Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
rzewa27-12-2017 06:59:24   [#801]

22 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2416 rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2416/1

rzewa27-12-2017 07:01:41   [#802]

22 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2425 rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2425/1

Leszek27-12-2017 19:08:51   [#803]

Dziękuję Rzewa za zastąpienie, 

Wypoczywam

Pozdrawiam 

Leszek03-01-2018 11:32:46   [#804]

27 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2440 rozporządzenie RM z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. – dotyczy Edukacji,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2440/1

pozdrawiam

Leszek03-01-2018 11:33:08   [#805]

28 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2445 rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowejweszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2445/1

pozdrawiam

Leszek03-01-2018 11:33:33   [#806]

28 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działaniaweszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2446/1

pozdrawiam

Leszek03-01-2018 11:33:54   [#807]

28 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2453 rozporządzenie RM z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. – dotyczy Edukacji,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2453/1

pozdrawiam

Leszek03-01-2018 11:34:21   [#808]

29 grudnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2474 rozporządzenie MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacjiweszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2474/1

pozdrawiam

sońka03-01-2018 13:47:46   [#809]

skoro

29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2198 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

to jaka jest teraz metryczka UoSo?

MKJ03-01-2018 16:00:23   [#810]

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

sońka03-01-2018 17:33:56   [#811]

wielkie dziękuję

sońka03-01-2018 17:34:59   [#812]

to może jeszcze na wszelki wypadek metryczka KN?

MKJ03-01-2018 18:21:38   [#813]

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).

Ewentualnie, dla tych, co nie lubią śledzić zmian na bieżąco:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.)


post został zmieniony: 03-01-2018 18:24:24
Leszek03-01-2018 19:21:22   [#814]

to nie ten wątek

załóż odrębny

pozdrawiam

sońka03-01-2018 23:01:01   [#815]

za zaśmiecanie wątku przepraszam, a za odpowiedź bardzo dziękuję

Leszek16-01-2018 18:02:01   [#816]

16 stycznia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 128 obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/128/1

pozdrawiam

Leszek24-01-2018 09:45:17   [#817]

22 stycznia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 179 rozporządzenie RM z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek – wchodzi w życie 6 lutego 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/179/1

pozdrawiam

Leszek24-01-2018 09:45:40   [#818]

23 stycznia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 190 rozporządzenie RM z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – weszło w życie 24 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/190/1

pozdrawiam

sońka24-01-2018 09:49:25   [#819]

czy tylko u mnie się nie otwiera?

Natka24-01-2018 13:38:12   [#820]

otworzyłam bez problemu :)

Leszek24-01-2018 17:18:40   [#821]

u mnie bez problemu

pozdrawiam

Leszek24-01-2018 17:19:13   [#822]

24 stycznia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 197 rozporządzenie MKiDN z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – wchodzi w życie 26 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/197/1

pozdrawiam

Leszek26-01-2018 17:47:37   [#823]

25 stycznia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 214 rozporządzenie MEN z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – weszło w życie 26 stycznia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/214/1

pozdrawiam

Leszek02-02-2018 16:28:08   [#824]

2 lutego 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 301 rozporządzenie MKiDN z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną – wchodzi w życie 3 lutego 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/301/1

pozdrawiam

Bona Fide15-02-2018 14:48:38   [#825]

13 lutego 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 357 ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/357/1

pozdrawiam:-)

Leszek21-02-2018 18:07:44   [#826]

21 lutego 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 400 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/400

pozdrawiam

Leszek28-02-2018 19:35:03   [#827]

28 lutego 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 441 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/441/1

pozdrawiam

Leszek28-02-2018 19:35:32   [#828]

28 lutego 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 450 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/450/1

pozdrawiam

Leszek02-03-2018 19:14:20   [#829]

2 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 467 rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wchodzi w życie 1 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/467/1

pozdrawiam

Leszek21-03-2018 18:05:34   [#830]

21 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 588 rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – wchodzi w życie 22 marca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/588

pozdrawiam

LZ

Leszek23-03-2018 16:17:36   [#831]

23 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 611 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/611/1

pozdrawiam

Leszek26-03-2018 18:22:44   [#832]

26 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 615 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.  – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/615/1

pozdrawiam

Leszek28-03-2018 15:59:40   [#833]

28 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 628 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 9 kwietnia 2018 r.,

z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.;

2) § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/628/1

pozdrawiam

Leszek29-03-2018 17:44:45   [#834]

29 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 638 rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/638/1

pozdrawiam

Leszek30-03-2018 17:43:54   [#835]

30 marca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 650 ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – art. 180 dotyczy zmiany art. 170 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe - wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/650/1

pozdrawiam

Jacek09-04-2018 19:47:58   [#836]

9 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz.U - poz. 691 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/691/D2018000069101.pdf 

 


post został zmieniony: 09-04-2018 20:09:28
Jacek09-04-2018 19:49:44   [#837]

9 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz.U - poz. 694 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej. Wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/694/D2018000069401.pdf 

Jacek09-04-2018 19:51:49   [#838]

9 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz.U - poz. 693 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej. Wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/693/D2018000069301.pdf 

malmar1509-04-2018 20:06:40   [#839]

Jacku do [#836]

pod linkiem:

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się
bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 

;)))

Jacek09-04-2018 20:10:01   [#840]

już jest ok. dzięki za czujność :-)

rzewa14-04-2018 10:29:51   [#841]

30marca 2018r. opublikowano w Dz. U.-poz. 655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. - weszło w życie 1 kwietnia 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/655/D2018000065501.pdf

Leszek17-04-2018 17:40:31   [#842]

17 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 744 rozporządzenie MEN z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  – wchodzi w życie 1 września 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/744/1

 

pozdrawiam

MKJ02-05-2018 10:41:57   [#843]

20 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 754 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  - Kodeks wyborczy,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/754/1

Art. 108 i art. 494 zahaczają o oświatę i warto je znać. :-)

Leszek07-05-2018 12:46:45   [#844]

24 kwietnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 767 rozporządzenie MF z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – weszło w życie 25 kwietnia 2018 r. z wyjątkami (§ 1 pkt 1 lit. i - dla oświaty)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/767/1

pozdrawiam

Leszek16-05-2018 10:21:37   [#845]

15 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 rozporządzenie RM z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”  – weszło w życie 16 maja 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/910/1

pozdrawiam

Leszek16-05-2018 17:51:42   [#846]

16 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 917 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/917/1

pozdrawiam

Leszek17-05-2018 19:03:57   [#847]

17 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 936 rozporządzenie RM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  – wchodzi w życie 19 maja 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/936

pozdrawiam

Leszek18-05-2018 17:25:50   [#848]

4. 18 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 939 rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych  – wchodzi w życie 19 maja 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/939/1

pozdrawiam

mychase21-05-2018 08:14:55   [#849]

 

 


post został zmieniony: 21-05-2018 08:15:19
MKJ23-05-2018 08:45:54   [#850]

22 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 967 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  - Karta Nauczyciela

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/967/1

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]