Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 14 ][ 15 ][ 16 ] - - [ 19 ][ 20 ]
Leszek20-04-2017 19:27:26   [#701]

20 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 811 rozporządzenie MIiB z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności wchodzi w życie 21 kwietnia 2017 r.,

wzory dla nauczycieli i uczniów

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/811/1

pozdrawiam

Leszek21-04-2017 20:24:42   [#702]

21 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 818 rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – wchodzi w życie 22 kwietnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/818/1

pozdrawiam

Leszek28-04-2017 13:06:47   [#703]

28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 857 rozporządzenie MKiDN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – weszło w życie 29 kwietnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/857

pozdrawiam

Leszek28-04-2017 20:45:46   [#704]

28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 860 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/860/1

pozdrawiam

Leszek04-05-2017 21:03:15   [#705]

4 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 875 rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wchodzi w życie 5 maja 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/875

pozdrawiam

Leszek16-05-2017 20:46:05   [#706]

16 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 949 ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw – tj. w:

1) art. 2 zmiana ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) art. 3 zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3) art. 4 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

4) art. 5 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

- wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkami.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/949/1

pozdrawiam

Leszek18-05-2017 19:16:19   [#707]

18 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 971 rozporządzenie MZ z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/971/1

pozdrawiam

Leszek19-05-2017 18:02:11   [#708]

19 maja 2017 r. opublikowano w M.P. – poz. 457 zarządzenie MEN z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wchodzi w życie 3 czerwca 2017 r.,

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/457/1

pozdrawiam

Leszek29-05-2017 12:41:10   [#709]

26 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1022 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 10 czerwca 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1022

pozdrawiam

Leszek30-05-2017 18:47:26   [#710]

30 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1042 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących – wchodzi w życie 31 maja 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1042/1

pozdrawiam

Leszek05-06-2017 21:06:55   [#711]

5 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1083 rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wchodzi w życie 6 czerwca 2017 r.,

tu mamy świadectwa promocyjne dla uczniów kl. VI SP

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1083/1

pozdrawiam

Leszek09-06-2017 16:20:36   [#712]

2. 9 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1117 rozporządzenie MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1117

pozdrawiam

Leszek09-06-2017 16:37:40   [#713]

9 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1125 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. (z wyjątkami),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1125/1

pozdrawiam

Leszek14-06-2017 19:30:55   [#714]

14 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1147 rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1147/1

pozdrawiam

Leszek22-06-2017 18:14:12   [#715]

22 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1189 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1189/1

pozdrawiam

Leszek26-06-2017 18:56:58   [#716]

26 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1239 rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1239/1

pozdrawiam

Leszek30-06-2017 17:19:59   [#717]

30 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1292 ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

– w art. 1 zawarto zmianę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dodano art. 90v – wchodzi w życie 1 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1292/1

pozdrawiam

Leszek05-07-2017 19:56:07   [#718]

6 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1322 rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1322/1

pozdrawiam

Leszek20-07-2017 15:46:11   [#719]

20 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1399 rozporządzenie MEN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 24 lipca 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1399/1

pozdrawiam

Leszek20-07-2017 15:55:37   [#720]

19 lipca 2017 r. opublikowano w M. P. – poz. 704 obwieszczenie MIiB z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ,

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

pozdrawiam

Leszek21-07-2017 18:59:03   [#721]

21 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1401 rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”  – wchodzi w życie 22 lipca 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1401/1

pozdrawiam

Leszek28-07-2017 21:24:52   [#722]

28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1451 rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1451/1

pozdrawiam

Leszek28-07-2017 21:25:14   [#723]

28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1453 obwieszczenie Marszałka RP z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1453/1

pozdrawiam

Leszek28-07-2017 21:25:41   [#724]

28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1457 rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  – wchodzi w życie 29 lipca 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1457/1

Leszek08-08-2017 18:50:26   [#725]

8 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1512 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1512/1

pozdrawiam

Leszek16-08-2017 20:24:14   [#726]

16 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. i dotyczy szkół nowego typu (z ustawy – Prawo oświatowe),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1534/1

pozdrawiam

Leszek17-08-2017 17:36:11   [#727]

17 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1546 rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1546/1

pozdrawiam

Leszek18-08-2017 16:01:41   [#728]

18 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1554 rozporządzenie RM z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. – wchodzi w życie 19 sierpnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1554/1

pozdrawiam

Leszek22-08-2017 16:20:25   [#729]

22 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1562 rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1562/1

pozdrawiam

Leszek23-08-2017 18:03:28   [#730]

23 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1569 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1569/1

pozdrawiam

Leszek24-08-2017 18:36:05   [#731]

24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1575 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

pozdrawiam

Leszek24-08-2017 18:36:53   [#732]

24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1578 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

pozdrawiam

Leszek24-08-2017 18:37:20   [#733]

24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1580 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – wchodzi w życie 1 września 2017 r. oprócz § 6, który wchodzi w życie 25.08.2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1580/1

pozdrawiam

Leszek25-08-2017 18:15:13   [#734]

25 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1587 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1587/1

pozdrawiam

Leszek25-08-2017 18:15:40   [#735]

25 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – wchodzi w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 18 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

pozdrawiam

Leszek25-08-2017 18:16:13   [#736]

25 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1597 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1597/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2017 18:15:40   [#737]

28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1599 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1599/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2017 18:16:07   [#738]

28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1603 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1603/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2017 18:16:38   [#739]

28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1606 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1606/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2017 18:17:07   [#740]

28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1607 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. ,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1607/1

pozdrawiam

Leszek29-08-2017 17:42:39   [#741]

29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1611 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1611/1

pozdrawiam

Leszek29-08-2017 17:43:08   [#742]

29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1613 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. ,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1613/1

pozdrawiam

Leszek29-08-2017 17:43:45   [#743]

29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1616 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1

pozdrawiam

malchow29-08-2017 21:51:29   [#744]

Proszę o link do uzasadnienia. Bo zanim znajdę, to MEN wypuści 10 następnych, a ja już mam problem żeby nadążyć z czytaniem:(((

24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1578 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

uciekam:) nie wolno zaśmiecać:)))

Leszek30-08-2017 18:43:58   [#745]

30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1625 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1625/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2017 18:44:35   [#746]

30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1627 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – wchodzi w życie 1 września 2017 r., 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1627/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2017 18:45:01   [#747]

30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1628 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1628/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2017 18:45:26   [#748]

30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1632 rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1632/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2017 18:46:08   [#749]

24. 30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1634 rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2017 18:46:39   [#750]

30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1635 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635/1

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 14 ][ 15 ][ 16 ] - - [ 19 ][ 20 ]