczyciela), rozpoczyna sie on od momentu zaistnienia tych okoliczności bez względu na to, czy podmiot do tego powołany akt taki wystawi czy nie.

Wobec tego akt być bezwględnie nie musi, choć by było wszystlo lege artis być powinien.
emeryt30-01-2007 14:34:34   [#11]

wiesz rzewa, ja myślę tak...

Akt mianowania wydaje OP. I nie może ingerować w sferę zatrudnienia, która jest przypisana li tylko dyrektorowi szkoły. Widzę tutaj logiczną zależność - OP decyzją mianuje. Wydaje akt nadania. Dyrektor analizuje warunki zatrudnienia w formie mianowania - czy spełnia wszystkie warunki wymienione w KN. Jeżeli spełnia - dyrektor przekształca (OP do tej pory nie zatrudniał na umowę o pracę) stosunek pracy. W jakiej formie i dokumencie - jest to nie istotne. Ważny jest dokument przekształcający podpisany przez dyrektora. Co do nowej umowy mam uczucia mieszane. Jakby ustawodawca chciał to by określił, że zawiera się umowę w formie mianowani a nie przekształca dotychczasową.
beera30-01-2007 14:35:22   [#12]

dyrektor nie wydaje aktu mianowania

Akt mianowania wydaje dla nauczyciela OP

Dyrektor stwierdza przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, na podstawie Aktu mianowania

tak myslę, dlatego ja aktu mianowania nie wydaję, a tylko stwierdzam przekształcenie

emeryt30-01-2007 14:42:57   [#13]

i tak Asieńko trzymać....

każdy swoją działeczkę niech skutecznie obrabia a będzie git.
rzewa30-01-2007 14:43:49   [#14]
OP wydaje akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego - pp to art 9b ust 4 pkt 2 KN

a dyrektor wydaje akt mianowania na stanowisko .... w .... - pp art. 11 i art 13 KN
rzewa30-01-2007 14:47:33   [#15]

Zdzisław

nie ma czegos takiego jak umowa w formie mianowania.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie jest zatrudniiny na umowie - to pozaumowny stosunek pracy, podobnie jak mianowany pracownik samorządowy.

I nie następuje przekształcenie umowy o pracę a przekształcenie stosunku pracy

Czym innym jest mianowanie, a czym innym nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
beera30-01-2007 16:38:55   [#16]

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły

dyrektor tylko potwiedza przeksztalcenie podstawy prawnej stosunku pracy

myslę, ze Twoje podejście, to wynik przyzwyczajenia- kiedys rzeczywiście wydawalo się " akt mianowania" w przypadku nawiazania stosunku pracy na podst mianowania

gdyby ustawodawca chcial by bylo inaczej- zawarłby to swoje chciejstwo w przepisach KN, a nie zawarł

napisał, co napisał

Wiec zgadzam się z naszym OP- Zdzisławem

rzewa30-01-2007 17:03:06   [#17]
ależ asiu zawarł!

Zawarte to jest w art 11 i 13 KN, art 14 mówi o tym co taki akt mianowania ma zawierać, a art 16 jek najbardziej potwierdza tok mojego rozumowania - o takim charakterze uregulowanie prawne jest konieczne w sytuacji pozaumownego (jednostronnego) nawiązywania stosunku pracy.

Gdyby bylo jak piszesz uregulowania tych artykułów KN byłyby zbędne.

Moje podejście nie wynika z przyzwyczajenia a z żelaznej logiki przepisów - jaki, twoim zdaniem, jest charakter zatrudnienia nauczyciela, któremu przekształciłaś stosunek pracy - jest to zatrudnienie z nominacji więc tak powinien byc zatytułowany dokument, bo tym tak naprawdę jest.
urzędniczka30-01-2007 17:13:21   [#18]

Zgodzę się z rzewą.

A na marginesie załączony wzór pisma zatytułowany "decyzja dyrektora" sugeruje czynność z zakresu postępowania administracyjnego a nie stosunku pracy.

beera30-01-2007 17:14:28   [#19]

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

trzymam sie tego i nie przeszkadza temu art 11 i 13

choć masz rację, że art 14 wskazuje na obecność jakiegoś aktu :)

beera30-01-2007 17:17:18   [#20]

moje bylo do rzewy

:)

..........

stwierdzenie faktu przekształcenia jest w zasadzie tylko potwierdzeniem zaistnienia faktu

Fakt istnieje nawet bez tego potwierdzenia

Dla mnie to tylko tyle

Gucia24-08-2014 21:58:02   [#21]

Odświeżę wątek, choć być może było już coś na ten temat.

Mianowicie mój problem polega na tym, że nie wiem, czy muszę wręczyć nauczycielce dokument potwierdzający przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, gdyż jestem przekonana na 200%, ze w przyszłym roku szkolnym dla tej nauczycielki nie będzie 18 godzin, czyli nie zostanie spełniony ostatni warunek - pkt. 6 art. 10 ust. 5.

