Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 15 ][ 16 ][ 17 ] - - [ 19 ][ 20 ]
Leszek31-08-2017 18:27:57   [#751]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1641 rozporządzenie RM z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1641/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:28:31   [#752]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1642 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1642/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:29:12   [#753]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1643 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1643/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:29:39   [#754]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1644 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1644/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:30:06   [#755]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1646 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1646/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:30:34   [#756]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1647 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1647/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:30:59   [#757]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1648 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1648/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:31:28   [#758]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1649 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1649/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:32:00   [#759]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1651 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1651/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:32:23   [#760]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1652 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1652/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:32:46   [#761]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1653 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 2 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1653/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:33:08   [#762]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1654 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1654/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:33:33   [#763]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1655 rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1655/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:33:55   [#764]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1656 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1656/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:34:17   [#765]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1657 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1657/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:34:41   [#766]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1658 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1658/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:35:05   [#767]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1659 rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1659/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 18:36:01   [#768]

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1663 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wchodzi w życie 1 września 2017 r., 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1663/1

CZY TO JUŻ WSZYSTKO Z BIUREK MEN-u? :-))

pozdrawiam

Ala31-08-2017 19:32:34   [#769]

strach otwierać ten wątek ;)))

izael31-08-2017 21:32:24   [#770]

słów, które rzucam w przestrzeń,nie przytoczę

gdyż albowiem ponieważ obrażać oczu czytających nie śmiem...

eeeh

Leszku, Ty się nie gniewaj, że Ci zaśmiecamy, ale się po prostu nie da zmilczeć...

kurrrde

Leszek01-09-2017 08:52:03   [#771]

na żale trzeba nowy wątek otworzyć, tak ich wiele

pozdrawiam

rzewa01-09-2017 10:46:57   [#772]

daremne żale

trzeba robić swoje i tyle

Leszek06-09-2017 17:23:31   [#774]

6 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1698 rozporządzenie RM z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – wchodzi w życie 7 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1698/1

pozdrawiam

Leszek07-09-2017 19:21:09   [#775]

7 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1712 rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – wchodzi w życie 8 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712/1

pozdrawiam

Leszek14-09-2017 16:50:13   [#776]

14 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1743 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) - wchodzi w życie 15 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1

pozdrawiam

Leszek21-09-2017 17:07:35   [#777]

21 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1763 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) - wchodzi w życie 22 września 2017 r. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1763/1

 

Leszek25-09-2017 18:09:34   [#778]

25 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1774 ustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - wchodzi w życie 26 września 2017 r.

tylko 5 dni na złożenie wniosków na dofinansowanie w 2017 r. wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1774/1

pozdrawiam

Leszek27-09-2017 21:40:28   [#779]

27 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1763 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) - wchodzi w życie 28 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1793/1

pozdrawiam

Leszek29-09-2017 18:20:45   [#780]

29 września 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1801 rozporządzenie MSiT z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089) - wchodzi w życie 2 października 2017 r.

powinno zainteresować kręgi szkolnictwa sportowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1801/1

pozdrawiam

Leszek20-10-2017 22:19:46   [#781]

20 października 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1959 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców – wchodzi w życie 21 października 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1959/1

pozdrawiam

Leszek06-11-2017 19:14:59   [#782]

6 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2043 rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – wchodzi w życie 7 listopada 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2043/1

Leszek07-11-2017 19:02:39   [#783]

7 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2058 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – wchodzi w życie 8 listopada 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2058/1

pozdrawiam

Leszek15-11-2017 18:23:04   [#784]

15 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2112 rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  – wchodzi w życie 16 listopada 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2112/1

pozdrawiam

Leszek23-11-2017 17:04:46   [#785]

23 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2159 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2159/1

pozdrawiam

Leszek23-11-2017 17:05:33   [#786]

23 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2161 ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017  – wchodzi w życie 24 listopada 2017 r. - w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) dodaje się art. 16c umożliwiający ponownie złożenie w ciągu 5 dni jednostkom samorządu terytorialnego wniosku o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, które wcześniej dotacji nie dostały,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2161/1

pozdrawiam

Leszek29-11-2017 14:11:35   [#787]

28 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2184 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  – wchodzi w życie 13 grudnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2184/1

pozdrawiam

Leszek29-11-2017 20:39:57   [#788]

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2203

29 listopada 2017 r. Opublikowano w Dz. U. Poz. 2203 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wchodzimy w życie sukcesywnie od 1.01.2018 r. i później 

Pozdrawiam 

 

 

 

Leszek29-11-2017 20:51:09   [#789]

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2198/1

29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2198 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Pozdrawiam 


post został zmieniony: 29-11-2017 20:51:40
Leszek30-11-2017 10:52:14   [#790]

29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2199 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 listopada  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – weszło w życie 30 listopada 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2199/1

pozdrawiam

Danusia04-12-2017 10:15:02   [#791]

Drogi i nieoceniony Leszku,

czy mógłbyś przetłumaczyć z "polskiego na nasze", co i kiedy  (chodzi o artykuł 147 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Głównie chodzi o następujące zagadnienia:

  • czas pracy nauczycieli;
  • wynagradzanie (dodatek za wyróżniającą ocenę pracy, zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli) oraz  uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym;
  • urlopy nauczycieli;
  • awans zawodowy nauczycieli oraz oceny ich pracy;
  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami;
  • uprawnienia związane z rodzicielstwem;
  • asystent nauczyciela;
  • status nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego

Będę ogromnie wdzięczna. Pozdrawiam.

Ala04-12-2017 11:01:33   [#792]

w wymianie plików jest już ujednolicona przez Leszka KN i tam są daty co i od kiedy wchodzi :)

Leszek04-12-2017 12:46:27   [#793]

Ala wyjaśniła

pozdrawiam

Danusia04-12-2017 13:16:04   [#794]

Bardzo dziękuję. Nie spojrzałam do wymiany, a powinnam : )

Pozdrawiam serdecznie.

Leszek13-12-2017 18:21:09   [#795]

12 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2301 rozporządzenie MKiDN z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  – weszło w życie 13 grudnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2301/1

pozdrawiam

Leszek13-12-2017 18:21:45   [#796]

13 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2315 rozporządzenie Prezesa RM z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej – weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2315/1

pozdrawiam

Leszek20-12-2017 16:08:13   [#797]

18 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2356 rozporządzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2356/1

pozdrawiam

Leszek20-12-2017 16:19:26   [#798]

18 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2361 ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – w art. 62 zawiera zmiany ustawy o systemie oświaty - wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2361/1

pozdrawiam

Leszek20-12-2017 16:35:36   [#799]

19 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2371 ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – w art. 1-3 i art. 10 znajdują się uregulowania dotyczące oświaty - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2371/1

Leszek21-12-2017 17:34:59   [#800]

21 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2395 rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2395/1

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 15 ][ 16 ][ 17 ] - - [ 19 ][ 20 ]