Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przeglądy techniczne budynków
strony: [ 1 ]
Benigna03-03-2006 08:43:00   [#01]
Władze naszego miasta w lutym pozbyły się problemu i teraz mają go na głowie dyrektorzy placówek - łącznie z troską o pieniądze (nie zaplanowane w budżetach na ten rok).

Poprzednio inspektorzy nadzoru budowlanego (miejscy) przychodzili i w jednym protokole (bezpłatnie) wpisywali przeglądy (za które płaciłam) udokumentowane stosownymi protokołami (kominiarz itd). Teraz mam zaprosić kogoś innego, z uprawnieniami, kto zrobi to samo (?) za pieniądze. A może wystarczą wpisane do księgi same protokoły od kominiarza, gazownika, elektryka (posiadam aktualne) ... Jak to ma być?

Wiem, że raz do roku kontroli podlegają:
- instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
- instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
- elementy i instalacje, a także budowle narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu

Nie wiem, jakie to elementy i instalacje?
Jasiu03-03-2006 09:13:59   [#02]

Dz. U. 1994 r. Nr 89 póz. 414 (U) Prawo budowlane.

Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Art. 62. l. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ,

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Wpisów w księgach obiektu budowlanego mogą dokonywać osoby do tego uprawnione, np. przegląd budynków osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Na okoliczność przeglądu sporządza się protokół i jego Nr wpisuje w księdze.

Jeśli protokoły kontroli są aktualne, to osoba sporządzająca protokół powinna dokonać wpisu w księdze, bo było to jej obowiązkiem.Jeśli tego nie zrobiła to powinna nadrobić zaległości.

Krzysztof Pom03-03-2006 09:27:33   [#03]
To jak to jest, że elektryk we wszystkich moich budynkach przeprowadza pomiary rezystancji oporności instalacji elektrycznej raz na rok? Czy korzysta z mojej nieświadomości, czy może istnieją przepsiy szczegółowe co do placówek oświatowych?
Jasiu03-03-2006 09:52:24   [#04]
Raz na rok przeprowadza się pomiary elektryczne instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, czyli w pomieszczeniach kuchennych, łazienkach itp.W pozostałych pomieszczeniach raz na 5 lat.
DYREK03-03-2006 11:13:07   [#05]
http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=14098&fs=0&st=0
Ella0703-03-2006 11:28:10   [#06]

Wprawdzie reklamować nie wolno, ale...

Polecam w tym zakresie wydawnictwo "Zarządzanie obiektami oświatowymi w świetle obowiązujących przepisów- kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych oświaty"  Z.  Dzierżewicz

Benigna03-03-2006 11:54:01   [#07]
dziękuję
jozefcm03-03-2006 17:35:10   [#08]

Jeżeli jesteśmy przy przeglądach to pilne poszukuję instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu. Jest to dokument który jest również wymagany przy kontroli.

Gdyby ktoś zechciał mnie poratować, to byłbym bardzo wdzięczny.

bogna03-03-2006 18:00:12   [#09]

kto wymaga takiego dokumentu?

DYREK03-03-2006 18:42:03   [#10]

Po zakończeniu inwestycji powinno nastąpić :

przekazanie właścicielowi obiektu dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy,

przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzeń.

Instrukcja ta jest związana ściśle z danym obiektem (np. rodzaj materiałów, jaki i z czego zrobiony dach, jaka kotłownia, jak zbudowany basen itd.). Nie można tego dokumentu przenieść z innego obiektu.

jozefcm03-03-2006 18:50:32   [#11]
Dzięki za podpowiedzi. Jest tylko problem, a jeżeli nie ma to co?
DYREK03-03-2006 20:28:26   [#12]
To potrzeba fachowca, który dla danego obiektu opracuje taki dokument. Zapłacić powinien właściciel (gmina).
DYREK03-03-2006 20:33:07   [#13]

przeglądy techniczne budynku


Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane okresowym przeglądom, przy czym:
1. Okresowej kontroli raz w roku kontroli podlegają:

a) elementy budynku i instalacje narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz niszczące działanie innych czynników (nie dotyczy budynków jednorodzinnych i letniskowych),

b) instalacje służące ochronie środowiska,

c) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

2. Natomiast okresowej kontroli raz na 5 lat podlegają:

d) stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,

e) estetyka obiektu i jego otoczenia,

f) instalacja elektryczna i piorunochronna (odgromowa) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wymagania te uszczegółowione zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 99), które zawiera m.in.:

"Rozdział 2. KONTROLE OKRESOWE BUDYNKU


§  4.1. W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe.

§ 4. 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.

§ 4. 3. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

§ 4. 4. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1,

3) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,

4) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

5) zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

§ 4. 5. Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

§ 4. 6. Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 1, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

§ 5.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone do szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

1) bezpieczeństwa osób,

2) środowiska,

3) konstrukcji budynku.

§ 5.2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów,

2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

4) pokryć dachowych,

5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

7) elementów instalacji kanalizacyj nej odprowadzających ścieki z budynku,

8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

§ 6.1. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5 oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia."

Kontrole, o których mowa wyżej, winny być dokonywane przez osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu dozoru lub naprawy odpowiednich urządzeń (elektroenergetycznych lub gazowych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Protokoły przeglądów specjalistycznych (instalacji elektrycznej, piorunochronnej i gazowej, a także przewodów kominowych) mają określoną przepisami formę. Forma pozostałych protokołów jest różna. Forma ta jest zwykle wynikiem doświadczeń specjalistów pracujących w określonej jednostce zajmującej się zarządzaniem, administracją i eksploatacją obiektów budowlanych

monipg03-03-2006 23:06:04   [#14]

to lubię

to lubię
bogna04-03-2006 00:31:09   [#15]

co do instrukcji obsługi i eksploatacji...