Pani uczy języka angielskiego. W szkole są dwie anglistki, oddziałów 6. Niestety dzieci coraz mniej, nawet w tym roku nie powinniśmy dzielić uczniów danej klasy na 2 grupy, bo ich liczba w klasach 1 i 2 nie przekracza 24. Jedynie klasy trzecie są liczniejsze, no ale ich w przyszłym roku już nie będzie.  Dlatego będzie podział międzyoddziałowy na bardziej i mniej zaawansowanych, a co za tym idzie godzin o połowę mniej, czyli jak do tej pory było 36, tak od przyszłego roku będzie 18 ew. 24

Nikt nie przewidział tego (dodam, że ja przebywałam na urlopie macierzyńskim), że tylu uczniów opuści szkołę i pójdzie do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, do tego kilkoro uczniów nie otrzyma promocji i tak ze stanu 28 w kl. 1 mamy stan 22 w kl. 2. Ponieważ n-lka nie otrzymała wypowiedzenia do końca maja, nie można jej teraz ograniczyć etatu, ale już w przyszłym roku na pewno nie będzie dla niej nawet pół etatu.

 

W związku z tym proszę o radę, czy muszę jej dawać to potwierdzenie, skoro ja uważam, że nie wszystkie warunki zostaną spełnione?

Jacek24-08-2014 22:27:43   [#22]

ja bym dał.. za rok nie wiadomo co się zdarzy nawet jak wiesz na 200$

rzewa24-08-2014 22:57:15   [#23]

nie mówiąc już o tym, że czy dasz czy nie akt mianowania, to i tak stosunek pracy tej osoby się przekształci, czyli dojdzie do zatrudnienia na podstawie mianowania... bo jest obecnie zatrudniona w pełnym wymiarze na czas nieokreślony

a PIP w razie kontroli może ukarać dyrka za brak aktu mianowania

Gucia25-08-2014 23:06:54   [#24]

No tak, ale tak jak wspomniałam, teraz też nie ma dla niej 18 godzin. Największy problem w tym, że nie dostała wypowiedzenia w maju.

 

Nie da się tego jakoś przeskoczyć?

Dodam, ze Pani należy do zz.

Jacek25-08-2014 23:25:28   [#25]

teraz to już nic się nie da zrobić, ktoś zawalił jak byłaś na macierzyńskim 

Gucia29-08-2014 08:49:42   [#26]

Dzięki za odpowiedź.

Czyli teraz jej przekształcam stosunek pracy, dokładam godziny, a  przyszłym roku w maju traktuję jak wszystkich mianowanych.

Slaww29-08-2014 12:21:18   [#27]

Może ktoś udostępnić akt mianowania z aktualna podstawą?

 

Gucia29-08-2014 12:29:50   [#28]

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu …. czerwca 2014 r.i uzyskaniu zaświadczenia nr .../2014 z dnia …..... 2014 r. o zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy ….....................

 

nadaję Pani ….....................................

 

 

urodzonej …...................................................

 

 

stopień nauczyciela mianowanego

 

Posiada Pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Kuratora Oświaty w …......... w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Nr .../2014

 

pieczęć urzędowa

 

.......................................................

(pieczęć i podpis organu nadającego

stopień awansu zawodowego nauczyciela)

 

 

 

 

 

.............................., …....... sierpnia 2014 r.

 

 

 

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Nr …./2014

 

Pan/Pani ….........................................................................

 

wydano zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) na podstawie zaświadczenia o zdanym egzaminie Nr …./2014 z dnia …........... 2014 r. wydanego przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez …..............................

 

Pani ….................. nauczycielka j. polskiego spełniła wymagania określone w art. 9 b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014, poz. 191) oraz § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393). Nauczycielka odbyła staż w ….................................., który zakończył się pozytywną oceną dorobku zawodowego. Ponadto Pani …................................. spełniła wszystkie wymogi formalne i pomyślnie zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dnia …............................. 2014 r.

 

 

 

 

.......................................

(pieczęć i podpis organu

nadającego stopień awansu

zawodowego nauczyciela)

 

 ............................., ….............. sierpnia2014 r.

 

 

 


post został zmieniony: 29-08-2014 12:30:29
Slaww29-08-2014 12:41:39   [#29]

Dziękuję

Jacek29-08-2014 20:32:59   [#30]

a chodziło o akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego czy o akt mianowania, bo to co innego

rzewa30-08-2014 12:58:18   [#31]

a akt mianowania jest w wymianie plików - trzeba tylko zmienić metryczkę Karty Nauczyciela:

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz 191)

Slaww31-08-2014 18:52:23   [#32]

Prosiłem o aktualną podstawę i tą otrzymałem. :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]