Prawo budowlane - art. 60.

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Ponieważ nie ma wymogu dołączania tych instrukcji do zawiadomienia o zakończeniu budowy czy też do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stąd dokumenty te - na ogół - nie są sporządzane i przekazywane użytkownikowi.

Planowana jest zamiana Prawa budowlanego, która ma doprecyzować zakres i formy dokumentów przekazywanych użytkownikowi po zakończeniu budowy.

osia23-03-2007 18:28:23   [#16]
odkopałam ten wątek, coby się Was, Kochani poradzić. W zeszłym roku podczas przeglądu instalacji odgromowej pan napisał mi, że nie spełnia wymogów i konieczna wymiana. W wakacje remoncik ( a właściwie wymiana instalacji) wykonany przez tego samego pana i nowy protokół, tym razem pozytywny ;). Dzisiaj pojawia sie pan i mówi, ze chce zrobić przegląd. Nie bardzo chciało mi się wierzyć, że to już czas, chwilowo zbyłam go.On twierdzi, że trzeba robić co rok i to przed "okresem burzowym", czyli przed 1. kwietnia. Robi mnie w bambuko??? nie uśmiecha mi się płacić co pół roku za to samo. I czy przypadkiem te przeglądy nie są co 5 lat?
AnJa23-03-2007 19:00:23   [#17]
robi

jesli nie masz przewodów kominowych,a tylko wentylacyjne uważaj tez na kominiarzy

jeśli masz- cent, w zalezności od kaca, moga sie różnić nawet o 200%
osia23-03-2007 19:12:20   [#18]

AnJa

tak myślałam.
Gaba23-03-2007 19:12:38   [#19]
z wyjątkiem rezystancji - raz na rok wszystkie przed sezonami... grzewczymi, burzowymi... itp.
AnJa23-03-2007 19:18:44   [#20]
skąd to masz?

te rezystancję znaczy - bo jakoś mi się nie kojarzy coroczna
osia23-03-2007 19:44:36   [#21]

Gabo

a ile taki pomiar rezystancji kosztuje?I co to jest ta rezystancja, tylko tak po ludzku, a nie naukowo?Jutro muszę posprawdzać, czy mam tę rezystancję
Adaa23-03-2007 19:50:37   [#22]

jesli instalacja odgromowa nie ma ustalonego poziomu ochrony odgromowej dla danego obiektu, a obiekty starsze nigdy prawie tego nie maja to przeglad instalacji wraz z pomiarami jej wartości powinien byc przeprowadzany co najmniej raz na 5 lat...i robi to uprawniony elektryk - znaczy z konkretnymi uprawnieniami

pp- Ustawa Prawo BUdowlane

ola 1323-03-2007 19:54:01   [#23]
No Adaa i Osia teraz już wie po ludzku, co to jest ta rezystancja w postaci ustalonej ochrony odgromowej dla danego obiektu. :))
Jestem fanem języka ojczystego - Kocham język polski !!!
rzewa23-03-2007 20:29:05   [#24]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

Art. 62. ust. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

ust. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

ust. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

ust. 3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagro?enie:
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

ust. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

ust. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

ust. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

ust. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2
Danar23-03-2007 20:34:39   [#25]
Nam przkazano, że rezystancję, czyli oporność należy sprawdzać co 2 lata. Nie pamiętam pp. Podobno bezpieczniej mieć co roku, bo szkoła. Osia, płaci się od liczby punktów pomiarowych (np. gniazda, lampy). W mojej szkole kosztuje ok 600 zł ( nie pamiętam liczby punktów). Elektryk zostawia protokół wraz z planem, na którym nanosi rozmieszczenie punktów pomiarowych.
rzewa23-03-2007 20:36:58   [#26]
co roku to tzreba jedynie robić przegląd instalacji gazowej i kominowej
osia23-03-2007 21:48:54   [#27]
;)))))))))))
Konto zapomniane15-07-2008 22:26:42   [#28]

JASIU

to nie tak, jak podałeś z wpisami w książce obiektu budowlanego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.03.120.1134) wpisów dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.  Dyrektor placówki oświatowej powinien dać pisemne upoważnienie jednej konkretnej osobie, która będzie takich wpisów dokonywała i za prowadzenie książki odpowiadała.

 

bogna15-07-2008 23:26:59   [#29]
debia - roporządzenie precyzuje też, których wpisów dokonują osoby wymienione przez Ciebie:
 
§ 5. Wpisy do książki obejmują:
  1)   podstawowe dane identyfikujące obiekt:
a)  rodzaj obiektu i jego adres,
b)  właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
c)  protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
d)  pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
e)  zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
f)  wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
  2)   dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
  3)   plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;
  4)   protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

§ 6. 1. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2. Wpis do książki powinien:
  1)   zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła;
  2)   cechować się jednoznacznością i zwięzłością.
3. Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
Dan6709-07-2018 17:49:32   [#30]

Witam

Nowo oddana część budynku szkolnego, czy przeglądy /pieca gazowego, kominy itp/:

1. obowiązkowo po roku użytkowania?

2. czy powinna być jedna książka  obiektu, do której wpisywane są przeglądy czy dwie /dla starej części i nowej/?

Bardzo proszę o pilna odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję

elrym09-07-2018 23:36:54   [#31]

1) sprawdź w protokole- powinna być data następnego przeglądu

2) zależy d inspektora nadzoru- mój kazał prowadzić dwie księgi i przegląd obiektów też zrobił -dwa protokoły. jednak kiedy zmieniłam pana kontrolującego- kolejny powiedział, żeby prowadzić jedną księgę, bo to jest jedna szkoła(!) i protokół też mam jeden, oczywiście mniej mnie to kosztuje :-) 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]